UWAGA! WAŻNY KOMUNIKAT

Zmiana organizacji czasu pracy Ośrodka Pomocy Społecznej w Kostrzynie

Od września br. zmieniają się godziny otwarcia Ośrodka Pomocy Społecznej w Kostrzynie.
W poniedziałki Ośrodek będzie czynny od 8:00 do 16:00, natomiast w pozostałe dni robocze (wtorki- piątki) godziny urzędowania pozostają bez zmian, czyli jesteśmy dla Państwa dyspozycji od 7:00 do 15:00.

O szczegółach dotyczących załatwiania spraw bez wizyty osobistej mogą się Państwo dowiedzieć na stronie internetowej Ośrodka www.opskostrzyn.pl lub dzwoniąc w godzinach urzędowania pod numer telefonu 61 8188860.

Kostrzyn, dnia: 13 sierpnia 2020r

 

Ośrodek Pomocy Społecznej

ul. Braci Drzewieckich 1

62-025 Kostrzyn

tel. 61 8 188 860

ZAPYTANIE OFERTOWE

 1. Zamawiający

  Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Braci Drzewieckich 1, 62-025 Kostrzyn

  NIP 786 11 99 975

  Zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej z uwzględnieniem poniższych wymagań.

 2. Opis przedmiotu zamówienia
   1. Przedmiot zamówienia obejmuje codzienne przygotowanie i dostawę do placówek oświatowych na terenie Gminy Kostrzyn gorącego posiłku na osobę w postaci jednego dania, a także wydanie posiłków.
   2. Wykonawca oświadcza, iż posiada uprawnienia oraz odpowiednie kwalifikacje i warunki do należytego wykonania przedmiotowej usługi.
   3. Zamówienie obejmuje dożywianie w następujących szkołach:
   • Zespół Szkół Gułtowy
   • Szkoła Podstawowa nr 2 w Kostrzynie
   • Zespół Szkół Iwno
   • Zespół Szkół Czerlejno
   • Zespół Szkół Brzeźno
   • Zespół Szkół Siekierki Wielkie
   1. Planowana liczba posiłków dziennie wynosi około 45 sztuk.
   2. Zamawiający zastrzega, iż liczba posiłków może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu, za co Zleceniodawca nie ponosi odpowiedzialności.
   3. Dożywianie ma być realizowane w dni objęte nauką szkolną od poniedziałku do piątku w czasie trwania roku szkolnego z wyłączeniem przerw w nauce (przerwa wakacyjna, ferie zimowe oraz przerwy świąteczne itp.) od dnia 01 września 2020r do dnia 25 czerwca 2021r.
   4. Wykonawca będzie dostarczać posiłki własnym transportem w pojemnikach gwarantujących utrzymanie odpowiedniej temperatury.
   5. Wykonawca jest zobowiązany przestrzegać zasad sanitarno – higienicznych na każdym etapie; produkcji posiłków, wydawania posiłków oraz ich przewozu.
   6. Wykonawca jest zobowiązany przestrzegać zasad zgodnie z Ustawą z dnia 02 marca 2020r o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U.2020.poz.374 ze zm.)
   7. Wykonawca ponosi odpowiedzialność i wszelkie konsekwencje w przypadku dostarczania posiłków, które spowodują zatrucia pokarmowe i inne niedyspozycje uczniów.
   8. Posiłki muszą być sporządzone zgodnie z wymogami sztuki kulinarnej sanitarnej dla żywienia zbiorowego. Muszą też być wykonane ze świeżych warzyw i artykułów spożywczych, posiadających aktualny termin ważności. Świadczenie usług żywieniowych powinno być zgodne z ustawą o bezpieczeństwie żywności i żywienia

    (Dz.U. 2019 poz 1252 ze zm.) oraz zaleceniami Głównego Inspektora Sanitarnego i Instytutu Żywności i Żywienia w sprawie norm wyżywienia i żywienia, jakie obowiązują w zakładach żywienia zbiorowego oraz zdrowotnych jakości. Ponadto w zakresie usług ( w sposób gwarantujący jakość posiłków zgodną z zalecanymi normami dotyczącymi zawartości składników pokarmowych zapewniając ich różnorodność). Posiłki powinny być przygotowane w czterech niepowtarzalnych się zestawach uwzględniając miesiąc kalendarzowy.

