Wzory wniosków

Poniżej udostępniamy link, który odsyła Państwa do strony internetowej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej skąd można pobrać wnioski, które wydrukowane i wypełnione można złożyć w siedzibie Ośrodka, po uprzednim umówieniu się na termin złożenia wniosku.

https://www.gov.pl/web/rodzina/wzory-wnioskow-o-swiadczenia-dla-rodzin-aktualizacja-na-dzien-29052018-r-do-stosowania-takze-na-okres-20182019

KOMUNIKAT 500+/300+

Informujemy, iż nie wysyłamy wiadomości e-mail potwierdzającej przyjęcie wniosku elektronicznego ( w systemie bankowym można  sprawdzić czy wniosek dotarł do organu np. poprzez status dostarczono lub otrzymując UPO w zależności od banku). Wiadomość e-mail wysyłamy z informacją o przyznaniu świadczenia.

Liczba wniosków złożonych elektronicznie jest bardzo duża, każdy zostanie rozpatrzony w ustawowym terminie, najszybciej jak to możliwe, dlatego prosimy Państwa o wyrozumiałość, poprawne wypełnianie danych, co umożliwia szybszą realizację.

ZAPYTANIE OFERTOWE – specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Kostrzynie zaprasza do złożenia oferty na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania lub w warunkach do tego specjalnie dostosowanych w roku 2019.

1.Nazwa oraz adres zamawiającego.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Kostrzynie ul. Braci Drzewieckich 1, 62-025 Kostrzyn tel. 61 8188-860

2. Tryb udzielania zamówienia.

Niniejsze postępowanie jest prowadzone bez zastosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznychDz. U. z 2015,poz. 2164 z późn. zm.na podstawie art. 4 pkt 8.

3. Opis przedmiotu zamówienia.

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania lub warunkach do tego specjalnie dostosowanych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, na podstawie:

a) art. 8 i 9 ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego

b) art. 18.1 pkt 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej oraz zgodnie z zakresem określonym w :

c) Rozporządzeniu Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 r. sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz. U. Nr 189 poz. 1598 z późn. zm.)

Szacowana średnia liczba usługobiorców:

2 osoby. Szacowana liczba godzin usług – 92 godziny na osobę tj.w okresie obowiązywania umowy maks. 192 godzin łącznie

Liczba godzin i osób objętych usługami, może ulec zmianie i nie można jej określić dokładnie ze względu na specyfikę zamówienia, którą cechuje zmienność potrzeb klientów z uwagi na zmieniający się ich stan zdrowia. Określona liczba godzin świadczenia usług stanowi ich maksymalna ilość, przy czym Zamawiający zapłaci za faktycznie zrealizowane.

Pozostałe informacje dotyczące realizacji zamówienia określa wzór umowy stanowiący załącznik do niniejszego postępowania.

4. Termin wykonania usługi –

Usługa ciągła -od 1sierpnia 2019r do 31 grudnia 2019r.

Świadczona na podstawie kopii indywidualnych decyzji administracyjnych przekazywanych przez Zamawiającego, precyzujących zakres usług, termin rozpoczęcia i zakończenia, wymiar godzin oraz odpłatność za usługę.

5. Warunki udziału w postępowaniu

A) WARUNKI PRZEDMIOTOWE

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki dotyczące:

a) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:

Opis sposobu spełniania warunku: Zamawiający nie dokonuje określenia szczególnych warunków w tym zakresie, oprócz złożenia oświadczenia w treści oferty o spełnianiu warunku.

b) sytuacji finansowej lub ekonomicznej

Opis sposobu spełniania warunku: Zamawiający nie dokonuje określenia szczególnych warunków w tym zakresie, oprócz złożenia oświadczenia w treści oferty o spełnianiu warunku.

c) posiadania wiedzy i doświadczenia:

Opis sposobu spełniania warunku: o realizację zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy posiadający kwalifikacje i doświadczenie określone w § 3 Rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 r. sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz. U. Nr 189 poz. 1598 z późn. zm.)

Opis sposobu spełniania warunku: Zamawiający zweryfikuje spełnianie warunku na podstawie oświadczenia w treści oferty o spełnianiu warunku oraz dokumentów potwierdzających kwalifikację.

6. Dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu

W celu potwierdzenia spełniania warunków, o których mowa w pkt. 5 przedmiotowego zapytania ofertowego Wykonawca przystępujący do niniejszego postępowania zobowiązany jest złożyć:

a) oświadczenie, że wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu – oświadczenie zawarte jest w treści oferty;

b) wykaz usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia wraz z dowodami (np. poświadczenia, referencje, protokoły odbioru, itp.) z treści, których będzie jednoznacznie wynikać, że usługi te zostały wykonane należycie – wg wzoru stanowiącego załącznik do niniejszego zapytania1

c) Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wg wzoru stanowiącego załącznik do niniejszego zapytania wraz z dokumentami poświadczającymi przeszkolenie w zakresie prowadzenia treningów umiejętności społecznych.

7. Opis sposobu obliczenia ceny Wykonawca zobowiązany jest skalkulować cenę ofertową za wykonanie zamówienia tak, aby obejmowała wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia oraz warunki stawiane przez Zamawiającego.

8. Kryteria oceny oferty:

  1. Przy ocenie ofert Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:
  2. a) Cena – waga 100 %,

9. Miejsce i termin oraz sposób złożenia oferty: ofertę należy złożyć w Ośrodku Pomocy Społecznej w Kostrzynie, ul. Braci Drzewieckich 1, 62-025 Kostrzyn z dopiskiem na kopercie „Oferta na usługi specjalistyczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi”. Ofertę można składać drogą pocztową, osobiście, wyłącznie na formularzu.

„TREŚĆ OFERTY” będącym załącznikiem do niniejszego zapytania w terminie do dnia 25 lipca 2019 r. do godziny 15:00. Oferty, złożone po terminie nie będą rozpatrywane. W toku badania i oceny ofert Zamawiający, może żądać od oferentów wyjaśnienia dotyczących treści złożonych ofert.

Zamawiający poprawia w ofercie:

– oczywiste omyłki pisarskie,

– oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek.

Oferta musi być podpisana przez Wykonawcę, tj. osobę uprawnioną. Do oferty należy dołączyć dokumenty określone w pkt. 5.

10. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów za pośrednictwem strony internetowej znajdującej się pod adresem: http://opskostrzyn.pl/

11. Osoba upoważniona do kontaktu z Wykonawcami: Agnieszka Piasecka 61 8188-860

12. Załączniki do zapytania ofertowego:

a) druk treść oferty – zał. nr 1

b) druk- wykaz osób- zał. nr 2

Agnieszka Piasecka Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Kostrzynie

Wzór umowy.

Załącznik nr 1.
Załącznik nr 2.
Załącznik nr 3.
Załącznik nr 4.
Załącznik nr 5.
Załącznik nr 6.

Wypłaty świadczeń 500+ i 300+

Informujemy, iż wpłata świadczeń przyznanych na okres 2019/2021 za lipiec 2019 r. nastąpić może maksymalnie do 31 października 2019 r. Pierwsza transza wypłat będzie zrealizowana pod koniec lipca br. do limitu posiadanych środków finansowych otrzymanych z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Następna transza będzie realizowana w sierpniu br. również po otrzymaniu środków z WUW. Pieniądze otrzymujemy w transzach i to od czasu ich otrzymania i wysokości zależą wypłaty świadczeń dla Państwa.

Zapisy na złożenie wniosków

Dziś ruszają zapisy, aby móc złożyć wnioski w formie papierowej od 1 sierpnia br. na nowe okresy zasiłkowe.

Zapisać na termin złożenia wniosków można dokonać poprzez osobistą wizytę w sekretariacie OPS Kostrzyn lub telefonicznie pod nr: 61 8188860.

Od dziś można pobrać formularze wniosków o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego (500+) oraz o ustalenie prawa do świadczenia dobry start (300+).

Nie otrzymaliśmy jeszcze z drukarni formularzy wniosków o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego oraz o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego. O ich dostępności powiadomimy Państwa odrębnym wpisem na stronie.

Zmiany w 300+

Rodzice i opiekunowie uczących się dzieci do 20 r. życia (w przypadku dzieci z niepełnosprawnościami – do 24 r. życia) mogą składać wnioski o świadczenie na wyprawkę szkolną od 1 lipca drogą elektroniczną (za pośrednictwem kanałów bankowości elektronicznej, portalu Emp@tia a od 1 sierpnia – drogą tradycyjną.

W lipcu można ubiegać się o wyprawkę szkolną na w/w dzieci, które uczęszczają do szkoły podstawowej, szkoły ponadpodstawowej i dotychczasowej
szkoły ponadgimnazjalnej, z wyjątkiem szkoły policealnej i szkoły dla dorosłych, szkoły artystycznej, w której jest realizowany obowiązek szkolny lub nauki, a także młodzieżowy ośrodek socjoterapii, specjalny ośrodek szkolno-
-wychowawczy, specjalny ośrodek wychowawczy, ośrodek rewalidacyjno-wychowawczy.

