FUNDUSZ ALIMENTACYJNY

Informujemy, iż od 1 sierpnia można składać wnioski o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na okres świadczeniowy 2016/2017. Formularze dostępne w siedzibie OPS.
Osoby zainteresowane prosimy o zapisanie się na termin złożenia wniosku osobiście w siedzibie OPS lub telefonicznie pod numerem: 61 8188860.

Wnioski złożone w sierpniu gwarantują ciągłą wypłatę świadczeń. Jeżeli złożą Państwo wnioski od 1 do 31 sierpnia 2016 r. wypłata świadczeń nastąpi do 31 października 2016 r. 

Wnioski złożone od 1 września do 31 października 2016 r. zostaną rozpatrzone do 30 listopada 2016 r. wraz ze spłatą za październik.

Rokiem bazowym do obliczeń dochodu jest rok 2015 z uwzględnieniem obecnej sytuacji dochodowej. 

Podstawową dokumentacją, którą należy dołączyć do wniosku są zaświadczenia od Komornika Sądowego:
– zaświadczenie stwierdzające bezskuteczność egzekucji za okres ostatnich dwóch miesięcy;
– zaświadczenie o wyegzekwowanych alimentach w roku 2015.

Ponadto w przypadku utraty dochodu lub uzyskania dochodu do wniosku o świadczenie z funduszu alimentacyjnego należy dołączyć dokumenty potwierdzające ich utratę lub uzyskanie oraz ich wysokość (mi.: świadectwa pracy, umowy zlecenia, umowy o dzieło, umowy o pracę, zaświadczenie o wynagrodzeniu netto za miesiąc po miesiącu, w którym dochód został uzyskany tj. jeśli umowa o pracę z obecnym pracodawcą określa, iż termin rozpoczęcia pracy to np. 5 maj 2016 r., niezbędny jest dokument potwierdzający dochód netto za czerwiec 2016 r., itp. )

Osoby uprawnione uczęszczające do szkół ponadgimnazjalnych proszone są o dostarczenie do 10 września 2016 r. zaświadczeń (wystawionych po 1 września 2016 r.) potwierdzających fakt podjęcia lub kontynuacji nauki w szkole.

Wnioski 500 +

Uprzejmie informujemy, iż realizacja wniosków o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego następuje maksymalnie do trzech miesięcy od dnia złożenia wniosku. Czas oczekiwania jest uzależniony od kompletności wniosku i tego jak przejdzie weryfikację systemową. Decyzje i wypłaty są realizowane na bieżąco. O wydaniu decyzji informujemy Państwa sms-em na numer wskazany we wniosku.

KOMUNIKAT W SPRAWIE 500 +

Zgodnie z zapisem w decyzjach przyznających świadczenia wychowawcze wypłaty będą realizowane pod koniec miesiąca za bieżący miesiąc. 

Jednocześnie informujemy, iż środki pieniężne na wypłatę świadczeń wychowawczych i świadczeń rodzinnych otrzymujemy odrębnymi przelewami, zatem prosimy nie łączyć wypłat tych dwóch różnych świadczeń. Są to osobne listy wypłat i osobne środki pieniężne, także przelewy mogą być realizowane w inne dni.

Pierwsze wypłaty 500 +

9 maja ruszyły pierwsze wypłaty świadczeń wychowawczych. Przelewy świadczeń realizowane są według kolejności złożenia wniosku wraz z kompletem dokumentów, które pozytywnie przeszły systemową weryfikację. Wypłata świadczeń następuje po odbiorze decyzji, o tym, iż jest ona dla Państwa wydana informujemy sms-owo. Po otrzymaniu informacji o wydaniu decyzji, prosimy Państwa o możliwie bezzwłoczne przybycie do naszej siedziby w celu jej podpisania. Wnioskodawca może pisemnie upoważnić inną pełnoletnią osobę do odbioru decyzji, osoba ta powinna się zgłosić wówczas do sekretariatu OPS Kostrzyn z pisemnym upoważnieniem oraz dowodem osobistym.

W maju OPS jest czynny: 
Poniedziałki: 9:00 – 17:00
Wtorki: 7:00 – 18:00
Środy: 7:00- 15:00
Czwartki: 7:00 -18:00
Piątki: 7:00 – 15:00

W dniach 26 i 27 maja br. Ośrodek będzie nieczynny.

,,Bus 500 Plus” w gminie Kostrzyn

W ciągu trzech tygodni od startu programu ,, Rodzina 500 Plus” wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego w naszej instytucji złożyło 860 osób. 684 wniosków złożono osobiście, natomiast 176 wpłynęło elektronicznie, gdzie największą popularnością cieszy się kanał bankowości elektronicznej.


IMG_2743
We wszystkich województwach od początku kwietnia trwają akcje informacyjne ,,Bus 500 Plus”. Pracownicy urzędów wojewódzkich odwiedzają gminy i udzielają informacji oraz porady mieszkańcom.

 

IMG_2745

W dniu 15 kwietnia „Bus 500 Plus” wraz z pracownikami Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego dotarł do Ośrodka Pomocy Społecznej w Kostrzynie. Nasza Gmina została dobrze oceniona pod względem organizacyjnym w zakresie realizacji programu ,,Rodzina 500 Plus”.

KOMUNIKAT w sprawie e-wniosków

Prosimy Państwa o uważne wypełnianie wniosków składanych elektronicznie, wpisywanie prawidłowych danych osobowych oraz o zwrócenie uwagi czy prawidłowo zaznaczają Państwo sytuację zawodową. Każda zmiana pracodawcy powoduje utratę i uzyskanie dochodu, co należy poprawnie udokumentować.
Przypominamy, iż oświadczenia są składane pod odpowiedzialnością karną ( art. 233 § 1 i § 2 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks Karny (Dz. U. z 1997, Nr 88, poz. 553 z późn. zm.)

POUCZENIE
Art. 233.
§ 1. Kto, składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu
sądowym lub w innym postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy, zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę, podlega karze pozbawienia wolności
do lat 3.

Składając wniosek elektronicznie mają Państwo możliwość dołączenia załączników. Ta funkcjonalność ma na celu dokumentowanie sytuacji zawodowej i rodzinnej tj. np.: dołączanie świadectw pracy ( potwierdzenie utraty dochodu), dołączanie umów zlecenia, o pracę itp., jeżeli nastąpiło uzyskanie dochodu czy skanów wyroku zasądzającego alimenty lub stwierdzającego rozwód.

Podczas składania e-wniosku mieli Państwo możliwość wyboru sposobu komunikacji: tradycyjny za pośrednictwem poczty lub elektroniczny. Każdorazowa komunikacja tutejszego organu z Państwem będzie się odbywała zgodnie z zaznaczoną opcją. 

KOMUNIKAT

Uprzejmie informujemy, iż nie ma obowiązku dostarczania dowodów osobistych, aktów urodzenia, jednakże jeśli są Państwo w ich posiadaniu to zabranie tych dokumentów przy składaniu wniosku usprawni proces i przyspieszy jego realizację.

Kostrzyn, dnia 2016-04-01

Szanowni Państwo,


dziś rozpoczęliśmy realizacje zadania wynikającego z ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, osoby zainteresowane ubieganiem się
o świadczenie wychowawcze proszone są o nie pozostawianie tej czynności na ostatnią chwilę. Prosimy o niezwłoczne zapisywanie się na termin złożenia wniosku, by uniknąć sytuacji, iż dogodny dla Państwa termin będzie niedostępny. Wychodząc Państwu naprzeciw Ośrodek Pomocy Społecznej w kwietniu br. będzie czynny w PONIEDZIAŁKI od 8:00 -18:00, WTORKI- PIĄTKI od 7:00 do 18:00.
do 18:00. Wnioski można składać również elektronicznie
za pomocą portalu empatia.mrpips.gov.pl, PUE ZUS, ePUAP oraz bankowości elektronicznej, poprzez systemy 18 banków :  Alior Bank SA, Bank BPH SA, Bank Handlowy w Warszawie SA, Bank Millennium SA, Bank Pekao SA, Bank Pocztowy SA, Bank Polskiej Spółdzielczości SA, Bank Zachodni WBK SA, FM Bank PBP SA (Smart Bank), ING Bank Śląski SA, mBank SA, PKO Bank Polski SA, Raiffeisen Bank Polska SA, SGB-Bank SA, Bank Ochrony Środowiska SA, Getin Noble Bank SA, Deutsche Bank SA, Credit Agricole Bank Polska SA.

Informacje na temat świadczenia wychowawczego, warunków przyznawania świadczeń i inne niezbędne informacje znajdą Państwo na naszej stronie internetowej www.opskostrzyn.pl oraz na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/rodzina-500-plus ,
a także w siedzibie OPS lub pod nr telefonu: 61 8188860.

Z wyrazami szacunku

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej
w Kostrzynie
Agnieszka Piasecka