Nabór na stanowisko księgowego

Wymiar czasu pracy: 1/2 etatu.
Rodzaj umowy: umowa o pracę.
Miejsce wykonywania pracy: Ośrodek Pomocy Społecznej w Kostrzynie, ul. Braci Drzewieckich 1 1.
Wymagania niezbędne.
Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia warunki określone w art. 54 ust. 2 ustawy o finansach
publicznych.
Wymagania niezbędne:
1. Posiada obywatelstwo polskie,
2. Ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,
3. Nie była prawomocnie skazana za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu,
przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności
dokumentów lub za przestępstwo skarbowe.
4. Spełnia jeden z poniższych warunków :
• ukończyła ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające
ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiada co najmniej 3-letnią praktykę w
księgowości,
• ukończyła średnią, policealną lub pomaturalną szkołę ekonomiczną i posiada co najmniej 6-letnią praktykę w
księgowości,
Wymagania dodatkowe:
1. Znajomość ustawy o finansach publicznych i rachunkowości,
2. Znajomość zagadnień rachunkowości budżetowej, przepisów podatkowych, płacowych oraz przepisów z zakresu
ubezpieczeń społecznych,
3. Znajomość przepisów z zakresu prawa samorządowego, kodeksu postępowania administracyjnego, zamówień
publicznych, prawa pracy, ochrony danych osobowych,
4. Znajomość zasad finansowania zadań z pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych,
5. Posiadanie umiejętności sporządzania danych statystycznych, tworzenia prognoz, zestawień, planów w oparciu
o materiały źródłowe i przewidywane założenia,
6. Umiejętność pracy w systemach informatycznych, w tym programów księgowych, sprawozdawczych i
bankowych,
7. Znajomość zasad księgowości budżetowej, planu kont i klasyfikacji budżetowej oraz zasad gospodarki
finansowej jednostek budżetowych i dyscypliny finansów publicznych,
8. Mile widziane doświadczenie w pracy w jednostkach samorządu terytorialnego,
9. Znajomość przepisów dotyczących zasad wykorzystywania środków unijnych,
10. prowadzenie pełnej dokumentacji kadrowo – płacowej/ akta osobowe, sporządzanie dokumentów kadrowych:
zaświadczenia, umowy, aneksy, świadectwa pracy, ewidencja czasu pracy,
11. sporządzanie list płac, rozliczanie składek ZUS, FP, podatku dochodowego, obsługa programu „Płatnik”,
12. prowadzenie ewidencji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych i pozostałych środków oraz
majątku niskocennego, naliczanie amortyzacji,
inwentaryzacja składników majątku,
13. Prowadzenie rachunkowości jednostki zgodnie z obowiązującymi przepisami,
14. Sporządzanie sprawozdań finansowych i statystycznych,
15. Komunikatywność, sumienność, umiejętność pracy na samodzielnym stanowisku, a także w zespole,
odpowiedzialność, terminowość i dokładność w realizacji powierzonych zadań, dyspozycyjność,
16. Nieposzlakowana opinia, wysoka kultura osobista,
Zakres wykonywania zadań na stanowisku.
1. Prowadzenie rachunkowości jednostki zgodnie z obowiązującymi przepisami,
2. Sporządzanie sprawozdań finansowych i statystycznych,
3. Prowadzenia rozliczeń z ZUS i US,
4. Przygotowanie i składanie deklaracji, zgłoszeń zgodnie z obowiązującymi przepisami,
5. Wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi,
6. Dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym oraz
kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych,
7. Prowadzenie ewidencji syntetycznej i analitycznej dochodów i wydatków,
8. Przestrzeganie dyscypliny finansów publicznych oraz tajemnicy służbowej,
9. Nadzorowanie prawidłowego stosowania ustawy o zamówieniach publicznych,
10. Sporządzanie naliczeń odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, planu i sprawozdawczości
funduszu, przekazywanie naliczonych odpisów oraz nadzorowanie prawidłowości potrąceń i kontrolowanie
zgodności wydatków z regulaminem i przepisami prawa,
11. Rozliczanie środków finansowych pozyskanych z dotacji lub konkursów,

