500+ a członek rodziny za granicą

Osoby ubiegające się o świadczenie wychowawcze (500+), których członek rodziny (współmałżonek/ rodzic dziecka) przebywa poza granicami kraju, są zobowiązani zaznaczyć właściwe pole we wniosku, podać dane osoby przebywającej za granicą, dołączyć posiadane dokumenty np. (A1 – Zaświadczenie o ustawodawstwie dotyczącym zabezpieczenia społecznego mającym zastosowanie do osoby uprawnionej) oraz formularz dla potrzeb ustalenia ustawodawstwa państwa właściwego do wypłaty świadczeń, który można pobrać ( tutaj).

Jeżeli wyjazd za granicę nastąpi po przyznaniu świadczeń, również należy
to zgłosić.

Więcej informacji: (tutaj).