KOMUNIKAT

Wszystkie osoby chcące złożyć jakikolwiek wniosek w Sekcji Świadczeń Rodzinnych Ośrodka Pomocy Społecznej w Kostrzynie prosimy o telefoniczne bądź osobiste zapisanie się na termin złożenia wniosku.

Zapisanie się na konkretny dzień i godzinę złożenia wniosku umożliwi komfortową obsługę każdego klienta i pozwoli uniknąć powstawania kolejek.

Zapisu można dokonać pod numerem tel. 61) 8188860 lub osobiście w sekretariacie OPS Kostrzyn.

Zapisy obowiązują nie tylko osoby chcące złożyć wniosek na nowy okres zasiłkowy/ świadczeniowy, lecz również wnioski o ustalenie prawa do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka, zasiłku pielęgnacyjnego, świadczenia pielęgnacyjnego itd.

WNIOSKI NA NOWY OKRES ZASIŁKOWY

Informujemy, iż wnioski o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego na okres zasiłkowy 2016/2017 są przyjmowane od 1 września 2016 r.

Wnioski złożone od 01.09.2016 do 30.09.2016 r. będą rozpatrzone do 30 listopada 2016 r., tj. zapewnią ciągłość wypłaty świadczeń.

Wnioski złożone od 01.10.2016 r. do 30.11.2016 r. zostaną rozpatrzone do 31 grudnia 2016 r., ze spłatą za listopad 2016 r.

Informujemy, iż nie są już wymagane zaświadczenia z urzędów skarbowych o dochodach.

Dodatkowe dokumenty są wymagane od osób, u których nastąpiła utrata lub uzyskanie dochodu w roku 2015 lub po tym roku.

W załączniku o dochodach nieopodatkowanych pojawiła się nowa pozycja do wykazania tj. kwoty otrzymane na podstawie art. 27f ust. 8-10 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych.
Część z Państwa rozliczając się za 2014 r., skorzystała z dodatkowego formularza PIT UZ. Formularz przeznaczony jest dla podatników, którzy w zeznaniu podatkowym PIT-36 albo PIT-37 za 2014 r. korzystają z ulgi na dzieci, o której mowa w art. 27f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, a kwota przysługującego odliczenia jest wyższa od kwoty odliczonej w zeznaniu.

WYPŁATY ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO (500+)

Przypominamy, iż zgodnie z zapisem na otrzymanych przez Państwa decyzjach wypłata świadczenia wychowawczego następuje z konta OPS Kostrzyn ostatniego dnia miesiąca za dany miesiąc, z uwzględnieniem dni roboczych. Prosimy o uważne zapoznawanie się z otrzymywanymi decyzjami.

INFORMACJA

Ośrodek Pomocy Społecznej w Kostrzynie poszukuje kandydata na opiekuna prawnego dla osoby całkowicie ubezwłasnowolnionej, zamieszkałej na terenie miasta Kostrzyna. Pełnienie funkcji opiekuna prawnego wiąże się z otrzymywaniem wynagrodzenia. Szczegółowych informacji w tej sprawie udziela Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Kostrzynie, ul. Braci Drzewieckich 1, po uprzednim umówieniu telefonicznym pod numerem 61 81 88 860.

Dochody nieopodatkowane za 2015 r. – KOMUNIKAT

Informujemy, iż w oświadczeniu członka rodziny o dochodach osiągniętych w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy ( załącznik nr 4)/ świadczeniowy (załącznik nr 3) innych niż dochody podlegające opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 27, art. 30b, art. 30c, art. 30e i art. 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r.  o podatku dochodowym od osób fizycznych, wykazuje się między innymi kwoty otrzymane na podstawie art. 27f ust. 8-10 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych ( rozliczając się z Urzędem Skarbowym za rok 2014 r. część z Państwa rozliczyła się korzystając z części uzupełniającej do PIT-37 lub PIT-36  PIT/UZ jest to dochód nieopodatkowany, który należy wykazać w w/w oświadczeniu). Cały katalog dochodów, które należy wykazać znajduje się w pouczeniu oświadczenia.

Oświadczenia składają Państwo pod odpowiedzialnością karną za złożenie fałszywego oświadczenia.

