Ostatni dzwonek na 300 +

Do 30 listopada 2020 r. przyjmowane są wnioski o ustalenie prawa do świadczenia dobry start, który przysługuje rodzicom/opiekunom uczniów realizujących naukę w roku szkolnym 2020/2021 (nie dotyczy przedszkoli, zerówek, studentów).

Wnioski można składać także elektronicznie, w tym również za pośrednictwem bankowości elektronicznej.

Komunikat dot. okresu 2020/2021 – ULGA DLA MŁODYCH

Osoby ubiegające się o świadczenia rodzinne uzależnione od kryterium dochodowego na okres zasiłkowy/świadczeniowy 2020/2021 oraz członkowie ich rodzin, którzy urodzili się po 1 sierpnia 1993 r. i skorzystali z ulgi dla młodych mają obowiązek wykazać ten dochód na OŚWIADCZENIU WNIOSKODAWCY O DOCHODACH SWOICH ALBO CZŁONKA RODZINY OSIĄGNIĘTYCH W ROKU KALENDARZOWYM POPRZEDZAJĄCYM OKRES ZASIŁKOWY, INNYCH NIŻ DOCHODY PODLEGAJĄCE OPODATKOWANIU PODATKIEM DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH NA ZASADACH OKREŚLONYCH W ART. 27, ART. 30B, ART. 30C, ART. 30E I ART. 30F USTAWY Z DNIA 26 LIPCA 1991 R. O PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH, pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

WIĘCEJ INFORMACJI O ULDZE DLA MŁODYCH

  1. Rozszerzeniu uległ katalog dochodów nieopodatkowanych o przychody wolne od podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 148 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, pomniejszone o składki na ubezpieczenia społeczne oraz składki na ubezpieczenia zdrowotne. 

Kogo dotyczy? 
– osób urodzonych po 1 sierpnia 1993 r.

Rodzaj przychodów?
– przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej, spółdzielczego stosunku pracy oraz umów zlecenia, o których mowa w art. 13 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Moment uzyskania przychodu?
– ulga dla młodych objęła wyłącznie przychody uzyskane w okresie od 1 sierpnia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.

W związku z powyższym osoby, o których mowa powyżej są obowiązane wypełnić poprawnie oświadczenie do wniosku o dochodach nieopodatkowanych oraz przedłożyć zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o wysokości przychodów wolnych od podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 148 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych w 2019 r. oraz o kwocie składek na ubezpieczenie społeczne od tych przychodów – dotyczy osób, które w 2019 r. skorzystały z ulgi dla młodych (urodzonych po 1 sierpnia 1993 r.)

Okres zasiłkowy 2020/2021 ryczałt i karta podatkowa

Jeśli ubiegają się Państwo o świadczenia rodzinne uzależnione od kryterium dochodowego a prowadzą lub członek Państwa rodziny prowadzi działalność gospodarczą podlegającą opodatkowaniu na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne do wniosku należy dołączyć zaświadczenie naczelnika urzędu skarbowego, dotyczące członków rodziny rozliczających się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, zawierające informacje odpowiednio o:
a) formie opłacanego podatku,
b) wysokości przychodu,
c) stawce podatku,
d) wysokości opłaconego podatku
w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy, za 2019 rok.

Formularze wniosków 300+ ZR FA SZO

Informujemy, iż otrzymaliśmy pierwszą partię formularzy wniosków o ustalenie prawa do świadczenia dobry start, zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego, funduszu alimentacyjnego oraz specjalnego zasiłku opiekuńczego, które można złożyć od 3 sierpnia br. (po uprzednim umówieniu się na termin), aby uzyskać prawo do świadczeń na kolejny okres zasiłkowy/ świadczeniowy.

Formularze wniosków wydawane są w biurze podawczym Sekcji Świadczeń Rodzinnych – wejście boczne Ośrodka Pomocy Społecznej w Kostrzynie, przy ul. Braci Drzewieckich 1 (przy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Swarzędzu – Filia Kostrzyn, dawnej siedzibie lekarza medycyny pracy Tadeusza Filipiaka).

 

Komunikat 500+

Aby uzyskać prawo do świadczenia wychowawczego od 1 lipca 2019 r. na dziecko, które do tej pory nie miało ustalonego prawa do świadczenia, należy złożyć wniosek do 30 września 2019 r. Po tym terminie spłata świadczenia przepadnie i prawo zostanie ustalone od miesiąca, w którym wpłynął wniosek.

Decyzjami wydanymi na okres 2018/2019 świadczenia są ustalone do 30 września 2019 r., we wnioskach na okres 2019/2021 należało zawnioskować także na dzieci, na które było ustalone prawo decyzją na okres 2018/2019, aby mieć kontynuację świadczeń.

Prosimy o weryfikację otrzymanych informacji o przyznaniu świadczenia wychowawczego na okres 2019/2021, gdyż zdarzają się przypadki, iż nie zawnioskowali Państwo na wszystkie uprawnione dzieci, a jedynie na to, które nie miało dotąd ustalonego prawa do świadczenia wychowawczego.

