Fundusz alimentacyjny

Podstawowe informacje:

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują osobie uprawnionej (oznacza to osobę uprawnioną do alimentów od rodzica na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd, jeżeli egzekucja okazała się bezskuteczna – oznacza to egzekucję, w wyniku której w okresie ostatnich dwóch miesięcy nie wyegzekwowano pełnej należności z tytułu zaległych i bieżących zobowiązań alimentacyjnych; ) do ukończenia przez nią 18 roku życia albo w przypadku gdy uczy się w szkole lub szkole wyższej do ukończenia przez nią 25 roku życia, albo w przypadku posiadania orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności – bezterminowo.
Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują w wysokości bieżąco ustalonych alimentów, jednakże nie wyższej niż 500 zł.
Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 725 zł.

Do wniosku o ustalenie prawa do świadczenia z funduszu alimentacyjnego wraz z załącznikami należy dostarczyć następujące dokumenty:

1. Zaświadczenie od Komornika Sądowego o bezskuteczności egzekucji – za 2 miesiące poprzedzające złożenie wniosku na FA.
2. Zaświadczenie od Komornika Sądowego o wyegzekwowanych alimentach w roku 2016 (dotyczy wniosków składanych od 1 sierpnia 2017 r. – przyznających świadczenia od 1 października 2017 do 31 września 2018 r.)
3. Wyrok zasądzający alimenty.
4. Zaświadczenie o uczęszczaniu do szkoły – dotyczy dzieci w szkołach ponadgimnazjalnych.
5. Dokumenty potwierdzające utratę lub uzyskanie dochodu.

Jednocześnie informujemy, iż w toku postępowania administracyjnego tutejszy organ ma prawo żądać dostarczenia innych dokumentów niezbędnych do prawidłowego rozpatrzenia sprawy.

Prawo do świadczeń z funduszu alimentacyjnego ustala się na okres świadczeniowy począwszy od miesiąca, w którym wpłynął wniosek do końca tego okresu. Okres świadczeniowy trwa od dnia 1 października do dnia 30 września następnego roku kalendarzowego.
Świadczenia wypłacane są do ostatniego dnia miesiąca za dany miesiąc.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z dokumentami od 1 sierpnia do 31 sierpnia, ustalenie prawa do świadczeń oraz ich wypłata następuje do dnia 31 października.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z dokumentami od 1 września do 31 października, ustalenie prawa do świadczeń oraz ich wypłata następuje do 30 listopada.

W przypadku wystąpienia zmian w liczbie członków rodziny, uzyskania lub utraty dochodu albo innych zmian mających wpływ na prawo do świadczeń z funduszu alimentacyjnego osoba uprawniona albo jej przedstawiciel ustawowy, którzy złożyli wniosek o przyznanie świadczenia z funduszu są obowiązani do niezwłocznego powiadomienia o tym organu wypłacającego świadczenia.
Niepowiadomienie organu właściwego o w/w zmianach może skutkować ustaniem prawa do świadczeń a nawet koniecznością ich zwrotu.