12. Rozliczanie zadłużenia dłużników alimentacyjnych zgodnie z ustawą o pomocy osobom uprawnionym do
alimentów,
13. Kontrola prawidłowości inwentaryzacji przeprowadzonej w Ośrodku (rozliczenie inwentaryzacji rocznej),
14. Zapewnienie terminowego ściągania należności,
15. Gromadzenie i przechowywanie dowodów księgowych oraz pozostałej dokumentacji przewidzianej ustawą,
16. Odpowiedzialność za całokształt prac związanych z działalnością finansowo- księgową jednostki,
17. Współpraca ze Skarbnikiem Gminy,
18. Prowadzenie rejestru dokumentów w obrębie prowadzonych spraw,
19. Wykonywanie innych nie wymienionych wyżej zadań, które na mocy prawa lub przepisów wewnętrznych
wydanych przez kierownika OPS należą do kompetencji księgowego.
Wymagane dokumenty.
1. list motywacyjny,
2. Życiorys – CV, uwzględniający dokładny przebieg kariery zawodowej,
3. Kserokopie świadectw pracy, kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i kwalifikacje
zawodowe,
4. Opinie, referencje (jeśli kandydat takie posiada),
5. Własnoręcznie podpisane oświadczenie o:
a) oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
b) oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne
przestępstwo skarbowe,
c) oświadczenie o posiadaniu zdolności do czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych
d) oświadczenie kandydata o treści „ wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb procesu
rekrutacji zgodnie art 37 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016r. oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2014 r. poz.
1202 ze zm.).’’

Informacja o warunki pracy na danym stanowisku:
1. Praca w równoważnym systemie czasu pracy,
2. Praca przy komputerze.

Miejsce i termin składania dokumentów.
Oferty należy składać w budynku Ośrodka Pomocy Społecznej w Kostrzynie, ul. Braci Drzewieckich 1,
poniedziałek 9:00-17:00, wtorek- piątku 7:00-15:.00 lub za pośrednictwem poczty w zaklejonej kopercie z
dopiskiem „Nabór na stanowisko: „ Księgowy” umieszczonym na kopercie.
Wymagane dokumenty należy składać do dnia 01 października 2018 roku. (decyduje data wpływu do
Ośrodka)
Dokumenty, które zostaną złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Kostrzynie zastrzega sobie prawo odwołania naboru w całości lub
części, przedłużenia terminu składania ofert pracy, zmiany terminu i miejsca otwarcia ofert.
Zastrzegamy sobie, że nadesłane oferty nie będą odsyłane.
Wszelkie informacje o naborze będą umieszczone na tablicy ogłoszeń w Ośrodku Pomocy Społecznej w
Kostrzynie, na stronie internetowej Ośrodka (www.opskostrzy.pl)
Informacje o wynikach naboru będą upowszechnione na tablicy ogłoszeń u oraz opublikowane na stronie
internetowej
Postępowanie składać się będzie z:
Etap I. Sprawdzenie warunków formalnych oraz wstępna ocena merytoryczna.
Etap II. Rozmowa kwalifikacyjna z kandydatem w Ośrodku Pomocy Społecznej w Kostrzynie, ul. Braci
Drzewieckich 1. O terminie przeprowadzenia drugiego etapu konkursu, osoby zakwalifikowane zostaną
powiadomione telefonicznie.
Ośrodek Pomocy Społecznej w Kostrzynie
kierownik
Agnieszka Piasecka

WITAJ SZKOŁO!

