ZARZĄDZENIE NR 17/2020 Burmistrza Gminy Kostrzyn z dnia 27 marca 2020 r.

w sprawie ograniczenia dostępu interesantów do pomieszczeń Urzędu Miejskiego w Kostrzynie, Ośrodka Pomocy Społecznej oraz Zakładu Komunalnego w Kostrzynie

 Na podstawie art. 33 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze. zm.),  art. 110 ust. 3 ustawy o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1507 ze zm.) oraz w celu realizacji zapisów ustawy z dnia 2 marca 2020 r.  o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem
i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (tj.Dz.U. 2020 r. poz. 374) zarządzam co następuje:

§ 1.1. W związku z rosnącym zagrożeniem epidemiologicznym koronawirusem SARS-CoV-2 wprowadzam od 30 marca 2020 r. do 11 kwietnia 2020 r. ograniczenie dostępu
do pomieszczeń Urzędu Miejskiego w Kostrzynie, Ośrodka Pomocy Społecznej oraz Zakładu Komunalnego w Kostrzynie dla interesantów w ten sposób, że wszelkie podania, wnioski, pisma, zapytania oraz pozostałą dokumentację – należy przesyłać za pośrednictwem poczty tradycyjnej, skrzynki pocztowej zlokalizowanej przy wejściu do Urzędu Stanu Cywilnego, poczty elektronicznej (um@kostrzyn.wlkp.plsekretariat@opskostrzyn.plpoczta@zkkostrzyn.pl) bądź poprzez system ePUAP (elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej).

§ 1.2. Stanowisko ds. obsługi dowodów osobistych oraz Urząd Stanu Cywilnego
w Kostrzynie będą przyjmować interesantów jedynie w sytuacjach, kiedy kontakt osobisty jest nieodzowny tj. rejestracji urodzeń i zgonów w miejscu wskazanym przez Burmistrza (wejście do Urzędu Miejskiego w Kostrzynie).

§ 2.1. Pracownicy samorządowi Urzędu Miejskiego w Kostrzynie, Ośrodka Pomocy Społecznej  oraz Zakładu Komunalnego w Kostrzynie będą udzielać informacji na temat realizowanych usług publicznych tylko telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej – informacje nie będą udzielane w kontakcie bezpośrednim.

 § 2.2. Korespondencja zwrotna nie będzie wydawana w siedzibie Urzędu, Ośrodka Pomocy Społecznej oraz Zakładu Komunalnego, ale będzie każdorazowo przesyłana adresatowi na podany przez niego adres korespondencyjny.

§ 3. Dyżury Burmistrza Gminy Kostrzyn odbywające się w poniedziałki w wymienionym okresie zostają odwołane. Skargi, wnioski i interwencje Burmistrz Gminy Kostrzyn przyjmuje za pośrednictwem poczty tradycyjnej, poczty elektronicznej lub poprzez system ePUAP.

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy Kostrzyn.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 30 marca 2020 r. i obowiązuje do dnia 11 kwietnia 2020 r. z możliwością przedłużenia terminu.

Aplikacja „Kwarantanna domowa”

Każdego dnia rośnie liczba osób objętych kwarantanną domową. To Polacy, którzy wrócili z zagranicy, ale i osoby, które miały kontakt z ludźmi zarażonymi koronawirusem. Z kwarantanną wiążą się pewne obowiązki. To m.in. zakaz opuszczania miejsca, w którym ją odbywamy. Wszystko po to, by zapewnić bezpieczeństwo nam wszystkim, zarówno osobom objętym kwarantanną, jak i ich bliskim, czy sąsiadom.

Kwarantanna domowa – to aplikacja, która ułatwia i usprawnia przeprowadzenie obowiązkowej kwarantanny w warunkach domowych.

