ZAPYTANIE OFERTOWE – specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi

I. Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Kostrzynie zaprasza do złożenia oferty na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla dzieci i dorosłych z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania lub w warunkach do tego specjalnie dostosowanych w roku 2020.
Usługi świadczone dla dzieci i dorosłych
1.Nazwa oraz adres zamawiającego.
Ośrodek Pomocy Społecznej w Kostrzynie, ul. Braci Drzewieckich 1, 62-025 Kostrzyn tel. 61 8188-860
2. Tryb udzielania zamówienia.
Niniejsze postępowanie jest prowadzone bez zastosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznychDz. U. z 2015,poz. 2164 z późn. zm.na podstawie art. 4 pkt 8.
II. Opis przedmiotu zamówienia: część pierwsza: z zakresu rehabilitacji ruchowej lub fizjoterapii dot. pkt 2a
1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania lub warunkach do tego specjalnie dostosowanych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, na podstawie:
a) art. 8 i 9 ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego
b) art. 18.1 pkt 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej oraz zgodnie z zakresem określonym w :
c) Rozporządzeniu Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 r. sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz. U. Nr 189 poz. 1598 z późn. zm.)
2.Rehabilitacja fizyczna i usprawnienie zaburzonych funkcji organizmu w zakresie nieobjętym przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. O świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych
a) zgodnie z zaleceniami lekarskimi lub specjalisty z zakresu rehabilitacji ruchowej lub fizjoterapii
Szacowana średnia liczba usługobiorców:
2 osoby. Szacowana liczba godzin usług – 96 godziny na osobę tj .w okresie obowiązywania umowy maks. 192 godzin łącznie
III. Opis przedmiotu zamówienia: część druga: neurologopeda dot. pkt 2a
1.Przedmiotem zamówienia jest świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania lub warunkach do tego specjalnie dostosowanych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, na podstawie:
a) art. 8 i 9 ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego
b) art. 18.1 pkt 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej oraz zgodnie z zakresem określonym w :
c) Rozporządzeniu Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 r. sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz. U. Nr 189 poz. 1598 z późn. zm.)
2.Rehabilitacja fizyczna i usprawnienie zaburzonych funkcji organizmu w zakresie nieobjętym przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. O świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych
a) współpraca ze specjalistami w zakresie wspierania psychologiczno- pedagogicznego i edukacyjno-terapeutycznego zmierzającego do wielostronnej aktywizacji osoby korzystającej ze specjalistycznych usług.
Szacowana średnia liczba usługobiorców:
2 osoby. Szacowana liczba godzin usług – 48 godzin na osobę tj.w okresie obowiązywania umowy maks. 96 godzin łącznie
IV. Opis przedmiotu zamówienia: część trzecia: logopeda dot. pkt 2a
1.Przedmiotem zamówienia jest świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania lub warunkach do tego specjalnie dostosowanych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, na podstawie:
a) art. 8 i 9 ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego
b) art. 18.1 pkt 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej oraz zgodnie z zakresem określonym w :
c) Rozporządzeniu Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 r. sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz. U. Nr 189 poz. 1598 z późn. zm.)
2.Rehabilitacja fizyczna i usprawnienie zaburzonych funkcji organizmu w zakresie nieobjętym przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. O świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych
a) współpraca ze specjalistami w zakresie wspierania psychologiczno- pedagogicznego i edukacyjno-terapeutycznego zmierzającego do wielostronnej aktywizacji osoby korzystającej ze specjalistycznych usług.
Szacowana średnia liczba usługobiorców:
2 osoby. Szacowana liczba godzin usług – 48 godzin na osobę tj.w okresie obowiązywania umowy maks. 96 godzin łącznie
V. Liczba godzin i osób objętych usługami, może ulec zmianie i nie można jej określić dokładnie ze względu na specyfikę zamówienia, którą cechuje zmienność potrzeb klientów z uwagi na zmieniający się ich stan zdrowia. Określona liczba godzin świadczenia usług stanowi ich maksymalną ilość, przy czym Zamawiający zapłaci za faktycznie zrealizowane.
VI. Warunki dotyczące realizacji zamówienia będą zawarte w umowie zgodnie z treścią zapytania ofertowego z dnia 28.11.2019r.
VII. Termin wykonania usługi –
Usługa ciągła -od 1stycznia 2020r. do 31 grudnia 2020r.
Świadczona na podstawie kopii indywidualnych decyzji administracyjnych przekazywanych przez Zamawiającego, precyzujących zakres usług, termin rozpoczęcia i zakończenia, wymiar godzin oraz odpłatność za usługę.
VIII. Warunki udziału w postępowaniu
1. WARUNKI PRZEDMIOTOWE
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki dotyczące:
a) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
b)opis sposobu spełniania warunku: Zamawiający nie dokonuje określenia szczególnych warunków w tym zakresie, oprócz złożenia oświadczenia w treści oferty o spełnianiu warunku.
c) opis sposobu spełniania warunku: Zamawiający zweryfikuje spełnianie warunku na podstawie oświadczenia w treści oferty o spełnianiu warunku oraz dokumentów potwierdzających kwalifikację.
IX. Dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu
1.W celu potwierdzenia spełniania warunków przedmiotowego zapytania ofertowego Wykonawca przystępujący do niniejszego postępowania zobowiązany jest złożyć:
– oświadczenie, że wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu
– Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wg wzoru stanowiącego załącznik do niniejszego zapytania.
2. Opis sposobu obliczenia ceny Wykonawca zobowiązany jest skalkulować cenę ofertową za wykonanie zamówienia tak, aby obejmowała wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia oraz warunki stawiane przez Zamawiającego.
3. Kryteria oceny oferty:

