Świadczenia Rodzinne

Świadczenia, o które można ubiegać się w tutejszej jednostce:

Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka (tzw. becikowe)czyli świadczenie, o które ubiegać może się matka, ojciec, opiekun prawny lub opiekun faktyczny dziecka w związku z urodzeniem się żywego dziecka. Świadczenie wypłacane jest jednorazowo w  kwocie 1.000,00 zł na każde dziecko, do ukończenia 1 roku życia. Kryterium dochodowe to 1922 zł./ os.

Zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego, zasiłek rodzinny to świadczenie, które ma na celu częściowe pokrycie wydatków związanych z utrzymaniem dziecka, o które ubiegać mogą się rodzice dziecka, jeden z rodziców dziecka, opiekun prawny lub opiekun faktyczny dziecka, a także osoba ucząca się.
Zasiłek wypłacany jest miesięcznie w następujących kwotach:
1.    95,00 zł na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia;
2.    124,00 zł na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 18 roku życia;
3.    135,00 zł na dziecko w wieku powyżej 18 roku życia do ukończenia 24 roku życia.
Kryterium dochodowe na osobę w rodzinie to 674 zł lub 764 zł w przypadku, gdy w rodzinie jest dziecko niepełnosprawne.

Jeżeli kwalifikują się Państwo na zasiłek rodzinny, można wnioskować również o dodatki do zasiłku rodzinnego np.
– z tytułu urodzenia dziecka (jednorazowo, do ukończenia 1 roku życia dziecka);
– z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego;
– z tytułu samotnego wychowywania ( dodatek przysługuje na dwoje dzieci)
* samotne wychowywanie zgodnie z art. 11 a ust. 1 ustawy o świadczeniach rodzinnych przysługuje samotnie wychowującym dziecko matce lub ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu, jeżeli nie zostały zasądzone alimenty na rzecz dziecka od drugiego z rodziców dziecka, ponieważ:
1) drugi z rodziców dziecka nie żyje;
2) ojciec dziecka jest nieznany;
3) powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego od drugiego z rodziców zostało oddalone.
– z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej (dodatek przysługuje na trzecie i kolejne dziecko uprawnione do zasiłku rodzinnego);
– z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego;
– z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego;
– z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania (zamieszkiwanie w internacie itp. – dzieci w szkole ponadgimnazjalnej);
– z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania (dojazd dziecka do szkoły – dzieci w szkole ponadgimnazjalnej);

Świadczenie rodzicielskie, przysługuje:
1) matce albo ojcu dziecka, z uwzględnieniem ust. 2;
2) opiekunowi faktycznemu dziecka w przypadku objęcia opieką dziecka w wieku do ukończenia 7. roku życia, a w przypadku dziecka, wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego – do ukończenia 10. roku życia;
3) rodzinie zastępczej, z wyjątkiem rodziny zastępczej zawodowej, w przypadku objęcia opieką dziecka w wieku do ukończenia 7. roku życia, a w przypadku dziecka, wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego – do ukończenia 10. roku życia;
4) osobie, która przysposobiła dziecko, w przypadku objęcia opieką dziecka w wieku do ukończenia 7. roku życia, a w przypadku dziecka, wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego – do ukończenia 10. roku życia.
2. Świadczenie rodzicielskie przysługuje ojcu dziecka w przypadku:
1) skrócenia okresu pobierania świadczenia rodzicielskiego na wniosek matki dziecka po wykorzystaniu przez nią tego świadczenia za okres co najmniej 14 tygodni od dnia urodzenia dziecka;
2) śmierci matki dziecka;
3) porzucenia dziecka przez matkę.
3. Świadczenie rodzicielskie przysługuje przez okres:
1) 52 tygodni – w przypadku urodzenia jednego dziecka przy jednym porodzie, przysposobienia jednego dziecka lub objęcia opieką jednego dziecka;
2) 65 tygodni – w przypadku urodzenia dwojga dzieci przy jednym porodzie, przysposobienia dwojga dzieci lub objęcia opieką dwojga dzieci;
3) 67 tygodni – w przypadku urodzenia trojga dzieci przy jednym porodzie, przysposobienia trojga dzieci lub objęcia opieką trojga dzieci;
4) 69 tygodni – w przypadku urodzenia czworga dzieci przy jednym porodzie, przysposobienia czworga dzieci lub objęcia opieką czworga dzieci;
5) 71 tygodni – w przypadku urodzenia pięciorga i więcej dzieci przy jednym porodzie, przysposobienia pięciorga i więcej dzieci lub objęcia opieką pięciorga i więcej dzieci.