Więcej informacji znajdą Państwo kilkajac w poniższe linki:

https://www.gov.pl/web/cyfryzacja/aplikacja-kwarantanna-domowa–ruszyl-proces-jej-udostepniania?fbclid=IwAR05WcBm8zCpu-qRvLqUPvqq8MlkV211RcpwAr-mydICaixWPLQ9M8atQzM

https://www.gov.pl/web/koronawirus/kwarantanna-domowa

Źródło: https://www.gov.pl/web/koronawirus

Otwarcie ofert

Informacja z otwarcia ofert na usługi opiekuńcze w ramach projektu ,,Niesamodzielni mają wsparcie w Kostrzynie” znajduje się pod linkiem:

http://bip3.wokiss.pl/kostrzyn/bip/przetargi-osrodek-pomocy-spolecznej/niesamodzielni-maja-wsparcie-w-kostrzynie-świadczenie-uslug-opiekunczych-11.03.2020-r/informacja-z-otwarcia-ofert.html

Pomoc Ośrodka Pomocy Społecznej

Szanowni Państwo,
z uwagi na istniejące zagrożenie koronawirusem COVID-19 Gmina Kostrzyn przygotowała plan pomocy : ,,Zakup podstawowych produktów dla osób wymagających wsparcia w codziennym funkcjonowaniu”

Pomoc obejmowała będzie zakup podstawowych artykułów spożywczych, higienicznych oraz leków. Naszym celem jest zapewnienie bezpieczeństwa przed koniecznością wychodzenia z domu: seniorom, osobom samotnym i/lub niepełnosprawnym w stopniu znacznym, które nie mogą liczyć na pomoc rodziny, przyjaciół i sąsiadów.

Koszt zamówionych podstawowych produktów oraz leków pokrywany jest przez osobę zainteresowaną i nie może przekroczyć 200 zł. Leki będą realizowane na podstawie recept przedłożonych przez osobę zainteresowaną.

Pracownicy socjalni będą maksymalnie dwa razy w tygodniu (wtorek i czwartek) realizować zamówienia na podstawowe produkty i dowozić do miejsca zamieszkania w godzinach od 08.00 do 11.00 po telefonicznym zweryfikowaniu rzeczywistych potrzeb osoby lub rodziny.

Zgłoszenia przyjmowane są od poniedziałku do piątku pod numerem telefonu 607-907-862 lub 61 81 88 860 w godzinach:
poniedziałki 9:00 – 17:00
od wtorku do piątku 7:00 – 15:00

W celu realizacji usługi należy zadzwonić pod jeden z podanych numerów telefonów podać imię i nazwisko, adres oraz numer telefonu. Na podany numer telefonu skontaktuje się pracownik socjalny w celu ustalenia zakresu potrzeb z terminem realizacji. Pracownik, który zrobi zakupy rozliczy się na podstawie paragonu i oświadczenia. Zakupy będą realizowane tylko po wcześniejszym zgłoszeniu przez osobę zainteresowaną.

UWAGA!!!
Dla zapewnienia bezpieczeństwa, każdy pracownik socjalny realizujący zamówienie będzie posiadał legitymację pracownika socjalnego ze zdjęciem i odpowiednimi pieczątkami.
____________________________________________________________________________________

Pomoc Ośrodka Pomocy Społecznej

Mieszkańcy Gminy Kostrzyn !!!
W związku z pandemią koronawirusa COVID-19, w trosce o Państwa zdrowie zapewniamy:
– pomoc psychologiczną,
– interwencję kryzysową.

Od poniedziałku do piątku pod numerem telefonu 607-907-862 lub 61 81 88 860 w godzinach:
poniedziałki 9:00 – 17:00
od wtorku do piątku 7:00 – 15:00

Komunikat

Szanowni Państwo,
w związku z zagrożeniem epidemiologicznym na terenie UE oraz wprowadzonymi i przyszłymi działaniami zapobiegającymi rozprzestrzenianie się koronawirusa SARS-Cov-2 w Polsce, w celu zminimalizowania możliwych do wystąpienia negatywnych skutków zawiesza się działanie projektu wdrażanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Wielkopolskiego „Aktywizacja Seniorów z terenu Gminy Kostrzyn”.
Niniejszy komunikat obowiązuje do odwołania i może ulec zmianom.

