Ogłoszenie o wyborze ofert

Ogłoszenie o wyborze ofert na działania aktywizujące w zakresie opieki społecznej w ramach projektu ”Aktywizacja Seniorów z terenu Gminy Kostrzyn” oraz unieważnieniu części 4 postępowania znajduje się pod linkiem:

http://bip3.wokiss.pl/kostrzyn/bip/przetargi-osrodek-pomocy-spolecznej/zamowienie-na-uslugi-spoleczne-pn.-dzialania-aktywizujace-w-zakresie-opieki-spolecznej-w-ramach-projektu-pn.-aktywizacja-seniorow-z-terenu-gminy-kostrzyn/ogloszenie-o-wyborze-ofert-oraz-uniewaznieniu-cze%C5%9Bci-4-postepowania.html

Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarcia ofert na usługi społeczne pn. „Działania aktywizujące w zakresie opieki społecznej” w ramach projektu pn. „Aktywizacja Seniorów z terenu Gminy Kostrzyn” znajduje się pod linkiem:

http://bip3.wokiss.pl/kostrzyn/bip/przetargi-osrodek-pomocy-spolecznej/zamowienie-na-uslugi-spoleczne-pn.-dzialania-aktywizujace-w-zakresie-opieki-spolecznej-w-ramach-projektu-pn.-aktywizacja-seniorow-z-terenu-gminy-kostrzyn/informacja-z-otwarcia-ofert.html

 

 

 

Zapytanie ofertowe na wykonywanie specjalistycznych usług dla osób z zaburzeniami psychicznymi

Kostrzyn, dnia 02 grudnia 2020r.

znak sprawy: OPS.4017.718.2020

Zapytanie ofertowe na wykonywanie
specjalistycznych usług dla osób z zaburzeniami psychicznymi

Zapytanie ofertowe w sprawie udzielenia zamówienia publicznego realizowanego na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2019 r., poz.1843 ze zm. )

pn. „Wykonywanie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi”.

Zamawiający :
Ośrodek Pomocy Społecznej w Kostrzynie, przy ul. Braci Drzewieckich 1, 62-025 Kostrzyn
tel. 618188860
e-mail:sekretariat@opskostrzyn.pl

Przedmiot zamówienia: wykonywanie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi stosownie do zapisów rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz.U. z 2005r. Nr 189, poz.1598 z ze zm)

I. Ogólny zakres wykonywania czynności :

1. Uczenie i rozwijanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia, w tym zwłaszcza :

 1. kształtowanie umiejętności zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych i umiejętności społecznego funkcjonowania, motywowanie do aktywności, leczenia i rehabilitacji, prowadzenie treningów umiejętności samoobsługi i umiejętności społecznych oraz wspieranie, także w formie asystowania w codziennych czynnościach życiowych

 2. interwencja i pomoc w życiu w rodzinie, w tym : pomoc w radzeniu sobie w sytuacjach kryzysowych, poradnictwo specjalistyczne, interwencje kryzysowe, rozmowy terapeutyczne, doradztwo, koordynacja działań innych służb na rzecz rodziny, której członkiem jest osoba uzyskującą pomoc w formie specjalistycznych usług, kształtowanie pozytywnych relacji osoby wspieranej z osobami bliskimi, sąsiadami oraz współpraca z rodziną kształtowanie odpowiednich postaw wobec osoby chorującej, niepełnosprawnej,(§ 2 pkt. 1) lit. a) i b) Rozporządzenia).

2. Rehabilitacja fizyczna i usprawnianie zaburzonych funkcji organizmu w zakresie nieobjętym przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. (Dz. U. Nr 210, poz. 2135 ze zm.) (§ 2 pkt. 3 lit a) Rozporządzenia ).

II. Termin realizacji zamówienia:
Umowa zostanie zawarta od dnia 04 stycznia 2021 r.
Tryb postępowania: rozeznanie rynku

III. Niezbędne wymagania:

Specjalistyczne usługi są świadczone przez osoby posiadające kwalifikacje do wykonywania zawodu: pracownika socjalnego, psychologa, pedagoga, logopedy, terapeuty zajęciowego, pielęgniarki, asystenta osoby niepełnosprawnej, opiekunki środowiskowej, specjalisty w zakresie rehabilitacji medycznej, fizjoterapeuty lub innego zawodu dającego wiedzę i umiejętności pozwalające świadczyć określone specjalistyczne usługi.

