OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA USŁUGI SPOŁECZNE


Ośrodek Pomocy Społecznej w Kostrzynie w ramach projektu „Niesamodzielni mają wsparcie w Kostrzynie” dofinansowanego ze źródeł programu WRPO na lata 2014-2020, w ramach Osi Priorytetowej: Oś Priorytetowa 7 Włączenie społeczne Działanie 7.2 2 Usługi społeczne i zdrowotne składa ogłoszenie o zamówieniu na:
-świadczenie usług opiekuńczych;
– świadczenie usług asystenckich.
Odbiorcami usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania i usług asystenckich są osoby potrzebujące wsparcia w codziennym funkcjonowaniu zamieszkałe na terenie gminy Kostrzyn.

Oferty należy złożyć w nieprzejrzystym opakowaniu/zamkniętej kopercie w: Urzędzie Miejskim w Kostrzynie, ul. Dworcowa 5, 62-025 Kostrzyn, pok. 01 – sekretariat – I p.

Więcej informacji można uzyskać na stronie internetowej: www.opskostrzyn.pl ( Tag: projekt Niesamodzielni mają wsparcie w Kostrzynie/ przetargi i zapytania ofertowe)