Oferty pracy

AKTUALNE OFERTY PRACY

 • brak

___________________________________________________________________________

 1. p.o KIEROWNIK OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W KOSTRZYNIE, UL. BRACI DRZEWIECKICH 1, 62-025 KOSTRZYN OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO – MŁODSZY KSIĘGOWY

  I. DANE PODSTAWOWE

  1. Nazwa i adres jednostki: Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Braci Drzewieckich 1, 62-025 Kostrzyn.

  2. Nazwa stanowiska pracy: młodszy księgowy

  3. Rodzaj umowy: umowa o pracę

  4. Wymiar etatu: pełen wymiar czasu pracy.

  II. WYMAGANIA NIEZBĘDNE

  1. Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia warunki określone w art. 54 ust. 2 ustawy o finansach publicznych,

  2. Posiada obywatelstwo polskie,

  3. Ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,

  4. Nie była prawomocnie skazana za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe.

  5. Wykształcenie średnie ( preferowane ekonomiczne).

  6. Co najmniej dwuletni staż pracy w księgowości.

  III. WYMAGANIA DODATKOWE

  1. Znajomość ustawy o finansach publicznych i rachunkowości,

  2. Znajomość zagadnień rachunkowości budżetowej, przepisów podatkowych, płacowych oraz przepisów z zakresu ubezpieczeń społecznych,

  3. Znajomość przepisów z zakresu prawa samorządowego, prawa pracy, ochrony danych osobowych,

  4. Znajomość zasad finansowania zadań z pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych,

  5. Posiadanie umiejętności sporządzania danych statystycznych, tworzenia prognoz, zestawień, planów w oparciu o materiały źródłowe i przewidywane założenia,

  6. Umiejętność pracy w systemach informatycznych, w tym programów księgowych i sprawozdawczych,

  7. Znajomość zasad księgowości budżetowej, planu kont i klasyfikacji budżetowej oraz zasad gospodarki finansowej jednostek budżetowych i dyscypliny finansów publicznych,

  8. Mile widziane doświadczenie w pracy w jednostkach samorządu terytorialnego i zaświadczenie o ukończeniu służby przygotowawczej,

  9. Znajomość przepisów dotyczących zasad wykorzystywania środków unijnych,

  10. Prowadzenie pełnej dokumentacji kadrowo – płacowej/ akta osobowe, sporządzanie dokumentów kadrowych: zaświadczenia, umowy, aneksy, świadectwa pracy, ewidencja czasu pracy,

  11. Sporządzanie list płac, rozliczanie składek ZUS, FP, podatku dochodowego, obsługa programu „Płatnik”,

  12. Prowadzenie ewidencji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, pozostałych środków oraz majątku niskocennego, naliczanie amortyzacji, inwentaryzacja składników majątku,

  13. Prowadzenie rachunkowości jednostki zgodnie z obowiązującymi przepisami,

  14. Sporządzanie sprawozdań finansowych i statystycznych,

  15. Komunikatywność, sumienność, umiejętność pracy na samodzielnym stanowisku, a także w zespole, odpowiedzialność, terminowość i dokładność w realizacji powierzonych zadań, dyspozycyjność,

  16. Nieposzlakowana opinia, wysoka kultura osobista


  IV. ZAKRES WYKONYWANYCH ZADAŃ NA STANOWISKU BĘDĄCYM PRZEDMIOTEM NABORU

  1. Prowadzenie rachunkowości jednostki zgodnie z obowiązującymi przepisami,

  2. Sporządzanie sprawozdań finansowych i statystycznych,

  3. Prowadzenia rozliczeń z ZUS i US,

  4. Przygotowanie i składanie deklaracji, zgłoszeń zgodnie z obowiązującymi przepisami,

  5. Dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym oraz kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych,

  6. Prowadzenie ewidencji syntetycznej i analitycznej dochodów i wydatków,

  7. Przestrzeganie dyscypliny finansów publicznych oraz tajemnicy służbowej,

  8. Sporządzanie naliczeń odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, planu i sprawozdawczości funduszu, przekazywanie naliczonych odpisów oraz nadzorowanie prawidłowości potrąceń i kontrolowanie zgodności wydatków z regulaminem i przepisami prawa,

  9. Rozliczanie środków finansowych pozyskanych z dotacji lub konkursów,

  10. Rozliczanie zadłużenia dłużników alimentacyjnych zgodnie z ustawą o pomocy osobom uprawnionym do alimentów,

  11. Kontrola prawidłowości inwentaryzacji przeprowadzonej w Ośrodku (rozliczenie inwentaryzacji rocznej),

  12. Zapewnienie terminowego ściągania należności,

  13. Gromadzenie i przechowywanie dowodów księgowych oraz pozostałej dokumentacji przewidzianej ustawą,

  14. Prowadzenie rejestru dokumentów w obrębie prowadzonych spraw,

  15. Wykonywanie innych nie wymienionych wyżej zadań, które na mocy prawa lub przepisów wewnętrznych wydanych przez kierownika OPS należą do kompetencji młodszego księgowego.