Ponadto osoba świadcząca usługi powinna legitymować się uprawnieniami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005r w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz.U. Z 2005r. Nr 189, poz. 1598 ze zm. § 3 Rozporządzenia).

IV. Wymagane dokumenty:

1. Oferta cenowa na wykonywanie jednej godziny specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi. W proponowanej cenie 1 godziny należy wliczyć koszty dojazdu oraz niezbędnych materiałów koniecznych do prowadzenia zajęć.

Kalkulacja kosztów powinna zawierać pisemne uzasadnienie.

2. CV wraz z oświadczeniem o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby realizacji zamówienia zgodnie z Rozporządzeniem Paramentu i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – stosownie do zapisu art. 6 ust. 1 lit. a),

3. Dokumenty potwierdzające wykształcenie osoby świadczącej usługi specjalistyczne (kserokopia).

4. Inne dodatkowe dokumenty potwierdzające kwalifikacje i umiejętności w zakresie m.in.: wczesnego wspomagania rozwoju i edukacji dzieci autystycznych, oligofrenopedagogiki, integracji sensorycznej (kserokopia)

5. Certyfikat uczestnictwa w szkoleniu w zakresie: umiejętności kształtowania motywacji do akceptowanych przez otoczenie zachowań, kształtowania nawyków celowej aktywności, prowadzenia treningu zachowań społecznych (dot. usług określonych w § 2 pkt. 1 lit. a) Rozporządzenia).

6. Udokumentowane co najmniej półroczne doświadczenie w pracy z osobami z zaburzeniami psychicznymi.

V. Postanowienia umowne:

Wykonawca jest zobowiązany do wykonywania usług specjalistycznych w miejscu zamieszkania osób korzystających z usług specjalistycznych z terenu Gminy Kostrzyn w ilości godzin w tygodniu określonych przez OPS w Kostrzynie na podstawie wydanych decyzji oraz prowadzenia obowiązkowej dokumentacji w formie :

 1. Karty czasu pracy osoby świadczącej usługi (Zał. Nr 2 ),

 2. Wykaz osób, które świadczyły specjalistyczne usługi opiekuńcze zgadnie ze złożoną ofertą (Zał. Nr 3),

 3. Karta zawierająca informacje dotyczące realizacji specjalistycznych usług opiekuńczych na terenie Gminy Kostrzyn. (Zał. Nr 4)

Zamawiający zastrzega sobie, iż w trakcie trwania realizacji zamówienia liczba godzin świadczenia usługi może ulec zmianie.

Zapłata za wykonane usługi specjalistyczne będzie dokonywana w terminach miesięcznych na podstawie dokumentów potwierdzających wykonanie usług specjalistycznych dla osób z zaburzeniami psychicznymi przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy po wykonaniu przedmiotu zamówienia bez zastrzeżeń Zamawiającego.

VI. Sposób przygotowania oferty:

Ofertę należy sporządzić na załączonym druku „OFERTA” (Zał. Nr.1) Oferta powinna być podpisana przez osobę uprawnioną. Ofertę złożyć można osobiście u zamawiającego w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Kostrzynie lub przekazać pocztą, na kopercie należy umieścić napis „Oferta na usługi specjalistyczne”.

Ofertę złożyć należy do dnia 28 grudnia 2020 roku do godz. 1200.

Druk oferty stanowi załącznik do niniejszego zapytania.

Oferta może być złożona na jedno lub dwa rodzaje usług.

VII. Termin i miejsce otwarcia ofert:
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 29 grudnia 2020 roku o godz.11.00 w Ośrodku Pomoc Społecznej w Kostrzynie.
Z Wykonawcą zostanie zawarta umowa cywilno- prawna.