Realizacja rządowego programu ,,Dobry start” w gminie Kostrzyn przebiega bardzo sprawnie. 30 sierpnia Ośrodek Pomocy Społecznej w Kostrzynie przelał kolejną transzę świadczeń, w związku z czym rok szkolny 2018/2019 z rządowym wsparciem rozpocznie 2244 uczniów. Jest to 85% szacunkowej liczby uprawnionych do świadczenia, dlatego zachęcamy osoby, które nie złożyły jeszcze wniosku aby to uczyniły. Można tego dokonać w siedzibie, po uprzednim umówieniu się na termin złożenia lub online za pomocą bankowości elektronicznej czy portalu emp@tia. Jednocześnie nadmieniamy, iż termin płatności świadczenia dla wniosków złożonych w lipcu i sierpniu br. to 30 września 2018 r. Wypłaty są realizowane sukcesywnie a o przyznaniu świadczenia informujemy mailowo na adres poczty elektronicznej wskazany we wniosku. Osoby, które składają wnioski online są proszone o uważne wypełnianie formularzy, gdyż część z Państwa nie wyraziła zgody na otrzymanie od nas zwrotnej informacji, dlatego nie mogliśmy wysłać do Państwa powiadomienia.

Pierwsze wypłaty 300+

Znalezione obrazy dla zapytania 300+

W związku z realizacją rządowego programu ,, Dobry start” do 9 sierpnia br. w naszej instytucji zostało złożonych 1022 wniosków o ustalenie prawa do świadczenia dobry start, z czego aż 771 wniosków wpłynęło elektronicznie. Pierwsze świadczenia trafiły już do mieszkańców gminy Kostrzyn. 10 sierpnia br.  zostało przelane ponad 400 000,00 zł., które zasiliło konta 937 rodzin. Wnioski można składać do 30 listopada br., aby złożyć wniosek w formie papierowej należy umówić się na termin jego złożenia. Dogodną formą jest złożenie wniosku online za pośrednictwem bankowości elektronicznej lub portalu emp@tia.

Ustalenie prawa do świadczenia dobry start oraz wypłata przysługującego świadczenia następuje w terminie 2 miesięcy, licząc od dnia złożenia wniosku wraz z dokumentami, przy czym w przypadku wniosków o ustalenie prawa do świadczenia dobry start złożonych wraz z dokumentami w lipcu lub sierpniu ustalenie prawa do świadczenia dobry start oraz wypłata przysługującego świadczenia następuje nie później niż do dnia 30 września.

Kolejne wypłaty będziemy realizować sukcesywnie. O przyznaniu świadczenia informujemy wiadomością e-mail na wskazany we wniosku adres poczty elektronicznej (w przypadku wysyłania wniosku drogą elektroniczną prosimy o zwrócenie uwagi na wyrażenie przez Państwa zgody na otrzymywanie informacji zwrotnej, ponieważ część z Państwa jej nie wyraziła nie mamy możliwości wysłania powiadomienia). W przypadku braku wskazania we wniosku poczty elektronicznej mają Państwo możliwość odebrania informacji o przyznaniu świadczenia osobiście przez wnioskodawcę.

KOMUNIKAT

Informujemy, iż są dostępne formularze wniosków o ustalenie prawa do:
– świadczenia wychowawczego (500+)
– świadczenia dobry start (300+)
– zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego
– świadczeń z funduszu alimentacyjnego

Formularze można pobrać w sekretariacie (pokój nr 5) Ośrodka Pomocy Społecznej w Kostrzynie, ul. Braci Drzewieckich 1.

Godziny otwarcia w SIERPNIU 2018 r. :
PONIEDZIAŁKI 9:00-18:00
WTORKI, CZWARTKI i PIĄTKI 7:00-15:00
ŚRODY 7:00 -18:00

Odbiór decyzji 500+/ZR/FA

Informujemy, iż decyzje w sprawie przyznania prawa do świadczenia wychowawczego (500+), zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego, funduszu alimentacyjnego czy innych świadczeń przyznawanych przez Sekcję Świadczeń Rodzinnych w Kostrzynie są wydawane w sekretariacie OPS Kostrzyn (pokój nr 5) osobie, na którą zostały wydane (wnioskodawcy).
Aby decyzję mogła odebrać inna, pełnoletnia osoba musi ona posiadać pisemne upoważnienie wnioskodawcy (również w przypadku małżonków).

