Odbiór decyzji 500+/ZR/FA

Informujemy, iż decyzje w sprawie przyznania prawa do świadczenia wychowawczego (500+), zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego, funduszu alimentacyjnego czy innych świadczeń przyznawanych przez Sekcję Świadczeń Rodzinnych w Kostrzynie są wydawane w sekretariacie OPS Kostrzyn (pokój nr 5) osobie, na którą zostały wydane (wnioskodawcy).
Aby decyzję mogła odebrać inna, pełnoletnia osoba musi ona posiadać pisemne upoważnienie wnioskodawcy (również w przypadku małżonków).

Po odbiór decyzji należy stawić się z dowodem osobistym, który należy okazać osobie wydającej.

O przyznaniu świadczenia ,,Dobry start” informuje wiadomość e-mail wysłana na wskazany we wniosku adres poczty elektronicznej. Nie wydajemy decyzji administracyjnych o przyznaniu świadczenia dobry start.