Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych klientów Ośrodka Pomocy Społecznej w Kostrzynie

Wypełniając obowiązek informacyjny w związku z wejściem w życie nowych regulacji prawnych dotyczących ochrony danych osobowych prosimy Państwa o zapoznanie się z niniejszym wpisem:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Ośrodek Pomocy Społecznej w Kostrzynie, zwany dalej Administratorem. Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

 2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych Osobowych (po jego wyznaczeniu): e-mail: inspektor@rodo-krp.pl,  tel. +48 792 304 042.

 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu w celach realizacji ustawowych zadań Ośrodka Pomocy Społecznej, a w szczególności:

  1. opracowanie i realizacja strategii rozwiązywania problemów społecznych ze szczególnym uwzględnieniem programów pomocy społecznej, profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i innych, których celem jest integracja osób i rodzin z grup szczególnego ryzyka,

  2. przyznawanie i wypłacanie zasiłków okresowych, specjalnych, celowych, na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego, na pokrycie wydatków na świadczenia zdrowotne osobom bezdomnym oraz innym osobom niemającym dochodu i możliwości uzyskania świadczeń, przyznawanie i wypłacanie pomocy na ekonomiczne usamodzielnienie w formie zasiłków, pożyczek oraz pomocy w naturze,

  3. opłacanie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe za osobę, która zrezygnuje z zatrudnienia w związku z koniecznością sprawowania bezpośredniej, osobistej opieki nad długotrwale lub ciężko chorym członkiem rodziny oraz wspólnie niezamieszkującymi matką, ojcem lub rodzeństwem,

  4. organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi,

  5. dożywianie dzieci,

  6. prowadzenie i zapewnienie miejsc w mieszkaniach chronionych,

  7. realizacja zadań mających na celu ochronę poziomu życia osób, rodzin i grup społecznych oraz rozwój specjalistycznego wsparcia,

  8. opracowanie i realizacja projektów socjalnych, praca socjalna,

  9. udzielanie informacji o prawach i uprawnieniach,

  10. realizowaniu zadań z zakresu świadczeń rodzinnych, świadczeń wychowawczych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego, jednorazowej gminnej zapomogi dla rodzin, w których podczas jednego porodu urodziło się dwoje i więcej dzieci, jednorazowego świadczenia z tytułu urodzenia się dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu, zasiłku dla opiekuna.
 4. Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c, e oraz art. 9 ust. 2 lit. g Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
  w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
  o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1) oraz inne akty prawne, w szczególności Ustawa z dnia 12 marca 2004 r.  o pomocy społecznej, Ustawa z dnia 09 marca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, Ustawa z dnia 25 luty 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy, Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, Ustawa z dnia 4 kwietnia 2014 r o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów,  Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, Ustawa o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” ,  Uchwały Nr XLII/363/2018 Rady Miejskiej Gminy Kostrzyn z dnia 1 marca 2018 r. w sprawie przyznania jednorazowej gminnej zapomogi dla rodzin, w których podczas jednego porodu urodziło się dwoje i więcej dzieci 
  wraz z rozporządzeniami wykonawczymi.

 5. Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane również przez podmioty, z którymi Administrator zawarł umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, w szczególności w zakresie obsługi informatycznej, prawnej, księgowej, ochrony osób i mienia lub ochrony danych osobowych, a także przez podmioty, którym Administrator udostępnia dane osobowe na podstawie przepisów prawa, w szczególności organom ścigania, organom kontrolnym.

 6. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych wynika z przepisów prawa i jest niezbędne do realizacji zadań Administratora wynikających z przepisów prawa. W przypadku niepodania tych danych, niemożliwa jest realizacja ww. celów. W pozostałym zakresie Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane na podstawie udzielonej przez Panią/Pana zgody lub na podstawie innych przesłanek dopuszczalności przetwarzania wskazanych w art. 6 i 9 RODO.

