PORADY PRAWNE

Informujemy, iż PUNKT NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ NA TERENIE GMINY KOSTRZYN mieści się w budynku prywatnej praktyki lekarskiej oraz lekarza medycyny pracy znajdującym się między Ośrodkiem Pomocy Społecznej a Ośrodkiem Zdrowia przy ul. Braci Drzewieckich 1 w Kostrzynie. 


PUNKT CZYNNY:
PONIEDZIAŁEK – PIĄTEK
od 11:00 do 15:00

Wykaz osób udzielających nieodpłatnej pomocy prawnej:
magister prawa Agnieszka Lisek
radca prawny Justyna Śliwa-Świtała
radca prawny Izabela Libera
radca prawny Michał Borówczak
radca prawny Małgorzata Kopys

Punkt jest obsługiwany przez organizację pozarządową – Polskie Centrum Mediacji Oddział w Poznaniu.

OPS nie prowadzi zapisów na konsultacje prawne.

Dla kogo nieodpłatna pomoc prawna?
Ustawa zakłada, że darmową pomoc prawną (na etapie przedsądowym) otrzymają:
– młodzież do 26. roku życia,
– osoby fizyczne, którym w okresie roku poprzedzającego zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy o pomocy społecznej ,
– osoby, które ukończyły 65. lat,
– osoby posiadające ważną Kartę Dużej Rodziny,
– kombatanci,
– weterani,
– zagrożeni lub poszkodowani katastrofą naturalną, klęską żywiołową lub awarią techniczną.

Co obejmuje nieodpłatna pomoc prawna?
Pomoc prawna będzie polegała na:
– poinformowaniu osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach;
– wskazaniu osobie uprawnionej sposobu rozwiązania dotyczącego jej problemu prawnego;
– pomocy w sporządzeniu wymagającego wiedzy prawniczej projektu pisma w zakresie niezbędnym do udzielenia pomocy, z wyłączeniem pism procesowych w postępowaniach przygotowawczym lub sądowym i pism w postępowaniu sądowo-administracyjnym;
– sporządzeniu projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub o ustanowienie pełnomocnika z urzędu.

Jakiego zakresu prawa dotyczyć będzie nieodpłatna pomoc prawna?
Uprawnieni będą mogli uzyskać informacje w zakresie:
– prawa pracy,
– przygotowania do rozpoczęcia działalności gospodarczej,
– prawa cywilnego,
– spraw karnych,
– spraw administracyjnych,
– ubezpieczenia społecznego,
– spraw rodzinnych,
– prawa podatkowego z wyłączeniem spraw podatkowych związanych z
prowadzeniem działalności gospodarczej.
Pomoc nie będzie obejmowała spraw z zakresu prawa celnego, dewizowego, handlowego i działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowywania do jej rozpoczęcia.