Po odbiór decyzji należy stawić się z dowodem osobistym, który należy okazać osobie wydającej.

O przyznaniu świadczenia ,,Dobry start” informuje wiadomość e-mail wysłana na wskazany we wniosku adres poczty elektronicznej. Nie wydajemy decyzji administracyjnych o przyznaniu świadczenia dobry start.

Dobry start w pigułce

 

I. Świadczenie dobry start przysługuje:
1. rodzicom, opiekunom faktycznym, opiekunom prawnym, rodzinom zastępczym, osobom prowadzącym rodzinne domy dziecka, dyrektorom placówek opiekuńczo-wychowawczych, dyrektorom regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych – raz w roku na dziecko;

2. osobom uczącym się – raz w roku (osobie uczącej się – oznacza to osobę pełnoletnią uczącą się w szkole, niepozostającą na utrzymaniu rodziców w związku z ich śmiercią lub w związku z ustaleniem wyrokiem sądowym lub ugodą sądową prawa do alimentów z ich strony oraz osobę usamodzielnianą, o której mowa w ustawie).

II. Świadczenie dobry start przysługuje w związku z rozpoczęciem roku szkolnego do ukończenia:
1) przez dziecko lub osobę uczącą się 20. roku życia;
2) przez dziecko lub osobę uczącą się 24. roku życia – w przypadku dzieci lub osób uczących się legitymujących się orzeczeniem o niepełnosprawności.

III. Świadczenie dobry start przysługuje także w przypadku:
1. ukończenia 20. roku życia przez dziecko lub osobę uczącą się przed rozpoczęciem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko lub osoba ucząca się kończy 20. rok życia;

2. ukończenia 24. roku życia przez dziecko lub osobę uczącą się przed rozpoczęciem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko lub osoba ucząca się kończy 24. rok życia – w przypadku dzieci lub osób uczących się legitymujących się orzeczeniem o niepełnosprawności.

IV. W przypadku dziecka biorącego udział w zajęciach rewalidacyjno-wychowawczych, świadczenie dobry start przysługuje nie wcześniej niż od roku kalendarzowego, w którym dziecko kończy 7. rok życia.

V. Świadczenie dobry start nie przysługuje:
-jeżeli dziecko lub osoba ucząca się zostały umieszczone w domu pomocy społecznej, schronisku dla nieletnich, zakładzie poprawczym, areszcie śledczym, zakładzie karnym, szkole wojskowej lub innej szkole, jeżeli instytucje te zapewniają nieodpłatnie pełne utrzymanie;
– na dziecko z tytułu rozpoczęcia rocznego przygotowania przedszkolnego.

Szkoła – oznacza to szkołę podstawową, dotychczasowe gimnazjum, szkołę ponadpodstawową i dotychczasową szkołę ponadgimnazjalną, z wyjątkiem szkoły policealnej i szkoły dla dorosłych, szkołę artystyczną, w której jest realizowany obowiązek szkolny lub nauki, a także młodzieżowy ośrodek socjoterapii, specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy, specjalny ośrodek wychowawczy, ośrodek rewalidacyjno-wychowawczy.

Świadczenie nie przysługuje studentom, osobom uczącym się w szkołach policealnych, szkołach dla dorosłych oraz dzieciom, które rozpoczynają roczne przygotowanie przedszkolne tzw. zerówkę ( bez względu czy realizować ją będzie w przedszkolu czy w szkole).