W przypadku wybrania prawidłowo złożonej oferty Zamawiający skontaktuje się z oferentem w celu podpisania umowy na realizację zamówienia.
Zamawiający nie przewiduje wezwania oferenta do uzupełnienia braków formalnych oferty.
Oferty które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.

VIII. Osoba do kontaktu ze strony Zamawiającego:
Marlena Chłopicka , tel. 618188860

Załączniki do zapytania ofertowego:

Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3
Załącznik nr 4

Ogłoszenie o zamówieniu

Zamówienie na usługi społeczne pn. „Działania aktywizujące w zakresie opieki społecznej” w ramach projektu pn. „Aktywizacja Seniorów z terenu Gminy Kostrzyn” znajduje się pod linkiem:

http://bip3.wokiss.pl/kostrzyn/bip/przetargi-osrodek-pomocy-spolecznej/zamowienie-na-uslugi-spoleczne-pn.-dzialania-aktywizujace-w-zakresie-opieki-spolecznej-w-ramach-projektu-pn.-aktywizacja-seniorow-z-terenu-gminy-kostrzyn.html

WYNIKI ZAPYTANIA OFERTOWEGO – dożywianie w szkołach

Kostrzyn, dnia 2020-08-28

 

 

 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Kostrzynie informuje, że w wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie zapytania ofertowego, którego przedmiot obejmował codzienne przygotowanie i dostawę do placówek oświatowych na terenie Gminy Kostrzyn gorącego posiłku na osobę w postaci jednego dania, a także wydania posiłków została wybrana oferta przedstawiona przez Usługi Gastronomiczne „Dobra Kuchnia” s.c. ,z siedzibą w Łowęcinie, 62-020 Łowęcin, przy ul. Łowieckej 32.

Kostrzyn, dnia: 13 sierpnia 2020r

 

Ośrodek Pomocy Społecznej

ul. Braci Drzewieckich 1

62-025 Kostrzyn

tel. 61 8 188 860

ZAPYTANIE OFERTOWE

 1. Zamawiający

  Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Braci Drzewieckich 1, 62-025 Kostrzyn

  NIP 786 11 99 975

  Zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej z uwzględnieniem poniższych wymagań.

 2. Opis przedmiotu zamówienia
   1. Przedmiot zamówienia obejmuje codzienne przygotowanie i dostawę do placówek oświatowych na terenie Gminy Kostrzyn gorącego posiłku na osobę w postaci jednego dania, a także wydanie posiłków.
   2. Wykonawca oświadcza, iż posiada uprawnienia oraz odpowiednie kwalifikacje i warunki do należytego wykonania przedmiotowej usługi.
   3. Zamówienie obejmuje dożywianie w następujących szkołach:
   • Zespół Szkół Gułtowy
   • Szkoła Podstawowa nr 2 w Kostrzynie
   • Zespół Szkół Iwno
   • Zespół Szkół Czerlejno
   • Zespół Szkół Brzeźno
   • Zespół Szkół Siekierki Wielkie
   1. Planowana liczba posiłków dziennie wynosi około 45 sztuk.
   2. Zamawiający zastrzega, iż liczba posiłków może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu, za co Zleceniodawca nie ponosi odpowiedzialności.
   3. Dożywianie ma być realizowane w dni objęte nauką szkolną od poniedziałku do piątku w czasie trwania roku szkolnego z wyłączeniem przerw w nauce (przerwa wakacyjna, ferie zimowe oraz przerwy świąteczne itp.) od dnia 01 września 2020r do dnia 25 czerwca 2021r.
   4. Wykonawca będzie dostarczać posiłki własnym transportem w pojemnikach gwarantujących utrzymanie odpowiedniej temperatury.
   5. Wykonawca jest zobowiązany przestrzegać zasad sanitarno – higienicznych na każdym etapie; produkcji posiłków, wydawania posiłków oraz ich przewozu.
   6. Wykonawca jest zobowiązany przestrzegać zasad zgodnie z Ustawą z dnia 02 marca 2020r o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U.2020.poz.374 ze zm.)
   7. Wykonawca ponosi odpowiedzialność i wszelkie konsekwencje w przypadku dostarczania posiłków, które spowodują zatrucia pokarmowe i inne niedyspozycje uczniów.
   8. Posiłki muszą być sporządzone zgodnie z wymogami sztuki kulinarnej sanitarnej dla żywienia zbiorowego. Muszą też być wykonane ze świeżych warzyw i artykułów spożywczych, posiadających aktualny termin ważności. Świadczenie usług żywieniowych powinno być zgodne z ustawą o bezpieczeństwie żywności i żywienia

