FORMULARZE WNIOSKÓW

Nadal oczekujemy za formularzami wniosków. Osoby, które są zapisane na termin złożenia wniosku do 7 sierpnia br. (włącznie) mogą pobrać wydruk wniosku w naszej siedzibie lub wydrukować wniosek samodzielnie.

Osoby, które są zapisane na termin po 7 sierpnia br. również mogą samodzielnie wydrukować wnioski lub poczekać na informację, kiedy otrzymamy formularze z drukarni. O ich dostępności poinformujemy odrębnym wpisem.

Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia dobry start (300+)

Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego (500+)

załącznik dla osób ubiegających się o świadczenie wychowawcze na pierwsze dziecko

Wniosek o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego

załącznik do wniosku o zasiłek rodzinny

Wniosek o ustalenie prawa do funduszu alimentacyjnego

załącznik do wniosku o FA

KOMUNIKAT

Kostrzyn, dnia 2018-07-10

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Kostrzynie informuje, iż nie zamieszczał w dniu dzisiejszym żadnej informacji dotyczącej realizowanych zadań, w tym komunikatu dotyczącego wniosków o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego zamieszczonego na portalu kostrzyn-24.pl. Redakcja portalu została wprowadzona w błąd i nie ponosi odpowiedzialności za powstałą sytuację.

Wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego (500+), świadczenia dobry start (300+) na okres 2018/2019 są przyjmowane od 1 lipca br. wyłącznie w formie elektronicznej tj. za pośrednictwem bankowości elektronicznej i portalu emp@tia.
Nie ma możliwości wysłania wniosku pocztą elektroniczną.

Wnioski o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego również można składać od 1 lipca br. elektronicznie za pośrednictwem portalu emp@tia.

Wnioski na okres 2018/2019 w formie papierowej przyjmowane są od 1 sierpnia br. Na ich złożenie obowiązują zapisy, które rozpoczną się 16 lipca br. (osobiste w siedzibie OPS
i telefonicznie 61-8188860).

Aktualnie druki można pobrać ze strony internetowej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej lub z naszej strony www.opskostrzyn.pl.

Oczekujemy na papierowe formularze z drukarni, które prawdopodobnie będą dostępne po 16 lipca br. Szczegółowych informacji udzielą Państwu pracownicy Sekcji Świadczeń Rodzinnych Ośrodka Pomocy Społecznej w Kostrzynie.

Z poważaniem,
Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Kostrzynie
Agnieszka Piasecka

e-wnioski

Informujemy, iż złożenie wniosku o ustalenie prawa do świadczenia dobry start/ świadczenia wychowawczego można złożyć od 1 lipca br. wyłącznie elektronicznie.
Przez formę elektroniczną należy rozumieć:

portal empatia.mrpips.gov.pl oraz bankowość elektroniczną.

Nie ma możliwości wysłania wniosku pocztą elektroniczną! 

Jednocześnie informujemy, iż nawet jeżeli ubiegają się Państwo o świadczenie dobry start na więcej niż jedno dziecko składa się jeden wniosek.

KOMUNIKAT ws. DOBRY START

Szanowni Państwo,
uprzejmie prosimy o podawanie we wnioskach czytelnych adresów poczty elektronicznej, na którą będziemy mogli Państwa powiadomić o przyznaniu świadczenia Dobry start. 

Jednocześnie informujemy, iż nasza jednostka będzie wysyłała informację o przyznaniu świadczenia Dobry start z adresu: swiadczenia@opskostrzyn.pl

Na otrzymany e-mail nie należy odpowiadać. 