Świadczenie dobry start nie przysługuje:
1) jeżeli dziecko lub osoba ucząca się zostały umieszczone w domu pomocy społecznej, schronisku dla nieletnich, zakładzie poprawczym, areszcie śledczym, zakładzie karnym, szkole wojskowej lub innej szkole, jeżeli instytucje te zapewniają nieodpłatnie pełne utrzymanie;
2) na dziecko z tytułu rozpoczęcia rocznego przygotowania przedszkolnego.

Uwaga zmiany, które umożliwiają przyznanie świadczenia na rzecz osób uczących się w szkołach policealnych i dla dorosłych wchodzą w życie od 1 sierpnia 2019 r.

Wnioski o świadczenie „Dobry start” na rok szkolny 2019/2020 dla uczniów szkół dla dorosłych i szkół policealnych (spełniających kryterium wieku), składać można tylko drogą tradycyjną (np. podczas osobistej wizyty w urzędzie lub drogą pocztową) od 1 sierpnia 2019 r. (należy się wcześniej umówić na termin złożenia).

Wniosek do pobrania i wypełnienia, który należy złożyć w siedzibie, po uprzednim umówieniu się na termin złożenia (tutaj).

500+ a członek rodziny za granicą

Osoby ubiegające się o świadczenie wychowawcze (500+), których członek rodziny (współmałżonek/ rodzic dziecka) przebywa poza granicami kraju, są zobowiązani zaznaczyć właściwe pole we wniosku, podać dane osoby przebywającej za granicą, dołączyć posiadane dokumenty np. (A1 – Zaświadczenie o ustawodawstwie dotyczącym zabezpieczenia społecznego mającym zastosowanie do osoby uprawnionej) oraz formularz dla potrzeb ustalenia ustawodawstwa państwa właściwego do wypłaty świadczeń, który można pobrać ( tutaj).

Jeżeli wyjazd za granicę nastąpi po przyznaniu świadczeń, również należy
to zgłosić.

Więcej informacji: (tutaj).

e-wnioski 500+ / 300+

Informujemy, iż wnioski elektronicznie spływają do nas z systemów bankowych z dużym opóźnieniem, nawet kilkudniowym, dlatego prosimy Państwa abyście nie wysyłali kolejnych wniosków w tej samej sprawie. Liczony jest termin faktycznego złożenia wniosku, czyli jeżeli składaliście Państwo wniosek 01.07.2019 r., a my mogliśmy go pobrać do naszego systemu dopiero 04.07.2019 r., to i tak liczy się fakt, iż złożyli go Państwo 01.07.2019 r.

Jeżeli macie Państwo wątpliwość czy wniosek został złożony to po pierwsze należy sprawdzić czy otrzymaliście Państwo powiadomienie np. z banku, nasz system także wysyła powiadomienie o przyjęciu wniosku oraz w późniejszym czasie o przyznaniu świadczenia. Przyjęcie wniosku do naszego systemu odbywa się jak wcześniej wspomnieliśmy z opóźnieniem, dlatego jeżeli nie macie jeszcze Państwo powiadomienia, to telefonicznie nie jesteśmy w stanie Państwu od razu odpowiedzieć.

Komunikat w sprawie wniosków 500+

Uprzejmie informujemy, iż składając wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego (500+) na okres zasiłkowy 2019/2021 należy wpisać WSZYSTKIE DZIECI WŁASNE, które nie ukończyły 18 r. ż., również to dziecko/dzieci, na które już Państwo pobierają świadczenia.

Składane internetowo od 1 lipca br. wnioski ( papierowo od  1 sierpnia br.) ustalają prawo do świadczenia * od 1 lipca 2019 r. ( na dzieci, które dotąd nie miały prawa tj. pierwsze lub jedyne dzieci, których rodziny przekraczałay kryterium dochodowe) oraz od 1 października 2019 r.  na dzieci kolejne. Wobec czego należy zawnioskować na wszystkie dzieci w jednym wniosku.

Prosimy także o poprawne wypełnianie wniosków, gdyż jest wiele sytuacji, w których wysyłają Państwo kilka błędnych wniosków w tej samej sprawie, co bardzo utrudnia wydanie prawidłowego rozstrzygnięcia.

Wpłynęło dotąd już sporo wniosków, wobec czego prosimy o wyrozumiałość i staranne wypełnianie wniosków, co przyspieszy proces decyzyjny.

Jeżeli mają Państwo wątpliwości składając wniosek, prosimy o telefon w godzinach urzędowania jednostki, wówczas postaramy się Państwu pomóc w miarę naszych możliwości.

