Usługi opiekuńcze i asystenckie

Nowe postępowania na zadanie pn.: „Niesamodzielni mają wsparcie w Kostrzynie” – świadczenie usług opiekuńczych i asystenckich znajduje się pod linkiem:
http://bip3.wokiss.pl/kostrzyn/bip/przetargi-osrodek-pomocy-spolecznej/niesamodzielni-maja-wsparcie-w-kostrzynie-świadczenie-uslug-opiekunczych-i-asystenckich-ogloszenie-wznowione.html

Unieważnienie postępowania

Informacja o unieważnieniu postępowania na zadanie pn.: „Niesamodzielni mają wsparcie w Kostrzynie” – świadczenie usług asystenckich znajduje się pod podanym niżej linkiem:

http://bip3.wokiss.pl/kostrzyn/bip/przetargi-osrodek-pomocy-spolecznej/niesamodzielni-maja-wsparcie-w-kostrzynie-%C5%9Bwiadczenie-uslug-asystenckich/informacja-o-uniewaznieniu-postepowania.html

Unieważnienie postępowania

Informacja o unieważnieniu postępowania na zadanie pn.: „Niesamodzielni mają wsparcie w Kostrzynie” – świadczenie usług opiekuńczych znajduje się pod niżej wskazanym linkiem:

http://bip3.wokiss.pl/kostrzyn/bip/przetargi-osrodek-pomocy-spolecznej/niesamodzielni-maja-wsparcie-w-kostrzynie-%C5%9Bwiadczenie-uslug-opiekunczych.html?pid=11572

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA USŁUGI SPOŁECZNE


Ośrodek Pomocy Społecznej w Kostrzynie w ramach projektu „Niesamodzielni mają wsparcie w Kostrzynie” dofinansowanego ze źródeł programu WRPO na lata 2014-2020, w ramach Osi Priorytetowej: Oś Priorytetowa 7 Włączenie społeczne Działanie 7.2 2 Usługi społeczne i zdrowotne składa ogłoszenie o zamówieniu na:
-świadczenie usług opiekuńczych;
– świadczenie usług asystenckich.
Odbiorcami usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania i usług asystenckich są osoby potrzebujące wsparcia w codziennym funkcjonowaniu zamieszkałe na terenie gminy Kostrzyn.

Oferty należy złożyć w nieprzejrzystym opakowaniu/zamkniętej kopercie w: Urzędzie Miejskim w Kostrzynie, ul. Dworcowa 5, 62-025 Kostrzyn, pok. 01 – sekretariat – I p.

Więcej informacji można uzyskać na stronie internetowej: www.opskostrzyn.pl ( Tag: projekt Niesamodzielni mają wsparcie w Kostrzynie/ przetargi i zapytania ofertowe)

Otwarcie ofert

Informacja z otwarcia ofert na usługi społeczne – „Niesamodzielni mają wsparcie w Kostrzynie – usługi opiekuńcze” znajduje się pod poniższym linkiem:

http://bip3.wokiss.pl/kostrzyn/bip/przetargi-osrodek-pomocy-spolecznej/niesamodzielni-maja-wsparcie-w-kostrzynie-%C5%9Bwiadczenie-uslug-opiekunczych.html?pid=11557

 

Ogłoszenie

Ogłoszenia o zamówieniu na usługi społeczne – „Niesamodzielni mają wsparcie w Kostrzynie – usługi asystenckie”

http://bip3.wokiss.pl/kostrzyn/bip/przetargi-osrodek-pomocy-spolecznej/niesamodzielni-maja-wsparcie-w-kostrzynie-świadczenie-uslug-asystenckich.html

Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne

 

Przedmiot zamówienia ma zostać wykonany w ramach i w celu realizacji projektu „Niesamodzielni mają wsparcie w Kostrzynie” dofinansowanego ze źródeł programu WRPO na lata 2014-2020, w ramach Osi Priorytetowej: Oś Priorytetowa 7 Włączenie społeczne Działanie 7.2 2 Usługi społeczne i zdrowotne.
Odbiorcami usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania są osoby potrzebujące wsparcia w codziennym funkcjonowaniu zamieszkałe w rozumieniu Kodeksu Cywilnego na terenie województwa wielkopolskiego w gminie Kostrzyn.

Ogłoszenie wraz z załącznikami znajduje się pod linkiem wskazanym poniżej:

http://bip3.wokiss.pl/kostrzyn/bip/przetargi-osrodek-pomocy-spolecznej/niesamodzielni-maja-wsparcie-w-kostrzynie-świadczenie-uslug-opiekunczych.html

 

Ogłoszenie o zamówieniu w zakresie realizacji usług specjalistycznych

Ogłoszenie o zamówieniu na realizację usług społecznych w społeczności lokalnej dla osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu w projekcie „Niesamodzielni mają wsparcie w Kostrzynie.

Termin składania ofert do 17.01.2020 r.

Link do zapytania ofertowego na usługi specjalistyczne:

https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl/publication/view/1226338#