   9. Miejsce i godziny wydania posiłków w szkołach zostaną ustalone przez wykonawcę indywidualnie, dla każdej placówki bezpośredni z dyrekcją szkoły.
   10. Zamawiający dostarczy Wykonawcy listę osób, na które wydano decyzję przyznającą pomoc w formie dożywiania.
   11. W razie zwiększenia lub zmniejszenia się ilości dożywianych osób, Zamawiający będzie aktualizował listę.
   12. Wykonawca będzie obciążał Zamawiającego tylko za ilość posiłków faktycznie wydanych, według listy obecności sporządzanej co miesiąc przez Dyrektorów w/w placówek.
   13. Za dostarczanie posiłków do poszczególnych placówek Wykonawca nie będzie naliczał Zamawiającemu żadnych kosztów dodatkowych.
 1. Dokumenty wymagane od Oferenta

  Formularz własny oferty zgodny z kolejnością punktów zapytania ofertowego.

 2. Kryterium oferty stanowi 100% ceny
 3. Miejsce oraz termin składania ofert

  Ofert należy składać do dnia 27 sierpnia 2020r za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sekretariat@opskostrzyn.pl , pocztą tradycyjną lub osobiście w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Kostrzynie, przy ul. Braci Drzewieckich 1, 62-025 Kostrzyn w dni:

 • poniedziałek od godziny 9.00 do 17.00
 • od wtorku do piątku w godzinach od 7.00 do 15.00

Komunikat dot. okresu 2020/2021 – ULGA DLA MŁODYCH

Osoby ubiegające się o świadczenia rodzinne uzależnione od kryterium dochodowego na okres zasiłkowy/świadczeniowy 2020/2021 oraz członkowie ich rodzin, którzy urodzili się po 1 sierpnia 1993 r. i skorzystali z ulgi dla młodych mają obowiązek wykazać ten dochód na OŚWIADCZENIU WNIOSKODAWCY O DOCHODACH SWOICH ALBO CZŁONKA RODZINY OSIĄGNIĘTYCH W ROKU KALENDARZOWYM POPRZEDZAJĄCYM OKRES ZASIŁKOWY, INNYCH NIŻ DOCHODY PODLEGAJĄCE OPODATKOWANIU PODATKIEM DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH NA ZASADACH OKREŚLONYCH W ART. 27, ART. 30B, ART. 30C, ART. 30E I ART. 30F USTAWY Z DNIA 26 LIPCA 1991 R. O PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH, pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

WIĘCEJ INFORMACJI O ULDZE DLA MŁODYCH

 1. Rozszerzeniu uległ katalog dochodów nieopodatkowanych o przychody wolne od podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 148 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, pomniejszone o składki na ubezpieczenia społeczne oraz składki na ubezpieczenia zdrowotne. 

Kogo dotyczy? 
– osób urodzonych po 1 sierpnia 1993 r.

Rodzaj przychodów?
– przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej, spółdzielczego stosunku pracy oraz umów zlecenia, o których mowa w art. 13 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Moment uzyskania przychodu?
– ulga dla młodych objęła wyłącznie przychody uzyskane w okresie od 1 sierpnia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.

W związku z powyższym osoby, o których mowa powyżej są obowiązane wypełnić poprawnie oświadczenie do wniosku o dochodach nieopodatkowanych oraz przedłożyć zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o wysokości przychodów wolnych od podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 148 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych w 2019 r. oraz o kwocie składek na ubezpieczenie społeczne od tych przychodów – dotyczy osób, które w 2019 r. skorzystały z ulgi dla młodych (urodzonych po 1 sierpnia 1993 r.)

Okres zasiłkowy 2020/2021 ryczałt i karta podatkowa

Jeśli ubiegają się Państwo o świadczenia rodzinne uzależnione od kryterium dochodowego a prowadzą lub członek Państwa rodziny prowadzi działalność gospodarczą podlegającą opodatkowaniu na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne do wniosku należy dołączyć zaświadczenie naczelnika urzędu skarbowego, dotyczące członków rodziny rozliczających się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, zawierające informacje odpowiednio o:
a) formie opłacanego podatku,
b) wysokości przychodu,
c) stawce podatku,
d) wysokości opłaconego podatku
w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy, za 2019 rok.

Formularze wniosków 300+ ZR FA SZO

Informujemy, iż otrzymaliśmy pierwszą partię formularzy wniosków o ustalenie prawa do świadczenia dobry start, zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego, funduszu alimentacyjnego oraz specjalnego zasiłku opiekuńczego, które można złożyć od 3 sierpnia br. (po uprzednim umówieniu się na termin), aby uzyskać prawo do świadczeń na kolejny okres zasiłkowy/ świadczeniowy.

Formularze wniosków wydawane są w biurze podawczym Sekcji Świadczeń Rodzinnych – wejście boczne Ośrodka Pomocy Społecznej w Kostrzynie, przy ul. Braci Drzewieckich 1 (przy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Swarzędzu – Filia Kostrzyn, dawnej siedzibie lekarza medycyny pracy Tadeusza Filipiaka).