  • Przy ocenie ofert Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:

  • a) Cena – waga 100 %,

4. Miejsce i termin oraz sposób złożenia oferty: ofertę należy złożyć w Ośrodku Pomocy Społecznej w Kostrzynie, ul. Braci Drzewieckich 1, 62-025 Kostrzyn z dopiskiem na kopercie „Oferta na usługi specjalistyczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi”. Ofertę można składać drogą pocztową, osobiście, wyłącznie na formularzu.
5.„TREŚĆ OFERTY” będącymi załącznikiem do niniejszego zapytania w terminie do dnia 6 grudnia 2019 r. do godziny 12:00. Oferty, złożone po terminie nie będą rozpatrywane. W toku badania i oceny ofert Zamawiający, może żądać od oferentów wyjaśnienia dotyczących treści złożonych ofert.
Zamawiający poprawia w ofercie:
– oczywiste omyłki pisarskie,
– oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek.
Oferta musi być podpisana przez Wykonawcę, tj. osobę uprawnioną. Do oferty należy dołączyć dokumenty określone w pkt. 5.
6. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów za pośrednictwem strony internetowej znajdującej się pod adresem: http://opskostrzyn.pl/

7. Osoba upoważniona do kontaktu z Wykonawcami: Agnieszka Piasecka 61 8188-860
8. Załączniki do zapytania ofertowego:
a) druk treść oferty – zał. nr 1
b) druk – rozliczenie –  zał. nr 2
c) druk- wykaz osób- zał. nr 3
d) druk karta realizacji usług – zał. nr 4

  • Agnieszka Piasecka
    Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej
    w Kostrzynie

Ogłoszenie

Informujemy, iż w rozstrzygnięciu ofert  z dnia 30.09.2019r., których przedmiot zamówienia obejmował codzienne przygotowanie i dostawę do placówek oświatowych na terenie gminy Kostrzyn gorącego posiłku na osobę w postaci jednego dania, a także wydawanie posiłków została wybrana firma:
Usługi Gastronomiczne „Dobra Kuchnia” S.C. 62-020 Łowęcin, Łowiecka 32.

Zapytanie ofertowe – dożywianie dzieci w szkołach na terenie gminy Kostrzyn

Kostrzyn, dnia 21.08.2019 r.

 

Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Braci Drzewieckich 1
62-025 Kostrzyn
Tel. 61 8 188 860

Zapytanie ofertowe

1. Zamawiający

Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Braci Drzewieckich 1, 62-025 Kostrzyn
NIP 786 11 99 975

Zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej z uwzględnieniem poniższych wymagań.

2. Opis przedmiotu zamówienia

1) Przedmiot zamówienia obejmuje codzienne przygotowanie i dostawę do placówek oświatowych na terenie gminy Kostrzyn gorącego posiłku na osobę w postaci jednego dania, a także wydawanie posiłków .

2) Wykonawca oświadcza, iż posiada uprawnienia oraz odpowiednie kwalifikacje i warunki do należytego wykonania przedmiotowej usługi.

3) Zamówienie obejmuje dożywianie w następujących szkołach:

Zespół Szkół Gułtowy

Gimnazjum Kostrzyn

Zespół Szkół Brzeźno

Zespół Szkół Iwno

Zespół Szkół Czerlejno

Zespół Szkół Siekierki Wielkie

4) Planowana liczba posiłków dziennie wynosi około 45 sztuk

5) Zamawiający zastrzega, iż liczba posiłków może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu, za co Zleceniodawca nie ponosi odpowiedzialności.