  16. Prowadzenie kasy Ośrodka Pomocy Społecznej,

   V. INFORMACJE O WARUNKACH I MIEJSCU PRACY

   Pomieszczenie przeznaczone dla stanowiska objętego naborem spełnia wymogi określone przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy. Stanowisko pracy związane z pracą przy komputerze, przemieszczaniem się wewnątrz i na zewnątrz budynku oraz obsługą interesantów. Praca w równoważnym systemie czasu pracy.

  VI. DOKUMENTY WYMAGANE:

  1. Życiorys (CV) wraz z listem motywacyjnym, zawierające wyłącznie niezbędne dla procesu rekrutacji informacje (w tym: imię i nazwisko, miejsce zamieszkania, telefon lub adres mail do celów kontaktowych, przebieg doświadczenia zawodowego, posiadane kwalifikacje, informacje o posiadaniu prawa jazdy, znajomości języków), podpisane odręcznie (brak własnoręcznego podpisu na wymienionych dokumentach powoduje niespełnienie wymagań formalnych),

  2. Kserokopia dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, doświadczenie zawodowe i staż pracy (kserokopie wszystkich świadectw pracy, dokumentujących posiadany staż pracy lub zaświadczenia o zatrudnieniu),

  3. Oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,

  4. Oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

  5. Opinie, referencje (jeśli kandydat takie posiada),

  6. Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,

  7. Oświadczenie kandydata o treści: „ wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji zgodnie art 37 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1202 ze zm.).’’


  VII. MIEJSCE I TERMIN ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW

  1. Oferty i wszystkie wymagane dokumenty należy złożyć osobiście w budynku Ośrodka Pomocy Społecznej w Kostrzynie: poniedziałek 9:00-17:00, wtorek – piątku 7:00-15: 00 lub przesłać na adres Ośrodka Pomocy Społecznej w Kostrzynie, ul. Braci Drzewieckich 1, 62 – 025 Kostrzyn w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Nabór na stanowisko: „ Młodszy Księgowy” do dnia 24 marca 2020r. , do godz: 15.00

  2. Terminem wiążącym jest data wpływu do Ośrodka Pomocy Społecznej w Kostrzynie, a nie data nadania przesyłki.

  3. Rozpatrujemy tylko i wyłącznie aplikacje nadsyłane w odpowiedzi na opublikowane ogłoszenie o pracę, w formie, zakresie i na warunkach określonych w jego treści. Aplikacje otrzymane po terminie (decyduje data wpływu) nie będą rozpatrywane.

  4. Kandydaci spełniający wymagania formalne i zakwalifikowani do dalszego etapu rekrutacji zostaną powiadomieni o terminie spotkania i metodzie rekrutacji w sposób jaki wskazali w CV (telefonicznie lub mailowo).

  5. Aplikacje odrzucone czyli nie spełniające wymagań formalnych oraz odrzucone
   w procesie rekrutacji zostaną zniszczone komisyjnie w sposób trwały i nieodwracalny po upływie 3 miesięcy od daty opublikowania informacji o wynikach naboru na stronie internetowej BIP oraz na stronie internetowej Ośrodka Pomocy Społecznej w Kostrzynie (www.opskostrzyn.pl).

  6. p.o Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Kostrzynie zastrzega sobie prawo odwołania naboru w całości lub części, przedłużenia terminu składania ofert pracy, zmiany terminu i miejsca otwarcia ofert.

   VIII. KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

   W celu zapoznania się z informacjami dotyczącymi przetwarzania danych osobowych kandydatów na stanowisko Młodszy Księgowy przedłożona zostaje klauzula informacyjna stanowiąca załącznik do niniejszego ogłoszenia.


   Informacje o wynikach naboru  opublikowane na stronie internetowej (www.opskostrzyn.pl)

   Postępowanie składać się będzie z:
   Etap I. Sprawdzenie warunków formalnych oraz wstępna ocena merytoryczna.
   Etap II. Rozmowa kwalifikacyjna z kandydatem w Ośrodku Pomocy Społecznej w Kostrzynie, ul. Braci Drzewieckich 1.

   Ośrodek Pomocy Społecznej w Kostrzynie
   p.o kierownik

  Marlena Chłopicka

  Załącznik nr 1.

Wyniki naboru (klik).

————————————————

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Kostrzynie ogłasza nabór na dwa wolne stanowiska urzędnicze na stanowisko:

– księgowa/księgowy.

Ogłoszono: 29.03.2019.

W wyniku naboru w/w stanowisko objęła Pani Małgorzata Prałat zamieszkała w Kostrzynie. Opublikowano 16.04.2019.


Poprzednie oferty

KIEROWNIK OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W KOSTRZYNIE
OGŁASZA NABÓR NA TRZY STANOWISKA:
LIDER-OPIEKUN KLUBU SENIORA W MIEJSCOWOŚCIACH:
KOSTRZYN,GUŁTOWY, GWIAZDOWO (STANOWISKA NIEURZĘDNICZE).

 1. LIDER-OPIEKUN KLUBU SENIORA w Kostrzynie
 2. LIDER-OPIEKUN KLUBU SENIORA w Gułtowach
 3. LIDER-OPIEKUN KLUBU SENIORA w Gwiazdowie

_________________________________________________________________________

  

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze Księgowa/wy. – W wyniku braku ofert  konkurs nie został rozstrzygnięty.

Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze Inspektor Sekcji Świadczeń Rodzinnych.

Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze Referent Sekcji Świadczeń Rodzinnych.