  • Jeżeli złożyli już Państwo wniosek tylko na pierwsze dziecko, a nie na wszystkie, które posiadacie, prosimy wysłać odrębny wniosek, którym zawnioskujecie tylko na brakujące dzieci. Wówczas otrzymają Państwo dwie informacje o przyznaniu świadczenia wychowawczego.
  • Zawnioskować w jednym wniosku można tylko na dzieci własne.

 

  • – Sekcja Świadczeń Rodzinnych –

Start naboru wniosków

Już w najbliższy poniedziałek 1. lipca można składać wnioski elektroniczne o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego (500+) na okres zasiłkowy 2019/2021.

Od 1 lipca br. nie obowiązuje kryterium dochodowe. 

Świadczenie wychowawcze przysługuje:
1) matce albo ojcu, jeżeli dziecko wspólnie zamieszkuje i pozostaje na utrzymaniu matki albo ojca, z zastrzeżeniem  przypadku gdy, dziecko zgodnie z orzeczeniem sądu, jest pod opieką naprzemienną obydwojga rodziców rozwiedzionych, żyjących w separacji lub
żyjących w rozłączeniu sprawowaną w porównywalnych i powtarzających się
okresach, albo
2) opiekunowi faktycznemu dziecka, jeżeli dziecko wspólnie zamieszkuje
i pozostaje na utrzymaniu opiekuna faktycznego, albo
3) opiekunowi prawnemu dziecka, albo
4) dyrektorowi domu pomocy społecznej.

Świadczenie wychowawcze przysługuje do dnia ukończenia przez dziecko 18. roku życia.

Ważne: w przypadku złożenia wniosku o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego w okresie od dnia 1 lipca
2019 r. do dnia 30 września 2019 r., prawo do świadczenia wychowawczego na podstawie tego wniosku ustala się, począwszy od dnia 1 lipca 2019 r., o ile prawo do świadczenia wychowawczego w okresie, na który jest ustalane, nie jest
przyznane.

Równolegle można również złożyć wniosek o świadczenie dobry start (300+), zasiłek rodzinny czy fundusz alimentacyjny.

Z uwagi na prognozowane ogromne zainteresowanie programem, prosimy wszystkich mieszkańców gminy Kostrzyn, którzy mają możliwość złożenia wniosku elektronicznie np. za pośrednictwem bankowości elektronicznej, aby uczynili to niezwłocznie.Dane wnioskodawcy (matki lub ojca) są automatycznie kopiowane z danych figurujących w banku, należy dopisać zamieszkujące, będące na Państwa utrzymaniu dzieci, które nie ukończyły 18 roku życia.

Bieg sprawie nadaje się  w momencie złożenia prawidłowo wypełnionego  wniosku wraz pełną dokumentacją. Dlatego, jeżeli wymaga tego Państwa indywidualna sytuacja należy do wniosku dołączyć dokumenty np. wyrok orzekający rozwód, separację, opiekę naprzemienną.

Ustalając prawo do świadczenia wychowawczego, poza odpowiednimi informacjami wskazanymi we wniosku uwzględnia się również odpowiednio:
1) kartę pobytu – w przypadku cudzoziemca przebywającego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie
zezwolenia na pobyt czasowy udzielonego w związku z okolicznościami, o których mowa w art. 127 ustawy z dnia
12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2018 r. poz. 2094 i 2399 oraz z 2019 r. poz. 577 i 622);
2) kartę pobytu i decyzję o udzieleniu cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub
inny dokument uprawniający cudzoziemca do pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, który uprawnia do wykonywania pracy;
3) zaświadczenie sądu opiekuńczego lub ośrodka adopcyjnego o prowadzonym postępowaniu sądowym w sprawie o przysposobienie dziecka;
4) odpis orzeczenia sądu wskazującego na pozostawanie dziecka pod opieką naprzemienną obojga rodziców sprawowaną w porównywalnych i powtarzających się okresach;
5) orzeczenie sądu o ustaleniu opiekuna prawnego dziecka;

6)prawomocne orzeczenie sądu orzekające rozwód lub separację,

7)inne dokumenty, w tym oświadczenia, niezbędne do ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego.

Osoby, które nie mają możliwości złożenia wniosku elektronicznie mogą złożyć go w formie papierowej, w siedzibie Ośrodka od 1 sierpnia br., po uprzednim umówieniu się na termin.

Zapisy będziemy przyjmowali telefonicznie i osobiście w sekretariacie od 15 lipca br. Od tego dnia będą także wydawane formularze do wypełnienia.