Przeciwdziałanie przemocy – zespół interdyscyplinarny

Zarządzeniem nr 10/2011 z dnia 17.01.2011 r. Burmistrz Gminy Kostrzyn powołał Zespół Interdyscyplinarny w Gminie Kostrzyn, którego Przewodniczącym jest Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej Agnieszka Piasecka.

Zespół Interdyscyplinarny funkcjonuje w oparciu o ustawę z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, Uchwały nr III/15/2010 Rady Gminy Kostrzyn z dnia 30.12.2010 r. oraz zawartych porozumień między Burmistrzem Gminy Kostrzyn a upoważnionymi przedstawicielami podmiotów wchodzących w skład tego Zespołu.

Główne zadania Zespołu Interdyscyplinarnego:
– udzielenia pomocy w środowisku lokalnym;
– diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie;
– podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w rodzinie
mających na celu przeciwdziałanie temu zjawisku;
– inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą w rodzinie
– rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach;
– inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie.

Jeżeli Ty lub osoba w Twoim otoczeniu doświadcza przemocy w rodzinie Zespół Interdyscyplinarny jest instytucją, która może Ci pomóc. Mieszkańcu możesz zgłosić problem przemocy w rodzinie w Ośrodku Pomocy Społecznej w Kostrzynie.