ZAPYTANIE OFERTOWE – specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi

I. Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Kostrzynie zaprasza do złożenia oferty na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla dzieci i dorosłych z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania lub w warunkach do tego specjalnie dostosowanych w roku 2020.
Usługi świadczone dla dzieci i dorosłych
1.Nazwa oraz adres zamawiającego.
Ośrodek Pomocy Społecznej w Kostrzynie, ul. Braci Drzewieckich 1, 62-025 Kostrzyn tel. 61 8188-860
2. Tryb udzielania zamówienia.
Niniejsze postępowanie jest prowadzone bez zastosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznychDz. U. z 2015,poz. 2164 z późn. zm.na podstawie art. 4 pkt 8.
II. Opis przedmiotu zamówienia: część pierwsza: z zakresu rehabilitacji ruchowej lub fizjoterapii dot. pkt 2a
1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania lub warunkach do tego specjalnie dostosowanych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, na podstawie:
a) art. 8 i 9 ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego
b) art. 18.1 pkt 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej oraz zgodnie z zakresem określonym w :
c) Rozporządzeniu Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 r. sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz. U. Nr 189 poz. 1598 z późn. zm.)
2.Rehabilitacja fizyczna i usprawnienie zaburzonych funkcji organizmu w zakresie nieobjętym przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. O świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych
a) zgodnie z zaleceniami lekarskimi lub specjalisty z zakresu rehabilitacji ruchowej lub fizjoterapii
Szacowana średnia liczba usługobiorców:
2 osoby. Szacowana liczba godzin usług – 96 godziny na osobę tj .w okresie obowiązywania umowy maks. 192 godzin łącznie
III. Opis przedmiotu zamówienia: część druga: neurologopeda dot. pkt 2a
1.Przedmiotem zamówienia jest świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania lub warunkach do tego specjalnie dostosowanych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, na podstawie:
a) art. 8 i 9 ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego
b) art. 18.1 pkt 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej oraz zgodnie z zakresem określonym w :
c) Rozporządzeniu Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 r. sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz. U. Nr 189 poz. 1598 z późn. zm.)
2.Rehabilitacja fizyczna i usprawnienie zaburzonych funkcji organizmu w zakresie nieobjętym przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. O świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych
a) współpraca ze specjalistami w zakresie wspierania psychologiczno- pedagogicznego i edukacyjno-terapeutycznego zmierzającego do wielostronnej aktywizacji osoby korzystającej ze specjalistycznych usług.
Szacowana średnia liczba usługobiorców:
2 osoby. Szacowana liczba godzin usług – 48 godzin na osobę tj.w okresie obowiązywania umowy maks. 96 godzin łącznie
IV. Opis przedmiotu zamówienia: część trzecia: logopeda dot. pkt 2a
1.Przedmiotem zamówienia jest świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania lub warunkach do tego specjalnie dostosowanych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, na podstawie:
a) art. 8 i 9 ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego
b) art. 18.1 pkt 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej oraz zgodnie z zakresem określonym w :
c) Rozporządzeniu Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 r. sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz. U. Nr 189 poz. 1598 z późn. zm.)
2.Rehabilitacja fizyczna i usprawnienie zaburzonych funkcji organizmu w zakresie nieobjętym przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. O świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych
a) współpraca ze specjalistami w zakresie wspierania psychologiczno- pedagogicznego i edukacyjno-terapeutycznego zmierzającego do wielostronnej aktywizacji osoby korzystającej ze specjalistycznych usług.
Szacowana średnia liczba usługobiorców:
2 osoby. Szacowana liczba godzin usług – 48 godzin na osobę tj.w okresie obowiązywania umowy maks. 96 godzin łącznie
V. Liczba godzin i osób objętych usługami, może ulec zmianie i nie można jej określić dokładnie ze względu na specyfikę zamówienia, którą cechuje zmienność potrzeb klientów z uwagi na zmieniający się ich stan zdrowia. Określona liczba godzin świadczenia usług stanowi ich maksymalną ilość, przy czym Zamawiający zapłaci za faktycznie zrealizowane.
VI. Warunki dotyczące realizacji zamówienia będą zawarte w umowie zgodnie z treścią zapytania ofertowego z dnia 28.11.2019r.
VII. Termin wykonania usługi –
Usługa ciągła -od 1stycznia 2020r. do 31 grudnia 2020r.
Świadczona na podstawie kopii indywidualnych decyzji administracyjnych przekazywanych przez Zamawiającego, precyzujących zakres usług, termin rozpoczęcia i zakończenia, wymiar godzin oraz odpłatność za usługę.
VIII. Warunki udziału w postępowaniu
1. WARUNKI PRZEDMIOTOWE
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki dotyczące:
a) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
b)opis sposobu spełniania warunku: Zamawiający nie dokonuje określenia szczególnych warunków w tym zakresie, oprócz złożenia oświadczenia w treści oferty o spełnianiu warunku.
c) opis sposobu spełniania warunku: Zamawiający zweryfikuje spełnianie warunku na podstawie oświadczenia w treści oferty o spełnianiu warunku oraz dokumentów potwierdzających kwalifikację.
IX. Dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu
1.W celu potwierdzenia spełniania warunków przedmiotowego zapytania ofertowego Wykonawca przystępujący do niniejszego postępowania zobowiązany jest złożyć:
– oświadczenie, że wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu
– Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wg wzoru stanowiącego załącznik do niniejszego zapytania.
2. Opis sposobu obliczenia ceny Wykonawca zobowiązany jest skalkulować cenę ofertową za wykonanie zamówienia tak, aby obejmowała wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia oraz warunki stawiane przez Zamawiającego.
3. Kryteria oceny oferty:

  • Przy ocenie ofert Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:

  • a) Cena – waga 100 %,

4. Miejsce i termin oraz sposób złożenia oferty: ofertę należy złożyć w Ośrodku Pomocy Społecznej w Kostrzynie, ul. Braci Drzewieckich 1, 62-025 Kostrzyn z dopiskiem na kopercie „Oferta na usługi specjalistyczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi”. Ofertę można składać drogą pocztową, osobiście, wyłącznie na formularzu.
5.„TREŚĆ OFERTY” będącymi załącznikiem do niniejszego zapytania w terminie do dnia 6 grudnia 2019 r. do godziny 12:00. Oferty, złożone po terminie nie będą rozpatrywane. W toku badania i oceny ofert Zamawiający, może żądać od oferentów wyjaśnienia dotyczących treści złożonych ofert.
Zamawiający poprawia w ofercie:
– oczywiste omyłki pisarskie,
– oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek.
Oferta musi być podpisana przez Wykonawcę, tj. osobę uprawnioną. Do oferty należy dołączyć dokumenty określone w pkt. 5.
6. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów za pośrednictwem strony internetowej znajdującej się pod adresem: http://opskostrzyn.pl/

7. Osoba upoważniona do kontaktu z Wykonawcami: Agnieszka Piasecka 61 8188-860
8. Załączniki do zapytania ofertowego:
a) druk treść oferty – zał. nr 1
b) druk – rozliczenie –  zał. nr 2
c) druk- wykaz osób- zał. nr 3
d) druk karta realizacji usług – zał. nr 4

  • Agnieszka Piasecka
    Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej
    w Kostrzynie