Komunikat 500+

Aby uzyskać prawo do świadczenia wychowawczego od 1 lipca 2019 r. na dziecko, które do tej pory nie miało ustalonego prawa do świadczenia, należy złożyć wniosek do 30 września 2019 r. Po tym terminie spłata świadczenia przepadnie i prawo zostanie ustalone od miesiąca, w którym wpłynął wniosek.

Decyzjami wydanymi na okres 2018/2019 świadczenia są ustalone do 30 września 2019 r., we wnioskach na okres 2019/2021 należało zawnioskować także na dzieci, na które było ustalone prawo decyzją na okres 2018/2019, aby mieć kontynuację świadczeń.

Prosimy o weryfikację otrzymanych informacji o przyznaniu świadczenia wychowawczego na okres 2019/2021, gdyż zdarzają się przypadki, iż nie zawnioskowali Państwo na wszystkie uprawnione dzieci, a jedynie na to, które nie miało dotąd ustalonego prawa do świadczenia wychowawczego.

W przypadku wątpliwości prosimy o kontakt z Sekcją Świadczeń Rodzinnych.

O wypłatach informowaliśmy w poprzednim wpisie, nadmieniamy, iż otrzymana dotacja na wrzesień 2019 r. również nie wystarczyła na dokonanie spłat dla wszystkich świadczeniobiorców. Przelewy świadczeń będą zrealizowane 23.09.2019 r. Kolejna transza spłat będzie dokonana po otrzymaniu dotacji na ten cel do 31.10.2019 r.

Ogłoszenie

Informujemy, iż w rozstrzygnięciu ofert  z dnia 30.09.2019r., których przedmiot zamówienia obejmował codzienne przygotowanie i dostawę do placówek oświatowych na terenie gminy Kostrzyn gorącego posiłku na osobę w postaci jednego dania, a także wydawanie posiłków została wybrana firma:
Usługi Gastronomiczne „Dobra Kuchnia” S.C. 62-020 Łowęcin, Łowiecka 32.

Wypłaty 500+

Maksymalny ustawowy termin oczekiwania na spłaty świadczenia wychowawczego (500+) to 31.10.2019 r. 

Prosimy sprawdzić pocztę elektroniczną czy dostali Państwo e-mail z informacją o przyznaniu świadczenia (może być w SPAM) z adresu swiadczenia@opskostrzyn.pl, jeżeli nie mają Państwo maila można skontaktować się z pracownikami Sekcji Świadczeń Rodzinnych osobiście celem weryfikacji uprawnień do świadczenia.

Prosimy nie przysyłać kolejnych wniosków o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego na dzieci, na które już Państwo wnioskowali i otrzymali informację o przyznaniu świadczenia na okres 2019/2021. Brak wypłaty wynika z braku wystarczających środków finansowych, każda otrzymana transza jest przekazywana na rachunki bankowe świadczeniobiorców, jednakże jest ona niższa niż zapotrzebowanie, dlatego jeszcze nie wszyscy otrzymali przelewy.

Otrzymanie informacji o przyznaniu świadczenia jest jednoznaczne z ustaleniem prawa do świadczenia i nie należy o nie ponownie wnioskować, wypłata nastąpi do 31.10.2019 r.

Jednocześnie prosimy Państwa o sprawdzenie czy zawnioskowali Państwo na wszystkie uprawnione dzieci ( czy na informacji o przyznaniu świadczenia są wszystkie Państwa dzieci do 18 r. ż.).  Występują przypadki, gdzie rodzic zawnioskował o świadczenie tylko na dziecko, na które dotąd nie pobierał świadczeń, pomijając to dziecko, na które ma przyznane świadczenie do 30.09.2019 r.

Harmonogram wypłat świadczeń 2019/2020

Sekcja Świadczeń Rodzinnych Ośrodka Pomocy Społecznej w Kostrzynie przedstawia poniżej planowany harmonogram wypłat świadczeń rodzinnych, świadczeń wychowawczych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

Informujemy jednocześnie, iż mogą nastąpić odstępstwa od poniższego harmonogramu.