KOMUNIKAT

Ośrodek Pomocy  Społecznej w Kostrzynie informuje, że w związku z rosnącym zagrożeniem epidemiologicznym koronawirusem SARS-CoV-2 zostały zawieszone do odwołania specjalistyczne usługi opiekuńcze realizowane w ramach projektu „Niesamodzielni mają wsparcie w Kostrzynie”.

Szanowni Państwo,

Ośrodek Pomocy Społecznej w Kostrzynie zwraca się do wszystkich klientów z apelem, aby w miarę możliwości ograniczyli Państwo bezpośrednie wizyty w naszej instytucji do spraw szczególnie ważnych i niecierpiących zwłoki w związku z przypadkami zachorowań na koronawirusa na terenie Polski, w tym także powiatu poznańskiego.

Prosimy osoby przeziębione lub z innymi oznakami pogorszenia stanu zdrowia, aby nie przychodziły bezpośrednio do placówki, lecz w razie konieczności skontaktowały się z nami telefonicznie.

Wypłaty należnych Państwu świadczeń będą przebiegały zgodnie z przyjętym harmonogramem wypłat dostępnym na stronie internetowej www.opskostrzyn.pl

Zachęcam Państwa do załatwiania spraw za pośrednictwem dostępnych usług elektronicznych np. za pośrednictwem Profilu zaufanego lub bankowości elektronicznej, a w ostateczności za pośrednictwem poczty tradycyjnej. Pytania dotyczące świadczeń można kierować na adres głównej poczty elektronicznej: sekretariat@opskostrzyn.pl lub telefonicznie pod nr: 61 81 88 860.

Dodatkowo informuję, że dla wszystkich osób, które otrzymały wezwanie o uzupełnienie dokumentacji z zakresu świadczeń: rodzinnych, alimentacyjnych, wychowawczych (500+), pomocy społecznej i innych z terminem 14 dniowym na ich dostarczenie termin ten zostaje wydłużony do 30 dni.

Proszę pamiętać, że np. świadczenie wychowawcze otrzymacie Państwo od dnia narodzin dziecka, jeżeli wniosek zostanie złożony w terminie 3 miesięcy od dnia jego narodzin, dlatego też nie ma konieczności składania wniosku bezpośrednio w miesiącu urodzenia dziecka.

Mam nadzieje, że moja prośba spotka się z Państwa zrozumieniem wobec sytuacji, w której się znaleźliśmy, ponieważ mamy na uwadze nasze wspólne dobro.

Z wyrazami szacunku,

Marlena Chłopicka
p.o. Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej
w Kostrzynie

PROSIMY PAŃSTWA O POWAŻNE POTRAKTOWANIE NASZEJ PROŚBY

Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne z załącznikami

Postępowanie na zadanie pn.: „Niesamodzielni mają wsparcie w Kostrzynie” – świadczenie usług opiekuńczych znajduje się pod linkiem:

http://bip3.wokiss.pl/kostrzyn/bip/przetargi-osrodek-pomocy-spolecznej/niesamodzielni-maja-wsparcie-w-kostrzynie-świadczenie-uslug-opiekunczych-11.03.2020-r.html

Wybór oferty

Informacja na temat wyboru  najkorzystniejszej oferty na zadanie pn.: „Niesamodzielni mają wsparcie w Kostrzynie” – świadczenie usług opiekuńczych i asystenckich  znajduje się pod linkiem:

http://bip3.wokiss.pl/kostrzyn/bip/przetargi-osrodek-pomocy-spolecznej/niesamodzielni-maja-wsparcie-w-kostrzynie-świadczenie-uslug-opiekunczych-i-asystenckich-ogloszenie-wznowione/informacja-o-wyborze-oferty-najkorzystniejszej.html