W przypadku wątpliwości prosimy o kontakt z Sekcją Świadczeń Rodzinnych.

O wypłatach informowaliśmy w poprzednim wpisie, nadmieniamy, iż otrzymana dotacja na wrzesień 2019 r. również nie wystarczyła na dokonanie spłat dla wszystkich świadczeniobiorców. Przelewy świadczeń będą zrealizowane 23.09.2019 r. Kolejna transza spłat będzie dokonana po otrzymaniu dotacji na ten cel do 31.10.2019 r.

Wypłaty 500+

Maksymalny ustawowy termin oczekiwania na spłaty świadczenia wychowawczego (500+) to 31.10.2019 r. 

Prosimy sprawdzić pocztę elektroniczną czy dostali Państwo e-mail z informacją o przyznaniu świadczenia (może być w SPAM) z adresu swiadczenia@opskostrzyn.pl, jeżeli nie mają Państwo maila można skontaktować się z pracownikami Sekcji Świadczeń Rodzinnych osobiście celem weryfikacji uprawnień do świadczenia.

Prosimy nie przysyłać kolejnych wniosków o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego na dzieci, na które już Państwo wnioskowali i otrzymali informację o przyznaniu świadczenia na okres 2019/2021. Brak wypłaty wynika z braku wystarczających środków finansowych, każda otrzymana transza jest przekazywana na rachunki bankowe świadczeniobiorców, jednakże jest ona niższa niż zapotrzebowanie, dlatego jeszcze nie wszyscy otrzymali przelewy.

Otrzymanie informacji o przyznaniu świadczenia jest jednoznaczne z ustaleniem prawa do świadczenia i nie należy o nie ponownie wnioskować, wypłata nastąpi do 31.10.2019 r.

Jednocześnie prosimy Państwa o sprawdzenie czy zawnioskowali Państwo na wszystkie uprawnione dzieci ( czy na informacji o przyznaniu świadczenia są wszystkie Państwa dzieci do 18 r. ż.).  Występują przypadki, gdzie rodzic zawnioskował o świadczenie tylko na dziecko, na które dotąd nie pobierał świadczeń, pomijając to dziecko, na które ma przyznane świadczenie do 30.09.2019 r.

Harmonogram wypłat świadczeń 2019/2020

Sekcja Świadczeń Rodzinnych Ośrodka Pomocy Społecznej w Kostrzynie przedstawia poniżej planowany harmonogram wypłat świadczeń rodzinnych, świadczeń wychowawczych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

Informujemy jednocześnie, iż mogą nastąpić odstępstwa od poniższego harmonogramu.

Podane daty dzienne są datą realizacji przelewów wychodzących z rachunku bankowego tutejszej jednostki, zatem data zaksięgowania przelewu na Państwa rachunku bankowym może być późniejsza. Nie udzielamy informacji o godzinie wykonania przelewów i prosimy nie telefonować w tej sprawie, gdyż wydłuża to tylko czas realizacji wypłat. Zakładając, iż wypłaty mogą być realizowane popołudniu to na Państwa rachunku bankowym mogą pojawić się następnego dnia roboczego

HARMONOGRAM WYPŁAT ŚWIADCZEŃ 2019/2020

Miesiąc wypłaty

Data przelewów wychodzących z rachunku bankowego OPS Kostrzyn

Październik 2019

23.10.2019

Listopad 2019

21.11.2019

Grudzień 2019

17.12.2019

Styczeń 2020

23.01.2020

Luty 2020

24.02.2020

Marzec 2020

23.03.2020

Kwiecień 2020

23.04.2020  (09.04.2020 dot. 500+)

Maj 2020

21.05.2020

Czerwiec 2020

23.06.2020

Lipiec 2020

23.07.2020

Sierpień 2020

21.08.2020

Wrzesień 2020

23.09.2020

Komunikat w sprawie wniosków 500+

Uprzejmie informujemy, iż składając wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego (500+) na okres zasiłkowy 2019/2021 należy wpisać WSZYSTKIE DZIECI WŁASNE, które nie ukończyły 18 r. ż., również to dziecko/dzieci, na które już Państwo pobierają świadczenia.

Składane internetowo od 1 lipca br. wnioski ( papierowo od  1 sierpnia br.) ustalają prawo do świadczenia * od 1 lipca 2019 r. ( na dzieci, które dotąd nie miały prawa tj. pierwsze lub jedyne dzieci, których rodziny przekraczałay kryterium dochodowe) oraz od 1 października 2019 r.  na dzieci kolejne. Wobec czego należy zawnioskować na wszystkie dzieci w jednym wniosku.

Prosimy także o poprawne wypełnianie wniosków, gdyż jest wiele sytuacji, w których wysyłają Państwo kilka błędnych wniosków w tej samej sprawie, co bardzo utrudnia wydanie prawidłowego rozstrzygnięcia.

