Ogłoszenie o wyborze ofert

Ogłoszenie o wyborze ofert na działania aktywizujące w zakresie opieki społecznej w ramach projektu ”Aktywizacja Seniorów z terenu Gminy Kostrzyn” oraz unieważnieniu części 4 postępowania znajduje się pod linkiem:

http://bip3.wokiss.pl/kostrzyn/bip/przetargi-osrodek-pomocy-spolecznej/zamowienie-na-uslugi-spoleczne-pn.-dzialania-aktywizujace-w-zakresie-opieki-spolecznej-w-ramach-projektu-pn.-aktywizacja-seniorow-z-terenu-gminy-kostrzyn/ogloszenie-o-wyborze-ofert-oraz-uniewaznieniu-cze%C5%9Bci-4-postepowania.html

PODZIĘKOWANIA

 

Kostrzyn, dnia 2020-12-22

                   Prezes Koła Pszczelarzy
w Kostrzynie

W imieniu Ośrodka Pomocy Społecznej w Kostrzynie
pragnę złożyć na ręce Prezesa Koła Pszczelarzy w Kostrzynie
najserdeczniejsze podziękowania za ofiarowane słoje miodu,
które także w tym roku osłodzą niejednej rodzinie ten wyjątkowo trudny czas.

Dar mozolnej pracy pszczół pozwoli wrócić pamięcią do rodzinnej atmosfery
Świąt Bożego Narodzenia, która w tym roku może będzie celebrowana
w mniejszym gronie, lecz wierzymy, że będzie równie przepełniona miłością
i radością oraz pozwoli by w przyszłym roku tradycja obdarowywania miodem kostrzyńskich rodzin będzie mogła się powtórzyć.

Jednocześnie pragnę złożyć życzenia zdrowia, pomyślności oraz obfitości nadchodzących zbiorów, aby lejąca słodycz będąca owocem pracy pszczół
i Pszczelarzy zachwycała kolejne pokolenia mieszkańców gminy Kostrzyn.

Z wyrazami szacunku,

Marlena Chłopicka
kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej
w Kostrzynie

Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarcia ofert na usługi społeczne pn. „Działania aktywizujące w zakresie opieki społecznej” w ramach projektu pn. „Aktywizacja Seniorów z terenu Gminy Kostrzyn” znajduje się pod linkiem:

http://bip3.wokiss.pl/kostrzyn/bip/przetargi-osrodek-pomocy-spolecznej/zamowienie-na-uslugi-spoleczne-pn.-dzialania-aktywizujace-w-zakresie-opieki-spolecznej-w-ramach-projektu-pn.-aktywizacja-seniorow-z-terenu-gminy-kostrzyn/informacja-z-otwarcia-ofert.html

 

 

 

Szanowni Państwo,

Tegoroczne działania Ośrodka Pomocy Społecznej w Kostrzynie również są ograniczone z uwagi na pandemię koronawirusa, jednakże dokładamy wszelkich starań by osoby najbardziej potrzebujące nie zostały pozostawione same sobie, dlatego z zachowaniem reżimu sanitarnego pracownicy dostarczali paczki świąteczne osobom, które dotychczas uczestniczyły w Wigilii dla Samotnych.
Dla osób, które nie mają możliwości przygotowania sobie posiłków są dowożone potrawy wigilijne. Podopieczni przebywający w Domach Pomocy Społecznej jak co roku otrzymali drobne upominki.
Świąteczne paczki zostały też przekazane podopiecznym Związku Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych Koła Miejsko – Gminnego w Kostrzynie.

W tym roku nie odbędzie się kolejna edycja Szlachetnej Paczki w Kostrzynie, w związku z czym pracownicy Ośrodka we współpracy z pracownikami Urzędu Miejskiego w Kostrzynie biorą udział w analogicznej inicjatywie, która powstała z chęci niesienia pomocy. Wyłoniliśmy rodziny, które otrzymają wsparcie w postaci paczek.

Tegoroczna świąteczna atmosfera jest inna niż ubiegłe, jednakże zachęcamy Państwa do niesienia pomocy w miarę swoich możliwości, ponieważ nie zawsze wartość finansowa ma najistotniejsze znaczenie, czasami drobny gest jest niezwykle cenny.
Na terenie naszej gminy np. w Trzeku, Wróblewie czy w Siekierkach powstały już oddolne akcje, które można wspierać. Zamawiając dania na wynos w lokalnych restauracjach i barach, także udzielamy wsparcia.