MEDIACJE RODZINNE

Ośrodek Pomocy Społecznej w Kostrzynie na mocy porozumienia zawartego w dniu 15.09.2014 roku z Terenowym Komitetem Ochrony Praw Dziecka w Poznaniu prowadzi mediacje rodzinne dla mieszkańców gminy Kostrzyn. Mediacje to próba doprowadzenia do ugodowego, satysfakcjonującego strony rozwiązania sporu na drodze dobrowolnych negocjacji. Spotkanie to prowadzone jest przy udziale neutralnego, bezstronnego mediatora, który wspiera przebieg negocjacji, łagodzi powstające napięcia i pomaga w wypracowaniu porozumienia.
W siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Kostrzynie odpowiednio przygotowana kadra czuwa nad prawidłowym przebiegiem spotkań. Mediatorzy Dorota Banaszak i Katarzyna Mąderek zapraszają serdecznie do kontaktu osoby zainteresowane procesem mediacji. Szczegółowych informacji udzielamy w siedzibie OPS w Kostrzynie, a także telefonicznie pod nr 61 8188 860.

WNIOSKI NA NOWE OKRESY ZASIŁKOWE I ŚWIADCZENIOWE 2018/2019

 Rządowy program DOBRY START, czyli 300 zł na wyprawkę szkolną.

30 maja br. ustanowiono nowe świadczenie, o które mogą wnioskować rodzice, opiekunowie faktyczni, opiekunowie prawni, rodziny zastępcze, osoby prowadzące rodzinne domy dziecka, dyrektorzy placówek opiekuńczo-wychowawczych, dyrektorzy regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych, osoby uczące się. Świadczenie przyznawane jest bez względu na dochód rodziny.

Świadczenie dobry start przysługuje w związku z rozpoczęciem roku szkolnego do ukończenia:
1) przez dziecko lub osobę uczącą się 20. roku życia;
2) przez dziecko lub osobę uczącą się 24. roku życia – w przypadku dzieci lub osób uczących się legitymujących się orzeczeniem o niepełnosprawności.

Świadczenie dobry start przysługuje także w przypadku:
1) ukończenia 20. roku życia przez dziecko lub osobę uczącą się przed rozpoczęciem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko lub osoba ucząca się kończy 20. rok życia;
2) ukończenia 24. roku życia przez dziecko lub osobę uczącą się przed rozpoczęciem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko lub osoba ucząca się kończy 24. rok życia – w przypadku dzieci lub osób uczących się legitymujących się orzeczeniem o niepełnosprawności.

Mieszkańcy gminy Kostrzyn (z wyłączeniem ubiegania się o świadczenie na dziecko umieszczone w pieczy zastępczej lub osobę uczącą się będącą osobą usamodzielnianą) wnioski mogą składać elektronicznie od 1 lipca do 30 listopada a papierowo w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Kostrzynie, przy ul. Braci Drzewieckich 1 od 1 sierpnia do 30 listopada. Jednocześnie informujemy, iż na złożenie wniosku w formie papierowej obowiązują zapisy, które będziemy przyjmować telefonicznie bądź osobiście od 16 lipca.

Ustalenie prawa do świadczenia dobry start oraz wypłata przysługującego świadczenia następuje w terminie 2 miesięcy, licząc od dnia złożenia wniosku wraz z dokumentami, przy czym w przypadku wniosków o ustalenie prawa do świadczenia dobry start złożonych wraz z dokumentami w lipcu lub sierpniu ustalenie prawa do świadczenia dobry start oraz wypłata przysługującego świadczenia następuje nie później niż do dnia 30 września.

Świadczenie nie przysługuje na dzieci uczęszczające do przedszkola oraz dzieci realizujące roczne przygotowania przedszkolne w tzw. zerówce w przedszkolu lub szkole.

Od 16 lipca będziemy przyjmować także zapisy na złożenie wniosków o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego (500+), zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego i świadczeń z funduszu alimentacyjnego, które w formie papierowej również można złożyć od 1 sierpnia.

Zachęcamy osoby, które ubiegać się będą wyłącznie o świadczenie dobry start oraz świadczenie wychowawcze na drugie i kolejne dziecko (bez uwzględniania kryterium dochodowego 800 zł / 1200 zł w przypadku dziecka niepełnosprawnego) do składania wniosków w formie elektronicznej od 1 lipca.

ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE 500+

Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego na kolejny okres są przyjmowane od dnia 1 sierpnia danego roku, a w przypadku wniosków składanych drogą elektroniczną – od dnia 1 lipca danego roku.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze na kolejny okres złoży wniosek wraz z dokumentami do dnia 31 sierpnia, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata tego świadczenia przysługująca za miesiąc październik danego roku następuje do dnia 31 października tego roku.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze na kolejny okres złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 września do dnia 30 września danego roku, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata przysługującego świadczenia wychowawczego następuje do dnia 30 listopada tego roku. W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze na dany okres złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 października do dnia 31 października danego roku, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata przysługującego świadczenia wychowawczego następuje do dnia 31 grudnia tego roku. W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze na dany okres złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 listopada do dnia 30 listopada danego roku, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata przysługującego świadczenia wychowawczego następuje do dnia 31 stycznia następnego roku. W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze na dany okres złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 grudnia danego roku do dnia 31 stycznia następnego roku, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata przysługującego świadczenia wychowawczego następuje do ostatniego dnia lutego następnego roku.

ZASIŁEK RODZINNY ORAZ DODATKI DO ZASIŁKU RODZINNEGO ORAZ SPECJALNY ZASIŁEK OPIEKUŃCZY

Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczeń rodzinnych na nowy okres zasiłkowy są przyjmowane od dnia 1 sierpnia danego roku, a w przypadku wniosków składanych drogą elektroniczną – od dnia 1 lipca danego roku.

 W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami do dnia 31 sierpnia, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do dnia 30 listopada.
W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami od dnia 1 września do dnia 31 października, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do dnia 31 grudnia. W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 listopada do dnia 31 grudnia danego roku, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do ostatniego dnia lutego następnego roku.

FUNDUSZ ALIMENTACYJNY

Wnioski o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy są przyjmowane od dnia 1 sierpnia danego roku, a w przypadku wniosków składanych drogą elektroniczną – od dnia 1 lipca danego roku.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z dokumentami do dnia 31 sierpnia, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc październik następuje do dnia 31 października.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 września do dnia 30 września danego roku, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata przysługujących świadczeń z funduszu alimentacyjnego następuje do dnia 30 listopada tego roku. W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 października do dnia 31 października danego roku, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata przysługujących świadczeń z funduszu alimentacyjnego następuje do dnia 31 grudnia tego roku. W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 listopada do dnia 30 listopada danego roku, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata przysługujących świadczeń z funduszu alimentacyjnego następuje do dnia 31 stycznia następnego roku. W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 grudnia danego roku do dnia 31 stycznia następnego roku, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata przysługujących świadczeń z funduszu alimentacyjnego następuje do ostatniego dnia lutego następnego roku.

Do wniosku należy dołączyć zaświadczenia organu prowadzącego postępowanie egzekucyjne (tj. od Komornika Sądowego) o bezskuteczności egzekucji zawierające informację o stanie egzekucji, przyczynach jej bezskuteczności oraz o działaniach podejmowanych w celu wyegzekwowania zasądzonych alimentów.

Jeżeli składają Państwo również inne wnioski oprócz wniosku o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego prosimy o zawnioskowanie u Komornika Sądowego o wystawienie dwóch egzemplarzy zaświadczenia o wyegzekwowanych alimentach w 2017 r.

 

INFORMACJE OGÓLNE

O dostępności formularzy wniosków do pobrania w formie papierowej w siedzibie Ośrodka lub do pobrania z naszej strony internetowej: www.opskostrzyn.pl będziemy informować odrębnym wpisem na naszej witrynie.

O właściwości organu, w którym należy złożyć wnioski decyduje fakt zamieszkania na terenie danej gminy. W przypadku, gdy zamieszkanie nie wiąże się również z zameldowaniem pod konkretnym adresem należy do wniosku dołączyć dokument potwierdzający fakt zamieszkania np. kopię umowy najmu, kopię aktu własności, kopię bieżącego rachunku za prąd/ wodę.

