Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych klientów Ośrodka Pomocy Społecznej w Kostrzynie

Wypełniając obowiązek informacyjny w związku z wejściem w życie nowych regulacji prawnych dotyczących ochrony danych osobowych prosimy Państwa o zapoznanie się z niniejszym wpisem:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Ośrodek Pomocy Społecznej w Kostrzynie, zwany dalej Administratorem. Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

 2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych Osobowych (po jego wyznaczeniu): e-mail: inspektor@rodo-krp.pl,  tel. +48 792 304 042.

 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu w celach realizacji ustawowych zadań Ośrodka Pomocy Społecznej, a w szczególności:

  1. opracowanie i realizacja strategii rozwiązywania problemów społecznych ze szczególnym uwzględnieniem programów pomocy społecznej, profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i innych, których celem jest integracja osób i rodzin z grup szczególnego ryzyka,

  2. przyznawanie i wypłacanie zasiłków okresowych, specjalnych, celowych, na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego, na pokrycie wydatków na świadczenia zdrowotne osobom bezdomnym oraz innym osobom niemającym dochodu i możliwości uzyskania świadczeń, przyznawanie i wypłacanie pomocy na ekonomiczne usamodzielnienie w formie zasiłków, pożyczek oraz pomocy w naturze,

  3. opłacanie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe za osobę, która zrezygnuje z zatrudnienia w związku z koniecznością sprawowania bezpośredniej, osobistej opieki nad długotrwale lub ciężko chorym członkiem rodziny oraz wspólnie niezamieszkującymi matką, ojcem lub rodzeństwem,

  4. organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi,

  5. dożywianie dzieci,

  6. prowadzenie i zapewnienie miejsc w mieszkaniach chronionych,

  7. realizacja zadań mających na celu ochronę poziomu życia osób, rodzin i grup społecznych oraz rozwój specjalistycznego wsparcia,

  8. opracowanie i realizacja projektów socjalnych, praca socjalna,

  9. udzielanie informacji o prawach i uprawnieniach,

  10. realizowaniu zadań z zakresu świadczeń rodzinnych, świadczeń wychowawczych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego, jednorazowej gminnej zapomogi dla rodzin, w których podczas jednego porodu urodziło się dwoje i więcej dzieci, jednorazowego świadczenia z tytułu urodzenia się dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu, zasiłku dla opiekuna.
 4. Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c, e oraz art. 9 ust. 2 lit. g Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
  w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
  o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1) oraz inne akty prawne, w szczególności Ustawa z dnia 12 marca 2004 r.  o pomocy społecznej, Ustawa z dnia 09 marca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, Ustawa z dnia 25 luty 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy, Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, Ustawa z dnia 4 kwietnia 2014 r o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów,  Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, Ustawa o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” ,  Uchwały Nr XLII/363/2018 Rady Miejskiej Gminy Kostrzyn z dnia 1 marca 2018 r. w sprawie przyznania jednorazowej gminnej zapomogi dla rodzin, w których podczas jednego porodu urodziło się dwoje i więcej dzieci 
  wraz z rozporządzeniami wykonawczymi.

 5. Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane również przez podmioty, z którymi Administrator zawarł umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, w szczególności w zakresie obsługi informatycznej, prawnej, księgowej, ochrony osób i mienia lub ochrony danych osobowych, a także przez podmioty, którym Administrator udostępnia dane osobowe na podstawie przepisów prawa, w szczególności organom ścigania, organom kontrolnym.

 6. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych wynika z przepisów prawa i jest niezbędne do realizacji zadań Administratora wynikających z przepisów prawa. W przypadku niepodania tych danych, niemożliwa jest realizacja ww. celów. W pozostałym zakresie Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane na podstawie udzielonej przez Panią/Pana zgody lub na podstawie innych przesłanek dopuszczalności przetwarzania wskazanych w art. 6 i 9 RODO.

 7. Posiada Pani/Pan prawo do:

 • żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych oraz powiadomienia odbiorców danych
  o sprostowaniu lub usunięciu danych osobowych lub ograniczeniu przetwarzania;

 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;

 • wniesienia sprzeciwu wobec zautomatyzowanego podejmowania decyzji w indywidualnych przypadkach, w tym profilowania;

 • przenoszenia danych osobowych;

 • otrzymywania kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu;

 • wniesienia skargi do organu nadzorczego (obecnie Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, w przyszłości – właściwego w świetle obowiązujących przepisów organu nadzorczego);

 • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

 1. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

 2. W przypadku wyczerpania przesłanek zawartych w przepisach art. 6 ust. 1 lit. a i art. 9 ust. 2 lit. a RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność
  z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres określony przepisami prawa, niezbędny do realizacji celów określonych w pkt.3 niniejszego obowiązku informacyjnego oraz w celu archiwizowania danych lub w celu dochodzenia i obrony przed roszczeniami.