Za każdą inicjatywą stoją ludzie, dlatego życzymy aby każda osoba niosąca pomoc czuła satysfakcję i radość oraz spotykała na swojej drodze innych serdecznych ludzi, z którymi będzie mogła realizować swoje działania.
Nie stójmy obojętnie, kiedy możemy pomóc.

 

Z wyrazami szacunku,

Marlena Chłopicka
kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej
w Kostrzynie

 

GRUDNIOWE WYPŁATY ŚWIADCZEŃ

Informujemy, iż w dniu 14.12.2020 r. Sekcja Świadczeń Rodzinnych OPS Kostrzyn dokonała realizacji wypłat świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz świadczeń dobry start.

Kolejne wypłaty świadczeń są planowane na dzień 16.12.2020 r. i 18.12.2020 r., (w tym wypłata świadczeń wychowawczych tzw. 500+).

Zmiana harmonogramu jest uwarunkowana stanem środków finansowych otrzymanych z dotacji celowych z budżetu państwa. Po otrzymaniu całości wnioskowanej dotacji niezwłocznie dokonamy wypłat kolejnych świadczeń. 

Zapytanie ofertowe na wykonywanie specjalistycznych usług dla osób z zaburzeniami psychicznymi

Kostrzyn, dnia 02 grudnia 2020r.

znak sprawy: OPS.4017.718.2020

Zapytanie ofertowe na wykonywanie
specjalistycznych usług dla osób z zaburzeniami psychicznymi

Zapytanie ofertowe w sprawie udzielenia zamówienia publicznego realizowanego na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2019 r., poz.1843 ze zm. )

pn. „Wykonywanie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi”.

Zamawiający :
Ośrodek Pomocy Społecznej w Kostrzynie, przy ul. Braci Drzewieckich 1, 62-025 Kostrzyn
tel. 618188860
e-mail:sekretariat@opskostrzyn.pl

Przedmiot zamówienia: wykonywanie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi stosownie do zapisów rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz.U. z 2005r. Nr 189, poz.1598 z ze zm)

I. Ogólny zakres wykonywania czynności :

1. Uczenie i rozwijanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia, w tym zwłaszcza :

  1. kształtowanie umiejętności zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych i umiejętności społecznego funkcjonowania, motywowanie do aktywności, leczenia i rehabilitacji, prowadzenie treningów umiejętności samoobsługi i umiejętności społecznych oraz wspieranie, także w formie asystowania w codziennych czynnościach życiowych

  2. interwencja i pomoc w życiu w rodzinie, w tym : pomoc w radzeniu sobie w sytuacjach kryzysowych, poradnictwo specjalistyczne, interwencje kryzysowe, rozmowy terapeutyczne, doradztwo, koordynacja działań innych służb na rzecz rodziny, której członkiem jest osoba uzyskującą pomoc w formie specjalistycznych usług, kształtowanie pozytywnych relacji osoby wspieranej z osobami bliskimi, sąsiadami oraz współpraca z rodziną kształtowanie odpowiednich postaw wobec osoby chorującej, niepełnosprawnej,(§ 2 pkt. 1) lit. a) i b) Rozporządzenia).

2. Rehabilitacja fizyczna i usprawnianie zaburzonych funkcji organizmu w zakresie nieobjętym przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. (Dz. U. Nr 210, poz. 2135 ze zm.) (§ 2 pkt. 3 lit a) Rozporządzenia ).

II. Termin realizacji zamówienia:
Umowa zostanie zawarta od dnia 04 stycznia 2021 r.
Tryb postępowania: rozeznanie rynku

III. Niezbędne wymagania:

Specjalistyczne usługi są świadczone przez osoby posiadające kwalifikacje do wykonywania zawodu: pracownika socjalnego, psychologa, pedagoga, logopedy, terapeuty zajęciowego, pielęgniarki, asystenta osoby niepełnosprawnej, opiekunki środowiskowej, specjalisty w zakresie rehabilitacji medycznej, fizjoterapeuty lub innego zawodu dającego wiedzę i umiejętności pozwalające świadczyć określone specjalistyczne usługi.