Zasiłek pielęgnacyjny – świadczenie przyznawane w celu częściowego pokrycia wydatków wynikających z konieczności zapewnienia opieki i pomocy innej osoby w związku z niezdolnością do samodzielnej egzystencji. Zasiłek wypłacany jest miesięcznie w kwocie 215,84 zł na każdą uprawnioną osobę. Zasiłek przysługuje niezależnie od wysokości osiąganego dochodu. Podstawą do ubiegania się o zasiłek pielęgnacyjny jest orzeczenie o niepełnosprawności. 
Świadczenie to przysługuje:
1) niepełnosprawnemu dziecku;
2) osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 roku życia, jeżeli legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności; 
3) osobie, która ukończyła 75 lat (brak wymogu orzeczenia o niepełnosprawności);
* zasiłek pielęgnacyjny przysługuje także osobie powyżej 16 roku życia legitymującej się orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, jeżeli ta niepełnosprawność powstała w wieku do ukończenia 21 roku życia;

Specjalny zasiłek opiekuńczy to świadczenie, przeznaczone dla osób, na których zgodnie z przepisami ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 583 z późn. zm.) ciąży obowiązek alimentacyjny, jeżeli nie podejmują lub rezygnują z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w związku z koniecznością sprawowania stałej opieki nad osobą legitymującą się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji. Płatne miesięcznie w kwocie 620 zł.

Świadczenie pielęgnacyjne to świadczenie, o które ubiegać może się matka, ojciec, opiekun faktyczny dziecka, osoba będąca rodziną zastępczą spokrewnioną w rozumieniu ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (dziadkowie, rodzeństwo) lub inna osoba, na której zgodnie z kodeksem rodzinnym i opiekuńczym ciąży obowiązek alimentacyjny z wyjątkiem osób posiadających znaczny stopień niepełnosprawności, jeżeli nie podejmują lub rezygnują z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w celu sprawowania opieki nad osobą legitymującą się:
orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności;
orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwości samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego
współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji. Od 1 stycznia 2020 r. przysługuje w kwocie miesięcznej 1 830,00 zł.

Jednorazowe świadczenie z tytułu urodzenia się żywego dziecka z ciężkim i nieodwracalnym upośledzeniem albo nieuleczalną chorobą zagrażającą życiu.

Z wnioskiem o jednorazowe świadczenie, wynoszące 4000 zł  będzie mogła wystąpić: matka, ojciec, a także opiekun prawny albo opiekun faktyczny (opiekun faktyczny, to osoba faktycznie zajmująca się dzieckiem, jeśli wystąpiła do sądu z wnioskiem o przysposobienie dziecka),  będący świadczeniobiorcą świadczeń opieki zdrowotnej lub osobą uprawnioną do świadczeń opieki zdrowotnej na podstawie przepisów o koordynacji -w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1793, 1807, 1860 i 1948). Podstawowym warunkiem jest posiadanie przez dziecko zaświadczenia lekarskiego, potwierdzającego ciężkie i nieodwracalne upośledzenia albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu. Zaświadczenie takie powinno być wystawionego przez lekarza z którym Narodowy Fundusz Zdrowia zawarł umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, albo lekarza, który jest zatrudniony lub wykonuje zawód w przychodni, z którą NFZ zawarł umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, posiadającego specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie: położnictwa i ginekologii, perinatologii lub neonatologii. Obowiązujące przepisy nie przewidują sformalizowanego wzoru takiego zaświadczenia. Ponadto, podobnie jak w przypadku jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka (tzw. becikowego), jednorazowe świadczenie przysługiwać będzie tylko w sytuacji, gdy matka dziecka pozostawała pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do dnia  porodu. Fakt ten należy potwierdzić odpowiednim zaświadczeniem lekarskim lub zaświadczeniem wystawionym przez położną. Wzór tego zaświadczenia określony jest w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 14 września 2010 r. w sprawie formy opieki medycznej nad kobieta w ciąży, uprawniającej do dodatku z tytułu urodzenia dziecka oraz wzoru zaświadczenia potwierdzającego pozostawanie pod ta opieką (Dz. U. z 2010 r., Nr 183, poz. 1234). Istotne jest, że wymóg legitymowania się zaświadczeniem o pozostawaniu pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do dnia porodu, nie dotyczy opiekuna prawnego, opiekuna faktycznego i osoby, która przysposobiła dziecko.

Jednorazowa gminna zapomoga dla rodzin, w których podczas jednego porodu urodziło się dwoje i więcej dzieci.
Zapomoga wynosi 1 500 zł na każde urodzone żywe dziecko. Warunkiem przyznania zapomogi jest spełnienie łącznie 
warunków:
a) zamieszkiwanie jednego z rodziców na terenie Gminy Kostrzyn, co najmniej pół roku przed urodzeniem dzieci,
b) w składanych na podstawie przepisów ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników zgłoszeniach identyfikacyjnych wskazano jako miejsce zamieszkania podatnika – Gminę Kostrzyn.
Zapomoga przysługuje tylko jednemu z rodziców.
Zapomoga nie przysługuje w przypadku, gdy na dane dziecko przyznana już została zapomoga udzielona na podstawie uchwały rady innej gminy wydanej w odparciu o art. 22a ustawy o świadczeniach rodzinnych.
Zapomoga nie przysługuje rodzicom w przypadku, gdy dzieci zostały umieszczone w placówce opiekuńczo-wychowawczej lub rodzinie zastępczej.
Warunkiem przyznania zapomogi jest złożenie wniosku  w Ośrodku Pomocy Społecznej w Kostrzynie w terminie 18 miesięcy od urodzenia dzieci.