Prosimy o składanie kompletnych wniosków, jeżeli mają Państwo wątpliwości jakie dokumenty należy dołączyć do wniosku prosimy z zapoznaniem się z naszym poniższym kompendium lub kontakt z pracownikami Sekcji Świadczeń Rodzinnych.

DOKUMENTY DO WNIOSKÓW:

1) zaświadczenie właściwego organu gminy, nakaz płatniczy albo oświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy/ świadczeniowy ( za 2017 rok)

2) oświadczenie o uczęszczaniu osoby uprawnionej do szkoły lub szkoły wyższej;

3) umowę dzierżawy, w przypadku oddania części lub całości znajdującego się w posiadaniu rodziny gospodarstwa rolnego w dzierżawę, na podstawie umowy zawartej stosownie do przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników, albo oddania gospodarstwa rolnego w dzierżawę w związku z pobieraniem renty określonej w przepisach o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej;

4) umowę zawartą w formie aktu notarialnego, w przypadku wniesienia gospodarstwa rolnego do użytkowania przez rolniczą spółdzielnię produkcyjną;

5) odpis podlegającego wykonaniu orzeczenia sądu zasądzającego alimenty na rzecz osób w rodzinie lub poza rodziną, odpis postanowienia sądu o zabezpieczeniu powództwa o alimenty na rzecz osób w rodzinie lub poza rodziną lub odpis protokołu zawierającego treść ugody sądowej lub odpis zatwierdzonej przez sąd ugody zawartej przed mediatorem lub innego tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd, zobowiązujących do alimentów na rzecz osób w rodzinie lub poza rodziną;

6) przekazy lub przelewy pieniężne dokumentujące wysokość zapłaconych alimentów, jeżeli członkowie rodziny są zobowiązani wyrokiem sądu, ugodą sądową lub ugodą zawartą przed mediatorem lub innym tytułem wykonawczym pochodzącym lub zatwierdzonym przez sąd do ich płacenia na rzecz osoby spoza rodziny;

7) w przypadku gdy osoba uprawniona nie otrzymała alimentów albo otrzymała je w wysokości niższej od ustalonej w wyroku sądu, ugodzie sądowej lub ugodzie zawartej przed mediatorem lub innym tytule wykonawczym pochodzą- cym lub zatwierdzonym przez sąd:
a) zaświadczenie organu prowadzącego postępowanie egzekucyjne o całkowitej lub częściowej bezskuteczności egzekucji alimentów, a także o wysokości wyegzekwowanych alimentów, lub b) informację właściwego sądu lub właściwej instytucji o podjęciu przez osobę uprawnioną czynności związanych z wykonaniem tytułu wykonawczego za granicą albo o niepodjęciu tych czynności, w szczególności w związku z brakiem podstawy prawnej do ich podjęcia lub brakiem możliwości wskazania przez osobę uprawnioną miejsca zamieszkania dłużnika alimentacyjnego za granicą, jeżeli dłużnik zamieszkuje za granicą;

8) dokument, w tym oświadczenie, określający datę utraty dochodu oraz wysokość i rodzaj utraconego dochodu; (np. świadectwo pracy, umowy zlecenia, umowy o dzieło)

9) dokument, w tym oświadczenie, określający datę uzyskania dochodu oraz wysokość i rodzaj dochodu uzyskanego przez członka rodziny oraz liczbę miesięcy, w których dochód był uzyskiwany – w przypadku uzyskania dochodu w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy/ świadczeniowy; (np. umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy o dzieło)

10) dokument, w tym oświadczenie, określający datę uzyskania dochodu oraz wysokość i rodzaj dochodu uzyskanego przez członka rodziny za miesiąc następujący po miesiącu, w którym nastąpiło uzyskanie dochodu – w przypadku uzyskania dochodu po roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy/ świadczeniowy; (np. zaświadczenie od pracodawcy, wydruk z konta bankowego, pasek od wypłaty)

11) Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego (osoby prowadzące działalność gospodarczą opodatkowaną ryczałtem ewidencjonowanym lub kartą podatkową) zawierające informacje odpowiednio o: roku podatkowym (2017), którego dotyczy zaświadczenie, danych podatnika, którego dotyczy zaświadczenie, w tym: imię, nazwisko, numer PESEL, formie opłacanego podatku, wysokości przychodu, stawce podatku, wysokości opłaconego podatku.

12) kartę pobytu – w przypadku cudzoziemca przebywającego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy udzielonego w związku z okolicznościami, o których mowa w art. 127 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2016 r. poz. 1990, 1948 i 2066 oraz z 2017 r. poz. 60 i 858);

13) kartę pobytu i decyzję o udzieleniu cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub inny dokument uprawniający cudzoziemca do pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, który uprawnia do wykonywania pracy;

14) odpis prawomocnego orzeczenia sądu orzekającego rozwód lub separację albo odpis zupełny lub skrócony aktu zgonu małżonka lub rodzica dziecka.

15) odpis zupełny aktu urodzenia dziecka – w przypadku gdy ojciec jest nieznany;

16) odpis prawomocnego orzeczenia sądu oddalającego powództwo o roszczenia alimentacyjne;

17) odpis prawomocnego orzeczenia sądu zobowiązującego jednego z rodziców do ponoszenia całkowitych kosztów utrzymania dziecka;

18) zaświadczenie sądu opiekuńczego lub ośrodka adopcyjnego o prowadzonym postępowaniu sądowym w sprawie o przysposobienie dziecka;

19) odpis orzeczenia sądu wskazującego na pozostawanie dziecka pod opieką naprzemienną obojga rodziców sprawowaną w porównywalnych i powtarzających się okresach;

20) orzeczenie sądu o ustaleniu opiekuna prawnego dziecka.

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych klientów Ośrodka Pomocy Społecznej w Kostrzynie

Wypełniając obowiązek informacyjny w związku z wejściem w życie nowych regulacji prawnych dotyczących ochrony danych osobowych prosimy Państwa o zapoznanie się z niniejszym wpisem:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Ośrodek Pomocy Społecznej w Kostrzynie, zwany dalej Administratorem. Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

 2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych Osobowych (po jego wyznaczeniu): e-mail: inspektor@rodo-krp.pl,  tel. +48 792 304 042.

 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu w celach realizacji ustawowych zadań Ośrodka Pomocy Społecznej, a w szczególności:

  1. opracowanie i realizacja strategii rozwiązywania problemów społecznych ze szczególnym uwzględnieniem programów pomocy społecznej, profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i innych, których celem jest integracja osób i rodzin z grup szczególnego ryzyka,

  2. przyznawanie i wypłacanie zasiłków okresowych, specjalnych, celowych, na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego, na pokrycie wydatków na świadczenia zdrowotne osobom bezdomnym oraz innym osobom niemającym dochodu i możliwości uzyskania świadczeń, przyznawanie i wypłacanie pomocy na ekonomiczne usamodzielnienie w formie zasiłków, pożyczek oraz pomocy w naturze,

  3. opłacanie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe za osobę, która zrezygnuje z zatrudnienia w związku z koniecznością sprawowania bezpośredniej, osobistej opieki nad długotrwale lub ciężko chorym członkiem rodziny oraz wspólnie niezamieszkującymi matką, ojcem lub rodzeństwem,

  4. organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi,

  5. dożywianie dzieci,

  6. prowadzenie i zapewnienie miejsc w mieszkaniach chronionych,

  7. realizacja zadań mających na celu ochronę poziomu życia osób, rodzin i grup społecznych oraz rozwój specjalistycznego wsparcia,

