Start naboru wniosków

Już w najbliższy poniedziałek 1. lipca można składać wnioski elektroniczne o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego (500+) na okres zasiłkowy 2019/2021.

Od 1 lipca br. nie obowiązuje kryterium dochodowe. 

Świadczenie wychowawcze przysługuje:
1) matce albo ojcu, jeżeli dziecko wspólnie zamieszkuje i pozostaje na utrzymaniu matki albo ojca, z zastrzeżeniem  przypadku gdy, dziecko zgodnie z orzeczeniem sądu, jest pod opieką naprzemienną obydwojga rodziców rozwiedzionych, żyjących w separacji lub
żyjących w rozłączeniu sprawowaną w porównywalnych i powtarzających się
okresach, albo
2) opiekunowi faktycznemu dziecka, jeżeli dziecko wspólnie zamieszkuje
i pozostaje na utrzymaniu opiekuna faktycznego, albo
3) opiekunowi prawnemu dziecka, albo
4) dyrektorowi domu pomocy społecznej.

Świadczenie wychowawcze przysługuje do dnia ukończenia przez dziecko 18. roku życia.

Ważne: w przypadku złożenia wniosku o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego w okresie od dnia 1 lipca
2019 r. do dnia 30 września 2019 r., prawo do świadczenia wychowawczego na podstawie tego wniosku ustala się, począwszy od dnia 1 lipca 2019 r., o ile prawo do świadczenia wychowawczego w okresie, na który jest ustalane, nie jest
przyznane.

Równolegle można również złożyć wniosek o świadczenie dobry start (300+), zasiłek rodzinny czy fundusz alimentacyjny.

Z uwagi na prognozowane ogromne zainteresowanie programem, prosimy wszystkich mieszkańców gminy Kostrzyn, którzy mają możliwość złożenia wniosku elektronicznie np. za pośrednictwem bankowości elektronicznej, aby uczynili to niezwłocznie.Dane wnioskodawcy (matki lub ojca) są automatycznie kopiowane z danych figurujących w banku, należy dopisać zamieszkujące, będące na Państwa utrzymaniu dzieci, które nie ukończyły 18 roku życia.

Bieg sprawie nadaje się  w momencie złożenia prawidłowo wypełnionego  wniosku wraz pełną dokumentacją. Dlatego, jeżeli wymaga tego Państwa indywidualna sytuacja należy do wniosku dołączyć dokumenty np. wyrok orzekający rozwód, separację, opiekę naprzemienną.

Ustalając prawo do świadczenia wychowawczego, poza odpowiednimi informacjami wskazanymi we wniosku uwzględnia się również odpowiednio:
1) kartę pobytu – w przypadku cudzoziemca przebywającego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie
zezwolenia na pobyt czasowy udzielonego w związku z okolicznościami, o których mowa w art. 127 ustawy z dnia
12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2018 r. poz. 2094 i 2399 oraz z 2019 r. poz. 577 i 622);
2) kartę pobytu i decyzję o udzieleniu cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub
inny dokument uprawniający cudzoziemca do pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, który uprawnia do wykonywania pracy;
3) zaświadczenie sądu opiekuńczego lub ośrodka adopcyjnego o prowadzonym postępowaniu sądowym w sprawie o przysposobienie dziecka;
4) odpis orzeczenia sądu wskazującego na pozostawanie dziecka pod opieką naprzemienną obojga rodziców sprawowaną w porównywalnych i powtarzających się okresach;
5) orzeczenie sądu o ustaleniu opiekuna prawnego dziecka;

6)prawomocne orzeczenie sądu orzekające rozwód lub separację,

7)inne dokumenty, w tym oświadczenia, niezbędne do ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego.

Osoby, które nie mają możliwości złożenia wniosku elektronicznie mogą złożyć go w formie papierowej, w siedzibie Ośrodka od 1 sierpnia br., po uprzednim umówieniu się na termin.

Zapisy będziemy przyjmowali telefonicznie i osobiście w sekretariacie od 15 lipca br. Od tego dnia będą także wydawane formularze do wypełnienia.