Podane daty dzienne są datą realizacji przelewów wychodzących z rachunku bankowego tutejszej jednostki, zatem data zaksięgowania przelewu na Państwa rachunku bankowym może być późniejsza. Nie udzielamy informacji o godzinie wykonania przelewów i prosimy nie telefonować w tej sprawie, gdyż wydłuża to tylko czas realizacji wypłat. Zakładając, iż wypłaty mogą być realizowane popołudniu to na Państwa rachunku bankowym mogą pojawić się następnego dnia roboczego

HARMONOGRAM WYPŁAT ŚWIADCZEŃ 2019/2020

Miesiąc wypłaty

Data przelewów wychodzących z rachunku bankowego OPS Kostrzyn

Październik 2019

23.10.2019

Listopad 2019

21.11.2019

Grudzień 2019

17.12.2019

Styczeń 2020

23.01.2020

Luty 2020

24.02.2020

Marzec 2020

23.03.2020

Kwiecień 2020

23.04.2020

Maj 2020

21.05.2020

Czerwiec 2020

23.06.2020

Lipiec 2020

23.07.2020

Sierpień 2020

21.08.2020

Wrzesień 2020

23.09.2020

WYPŁATY ŚWIADCZEŃ

Szanowni Państwo,
informujemy, iż przelewy świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego i świadczeń dobry start zostały dokonane wczoraj (21.08.2019 r.), natomiast dziś (22.08.2019 r.) z naszego rachunku bankowego były przelane świadczenia wychowawcze (500+).

Świadczenia są wypłacane wg kolejności złożenia do limitu posiadanych przez tutejszy organ środków finansowych. 

Środki finansowe na realizację zadań zleconych otrzymujemy transzami z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu i to od kwoty otrzymanych środków zależy termin realizacji wypłat.

Maksymalny termin przekazania środków to:
– 30.09.2019 r. dla świadczeń dobry start (300+) dla rozpatrzonych wniosków, które zostały złożone w lipcu i sierpniu 2019 r.

-31.10.2019 r. dla świadczeń wychowawczych (500+) dla rozpatrzonych wniosków, które zostały złożone w lipcu i sierpniu 2019 r.

Nie jesteśmy w stanie oszacować kiedy zostanie zrealizowana wypłata dla poszczególnych osób, gdyż jest to uzależnione jaką kwotę otrzymamy w poszczególnej transzy. Otrzymywane środki nie są spójne z kwotami, o które wnioskowaliśmy. Poszczególne jednostki nadrzędne również rozdzielają posiadane środki finansowe na poszczególne gminy.

Telefonicznie nie udzielamy informacji o dacie przelewów, harmonogram wypłat świadczeń znajduje się na naszej stronie internetowej. Prosimy o cierpliwość. Otrzymanie informacji na e-mail jest jednoznaczne z przyznaniem świadczenia.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Kostrzynie

Zapytanie ofertowe – dożywianie dzieci w szkołach na terenie gminy Kostrzyn

Kostrzyn, dnia 21.08.2019 r.

 

Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Braci Drzewieckich 1
62-025 Kostrzyn
Tel. 61 8 188 860

Zapytanie ofertowe

1. Zamawiający

Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Braci Drzewieckich 1, 62-025 Kostrzyn
NIP 786 11 99 975

Zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej z uwzględnieniem poniższych wymagań.

2. Opis przedmiotu zamówienia

1) Przedmiot zamówienia obejmuje codzienne przygotowanie i dostawę do placówek oświatowych na terenie gminy Kostrzyn gorącego posiłku na osobę w postaci jednego dania, a także wydawanie posiłków .

2) Wykonawca oświadcza, iż posiada uprawnienia oraz odpowiednie kwalifikacje i warunki do należytego wykonania przedmiotowej usługi.

3) Zamówienie obejmuje dożywianie w następujących szkołach:

Zespół Szkół Gułtowy

Gimnazjum Kostrzyn

Zespół Szkół Brzeźno

Zespół Szkół Iwno

Zespół Szkół Czerlejno

Zespół Szkół Siekierki Wielkie

4) Planowana liczba posiłków dziennie wynosi około 45 sztuk

5) Zamawiający zastrzega, iż liczba posiłków może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu, za co Zleceniodawca nie ponosi odpowiedzialności.

6) Dożywianie ma być realizowane w dni objęte nauka szkolną od poniedziałku do piątku w czasie trwania roku szkolnego z wyłączeniem przerw w nauce ( przerwa wakacyjna, ferie zimowe oraz przerwy świąteczne itp.), od dnia 01.09.2019 do dnia 30.06.2020.

7) Wykonawca będzie dostarczać posiłki własnym transportem w pojemnikach gwarantujących utrzymanie odpowiedniej temperatury.

8) Wykonawca jest zobowiązany przestrzegać zasad sanitarno – higienicznych na każdym etapie; produkcji posiłków, wydawania posiłków oraz ich przewozu.

9) Wykonawca ponosi odpowiedzialność i wszelkie konsekwencje w przypadku dostarczenia posiłków, które spowodują zatrucia pokarmowe i inne niedyspozycje uczniów.