  8. opracowanie i realizacja projektów socjalnych, praca socjalna,

  9. udzielanie informacji o prawach i uprawnieniach,

  10. realizowaniu zadań z zakresu świadczeń rodzinnych, świadczeń wychowawczych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego, jednorazowej gminnej zapomogi dla rodzin, w których podczas jednego porodu urodziło się dwoje i więcej dzieci, jednorazowego świadczenia z tytułu urodzenia się dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu, zasiłku dla opiekuna.
 4. Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c, e oraz art. 9 ust. 2 lit. g Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
  w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
  o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1) oraz inne akty prawne, w szczególności Ustawa z dnia 12 marca 2004 r.  o pomocy społecznej, Ustawa z dnia 09 marca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, Ustawa z dnia 25 luty 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy, Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, Ustawa z dnia 4 kwietnia 2014 r o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów,  Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, Ustawa o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” ,  Uchwały Nr XLII/363/2018 Rady Miejskiej Gminy Kostrzyn z dnia 1 marca 2018 r. w sprawie przyznania jednorazowej gminnej zapomogi dla rodzin, w których podczas jednego porodu urodziło się dwoje i więcej dzieci 
  wraz z rozporządzeniami wykonawczymi.

 5. Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane również przez podmioty, z którymi Administrator zawarł umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, w szczególności w zakresie obsługi informatycznej, prawnej, księgowej, ochrony osób i mienia lub ochrony danych osobowych, a także przez podmioty, którym Administrator udostępnia dane osobowe na podstawie przepisów prawa, w szczególności organom ścigania, organom kontrolnym.

 6. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych wynika z przepisów prawa i jest niezbędne do realizacji zadań Administratora wynikających z przepisów prawa. W przypadku niepodania tych danych, niemożliwa jest realizacja ww. celów. W pozostałym zakresie Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane na podstawie udzielonej przez Panią/Pana zgody lub na podstawie innych przesłanek dopuszczalności przetwarzania wskazanych w art. 6 i 9 RODO.

 7. Posiada Pani/Pan prawo do:

 • żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych oraz powiadomienia odbiorców danych
  o sprostowaniu lub usunięciu danych osobowych lub ograniczeniu przetwarzania;

 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;

 • wniesienia sprzeciwu wobec zautomatyzowanego podejmowania decyzji w indywidualnych przypadkach, w tym profilowania;

 • przenoszenia danych osobowych;

 • otrzymywania kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu;

 • wniesienia skargi do organu nadzorczego (obecnie Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, w przyszłości – właściwego w świetle obowiązujących przepisów organu nadzorczego);

 • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

 1. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

 2. W przypadku wyczerpania przesłanek zawartych w przepisach art. 6 ust. 1 lit. a i art. 9 ust. 2 lit. a RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność
  z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres określony przepisami prawa, niezbędny do realizacji celów określonych w pkt.3 niniejszego obowiązku informacyjnego oraz w celu archiwizowania danych lub w celu dochodzenia i obrony przed roszczeniami.

Budżet Obywatelski Gminy Kostrzyn

Rusza czwarta edycja Budżetu Obywatelskiego Gminy Kostrzyn.
Do dyspozycji mieszkańców jest w tym roku 300 tys. zł. W dniach od 23 kwietnia do 11 maja mogą Państwo zgłaszać propozycje zadań do Budżetu Obywatelskiego. W tym roku zachęcamy do zgłaszania zadań w dwóch kategoriach – projekty duże o wartości do 125 000 zł oraz projekty małe – o wartości do 25 000 zł.

Więcej informacji: https://kostrzyn.budzet-obywatelski.org/

 

Nowe świadczenie w wachlarzu Sekcji Świadczeń Rodzinnych

W związku z realizacją przez Gminę Kostrzyn polityki prorodzinnej uchwałą Nr XLII /363/2018 Rady Miejskiej Gminy Kostrzyn z dnia 1 marca 2018 roku przyznano wsparcie w postaci jednorazowej gminnej zapomogi z tytułu urodzenia się dwóch lub więcej dzieci podczas jednego porodu, które przysługuje bez względu na kryterium dochodowe rodziny ubiegającej się o zapomogę. Burmistrz Gminy Kostrzyn realizację tego zadania zlecił Kierownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej. Więcej informacji o warunkach przyznania.

KOMUNIKAT

Uprzejmie informujemy, że w dniu 30 marca 2018 roku (piątek)
Ośrodek Pomocy Społecznej w Kostrzynie
będzie nieczynny.

Przepraszamy za utrudnienia.