OPIEKA NAPRZEMIENNA
W przypadku gdy dziecko, zgodnie z orzeczeniem sądu, jest pod opieką naprzemienną obydwojga rodziców rozwiedzionych, żyjących w separacji lub żyjących w rozłączeniu sprawowaną w porównywalnych i powtarzających się okresach, kwotę świadczenia dobry start ustala się każdemu z rodziców w wysokości połowy kwoty przysługującego świadczenia dobry start.

RODZIC ZA GRANICĄ – KOORDYNACJA?
Świadczenie dobry start nie podlega unijnej koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego. Oznacza to, że gmina ustala prawo do  świadczenia dobry start samodzielnie i nie przekazuje wniosku  do wojewody, nawet jeśli jeden z rodziców dziecka przebywa poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej – w państwie Unii Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub w Szwajcarii.

Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczenia dobry start są przyjmowane od dnia 1 sierpnia danego roku do dnia 30 listopada danego roku, a w przypadku wniosków składanych drogą elektroniczną – od dnia 1 lipca danego roku do dnia 30 listopada danego roku.
Wnioski złożone po upływie terminu 30 listopada pozostawia się bez rozpatrzenia.

OPS Kostrzyn nie wydaje decyzji administracyjnych w sprawie przyznania świadczenia dobry start. O jego przyznaniu zostaną Państwo zawiadomieni dostając informację o przyznaniu świadczenia dobry start na wskazany we wniosku adres poczty elektronicznej. W przypadku braku poczty elektronicznej mogą Państwo uzyskać informację o przyznaniu w siedzibie Ośrodka, jednakże wówczas musi się po nią pofatygować osobiście wnioskodawca.
Informacja będzie pochodziła z naszego adresu poczty elektronicznej: swiadczenia@opskostrzyn.pl nie jak wcześniej informowaliśmy z ops.kostrzyn@wp.pl
Na otrzymane e-maile prosimy nie odpowiadać.
W przypadku otrzymania wiadomości innej niż ta informująca o przyznaniu np. o konieczności dostarczenia brakującego dokumentu czy poprawienia błędnie przesłanego formularza prosimy o kontakt na adres poczty elektronicznej konkretnego pracownika, który będzie wskazany w wiadomości lub o kontakt telefoniczny 61 8188860. 

Decyzje administracyjne będą wydawane w przypadku odmowy prawa do świadczenia lub nienależnie pobranych świadczeń.
Za nienależnie pobrane świadczenie dobry start uważa się:
1) świadczenie dobry start wypłacone na podstawie fałszywych oświadczeń lub dokumentów albo w innych przypadkach świadomego wprowadzenia w błąd przez osobę pobierającą to świadczenie;
2) świadczenie dobry start wypłacone mimo braku prawa do tego świadczenia;
3) świadczenie dobry start wypłacone osobie innej niż osoba uprawniona do tego świadczenia, z przyczyn niezależnych od organu, który przyznał to świadczenie.
Od kwot nienależnie pobranego świadczenia dobry start naliczane są odsetki ustawowe za opóźnienie.

Przykłady:

Przykład 1: matka dziecka wystąpiła z wnioskiem o ustalenie prawa do świadczenia dobry start na dwoje dzieci w wieku 7 lat i 19 lat. Młodsze dziecko od 1 września 2018 r. rozpoczyna naukę w I klasie szkoły podstawowej, a starsze dziecko rozpoczyna rok szkolny od 1 września 2018 r. w szkole policealnej. Na które dziecko będzie przysługiwać świadczenie dobry start?
Świadczenie dobry start będzie przysługiwać tylko na jedno – młodsze dziecko, ponieważ rozpoczyna ono rok szkolny w szkole podstawowej. Zgodnie z § 3 pkt 6 rozporządzenia, ilekroć jest mowa w rozporządzeniu o szkole oznacza to szkołę podstawową, dotychczasowe gimnazjum, szkołę ponadpodstawową i dotychczasową szkołę ponadgimnazjalną, z wyjątkiem szkoły policealnej i szkoły dla dorosłych, szkołę artystyczną, w której jest realizowany obowiązek szkolny lub nauki, a także młodzieżowy ośrodek socjoterapii, specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy, specjalny ośrodek wychowawczy, ośrodek rewalidacyjno-wychowawczy. Zatem, pomimo tego, że starsze dziecko nie ukończyło 20 r. życia (§ 4 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia), świadczenie na to dziecko nie będzie przysługiwać, ponieważ szkoła policealna nie jest szkołą w rozumieniu przepisów rozporządzenia.