WNIOSKI

Informujemy, iż składając wnioski o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego, zasiłku rodzinnego lub świadczenia wychowawczego nie dołączają Państwo zaświadczeń z urzędu skarbowego o dochodach jak miało to miejsce w latach poprzednich. Obecnie Państwa sytuację dochodową z roku bazowego analizujemy na podstawie danych zweryfikowanych poprzez systemy teleinformatyczne.

W przypadku utraty dochodu lub uzyskania dochodu do wniosku o wyżej wymienione świadczenia  należy dołączyć dokumenty potwierdzające ich utratę lub uzyskanie oraz ich wysokość.

Prośba o dołączenie PIT-ów (11, 40A, 37 itp.) za 2015 rok jest kierowana głównie do rencistów i emerytów, których składki zdrowotne nie są dostępne z danych pobieranych poprzez systemy teleinformatyczne oraz do osób, które obecne zatrudnienie nabyły w roku 2015.

FUNDUSZ ALIMENTACYJNY

Informujemy, iż od 1 sierpnia można składać wnioski o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na okres świadczeniowy 2016/2017. Formularze dostępne w siedzibie OPS.
Osoby zainteresowane prosimy o zapisanie się na termin złożenia wniosku osobiście w siedzibie OPS lub telefonicznie pod numerem: 61 8188860.

Wnioski złożone w sierpniu gwarantują ciągłą wypłatę świadczeń. Jeżeli złożą Państwo wnioski od 1 do 31 sierpnia 2016 r. wypłata świadczeń nastąpi do 31 października 2016 r. 

Wnioski złożone od 1 września do 31 października 2016 r. zostaną rozpatrzone do 30 listopada 2016 r. wraz ze spłatą za październik.

Rokiem bazowym do obliczeń dochodu jest rok 2015 z uwzględnieniem obecnej sytuacji dochodowej. 

Podstawową dokumentacją, którą należy dołączyć do wniosku są zaświadczenia od Komornika Sądowego:
– zaświadczenie stwierdzające bezskuteczność egzekucji za okres ostatnich dwóch miesięcy;
– zaświadczenie o wyegzekwowanych alimentach w roku 2015.

Ponadto w przypadku utraty dochodu lub uzyskania dochodu do wniosku o świadczenie z funduszu alimentacyjnego należy dołączyć dokumenty potwierdzające ich utratę lub uzyskanie oraz ich wysokość (mi.: świadectwa pracy, umowy zlecenia, umowy o dzieło, umowy o pracę, zaświadczenie o wynagrodzeniu netto za miesiąc po miesiącu, w którym dochód został uzyskany tj. jeśli umowa o pracę z obecnym pracodawcą określa, iż termin rozpoczęcia pracy to np. 5 maj 2016 r., niezbędny jest dokument potwierdzający dochód netto za czerwiec 2016 r., itp. )

Osoby uprawnione uczęszczające do szkół ponadgimnazjalnych proszone są o dostarczenie do 10 września 2016 r. zaświadczeń (wystawionych po 1 września 2016 r.) potwierdzających fakt podjęcia lub kontynuacji nauki w szkole.

Wnioski 500 +

Uprzejmie informujemy, iż realizacja wniosków o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego następuje maksymalnie do trzech miesięcy od dnia złożenia wniosku. Czas oczekiwania jest uzależniony od kompletności wniosku i tego jak przejdzie weryfikację systemową. Decyzje i wypłaty są realizowane na bieżąco. O wydaniu decyzji informujemy Państwa sms-em na numer wskazany we wniosku.

KOMUNIKAT W SPRAWIE 500 +

Zgodnie z zapisem w decyzjach przyznających świadczenia wychowawcze wypłaty będą realizowane pod koniec miesiąca za bieżący miesiąc. 

Jednocześnie informujemy, iż środki pieniężne na wypłatę świadczeń wychowawczych i świadczeń rodzinnych otrzymujemy odrębnymi przelewami, zatem prosimy nie łączyć wypłat tych dwóch różnych świadczeń. Są to osobne listy wypłat i osobne środki pieniężne, także przelewy mogą być realizowane w inne dni.