RODO

W związku z wejściem w życie przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE z dnia 27 kwietnia 2016 r. zwanego RODO informujemy, iż Państwa dane są przechowywane zgodnie z ww. przepisami. Celem spełnienia wymogów RODO zamieszczamy następujący obowiązek informacyjny.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Ośrodek Pomocy Społecznej w Kostrzynie – reprezentowany przez kierownika – Agnieszkę Piasecką, zwany dalej Administratorem. Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych Osobowych: Jarosław Peplinski
Dane kontaktowe:
inspektor@rodo-krp.pl
kom.  792 304 042

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu w celach realizacji ustawowych zadań Ośrodka Pomocy Społecznej, a w szczególności:

 • opracowanie i realizacja strategii rozwiązywania problemów społecznych ze szczególnym uwzględnieniem programów pomocy społecznej, profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i innych, których celem jest integracja osób i rodzin z grup szczególnego ryzyka,
 • przyznawanie i wypłacanie zasiłków okresowych, specjalnych, celowych, na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego, na pokrycie wydatków na świadczenia zdrowotne osobom bezdomnym oraz innym osobom niemającym dochodu i możliwości uzyskania świadczeń, przyznawanie i wypłacanie pomocy na ekonomiczne usamodzielnienie w formie zasiłków, pożyczek oraz pomocy w naturze,
 • opłacanie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe za osobę, która zrezygnuje z zatrudnienia w związku z koniecznością sprawowania bezpośredniej, osobistej opieki nad długotrwale lub ciężko chorym członkiem rodziny oraz wspólnie niezamieszkującymi matką, ojcem lub rodzeństwem,
 • organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi,
 • dożywianie dzieci,
 • prowadzenie i zapewnienie miejsc w mieszkaniach chronionych,
 • realizacja zadań mających na celu ochronę poziomu życia osób, rodzin i grup społecznych oraz rozwój specjalistycznego wsparcia,
 • opracowanie i realizacja projektów socjalnych, praca socjalna,
 • udzielanie informacji o prawach i uprawnieniach,
 • realizowaniu zadań z zakresu świadczeń rodzinnych, świadczeń wychowawczych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego, jednorazowej gminnej zapomogi dla rodzin, w których podczas jednego porodu urodziło się dwoje i więcej dzieci, jednorazowego świadczenia z tytułu urodzenia się dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu, zasiłku dla opiekuna.
  Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c, e oraz art. 9 ust. 2 lit. g Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1) oraz inne akty prawne, w szczególności Ustawa z dnia 12 marca 2004 r.  o pomocy społecznej, Ustawa z dnia 09 marca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, Ustawa z dnia 25 luty 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy, Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, Ustawa z dnia 4 kwietnia 2014 r o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów,  Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, Ustawa o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” ,  Uchwały Nr XLII/363/2018 Rady Miejskiej Gminy Kostrzyn z dnia 1 marca 2018 r. w sprawie przyznania jednorazowej gminnej zapomogi dla rodzin, w których podczas jednego porodu urodziło się dwoje i więcej dzieci wraz z rozporządzeniami wykonawczymi.

Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane również przez podmioty, z którymi Administrator zawarł umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, w szczególności w zakresie obsługi informatycznej, prawnej, księgowej, ochrony osób i mienia lub ochrony danych osobowych, a także przez podmioty, którym Administrator udostępnia dane osobowe na podstawie przepisów prawa, w szczególności organom ścigania, organom kontrolnym.

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych wynika z przepisów prawa i jest niezbędne do realizacji zadań Administratora wynikających z przepisów prawa. W przypadku niepodania tych danych, niemożliwa jest realizacja ww. celów. W pozostałym zakresie Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane na podstawie udzielonej przez Panią/Pana zgody lub na podstawie innych przesłanek dopuszczalności przetwarzania wskazanych w art. 6 i 9 RODO.

Posiada Pani/Pan prawo do:
– żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych oraz powiadomienia odbiorców danych o sprostowaniu lub usunięciu danych osobowych lub ograniczeniu przetwarzania;
– wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;
– wniesienia sprzeciwu wobec zautomatyzowanego podejmowania decyzji w indywidualnych przypadkach, w tym profilowania;
– przenoszenia danych osobowych;
– otrzymywania kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu;
– wniesienia skargi do organu nadzorczego (obecnie Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, w przyszłości – właściwego w świetle obowiązujących przepisów organu nadzorczego);
– cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

W przypadku wyczerpania przesłanek zawartych w przepisach art. 6 ust. 1 lit. a i art. 9 ust. 2 lit. a RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność
z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres określony przepisami prawa, niezbędny do realizacji celów określonych w pkt.3 niniejszego obowiązku informacyjnego oraz w celu archiwizowania danych lub w celu dochodzenia i obrony przed roszczeniami.

Polityka Ochrony Prywatności
Administratorem danych jest Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Kostrzynie , który przywiązuje szczególną wagę do poszanowania prywatności użytkowników odwiedzających serwis internetowy.
Dane pochodzące od użytkowników serwisu Administratora to dane:
 podawane dobrowolnie przez użytkownika,
 informacje uzyskiwane podczas korzystania z serwisu.
Dane zbierane w ramach serwisu Administratora służą do zapewnienia określonych usług naszym użytkownikom oraz w celach m.in. statystycznych, funkcjonalnych oraz dostosowania strony do indywidualnych potrzeb użytkownika. Dane użytkowników uzyskane za pośrednictwem serwisu przeznaczone są wyłącznie na użytek Administratora i podmiotów, z którymi Administrator ma zawarte umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.
Dane te nie będą sprzedawane ani udostępniane innym instytucjom lub organizacjom ani osobom, które nie są pracownikami lub współpracownikami Administratora lub z którymi Administrator nie ma zawartych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych. Jednak w przypadku, gdy będą tego wymagały przepisy prawa, dane użytkownika mogą być udostępnione organom państwowym lub samorządowym, w tym w szczególności organom
wymiaru sprawiedliwości.
Przeglądarka internetowa może przechowywać pliki cookies na dysku komputera. W plikach cookies znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania serwisu. Za pomocą plików cookies nie są przetwarzane lub przechowywane dane osobowe użytkowników serwisu Administratora. Zawartość plików cookies nie pozwala na identyfikację użytkownika.
Pliki cookies przechowywane są na komputerach użytkowników w celu m.in. właściwego dopasowania serwisu do potrzeb użytkowników, zapamiętania preferencji i indywidualnych ustawień użytkownika, tworzenia statystyk oglądalności serwisu. Użytkownik posiada możliwość takiego skonfigurowania przeglądarki internetowej, aby całkowicie lub częściowo wyłączyć przechowywanie plików cookies na dysku twardym komputera. Efektem zmiany może być utrata możliwości korzystania z niektórych funkcjonalności serwisu. Administrator dokłada wszelkich starań, aby chronić serwis przed nieuprawnionym dostępem osób trzecich. W tym celu stosowane są m.in. firewall, urządzenia zabezpieczające serwery, urządzenia szyfrujące oraz fizyczne środki bezpieczeństwa. Serwis Administratora zawiera odnośniki do innych stron internetowych. Po przejściu na inne witryny, należy zapoznać się z obowiązującą tam polityką ochrony prywatności.
W przypadku zmiany niniejszej polityki Administrator zamieści odpowiednią modyfikację na niniejszej podstronie.