Przykład 2: matka dziecka wystąpiła z wnioskiem o ustalenie prawa do świadczenia dobry start na jedno dziecko, które 24. rok życia kończy 15 grudnia 2018 r. Dziecko legitymuje się ważnym orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnoprawności i 1 września 2018 r. rozpoczyna rok szkolny w szkole. Czy na to dziecko będzie przysługiwać świadczenie dobry start?
Tak, świadczenie będzie przysługiwać, ponieważ dziecko spełnia warunek określony w § 4 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia, zgodnie z którym, świadczenie dobry start przysługuje w związku z rozpoczęciem roku szkolnego do ukończenia przez dziecko lub osobę uczącą się 24. roku życia – w przypadku dzieci lub osób uczących się legitymujących się orzeczeniem o niepełnosprawności.

Przykład 3: matka dziecka wystąpiła z wnioskiem o ustalenie prawa do świadczenia dobry start na jedno dziecko, które 24 rok życia ukończyło 15 czerwca 2018 r. Dziecko legitymuje się ważnym orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnoprawności i 1 września 2018 r. rozpoczyna rok szkolny w szkole. Czy na to dziecko będzie przysługiwać świadczenie dobry start?
Tak, świadczenie będzie przysługiwać, ponieważ dziecko spełnia warunek określony w rozporządzeniu w § 4 ust. 3 pkt 2 rozporządzenia, zgodnie z którym, świadczenie dobry start przysługuje także w przypadku ukończenia 24. roku życia przez dziecko lub osobę uczącą się przed rozpoczęciem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko lub osoba ucząca się kończy 24. rok życia – w przypadku dzieci lub osób uczących się legitymujących się orzeczeniem o niepełnosprawności.

Przykład 4: matka dziecka wystąpiła z wnioskiem o ustalenie prawa do świadczenia dobry start na jedno dziecko, które 20 rok życia ukończyło 15 stycznia 2018 r. Dziecko 1 września 2018 r. rozpoczyna rok szkolny w ostatniej klasie technikum. Czy na to dziecko będzie przysługiwać świadczenie dobry start?
Tak, świadczenie będzie przysługiwać, ponieważ dziecko spełnia warunek określony w rozporządzeniu w § 4 ust. 3 pkt 1 rozporządzenia, zgodnie z którym, świadczenie dobry start przysługuje także w przypadku ukończenia 20. roku życia przez dziecko lub osobę uczącą się przed rozpoczęciem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko lub osoba ucząca się kończy 20. rok życia.

Przykład 5: matka dziecka wystąpiła z wnioskiem o ustalenie prawa do świadczenia dobry start na jedno dziecko, które 20 rok życia ukończy 20 października 2018 r. Dziecko 1 września 2018 r. rozpoczyna rok szkolny w ostatniej klasie technikum. Czy na to dziecko będzie przysługiwać świadczenie dobry start?
Tak, świadczenie będzie przysługiwać, ponieważ dziecko spełnia warunek określony w rozporządzeniu w § 4 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia, zgodnie z którym, świadczenie dobry start przysługuje w związku z rozpoczęciem roku szkolnego do ukończenia przez dziecko lub osobę uczącą się przez dziecko lub osobę uczącą się 20. roku życia.

Więcej informacji

 

Informacja w sprawie świadczenia dobry start (300+)

 Świadczenie dobry start przysługuje:
1) rodzicom, opiekunom faktycznym, opiekunom prawnym, rodzinom zastępczym, osobom prowadzącym rodzinne domy dziecka, dyrektorom placówek opiekuńczo-wychowawczych, dyrektorom regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych – raz w roku na dziecko;
2) osobom uczącym się – raz w roku.

