POSZUKUJEMY PRACOWNIKA

Informujemy, iż poszukujemy kandydata do pracy w Sekcji Świadczeń Rodzinnych. Oferowana praca na podstawie umowy o pracę na zastępstwo.
Wymagania:
– doświadczenie w pracy na stanowisku ds. świadczeń rodzinnych lub funduszu alimentacyjnego;
– dyspozycyjność;
Aplikacje osób, które nie posiadają określonego doświadczenia nie będą rozpatrywane.

CV można składać osobiście w siedzibie OPS lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: ops.kostrzyn@wp.pl  do 10 marca 2016 r.

O rozmowie kwalifikacyjnej będziemy powiadamiać tylko kandydatów spełniających wymagania.

KOMUNIKAT dot. 500 +

Informujemy, iż nie ma zatwierdzonych wzorów wniosku o ustalenie prawa do świadczeń określonych w projekcie ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (500 PLUS). Trwają dopiero prace legislacyjne nad wspomnianą ustawą. Poinformujemy Państwa niezwłocznie, gdy owe wnioski będą dostępne.

Wiarygodne informacje mogą Państwo pozyskać np. na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz od pracowników naszej Sekcji Świadczeń Rodzinnych.

PORADY PRAWNE

Informujemy, iż PUNKT NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ NA TERENIE GMINY KOSTRZYN mieści się w budynku prywatnej praktyki lekarskiej oraz lekarza medycyny pracy znajdującym się między Ośrodkiem Pomocy Społecznej a Ośrodkiem Zdrowia przy ul. Braci Drzewieckich 1 w Kostrzynie. 


PUNKT CZYNNY:
PONIEDZIAŁEK – PIĄTEK
od 11:00 do 15:00

Wykaz osób udzielających nieodpłatnej pomocy prawnej:
magister prawa Agnieszka Lisek
radca prawny Justyna Śliwa-Świtała
radca prawny Izabela Libera
radca prawny Michał Borówczak
radca prawny Małgorzata Kopys

Punkt jest obsługiwany przez organizację pozarządową – Polskie Centrum Mediacji Oddział w Poznaniu.

OPS nie prowadzi zapisów na konsultacje prawne.

Dla kogo nieodpłatna pomoc prawna?
Ustawa zakłada, że darmową pomoc prawną (na etapie przedsądowym) otrzymają:
– młodzież do 26. roku życia,
– osoby fizyczne, którym w okresie roku poprzedzającego zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy o pomocy społecznej ,
– osoby, które ukończyły 65. lat,
– osoby posiadające ważną Kartę Dużej Rodziny,
– kombatanci,
– weterani,
– zagrożeni lub poszkodowani katastrofą naturalną, klęską żywiołową lub awarią techniczną.

Co obejmuje nieodpłatna pomoc prawna?
Pomoc prawna będzie polegała na:
– poinformowaniu osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach;
– wskazaniu osobie uprawnionej sposobu rozwiązania dotyczącego jej problemu prawnego;
– pomocy w sporządzeniu wymagającego wiedzy prawniczej projektu pisma w zakresie niezbędnym do udzielenia pomocy, z wyłączeniem pism procesowych w postępowaniach przygotowawczym lub sądowym i pism w postępowaniu sądowo-administracyjnym;
– sporządzeniu projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub o ustanowienie pełnomocnika z urzędu.

Jakiego zakresu prawa dotyczyć będzie nieodpłatna pomoc prawna?
Uprawnieni będą mogli uzyskać informacje w zakresie:
– prawa pracy,
– przygotowania do rozpoczęcia działalności gospodarczej,
– prawa cywilnego,
– spraw karnych,
– spraw administracyjnych,
– ubezpieczenia społecznego,
– spraw rodzinnych,
– prawa podatkowego z wyłączeniem spraw podatkowych związanych z
prowadzeniem działalności gospodarczej.
Pomoc nie będzie obejmowała spraw z zakresu prawa celnego, dewizowego, handlowego i działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowywania do jej rozpoczęcia.