Nowe świadczenie w wachlarzu Sekcji Świadczeń Rodzinnych

W związku z realizacją przez Gminę Kostrzyn polityki prorodzinnej uchwałą Nr XLII /363/2018 Rady Miejskiej Gminy Kostrzyn z dnia 1 marca 2018 roku przyznano wsparcie w postaci jednorazowej gminnej zapomogi z tytułu urodzenia się dwóch lub więcej dzieci podczas jednego porodu, które przysługuje bez względu na kryterium dochodowe rodziny ubiegającej się o zapomogę. Burmistrz Gminy Kostrzyn realizację tego zadania zlecił Kierownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej. Więcej informacji o warunkach przyznania.