Deklaracja dostępności

Ośrodek Pomocy Społecznej w Kostrzynie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.opskostrzyn.pl

Data publikacji strony internetowej: 2016-01-27.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020.10.20.

Strona internetowa jest częściowo przystosowana dla potrzeb osób niepełnosprawnych. Serwis w znacznym stopniu spełnia wytyczne techniczne związane z dostępnością i został zaprojektowany zgodnie z wymaganiami kontrastu opisanymi w Rozporządzeniu Rady Ministrów Krajowe Ramy Interoperacyjności z 12 kwietnia 2012 r. Wszystkie elementy na stronie spełniają minimalne wymagania kontrastu koloru treści do tła.

Ponadto:

 • możliwa jest zmiana wielkości czcionki,

 • możliwe jest przełączenie na wysoki kontrast,

 • możliwa jest komunikacja za pomocą Tłumacza Migam w celu przeprowadzenia rozmowy,Tłumacz czynny w godzinach: pon.-pt. 08:00-15:00

 • w całym serwisie została wdrożona konsekwentna i spójna nawigacja,

 • tytuły stron oraz nagłówki zostały wdrożone w całym serwisie w oparciu o jeden ustalony wzorzec,

 • linki zostały prawidłowo wdrożone w całym serwisie,

 • wszelkie informacje zawarte w serwisie są redagowane w sposób zrozumiały i czytelny,

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • filmy nie posiadają audiodeskrypcji, gdyż w większości zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej,

 • część plików nie jest dostępnych cyfrowo,

 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-04-14

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Deklaracja została poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2020.10.20.

Dostępność architektoniczna

Ośrodek Pomocy Społecznej w Kostrzynie
ul.
Braci Drzewieckich 1, 62-025 Kostrzyn

 • do budynku prowadzą dwa wejścia od ul. Braci Drzewieckich

 • budynek jest parterowy

 • oba wejścia do budynku są zabezpieczone bramkami.

 • do budynków prowadzą schody oraz istnieje możliwość wjazdu wózkiem inwalidzkim,

 • wejście z jednej strony budynku służy także jako wyjście ewakuacyjne,

 • dla osób na wózkach inwalidzkich dostosowany jest korytarz i wszystkie pokoje,

 • w środku budynku, przy drzwiach wejściowych zainstalowane są dzwonki dla osób mających problem z poruszaniem się służący do przywołania pracownika Ośrodka,

 • w budynku są dwie toalety, jedna z nich przystosowana jest dla osób niepełnosprawnych,

 • nad wejściami nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące,

 • do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem,

 • cały budynek jest dostępny dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim,

 • przed wejściem do budynku wyznaczone są miejsce parkingowe,

 • w Ośrodku nie ma pętli indukcyjnych,

 • w budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą do kontaktu jest Marlena Chłopicka e-mail: m.chlopicka@opskostrzyn.pl Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 607-907-872. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.