Dochody nieopodatkowane za 2015 r. – KOMUNIKAT

Informujemy, iż w oświadczeniu członka rodziny o dochodach osiągniętych w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy ( załącznik nr 4)/ świadczeniowy (załącznik nr 3) innych niż dochody podlegające opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 27, art. 30b, art. 30c, art. 30e i art. 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r.  o podatku dochodowym od osób fizycznych, wykazuje się między innymi kwoty otrzymane na podstawie art. 27f ust. 8-10 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych ( rozliczając się z Urzędem Skarbowym za rok 2014 r. część z Państwa rozliczyła się korzystając z części uzupełniającej do PIT-37 lub PIT-36  PIT/UZ jest to dochód nieopodatkowany, który należy wykazać w w/w oświadczeniu). Cały katalog dochodów, które należy wykazać znajduje się w pouczeniu oświadczenia.

Oświadczenia składają Państwo pod odpowiedzialnością karną za złożenie fałszywego oświadczenia.