Z tym, że osoba ucząca się jest rozumiana jako pełnoletnia osoba uczącą się w szkole, niepozostającą na utrzymaniu rodziców w związku z ich śmiercią lub w związku z ustaleniem wyrokiem sądowym lub ugodą sądową prawa do alimentów z ich strony oraz osobę usamodzielnianą, o której mowa w ustawie.

Jeżeli pełnoletnia osoba ucząca się nie jest sierotą lub nie ma od obojga rodziców zasądzonych alimentów nie jest uprawniona do wnioskowania o świadczenie na swoją rzecz. Reprezentują ją wówczas osoby, o których mowa powyżej (przeważnie matka lub ojciec).

Za szkołę uznawana jest: szkoła podstawowa, dotychczasowe gimnazjum, szkoła ponadpodstawowa i dotychczasowa szkoła ponadgimnazjalna, z wyjątkiem szkoły policealnej i szkoły dla dorosłych, szkołę artystyczną, w której jest realizowany obowiązek szkolny lub nauki, a także młodzieżowy ośrodek socjoterapii, specjalny ośrodek szkolno–wychowawczy, specjalny ośrodek wychowawczy, ośrodek rewalidacyjno-wychowawczy.

FORMULARZE WNIOSKÓW

Nadal oczekujemy za formularzami wniosków. Osoby, które są zapisane na termin złożenia wniosku do 7 sierpnia br. (włącznie) mogą pobrać wydruk wniosku w naszej siedzibie lub wydrukować wniosek samodzielnie.

Osoby, które są zapisane na termin po 7 sierpnia br. również mogą samodzielnie wydrukować wnioski lub poczekać na informację, kiedy otrzymamy formularze z drukarni. O ich dostępności poinformujemy odrębnym wpisem.

Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia dobry start (300+)

Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego (500+)

załącznik dla osób ubiegających się o świadczenie wychowawcze na pierwsze dziecko

Wniosek o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego

załącznik do wniosku o zasiłek rodzinny

Wniosek o ustalenie prawa do funduszu alimentacyjnego

załącznik do wniosku o FA

KOMUNIKAT

Kostrzyn, dnia 2018-07-10

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Kostrzynie informuje, iż nie zamieszczał w dniu dzisiejszym żadnej informacji dotyczącej realizowanych zadań, w tym komunikatu dotyczącego wniosków o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego zamieszczonego na portalu kostrzyn-24.pl. Redakcja portalu została wprowadzona w błąd i nie ponosi odpowiedzialności za powstałą sytuację.

Wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego (500+), świadczenia dobry start (300+) na okres 2018/2019 są przyjmowane od 1 lipca br. wyłącznie w formie elektronicznej tj. za pośrednictwem bankowości elektronicznej i portalu emp@tia.
Nie ma możliwości wysłania wniosku pocztą elektroniczną.

Wnioski o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego również można składać od 1 lipca br. elektronicznie za pośrednictwem portalu emp@tia.

Wnioski na okres 2018/2019 w formie papierowej przyjmowane są od 1 sierpnia br. Na ich złożenie obowiązują zapisy, które rozpoczną się 16 lipca br. (osobiste w siedzibie OPS
i telefonicznie 61-8188860).

Aktualnie druki można pobrać ze strony internetowej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej lub z naszej strony www.opskostrzyn.pl.

Oczekujemy na papierowe formularze z drukarni, które prawdopodobnie będą dostępne po 16 lipca br. Szczegółowych informacji udzielą Państwu pracownicy Sekcji Świadczeń Rodzinnych Ośrodka Pomocy Społecznej w Kostrzynie.

Z poważaniem,
Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Kostrzynie
Agnieszka Piasecka