Wpłynęło dotąd już sporo wniosków, wobec czego prosimy o wyrozumiałość i staranne wypełnianie wniosków, co przyspieszy proces decyzyjny.

Jeżeli mają Państwo wątpliwości składając wniosek, prosimy o telefon w godzinach urzędowania jednostki, wówczas postaramy się Państwu pomóc w miarę naszych możliwości.

  • Jeżeli złożyli już Państwo wniosek tylko na pierwsze dziecko, a nie na wszystkie, które posiadacie, prosimy wysłać odrębny wniosek, którym zawnioskujecie tylko na brakujące dzieci. Wówczas otrzymają Państwo dwie informacje o przyznaniu świadczenia wychowawczego.
  • Zawnioskować w jednym wniosku można tylko na dzieci własne.

 

  • – Sekcja Świadczeń Rodzinnych –

Komunikat

Szanowni Państwo,

w związku ze zbliżającym się nowym okresem zasiłkowym Ośrodek Pomocy Społecznej w Kostrzynie informuje, że od 1 lipca br. będzie można złożyć elektroniczne wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego (500+), świadczenia ,, Dobry start” (300+), funduszu alimentacyjnego, zasiłku rodzinnego i specjalnego zasiłku opiekuńczego.

Zachęcamy do skorzystania z elektronicznej formy składania wniosków np. za pośrednictwem bankowości elektronicznej, portalu Empatia czy PUE ZUS.

Rozpatrywanie odbywa się według kolejności złożenia prawidłowo wypełnionego, zawierającego wszystkie niezbędne dane, kompletnego wniosku (jeżeli wymaga tego indywidualna sytuacja złożonego wraz z kompletem dokumentów). Każdy wniosek przed kwalifikacją przechodzi weryfikację systemową, która także wpływa na termin realizacji.

W pierwszej kolejności będą rozpatrywane wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz o ustalenie prawa do świadczenia dobry start złożone elektronicznie w lipcu, zachęcamy zatem do tej formy składania wniosków.

( UWAGA: nie ma możliwości złożenia wniosku mailowo! )

Wkrótce zaczniemy publikować kolejne informacje dotyczące składania wniosków i  realizowanych świadczeń.

Wnioski w formie papierowej będą przyjmowane w naszej siedzibie od 1 sierpnia br., jednakże po uprzednim zapisaniu się na termin przyjęcia, którego będzie można dokonać telefonicznie pod numerem: 61 8188860 lub osobiście od 15 lipca br., od tego dnia będą wydawane również formularze wniosków.  

W przypadku złożenia wniosku o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego w okresie od dnia 1 lipca 2019 r. do dnia 30 września 2019 r., prawo do świadczenia wychowawczego na podstawie tego wniosku ustala się, począwszy od dnia 1 lipca 2019 r., o ile prawo do świadczenia wychowawczego w okresie, na który jest ustalane, nie jest przyznane.

Wnioski o świadczenie wychowawcze na okres 2019/2021 złożone wraz z wymaganymi dokumentami do dnia 31 sierpnia 2019 r., zostaną rozpatrzone i wypłacone do dnia 31 października 2019 r.

Prosimy o czytelne i poprawne uzupełnianie wniosków (wymagane dane przybliżymy Państwu wkrótce na naszej stronie internetowej) np. istotny jest adres e-mail, ponieważ zamiast dotąd wydawanej papierowej wersji decyzji administracyjnej o przyznanym świadczeniu będziemy zawiadamiać informacją o przyznaniu świadczenia, którą dostarczać będziemy właśnie pocztą elektroniczną.

Osoby ubiegające się o świadczenia z funduszu alimentacyjnego mogą złożyć wniosek w wersji papierowej również od 1 sierpnia, a w wersji elektronicznej od 1 lipca. Do wniosku należy dołączyć zaświadczenie od Komornika Sądowego o bezskuteczności egzekucji alimentacyjnej za dwa miesiące poprzedzające złożenie wniosku oraz o wyegzekwowanych alimentach w 2018 roku.  Istnieje duże prawdopodobieństwo, że decyzje (klasyczna papierowa wersja decyzji administracyjnej) z funduszu alimentacyjnego będą wydawane w październiku br., dlatego prosimy nie zwlekać ze złożeniem wniosku, by uniknąć przerwy w wypłacie świadczeń. Ustawowo wyłącznie złożenie poprawnego i kompletnego wniosku wraz z dokumentami w lipcu i sierpniu gwarantuje ciągłość wypłaty świadczeń. Kryterium dochodowe od okresu świadczeniowego 2019/2020 wynosi 800 zł/os.

Przewidujemy bardzo duże zainteresowanie ubieganiem się o świadczenia, także z uwagi na ograniczone możliwości prosimy o wyrozumiałość oraz śledzenie informacji na naszej stronie internetowej.

Z poważaniem,

Agnieszka Piasecka

kierownik OPS Kostrzyn