 7. Posiada Pani/Pan prawo do:

 • żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych oraz powiadomienia odbiorców danych
  o sprostowaniu lub usunięciu danych osobowych lub ograniczeniu przetwarzania;

 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;

 • wniesienia sprzeciwu wobec zautomatyzowanego podejmowania decyzji w indywidualnych przypadkach, w tym profilowania;

 • przenoszenia danych osobowych;

 • otrzymywania kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu;

 • wniesienia skargi do organu nadzorczego (obecnie Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, w przyszłości – właściwego w świetle obowiązujących przepisów organu nadzorczego);

 • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

 1. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

 2. W przypadku wyczerpania przesłanek zawartych w przepisach art. 6 ust. 1 lit. a i art. 9 ust. 2 lit. a RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność
  z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres określony przepisami prawa, niezbędny do realizacji celów określonych w pkt.3 niniejszego obowiązku informacyjnego oraz w celu archiwizowania danych lub w celu dochodzenia i obrony przed roszczeniami.

Budżet Obywatelski Gminy Kostrzyn

Rusza czwarta edycja Budżetu Obywatelskiego Gminy Kostrzyn.
Do dyspozycji mieszkańców jest w tym roku 300 tys. zł. W dniach od 23 kwietnia do 11 maja mogą Państwo zgłaszać propozycje zadań do Budżetu Obywatelskiego. W tym roku zachęcamy do zgłaszania zadań w dwóch kategoriach – projekty duże o wartości do 125 000 zł oraz projekty małe – o wartości do 25 000 zł.

Więcej informacji: https://kostrzyn.budzet-obywatelski.org/

 

KOMUNIKAT

Uprzejmie informujemy, że w dniu 30 marca 2018 roku (piątek)
Ośrodek Pomocy Społecznej w Kostrzynie
będzie nieczynny.

Przepraszamy za utrudnienia.

Wyłonienie oferenta

Ogłoszenie wyników zapytania ofertowego dotyczącego specjalistycznych usług opiekuńczych: 


W odpowiedzi na zapytanie ofertowe na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania lub w warunkach do tego specjalnie dostosowanych w roku 2018 wpłynęły dwie oferty, z czego tylko jedna spełniała kryteria formalne. Po przeanalizowaniu otrzymanych ofert wybrano wykonawcę: Terra Group Jan Głodowski – Centrum Ortopodologii i Rehabilitacji TerraCare.

Dziękujemy wszystkim Wykonawcom za udział w procedurze i złożenie ofert.

Z poważaniem,

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Kostrzynie
Agnieszka Piasecka

Planowany harmonogram wypłat świadczeń

Poniższa tabela przedstawia planowany harmonogram wypłat świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz świadczeń wychowawczych realizowanych przelewem bankowym.

Informujemy jednocześnie, iż mogą wystąpić odstępstwa od przedstawionej tabeli. Ponadto tabela nie dotyczy pierwszych świadczeń wypłacanych na nowy okres świadczeniowy/ zasiłkowy lub świadczeń jednorazowych. Oprócz wypłat realizowanych w wymienione dni, przelewy bankowe mogą być realizowane w ostatnie dni robocze danego miesiąca.

Miesiąc, którego dotyczy wypłata Termin wypłat świadczeń
październik 24.10.2017
listopad 23.11.2017
grudzień 18.12.2017
styczeń 24.01.2018
luty 22.02.2018
marzec 22.03.2018
kwiecień 24.04.2018
maj 24.05.2018
czerwiec 22.06.2018
lipiec 24.07.2018
sierpień 23.08.2018
wrzesień 24.09.2018

KOMUNIKAT dot. 500+

Ośrodek Pomocy Społecznej w Kostrzynie jako realizator zadań zleconych związanych z Programem Rodzina 500 + informuje, iż dotychczas wpłynęło do nas 1314 wniosków o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego, z czego już 1025 wniosków zostało rozpatrzonych. Maksymalny termin oczekiwania na decyzję dla wniosków złożonych w sierpniu 2017 r. to 31.10.2017 r. O wydaniu decyzji powiadamiamy Państwa sms-owo na numer wskazany we wniosku. Osoby, które nie złożyły jeszcze wniosku mają taką możliwość elektronicznie lub osobiście po uprzednim umówieniu się.