Ponadto osoba świadcząca usługi powinna legitymować się uprawnieniami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005r w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz.U. Z 2005r. Nr 189, poz. 1598 ze zm. § 3 Rozporządzenia).

IV. Wymagane dokumenty:

1. Oferta cenowa na wykonywanie jednej godziny specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi. W proponowanej cenie 1 godziny należy wliczyć koszty dojazdu oraz niezbędnych materiałów koniecznych do prowadzenia zajęć.

Kalkulacja kosztów powinna zawierać pisemne uzasadnienie.

2. CV wraz z oświadczeniem o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby realizacji zamówienia zgodnie z Rozporządzeniem Paramentu i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – stosownie do zapisu art. 6 ust. 1 lit. a),

3. Dokumenty potwierdzające wykształcenie osoby świadczącej usługi specjalistyczne (kserokopia).

4. Inne dodatkowe dokumenty potwierdzające kwalifikacje i umiejętności w zakresie m.in.: wczesnego wspomagania rozwoju i edukacji dzieci autystycznych, oligofrenopedagogiki, integracji sensorycznej (kserokopia)

5. Certyfikat uczestnictwa w szkoleniu w zakresie: umiejętności kształtowania motywacji do akceptowanych przez otoczenie zachowań, kształtowania nawyków celowej aktywności, prowadzenia treningu zachowań społecznych (dot. usług określonych w § 2 pkt. 1 lit. a) Rozporządzenia).

6. Udokumentowane co najmniej półroczne doświadczenie w pracy z osobami z zaburzeniami psychicznymi.

V. Postanowienia umowne:

Wykonawca jest zobowiązany do wykonywania usług specjalistycznych w miejscu zamieszkania osób korzystających z usług specjalistycznych z terenu Gminy Kostrzyn w ilości godzin w tygodniu określonych przez OPS w Kostrzynie na podstawie wydanych decyzji oraz prowadzenia obowiązkowej dokumentacji w formie :

  1. Karty czasu pracy osoby świadczącej usługi (Zał. Nr 2 ),

  2. Wykaz osób, które świadczyły specjalistyczne usługi opiekuńcze zgadnie ze złożoną ofertą (Zał. Nr 3),

  3. Karta zawierająca informacje dotyczące realizacji specjalistycznych usług opiekuńczych na terenie Gminy Kostrzyn. (Zał. Nr 4)

Zamawiający zastrzega sobie, iż w trakcie trwania realizacji zamówienia liczba godzin świadczenia usługi może ulec zmianie.

Zapłata za wykonane usługi specjalistyczne będzie dokonywana w terminach miesięcznych na podstawie dokumentów potwierdzających wykonanie usług specjalistycznych dla osób z zaburzeniami psychicznymi przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy po wykonaniu przedmiotu zamówienia bez zastrzeżeń Zamawiającego.

VI. Sposób przygotowania oferty:

Ofertę należy sporządzić na załączonym druku „OFERTA” (Zał. Nr.1) Oferta powinna być podpisana przez osobę uprawnioną. Ofertę złożyć można osobiście u zamawiającego w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Kostrzynie lub przekazać pocztą, na kopercie należy umieścić napis „Oferta na usługi specjalistyczne”.

Ofertę złożyć należy do dnia 28 grudnia 2020 roku do godz. 1200.

Druk oferty stanowi załącznik do niniejszego zapytania.

Oferta może być złożona na jedno lub dwa rodzaje usług.

VII. Termin i miejsce otwarcia ofert:
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 29 grudnia 2020 roku o godz.11.00 w Ośrodku Pomoc Społecznej w Kostrzynie.
Z Wykonawcą zostanie zawarta umowa cywilno- prawna.

W przypadku wybrania prawidłowo złożonej oferty Zamawiający skontaktuje się z oferentem w celu podpisania umowy na realizację zamówienia.
Zamawiający nie przewiduje wezwania oferenta do uzupełnienia braków formalnych oferty.
Oferty które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.

VIII. Osoba do kontaktu ze strony Zamawiającego:
Marlena Chłopicka , tel. 618188860

Załączniki do zapytania ofertowego:

Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3
Załącznik nr 4