 

KOMUNIKAT KOMISARIATU POLICJI W KOSTRZYNIE

Policjanci Komisariatu Policji w Kostrzynie informują iż na terenie gminy w dniu dzisiejszym doszło do kilku prób wyłudzeń metodami na wnuczka i na policjanta. Osoby starsze otrzymują telefony z prośbą o wypłatę gotówki pod pretekstem zagrożenia konta bankowego.

Prosimy osoby, które otrzymały takie telefony od podszywających się pod policję osób o nie wykonywanie poleceń oraz o poinformowanie o fakcie telefonicznie Komisariat Policji w Kostrzynie tel. 600016086.

Komunikat

Informujemy, iż wnioski o przyznanie prawa do świadczenia wychowawczego (500+) na kolejny okres będą przyjmowane:

– wersja elektroniczna od 1 lutego 2021 r.
– wersja papierowa od 1 kwietnia 2021 r.

Powyższa informacja w wersji szczegółowej jest zawarta na otrzymanych przez Państwa informacjach o przyznaniu świadczenia wychowawczego na okres 2019/2021.

Wnioski o ustalenie prawa do:

– świadczenia dobry start (300+),
– zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego,
– specjalnego zasiłku opiekuńczego,
– świadczeń z funduszu alimentacyjnego,

będą przyjmowane:
– wersja elektroniczna od 1 lipca br.
– wersja papierowa od 3 sierpnia br.

Aby złożyć wnioski w sierpniu br. w wersji papierowej w siedzibie Ośrodka należy telefonicznie (61 8188860) dokonać rezerwacji terminu przyjęcia. Prosimy o przestrzeganie daty i godziny przyjęcia oraz zachowanie zasad bezpieczeństwa.

Zachęcamy Państwa do składania wniosków w wersji elektronicznej np. za pomocą bankowości elektronicznej, portalu Emp@tia, czy PUE ZUS. 

Formularze wniosków będą wydawane około 27.07.2020 r. (o ich dostępności poinformujemy Państwa odrębnym wpisem).

Zapisy na termin złożenia wniosków w wersji papierowej będą przyjmowane telefonicznie (61 8188860) od dnia 13.07.2020 r.

Osoby chcące złożyć papierową wersję wniosku wyłącznie o ustalenie prawa do świadczenia dobry start (1 wniosek) nie muszą dokonywać rezerwacji terminu. Będą obsługiwani pomiędzy osobami zapisanymi, w godzinach urzędowania Ośrodka.
Przyjęcia wniosków będą realizowane w biurze podawczym Sekcji Świadczeń Rodzinnych Ośrodka Pomocy Społecznej w Kostrzynie, przy ul. Braci Drzewieckich 1 (boczne wejście), które zostanie uruchomione 3 sierpnia br.

Świadczenie usług opiekuńczych

Informacja o udzieleniu zamówienia na zadanie pn.: „Niesamodzielni mają wsparcie w Kostrzynie” – świadczenie usług opiekuńczych znajduje się pod linkiem:

http://bip3.wokiss.pl/kostrzyn/bip/przetargi-osrodek-pomocy-spolecznej/niesamodzielni-maja-wsparcie-w-kostrzynie-%C5%9Bwiadczenie-uslug-opiekunczych-11.03.2020-r/informacja-o-udzieleniu-zamowienia.html

Świadczenie usług opiekuńczych i asystenckich

Informacja o udzieleniu zamówienia na zadanie pn. „Niesamodzielni mają wsparcie w Kostrzynie” – świadczenie usług opiekuńczych i asystenckich znajduje się pod poniższym linkiem:

http://bip3.wokiss.pl/kostrzyn/bip/przetargi-osrodek-pomocy-spolecznej/niesamodzielni-maja-wsparcie-w-kostrzynie-%C5%9Bwiadczenie-uslug-opiekunczych-i-asystenckich-ogloszenie-wznowione/informacja-o-udzieleniu-zamowienia.html

 

Pomoc psychoterapeuty uzależnień

Z uwagi na obecną sytuację epidemiologiczną informujemy, że psychoterapeuta uzależnień – p. Patrycja Gawlik-Karczewska udziela wsparcia i porad terapeutycznych telefonicznie oraz on line { przez komunikatory internetowe: messenger, whatsAPP}.
Zarówno osoby mające problem z uzależnieniem jak i osoby będące w kryzysie mogą zadzwonić i uzyskać wsparcie.
Numer telefonu  505 447 362.
Zachęcamy do kontaktu od poniedziałku do piątku w godz. 10.00 – 17.00.
W tej szczególnie trudnej sytuacji kontakt z terapeutą jest ważny – udzielenie Państwu wsparcia oraz obniżenie lęku, stresu i napięcia jest naszym priorytetem.

Z poważaniem,
Elżbieta Mielcarek