Jednocześnie przypominamy Świadczeniobiorcom o konieczności bezzwłocznego powiadamiania tutejszego organu o zmianach mających wpływ na prawo do świadczeń. Zmiany, które należy zgłaszać to między innymi: zmiana pracodawcy, zmiana źródła uzyskiwania dochodów, podjęcie zatrudnienia, otwarcie działalności gospodarczej, zmiana miejsca zamieszkania, zmiana liczby członków rodziny, zgon członka rodziny, zaprzestanie nauki, wyjazd za granicę (z wyłączeniem wyjazdów turystycznych), umieszczenie dziecka w placówce zapewniającej całodobowe utrzymanie.

Brak zgłoszenia zmiany może skutkować żądaniem zwrotu nienależnie pobranych świadczeń, dlatego o każdej zmianie należy powiadamiać organ bezzwłocznie oraz przedłożyć stosowne dokumenty. W przypadku wątpliwości prosimy o kontakt z pracownikami naszej jednostki.

FORMULARZE WNIOSKÓW

Informujemy, iż są dostępne w naszej siedzibie formularze wniosków o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego, zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego i funduszu alimentacyjnego.

KOMUNIKAT

Informujemy, iż na złożenie jakiegokolwiek wniosku w Sekcji Świadczeń Rodzinnych obowiązują zapisy. Ilość miejsc jest ograniczona a osoby niezapisane nie zostaną przyjęte bez uprzedniego zapisania. Umówić się na złożenie wniosku można poprzez kontakt telefoniczny (61 81 88 860) lub osobisty w siedzibie OPS przy ul. Braci Drzewieckich 1 w Kostrzynie.

Wyznaczona godzina przyjęcia jest orientacyjna.

Prosimy o składanie kompletnie wypełnionych wniosków po uważnym zapoznaniu z pouczeniami.

DRUKI 500+ na nowy okres 2017/2018

 1. Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego na nowy okres, rozpoczynający się od 01.10.2017 r.
 2.  OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY O DOCHODACH SWOICH ALBO CZŁONKA RODZINY OSIĄGNIĘTYCH W ROKU KALENDARZOWYM POPRZEDZAJĄCYM OKRES NA KTÓRY USTALANE JEST PRAWO DO ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO, INNYCH NIŻ DOCHODY PODLEGAJĄCE OPODATKOWANIU PODATKIEM DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH NA ZASADACH OKREŚLONYCH W ART. 27, ART. 30B, ART. 30C, ART. 30E I ART. 30F USTAWY Z DNIA 26 LIPCA 1991 R. O PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH (DZ. U. Z 2012 R. POZ. 361, Z PÓŹN. ZM.)
 3. OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY O WIELKOŚCI JEGO GOSPODARSTWA ROLNEGO ALBO GOSPODARSTWA CZŁONKA RODZINY WYRAŻONEJ W HEKTARACH PRZELICZENIOWYCH OGÓLNEJ POWIERZCHNI W ROKU KALENDARZOWYM POPRZEDZAJĄCYM OKRES, NA KTÓRY USTALANE JEST PRAWO DO ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO
 4. OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY O WYSOKOŚCI JEGO SKŁADEK NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE ALBO SKŁADEK CZŁONKA RODZINY W ROKU KALENDARZOWYM POPRZEDZAJĄCYM OKRES NA JAKI USTALANE JEST PRAWO DO ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO — oświadczenie dotyczy tylko osób, które mają opłacone składki zdrowotne od dochodów z tytułu emerytury lub renty w KRUS
 5. Oświadczenie dotyczące wypłaty świadczeń
 6. Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych