WYPŁATY 500+

Wypłata świadczeń wychowawczych za grudzień 2019 r. nastąpiła w dniu 06.12.2019 r., kolejne wypłaty świadczeń należnych za grudzień będę realizowane w dniu 17.12.2019 r.

Wypłata świadczeń za styczeń 2020 r. nastąpi zgodnie z harmonogramem w dniu 23.01.2020 r.

Komunikat

Informujemy, iż Ośrodek Pomocy Społecznej w Kostrzynie w dniu 23.12.2019 r. (poniedziałek) będzie czynny w godzinach 7:00-15:00, natomiast w dniu 24.12.2019 r. (Wigilia) będzie czynny w godzinach 7:00-13:00.

WYPŁATY ŚWIADCZEŃ

Szanowni Państwo,
informujemy, iż przelewy świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego i świadczeń dobry start zostały dokonane wczoraj (21.08.2019 r.), natomiast dziś (22.08.2019 r.) z naszego rachunku bankowego były przelane świadczenia wychowawcze (500+).

Świadczenia są wypłacane wg kolejności złożenia do limitu posiadanych przez tutejszy organ środków finansowych. 

Środki finansowe na realizację zadań zleconych otrzymujemy transzami z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu i to od kwoty otrzymanych środków zależy termin realizacji wypłat.

Maksymalny termin przekazania środków to:
– 30.09.2019 r. dla świadczeń dobry start (300+) dla rozpatrzonych wniosków, które zostały złożone w lipcu i sierpniu 2019 r.

-31.10.2019 r. dla świadczeń wychowawczych (500+) dla rozpatrzonych wniosków, które zostały złożone w lipcu i sierpniu 2019 r.

Nie jesteśmy w stanie oszacować kiedy zostanie zrealizowana wypłata dla poszczególnych osób, gdyż jest to uzależnione jaką kwotę otrzymamy w poszczególnej transzy. Otrzymywane środki nie są spójne z kwotami, o które wnioskowaliśmy. Poszczególne jednostki nadrzędne również rozdzielają posiadane środki finansowe na poszczególne gminy.

Telefonicznie nie udzielamy informacji o dacie przelewów, harmonogram wypłat świadczeń znajduje się na naszej stronie internetowej. Prosimy o cierpliwość. Otrzymanie informacji na e-mail jest jednoznaczne z przyznaniem świadczenia.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Kostrzynie

KOMUNIKAT 500+/300+

Informujemy, iż nie udzielamy telefonicznie informacji o stanie sprawy (również o tym, czy wniosek wpłynął do organu).

Aby sprawdzić czy wniosek elektroniczny został złożony prosimy sprawdzać za pośrednictwem usługi poprzez, którą dokonali Państwo złożenia wniosku. W zależności od platformy, za pomocą której przekazali Państwo wniosek może to być otrzymanie Urzędowego Potwierdzenia Odbioru ( na e-mail) lub poprzez sprawdzenie w bankowości elektronicznej statusu sprawy (np. oznaczone jako dostarczono).

Informacji o sprawie możemy udzielić wnioskodawcy, który stawi się osobiście w organie (pokój nr 8 lub nr 10) wraz z dokumentem tożsamości.

Przelewy świadczeń 500+ / 300+

Informujemy, iż dzisiaj z naszego rachunku bankowego były wysyłane przelewy , które dotyczyły głównie świadczeń przyznanych na okres 2018/2019 (decyzją papierową).

Świadczenia wychowawcze za lipiec 2019 r. (przyznane informacją o przyznaniu, którą wysyłamy na e-mail) przekazywane będą transzami. Kwota otrzymanych środków na lipiec 2019 r. nie była wystarczająca na zrealizowanie wszystkich świadczeń, które zostały przyznane na okres 2019/2021.

Kolejne środki finansowe na ten cel otrzymamy w sierpniu i wówczas będzie wykonana kolejna transza przelewów świadczeń należnych za lipiec 2019 r.

Przypominamy, iż ustawowy termin przekazania środków finansowych to 31.10.2019 r. i wszystkie świadczenia będą do tego terminu zrealizowane, natomiast jesteśmy ograniczeni posiadanymi środkami finansowymi i przelewy wykonywane są dla rozpatrzonych wniosków według kolejności ich złożenia. Wniosków wpłynęła bardzo duża liczba, także nie wszystkie osoby, których wniosek został już rozpatrzony otrzymają przelew świadczeń przyznanych na nowy okres 2019/2021 w lipcu.

Takie same ograniczenia finansowe dotyczą również świadczeń dobry start (300+), cała pula, którą otrzymaliśmy na lipiec została rozdysponowana na przelewy, kolejne środki finansowe na ten cel będą przekazane w sierpniu 2019 r.

formularze wniosków

Informujemy, iż dysponujemy już formularzami wniosków o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego i funduszu alimentacyjnego. Razem z wnioskami o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego (500+) i o ustalenie prawa do świadczenia dobry start (300+) są do pobrania w sekretariacie OPS Kostrzyn (pokój nr 5), gdzie można się również umówić na termin złożenia wniosków.

Wersje wniosków do samodzielnego wydrukowania są wskazane w poprzednim wpisie.

Wzory wniosków

Poniżej udostępniamy link, który odsyła Państwa do strony internetowej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej skąd można pobrać wnioski, które wydrukowane i wypełnione można złożyć w siedzibie Ośrodka, po uprzednim umówieniu się na termin złożenia wniosku.

https://www.gov.pl/web/rodzina/wzory-wnioskow-o-swiadczenia-dla-rodzin-aktualizacja-na-dzien-29052018-r-do-stosowania-takze-na-okres-20182019

KOMUNIKAT 500+/300+

Informujemy, iż nie wysyłamy wiadomości e-mail potwierdzającej przyjęcie wniosku elektronicznego ( w systemie bankowym można  sprawdzić czy wniosek dotarł do organu np. poprzez status dostarczono lub otrzymując UPO w zależności od banku). Wiadomość e-mail wysyłamy z informacją o przyznaniu świadczenia.

Liczba wniosków złożonych elektronicznie jest bardzo duża, każdy zostanie rozpatrzony w ustawowym terminie, najszybciej jak to możliwe, dlatego prosimy Państwa o wyrozumiałość, poprawne wypełnianie danych, co umożliwia szybszą realizację.

ZAPYTANIE OFERTOWE – specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Kostrzynie zaprasza do złożenia oferty na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania lub w warunkach do tego specjalnie dostosowanych w roku 2019.

1.Nazwa oraz adres zamawiającego.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Kostrzynie ul. Braci Drzewieckich 1, 62-025 Kostrzyn tel. 61 8188-860

2. Tryb udzielania zamówienia.

Niniejsze postępowanie jest prowadzone bez zastosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznychDz. U. z 2015,poz. 2164 z późn. zm.na podstawie art. 4 pkt 8.

3. Opis przedmiotu zamówienia.

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania lub warunkach do tego specjalnie dostosowanych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, na podstawie:

a) art. 8 i 9 ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego

b) art. 18.1 pkt 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej oraz zgodnie z zakresem określonym w :

c) Rozporządzeniu Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 r. sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz. U. Nr 189 poz. 1598 z późn. zm.)

Szacowana średnia liczba usługobiorców:

2 osoby. Szacowana liczba godzin usług – 92 godziny na osobę tj.w okresie obowiązywania umowy maks. 192 godzin łącznie

Liczba godzin i osób objętych usługami, może ulec zmianie i nie można jej określić dokładnie ze względu na specyfikę zamówienia, którą cechuje zmienność potrzeb klientów z uwagi na zmieniający się ich stan zdrowia. Określona liczba godzin świadczenia usług stanowi ich maksymalna ilość, przy czym Zamawiający zapłaci za faktycznie zrealizowane.

Pozostałe informacje dotyczące realizacji zamówienia określa wzór umowy stanowiący załącznik do niniejszego postępowania.

4. Termin wykonania usługi –

Usługa ciągła -od 1sierpnia 2019r do 31 grudnia 2019r.

Świadczona na podstawie kopii indywidualnych decyzji administracyjnych przekazywanych przez Zamawiającego, precyzujących zakres usług, termin rozpoczęcia i zakończenia, wymiar godzin oraz odpłatność za usługę.

5. Warunki udziału w postępowaniu

A) WARUNKI PRZEDMIOTOWE

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki dotyczące:

a) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:

Opis sposobu spełniania warunku: Zamawiający nie dokonuje określenia szczególnych warunków w tym zakresie, oprócz złożenia oświadczenia w treści oferty o spełnianiu warunku.

b) sytuacji finansowej lub ekonomicznej

Opis sposobu spełniania warunku: Zamawiający nie dokonuje określenia szczególnych warunków w tym zakresie, oprócz złożenia oświadczenia w treści oferty o spełnianiu warunku.

c) posiadania wiedzy i doświadczenia:

Opis sposobu spełniania warunku: o realizację zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy posiadający kwalifikacje i doświadczenie określone w § 3 Rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 r. sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz. U. Nr 189 poz. 1598 z późn. zm.)

Opis sposobu spełniania warunku: Zamawiający zweryfikuje spełnianie warunku na podstawie oświadczenia w treści oferty o spełnianiu warunku oraz dokumentów potwierdzających kwalifikację.

6. Dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu

W celu potwierdzenia spełniania warunków, o których mowa w pkt. 5 przedmiotowego zapytania ofertowego Wykonawca przystępujący do niniejszego postępowania zobowiązany jest złożyć:

a) oświadczenie, że wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu – oświadczenie zawarte jest w treści oferty;

b) wykaz usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia wraz z dowodami (np. poświadczenia, referencje, protokoły odbioru, itp.) z treści, których będzie jednoznacznie wynikać, że usługi te zostały wykonane należycie – wg wzoru stanowiącego załącznik do niniejszego zapytania1

c) Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wg wzoru stanowiącego załącznik do niniejszego zapytania wraz z dokumentami poświadczającymi przeszkolenie w zakresie prowadzenia treningów umiejętności społecznych.

7. Opis sposobu obliczenia ceny Wykonawca zobowiązany jest skalkulować cenę ofertową za wykonanie zamówienia tak, aby obejmowała wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia oraz warunki stawiane przez Zamawiającego.

8. Kryteria oceny oferty:

  1. Przy ocenie ofert Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:
  2. a) Cena – waga 100 %,

9. Miejsce i termin oraz sposób złożenia oferty: ofertę należy złożyć w Ośrodku Pomocy Społecznej w Kostrzynie, ul. Braci Drzewieckich 1, 62-025 Kostrzyn z dopiskiem na kopercie „Oferta na usługi specjalistyczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi”. Ofertę można składać drogą pocztową, osobiście, wyłącznie na formularzu.

„TREŚĆ OFERTY” będącym załącznikiem do niniejszego zapytania w terminie do dnia 25 lipca 2019 r. do godziny 15:00. Oferty, złożone po terminie nie będą rozpatrywane. W toku badania i oceny ofert Zamawiający, może żądać od oferentów wyjaśnienia dotyczących treści złożonych ofert.

Zamawiający poprawia w ofercie:

– oczywiste omyłki pisarskie,

– oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek.

Oferta musi być podpisana przez Wykonawcę, tj. osobę uprawnioną. Do oferty należy dołączyć dokumenty określone w pkt. 5.

10. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów za pośrednictwem strony internetowej znajdującej się pod adresem: http://opskostrzyn.pl/

11. Osoba upoważniona do kontaktu z Wykonawcami: Agnieszka Piasecka 61 8188-860

12. Załączniki do zapytania ofertowego:

a) druk treść oferty – zał. nr 1

b) druk- wykaz osób- zał. nr 2

Agnieszka Piasecka Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Kostrzynie

Wzór umowy.

Załącznik nr 1.
Załącznik nr 2.
Załącznik nr 3.
Załącznik nr 4.
Załącznik nr 5.
Załącznik nr 6.

Wypłaty świadczeń 500+ i 300+

Informujemy, iż wpłata świadczeń przyznanych na okres 2019/2021 za lipiec 2019 r. nastąpić może maksymalnie do 31 października 2019 r. Pierwsza transza wypłat będzie zrealizowana pod koniec lipca br. do limitu posiadanych środków finansowych otrzymanych z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Następna transza będzie realizowana w sierpniu br. również po otrzymaniu środków z WUW. Pieniądze otrzymujemy w transzach i to od czasu ich otrzymania i wysokości zależą wypłaty świadczeń dla Państwa.