Świadczenia Rodzinne

Świadczenia, o które można ubiegać się w tutejszej jednostce:

Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka (tzw. becikowe)czyli świadczenie, o które ubiegać może się matka, ojciec, opiekun prawny lub opiekun faktyczny dziecka w związku z urodzeniem się żywego dziecka. Świadczenie wypłacane jest jednorazowo w  kwocie 1.000,00 zł na każde dziecko, do ukończenia 1 roku życia. Kryterium dochodowe to 1922 zł./ os.

Zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego, zasiłek rodzinny to świadczenie, które ma na celu częściowe pokrycie wydatków związanych z utrzymaniem dziecka, o które ubiegać mogą się rodzice dziecka, jeden z rodziców dziecka, opiekun prawny lub opiekun faktyczny dziecka, a także osoba ucząca się.
Zasiłek wypłacany jest miesięcznie w następujących kwotach:
1.    89,00 zł na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia;
2.    118,00 zł na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 18 roku życia;
3.    129,00 zł na dziecko w wieku powyżej 18 roku życia do ukończenia 24 roku życia.
Kryterium dochodowe na osobę w rodzinie to 674 zł lub 764 zł w przypadku, gdy w rodzinie jest dziecko niepełnosprawne.

Jeżeli kwalifikują się Państwo na zasiłek rodzinny, można wnioskować również o dodatki do zasiłku rodzinnego np.
– z tytułu urodzenia dziecka (jednorazowo, do ukończenia 1 roku życia dziecka);
– z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego;
– z tytułu samotnego wychowywania ( dodatek przysługuje na dwoje dzieci)
* samotne wychowywanie zgodnie z art. 11 a ust. 1 ustawy o świadczeniach rodzinnych przysługuje samotnie wychowującym dziecko matce lub ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu, jeżeli nie zostały zasądzone alimenty na rzecz dziecka od drugiego z rodziców dziecka, ponieważ:
1) drugi z rodziców dziecka nie żyje;
2) ojciec dziecka jest nieznany;
3) powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego od drugiego z rodziców zostało oddalone.
– z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej (dodatek przysługuje na trzecie i kolejne dziecko uprawnione do zasiłku rodzinnego);
– z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego;
– z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego;
– z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania (zamieszkiwanie w internacie itp. – dzieci w szkole ponadgimnazjalnej);
– z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania (dojazd dziecka do szkoły – dzieci w szkole ponadgimnazjalnej);

Świadczenie rodzicielskie, przysługuje:
1) matce albo ojcu dziecka, z uwzględnieniem ust. 2;
2) opiekunowi faktycznemu dziecka w przypadku objęcia opieką dziecka w wieku do ukończenia 7. roku życia, a w przypadku dziecka, wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego – do ukończenia 10. roku życia;
3) rodzinie zastępczej, z wyjątkiem rodziny zastępczej zawodowej, w przypadku objęcia opieką dziecka w wieku do ukończenia 7. roku życia, a w przypadku dziecka, wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego – do ukończenia 10. roku życia;
4) osobie, która przysposobiła dziecko, w przypadku objęcia opieką dziecka w wieku do ukończenia 7. roku życia, a w przypadku dziecka, wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego – do ukończenia 10. roku życia.
2. Świadczenie rodzicielskie przysługuje ojcu dziecka w przypadku:
1) skrócenia okresu pobierania świadczenia rodzicielskiego na wniosek matki dziecka po wykorzystaniu przez nią tego świadczenia za okres co najmniej 14 tygodni od dnia urodzenia dziecka;
2) śmierci matki dziecka;
3) porzucenia dziecka przez matkę.
3. Świadczenie rodzicielskie przysługuje przez okres:
1) 52 tygodni – w przypadku urodzenia jednego dziecka przy jednym porodzie, przysposobienia jednego dziecka lub objęcia opieką jednego dziecka;
2) 65 tygodni – w przypadku urodzenia dwojga dzieci przy jednym porodzie, przysposobienia dwojga dzieci lub objęcia opieką dwojga dzieci;
3) 67 tygodni – w przypadku urodzenia trojga dzieci przy jednym porodzie, przysposobienia trojga dzieci lub objęcia opieką trojga dzieci;
4) 69 tygodni – w przypadku urodzenia czworga dzieci przy jednym porodzie, przysposobienia czworga dzieci lub objęcia opieką czworga dzieci;
5) 71 tygodni – w przypadku urodzenia pięciorga i więcej dzieci przy jednym porodzie, przysposobienia pięciorga i więcej dzieci lub objęcia opieką pięciorga i więcej dzieci.

Zasiłek pielęgnacyjny – świadczenie przyznawane w celu częściowego pokrycia wydatków wynikających z konieczności zapewnienia opieki i pomocy innej osoby w związku z niezdolnością do samodzielnej egzystencji. Zasiłek wypłacany jest miesięcznie w kwocie 153,00 zł na każdą uprawnioną osobę. Zasiłek przysługuje niezależnie od wysokości osiąganego dochodu. Podstawą do ubiegania się o zasiłek pielęgnacyjny jest orzeczenie o niepełnosprawności. 
Świadczenie to przysługuje:
1) niepełnosprawnemu dziecku;
2) osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 roku życia, jeżeli legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności; 
3) osobie, która ukończyła 75 lat (brak wymogu orzeczenia o niepełnosprawności);
* zasiłek pielęgnacyjny przysługuje także osobie powyżej 16 roku życia legitymującej się orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, jeżeli ta niepełnosprawność powstała w wieku do ukończenia 21 roku życia;

 

Specjalny zasiłek opiekuńczy to świadczenie, przeznaczone dla osób, na których zgodnie z przepisami ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 583 z późn. zm.) ciąży obowiązek alimentacyjny, jeżeli nie podejmują lub rezygnują z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w związku z koniecznością sprawowania stałej opieki nad osobą legitymującą się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji. Płatne miesięcznie w kwocie 520 zł.

Świadczenie pielęgnacyjne to świadczenie, o które ubiegać może się matka, ojciec, opiekun faktyczny dziecka, osoba będąca rodziną zastępczą spokrewnioną w rozumieniu ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (dziadkowie, rodzeństwo) lub inna osoba, na której zgodnie z kodeksem rodzinnym i opiekuńczym ciąży obowiązek alimentacyjny z wyjątkiem osób posiadających znaczny stopień niepełnosprawności, jeżeli nie podejmują lub rezygnują z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w celu sprawowania opieki nad osobą legitymującą się:
orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności;
orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwości samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego
współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji. Od 1 stycznia 2018 r. przysługuje w kwocie miesięcznej 1 477,00 zł.