    (Dz.U. 2019 poz 1252 ze zm.) oraz zaleceniami Głównego Inspektora Sanitarnego i Instytutu Żywności i Żywienia w sprawie norm wyżywienia i żywienia, jakie obowiązują w zakładach żywienia zbiorowego oraz zdrowotnych jakości. Ponadto w zakresie usług ( w sposób gwarantujący jakość posiłków zgodną z zalecanymi normami dotyczącymi zawartości składników pokarmowych zapewniając ich różnorodność). Posiłki powinny być przygotowane w czterech niepowtarzalnych się zestawach uwzględniając miesiąc kalendarzowy.

   9. Miejsce i godziny wydania posiłków w szkołach zostaną ustalone przez wykonawcę indywidualnie, dla każdej placówki bezpośredni z dyrekcją szkoły.
   10. Zamawiający dostarczy Wykonawcy listę osób, na które wydano decyzję przyznającą pomoc w formie dożywiania.
   11. W razie zwiększenia lub zmniejszenia się ilości dożywianych osób, Zamawiający będzie aktualizował listę.
   12. Wykonawca będzie obciążał Zamawiającego tylko za ilość posiłków faktycznie wydanych, według listy obecności sporządzanej co miesiąc przez Dyrektorów w/w placówek.
   13. Za dostarczanie posiłków do poszczególnych placówek Wykonawca nie będzie naliczał Zamawiającemu żadnych kosztów dodatkowych.
 1. Dokumenty wymagane od Oferenta

  Formularz własny oferty zgodny z kolejnością punktów zapytania ofertowego.

 2. Kryterium oferty stanowi 100% ceny
 3. Miejsce oraz termin składania ofert

  Ofert należy składać do dnia 27 sierpnia 2020r za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sekretariat@opskostrzyn.pl , pocztą tradycyjną lub osobiście w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Kostrzynie, przy ul. Braci Drzewieckich 1, 62-025 Kostrzyn w dni:

 • poniedziałek od godziny 9.00 do 17.00
 • od wtorku do piątku w godzinach od 7.00 do 15.00

Wybór oferty

 

 

Informacja o wyborze oferty na świadczenie usług opiekuńczych znajduje się pod linkiem:

https://btest3.wokiss.pl/kostrzyn/bip/przetargi-osrodek-pomocy-spolecznej/niesamodzielni-maja-wsparcie-w-kostrzynie-%C5%9Bwiadczenie-uslug-opiekunczych-11.03.2020-r/informacja-o-wyborze-oferty-najkorzystniejszej.html

Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne z załącznikami

Postępowanie na zadanie pn.: „Niesamodzielni mają wsparcie w Kostrzynie” – świadczenie usług opiekuńczych znajduje się pod linkiem:

http://bip3.wokiss.pl/kostrzyn/bip/przetargi-osrodek-pomocy-spolecznej/niesamodzielni-maja-wsparcie-w-kostrzynie-świadczenie-uslug-opiekunczych-11.03.2020-r.html

Wybór oferty

Informacja na temat wyboru  najkorzystniejszej oferty na zadanie pn.: „Niesamodzielni mają wsparcie w Kostrzynie” – świadczenie usług opiekuńczych i asystenckich  znajduje się pod linkiem:

http://bip3.wokiss.pl/kostrzyn/bip/przetargi-osrodek-pomocy-spolecznej/niesamodzielni-maja-wsparcie-w-kostrzynie-świadczenie-uslug-opiekunczych-i-asystenckich-ogloszenie-wznowione/informacja-o-wyborze-oferty-najkorzystniejszej.html