10) Posiłki muszą być sporządzone zgodnie z wymogami sztuki kulinarnej sanitarnej dla żywienia zbiorowego. Muszą też być wykonane ze świeżych warzyw i artykułów spożywczych , posiadających aktualny termin ważności. Świadczenie usług żywieniowych powinno być zgodne z ustawą o bezpieczeństwie żywności i żywienia ( Dz.U. z 2006r. Nr. 17, poz.1225) oraz zaleceniami Głównego Inspektora Sanitarnego i Instytutu Żywności i Żywienia w sprawie norm wyżywienia i żywienia, jakie obowiązują w zakładach żywienia zbiorowego oraz jakości zdrowotnych jakości. Ponadto w zakresie usług ( w sposób gwarantujący jakość posiłków zgodną z zalecanymi normami dotyczącymi zawartości składników pokarmowych zapewniając ich różnorodność). Posiłki powinny być przygotowane w czterech niepowtarzalnych się zestawach uwzględniając miesiąc kalendarzowy.

11) Miejsce i godziny wydawania posiłków w szkołach zostaną ustalone przez wykonawcę indywidualnie dla każdej placówki bezpośrednio z dyrekcją szkoły.

12) Zamawiający dostarczy Wykonawcy listę osób, na które wydano decyzję przyznająca pomoc w formie dożywiania.

13) W razie zwiększenia się ilości dożywianych osób, Zamawiający będzie aktualizował listę.

14) Wykonawca będzie obciążał zamawiającego tylko za ilość posiłków faktycznie wydanych, według listy obecności sporządzonej co miesiąc przez Dyrektorów w/w placówek.

15) Za dostarczenie posiłków do poszczególnych placówek Wykonawca nie będzie naliczał Zamawiającemu żadnych kosztów dodatkowych.

3. Dokumenty wymagane od Oferenta

Formularz własny oferty zgodny z kolejnością punktów zapytania ofertowego.

4. kryterium oferty stanowi 100% ceny

5. Miejsce oraz termin składania ofert

Oferty należy składać do dnia 30.08.2019r. za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres sekretariat@opskostrzyn.pl , pocztą lub osobiście pod adresem: ul. Braci Drzewieckich 1, 62-025 Kostrzyn w godzinach : poniedziałek 9:00 – 17.00 wtorek – piątek 7.00 – 15.00.

KOMUNIKAT 500+/300+

Informujemy, iż nie udzielamy telefonicznie informacji o stanie sprawy (również o tym, czy wniosek wpłynął do organu).

Aby sprawdzić czy wniosek elektroniczny został złożony prosimy sprawdzać za pośrednictwem usługi poprzez, którą dokonali Państwo złożenia wniosku. W zależności od platformy, za pomocą której przekazali Państwo wniosek może to być otrzymanie Urzędowego Potwierdzenia Odbioru ( na e-mail) lub poprzez sprawdzenie w bankowości elektronicznej statusu sprawy (np. oznaczone jako dostarczono).

Informacji o sprawie możemy udzielić wnioskodawcy, który stawi się osobiście w organie (pokój nr 8 lub nr 10) wraz z dokumentem tożsamości.

Przelewy świadczeń 500+ / 300+

Informujemy, iż dzisiaj z naszego rachunku bankowego były wysyłane przelewy , które dotyczyły głównie świadczeń przyznanych na okres 2018/2019 (decyzją papierową).

Świadczenia wychowawcze za lipiec 2019 r. (przyznane informacją o przyznaniu, którą wysyłamy na e-mail) przekazywane będą transzami. Kwota otrzymanych środków na lipiec 2019 r. nie była wystarczająca na zrealizowanie wszystkich świadczeń, które zostały przyznane na okres 2019/2021.

Kolejne środki finansowe na ten cel otrzymamy w sierpniu i wówczas będzie wykonana kolejna transza przelewów świadczeń należnych za lipiec 2019 r.

Przypominamy, iż ustawowy termin przekazania środków finansowych to 31.10.2019 r. i wszystkie świadczenia będą do tego terminu zrealizowane, natomiast jesteśmy ograniczeni posiadanymi środkami finansowymi i przelewy wykonywane są dla rozpatrzonych wniosków według kolejności ich złożenia. Wniosków wpłynęła bardzo duża liczba, także nie wszystkie osoby, których wniosek został już rozpatrzony otrzymają przelew świadczeń przyznanych na nowy okres 2019/2021 w lipcu.

Takie same ograniczenia finansowe dotyczą również świadczeń dobry start (300+), cała pula, którą otrzymaliśmy na lipiec została rozdysponowana na przelewy, kolejne środki finansowe na ten cel będą przekazane w sierpniu 2019 r.