OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA USŁUGI SPOŁECZNE


Ośrodek Pomocy Społecznej w Kostrzynie w ramach projektu „Niesamodzielni mają wsparcie w Kostrzynie” dofinansowanego ze źródeł programu WRPO na lata 2014-2020, w ramach Osi Priorytetowej: Oś Priorytetowa 7 Włączenie społeczne Działanie 7.2 2 Usługi społeczne i zdrowotne składa ogłoszenie o zamówieniu na:
-świadczenie usług opiekuńczych;
– świadczenie usług asystenckich.
Odbiorcami usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania i usług asystenckich są osoby potrzebujące wsparcia w codziennym funkcjonowaniu zamieszkałe na terenie gminy Kostrzyn.

Oferty należy złożyć w nieprzejrzystym opakowaniu/zamkniętej kopercie w: Urzędzie Miejskim w Kostrzynie, ul. Dworcowa 5, 62-025 Kostrzyn, pok. 01 – sekretariat – I p.

Więcej informacji można uzyskać na stronie internetowej: www.opskostrzyn.pl ( Tag: projekt Niesamodzielni mają wsparcie w Kostrzynie/ przetargi i zapytania ofertowe)

Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarcia ofert „Niesamodzielni mają wsparcie w Kostrzynie” – świadczenie usług opiekuńczych i asystenckich

http://bip3.wokiss.pl/kostrzyn/bip/przetargi-osrodek-pomocy-spolecznej/niesamodzielni-maja-wsparcie-w-kostrzynie-%C5%9Bwiadczenie-uslug-opiekunczych-i-asystenckich.html?pid=11420

WYPŁATY 500+ i innych świadczeń

 

  • Większość Świadczeniobiorców wypłaty świadczeń wychowawczych należne za grudzień 2019 r. miała zrealizowane 6 grudnia 2019 r. Osoby, które nie otrzymały świadczenia wychowawczego należnego za grudzień 2019 r. otrzymają je w kolejnej transzy przelewów ( jest kilka takich osób, ponieważ np. złożyły wniosek niedawno lub realizacja ich świadczenia została przekazana do realizacji z innego organu).
  • Zgodnie z otrzymanymi informacjami świadczenie wychowawcze przysługuje w kwocie 500 zł miesięcznie. Nie ma żadnych podwójnych wypłat.

Wypłata świadczeń wychowawczych za grudzień 2019 r. nastąpiła w dniu 06.12.2019 r., kolejne wypłaty świadczeń należnych za grudzień (dla osób, które nie otrzymały 6 grudnia 2019 r. świadczenia wychowawczego za grudzień 2019 r.) będą realizowane w dniu 17.12.2019 r.

Wypłata świadczeń za styczeń 2020 r. nastąpi zgodnie z harmonogramem w dniu 23.01.2020 r.

Wypłata pozostałych świadczeń np. zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami, świadczeń pielęgnacyjnych, zasiłków pielęgnacyjnych, funduszu alimentacyjnego i innych wypłacanych przez Sekcję Świadczeń Rodzinnych planowana jest na 17 grudnia 2019 r.

Komunikat

Informujemy, iż Ośrodek Pomocy Społecznej w Kostrzynie w dniu 23.12.2019 r. (poniedziałek) będzie czynny w godzinach 7:00-15:00, natomiast w dniu 24.12.2019 r. (Wigilia) będzie czynny w godzinach 7:00-13:00.

WYPŁATY ŚWIADCZEŃ

Szanowni Państwo,
informujemy, iż przelewy świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego i świadczeń dobry start zostały dokonane wczoraj (21.08.2019 r.), natomiast dziś (22.08.2019 r.) z naszego rachunku bankowego były przelane świadczenia wychowawcze (500+).

Świadczenia są wypłacane wg kolejności złożenia do limitu posiadanych przez tutejszy organ środków finansowych. 

Środki finansowe na realizację zadań zleconych otrzymujemy transzami z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu i to od kwoty otrzymanych środków zależy termin realizacji wypłat.

Maksymalny termin przekazania środków to:
– 30.09.2019 r. dla świadczeń dobry start (300+) dla rozpatrzonych wniosków, które zostały złożone w lipcu i sierpniu 2019 r.

-31.10.2019 r. dla świadczeń wychowawczych (500+) dla rozpatrzonych wniosków, które zostały złożone w lipcu i sierpniu 2019 r.

Nie jesteśmy w stanie oszacować kiedy zostanie zrealizowana wypłata dla poszczególnych osób, gdyż jest to uzależnione jaką kwotę otrzymamy w poszczególnej transzy. Otrzymywane środki nie są spójne z kwotami, o które wnioskowaliśmy. Poszczególne jednostki nadrzędne również rozdzielają posiadane środki finansowe na poszczególne gminy.

Telefonicznie nie udzielamy informacji o dacie przelewów, harmonogram wypłat świadczeń znajduje się na naszej stronie internetowej. Prosimy o cierpliwość. Otrzymanie informacji na e-mail jest jednoznaczne z przyznaniem świadczenia.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Kostrzynie

KOMUNIKAT 500+/300+

Informujemy, iż nie udzielamy telefonicznie informacji o stanie sprawy (również o tym, czy wniosek wpłynął do organu).

Aby sprawdzić czy wniosek elektroniczny został złożony prosimy sprawdzać za pośrednictwem usługi poprzez, którą dokonali Państwo złożenia wniosku. W zależności od platformy, za pomocą której przekazali Państwo wniosek może to być otrzymanie Urzędowego Potwierdzenia Odbioru ( na e-mail) lub poprzez sprawdzenie w bankowości elektronicznej statusu sprawy (np. oznaczone jako dostarczono).

Informacji o sprawie możemy udzielić wnioskodawcy, który stawi się osobiście w organie (pokój nr 8 lub nr 10) wraz z dokumentem tożsamości.

Przelewy świadczeń 500+ / 300+

Informujemy, iż dzisiaj z naszego rachunku bankowego były wysyłane przelewy , które dotyczyły głównie świadczeń przyznanych na okres 2018/2019 (decyzją papierową).

Świadczenia wychowawcze za lipiec 2019 r. (przyznane informacją o przyznaniu, którą wysyłamy na e-mail) przekazywane będą transzami. Kwota otrzymanych środków na lipiec 2019 r. nie była wystarczająca na zrealizowanie wszystkich świadczeń, które zostały przyznane na okres 2019/2021.

Kolejne środki finansowe na ten cel otrzymamy w sierpniu i wówczas będzie wykonana kolejna transza przelewów świadczeń należnych za lipiec 2019 r.

Przypominamy, iż ustawowy termin przekazania środków finansowych to 31.10.2019 r. i wszystkie świadczenia będą do tego terminu zrealizowane, natomiast jesteśmy ograniczeni posiadanymi środkami finansowymi i przelewy wykonywane są dla rozpatrzonych wniosków według kolejności ich złożenia. Wniosków wpłynęła bardzo duża liczba, także nie wszystkie osoby, których wniosek został już rozpatrzony otrzymają przelew świadczeń przyznanych na nowy okres 2019/2021 w lipcu.

Takie same ograniczenia finansowe dotyczą również świadczeń dobry start (300+), cała pula, którą otrzymaliśmy na lipiec została rozdysponowana na przelewy, kolejne środki finansowe na ten cel będą przekazane w sierpniu 2019 r.