Pomoc społeczna

Pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej państwa, mającą na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości. Pomoc społeczna wspiera osoby i rodziny w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb i umożliwia im życie w warunkach odpowiadających godności człowieka.
Zadaniem pomocy społecznej jest zapobieganie trudnym sytuacjom życiowym, przez podejmowanie działań zmierzających do życiowego usamodzielnienia osób i rodzin oraz ich integracji ze środowiskiem. Rodzaj, forma i rozmiar świadczenia powinny być odpowiednie do okoliczności uzasadniających udzielenie pomocy. Potrzeby osób i rodzin korzystających z pomocy powinny zostać uwzględnione, jeżeli odpowiadają celom i mieszczą się w możliwościach pomocy społecznej. Osoby i rodziny korzystające z pomocy społecznej są obowiązane do współdziałania w rozwiązywaniu ich trudnej sytuacji życiowej.

Pomocy społecznej udziela się osobom i rodzinom w szczególności z powodu: ubóstwa, sieroctwa, bezdomności, bezrobocia, niepełnosprawności, przemocy w rodzinie, bezradności, alkoholizmu lub narkomanii, zdarzeń losowych, klęski żywiołowej itd.
Obok pracy socjalnej, czyli działalności zawodowej pracownika socjalnego mającej na celu pomoc osobom i rodzinom we wzmacnianiu lub odzyskiwaniu zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie poprzez pełnienie odpowiednich ról społecznych oraz tworzenie warunków sprzyjających temu celowi Ośrodki Pomocy Społecznej dysponują możliwością przyznania pomocy w formie rzeczowej i pieniężnej. Świadczenia pieniężne to mi. zasiłki celowe, zasiłki celowe specjalne, zasiłki okresowe czy zasiłki stałe.
Kryterium dochodowe dla osoby samotnie gospodarującej wynosi : 701 zł.
Kryterium dochodowe dla osoby w rodzinie wynosi 528 zł.  na osobę w rodzinie.
Każda sprawa jest rozpatrywana indywidualnie.