6) Dożywianie ma być realizowane w dni objęte nauka szkolną od poniedziałku do piątku w czasie trwania roku szkolnego z wyłączeniem przerw w nauce ( przerwa wakacyjna, ferie zimowe oraz przerwy świąteczne itp.), od dnia 01.09.2019 do dnia 30.06.2020.

7) Wykonawca będzie dostarczać posiłki własnym transportem w pojemnikach gwarantujących utrzymanie odpowiedniej temperatury.

8) Wykonawca jest zobowiązany przestrzegać zasad sanitarno – higienicznych na każdym etapie; produkcji posiłków, wydawania posiłków oraz ich przewozu.

9) Wykonawca ponosi odpowiedzialność i wszelkie konsekwencje w przypadku dostarczenia posiłków, które spowodują zatrucia pokarmowe i inne niedyspozycje uczniów.

10) Posiłki muszą być sporządzone zgodnie z wymogami sztuki kulinarnej sanitarnej dla żywienia zbiorowego. Muszą też być wykonane ze świeżych warzyw i artykułów spożywczych , posiadających aktualny termin ważności. Świadczenie usług żywieniowych powinno być zgodne z ustawą o bezpieczeństwie żywności i żywienia ( Dz.U. z 2006r. Nr. 17, poz.1225) oraz zaleceniami Głównego Inspektora Sanitarnego i Instytutu Żywności i Żywienia w sprawie norm wyżywienia i żywienia, jakie obowiązują w zakładach żywienia zbiorowego oraz jakości zdrowotnych jakości. Ponadto w zakresie usług ( w sposób gwarantujący jakość posiłków zgodną z zalecanymi normami dotyczącymi zawartości składników pokarmowych zapewniając ich różnorodność). Posiłki powinny być przygotowane w czterech niepowtarzalnych się zestawach uwzględniając miesiąc kalendarzowy.

11) Miejsce i godziny wydawania posiłków w szkołach zostaną ustalone przez wykonawcę indywidualnie dla każdej placówki bezpośrednio z dyrekcją szkoły.

12) Zamawiający dostarczy Wykonawcy listę osób, na które wydano decyzję przyznająca pomoc w formie dożywiania.

13) W razie zwiększenia się ilości dożywianych osób, Zamawiający będzie aktualizował listę.

14) Wykonawca będzie obciążał zamawiającego tylko za ilość posiłków faktycznie wydanych, według listy obecności sporządzonej co miesiąc przez Dyrektorów w/w placówek.

15) Za dostarczenie posiłków do poszczególnych placówek Wykonawca nie będzie naliczał Zamawiającemu żadnych kosztów dodatkowych.

3. Dokumenty wymagane od Oferenta

Formularz własny oferty zgodny z kolejnością punktów zapytania ofertowego.

4. kryterium oferty stanowi 100% ceny

5. Miejsce oraz termin składania ofert

Oferty należy składać do dnia 30.08.2019r. za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres sekretariat@opskostrzyn.pl , pocztą lub osobiście pod adresem: ul. Braci Drzewieckich 1, 62-025 Kostrzyn w godzinach : poniedziałek 9:00 – 17.00 wtorek – piątek 7.00 – 15.00.

Ogłoszenie o wyborze wykonawcy

Informacja o wyborze wykonawcy na zorganizowanie PIKNIKU w ramach projektu „Aktywizacja Seniorów z terenu Gminy Kostrzyn” znajduje się pod liniem:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1189360

Ogłoszenie

Ogłoszenie o wyborze oferty na usługi społeczne pn.: Działania aktywizujące w zakresie opieki społecznej realizowane w ramach projektu „Aktywizacja Seniorów z terenu Gminy Kostrzyn” znajduje się pod poniższym linkiem:

http://bip.wokiss.pl/kostrzynm/bip/przetargi-osrodek-pomocy-spolecznej/zamowienia-na-uslugi-spoleczne-pn.-dzialania-aktywizujace-w-zakresie-opieki-spolecznej-realizowane-w-ramach-projektu-pn.-aktywizacja-seniorow-z-terenu-gminy-kostrzynie-01.04.2019-r./ogloszenie-o-wyborze-oferty1.html

Ogłoszenie

Zamówienie na usługi społeczne pn.: Działania aktywizujące w zakresie opieki społecznej realizowane w ramach projektu „Aktywizacja Seniorów z terenu Gminy Kostrzyn”

znajduje się pod linkiem:

http://bip.wokiss.pl/kostrzynm/bip/przetargi-osrodek-pomocy-spolecznej/zamowienia-na-uslugi-spoleczne-pn.-dzialania-aktywizujace-w-zakresie-opieki-spolecznej-realizowane-w-ramach-projektu-pn.-aktywizacja-seniorow-z-terenu-gminy-kostrzynie-01.04.2019-r..html