Wybór oferty

 

 

Informacja o wyborze oferty na świadczenie usług opiekuńczych znajduje się pod linkiem:

https://btest3.wokiss.pl/kostrzyn/bip/przetargi-osrodek-pomocy-spolecznej/niesamodzielni-maja-wsparcie-w-kostrzynie-%C5%9Bwiadczenie-uslug-opiekunczych-11.03.2020-r/informacja-o-wyborze-oferty-najkorzystniejszej.html

ŻYWNOŚĆ

Ośrodek Pomocy Społecznej w Kostrzynie informuje, iż 7 kwietnia br. (wtorek)
od godz. 12:00  i  8 kwietnia (środa) od godz. 8:00 będą wydawane paczki z żywnością dla osób potrzebujących.

Żywność będzie wydawana przy garażu Ośrodka (ul. Braci Drzewieckich 1
w Kostrzynie) wejście za Ośrodkiem Zdrowia od parkingu.

Prosimy o pojawienie się jednej osoby z rodziny oraz ustawienie się w kolejce
z zachowaniem bezpiecznej odległości min. 2 metrów.

Z poważaniem,
Marlena Chłopicka
p.o. Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej
w Kostrzynie

OPIEKUN PRAWNY

Kostrzyn, dnia 01.04.2020r.

OGŁOSZENIE

Ośrodek Pomocy Społecznej w Kostrzynie poszukuje kandydata na opiekuna prawnego dla osoby całkowicie ubezwłasnowolnionej.

Wymagania wobec kandydata:
– pełna zdolność do czynności prawnych,
– pełnia praw publicznych.

Dokumenty można składać za pośrednictwem poczty tradycyjnej, skrzynki pocztowej zlokalizowanej przy wejściu do Ośrodka Pomocy Społecznej, poczty elektronicznej: sekretariat@opskostrzyn.pl,
Szczegółowe informacje można uzyskać w OPS w Kostrzynie pod nr telefonu 61 81 88 860.

Ważny Komunikat !!!

1. W związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS – CoV – 2 wstrzymuje się do odwołania bezpośrednią formę obsługi klienta w Ośrodku Pomocy Społecznej. Od poniedziałku do niedzieli, przez 7 dni w tygodniu, od godziny 7.30 do 19.00 pracownicy socjalni pełnią dyżury pod nr tel. 607-907-827 lub 607-907-862 udzielając niezbędnych informacji osobom potrzebującym pomocy.

2. Wizyty osobiste w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej winny odbywać się tylko w nagłych sprawach po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym: tel: 61-81-88-860 lub 607-907-827, 607-907-862

3. Wszystkich interesantów prosimy o zakładanie kont bankowych na które będą realizowane świadczenia pieniężne. Wypłata świadczeń pieniężnych w kasie Ośrodka Pomocy Społecznej tylko w sytuacjach wyjątkowych.

4. Pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej apelują by wszelkie, wnioski, pisma, zapytania oraz pozostałą dokumentację – przesyłać za pośrednictwem poczty tradycyjnej, skrzynki pocztowej zlokalizowanej przy wejściu do Ośrodka Pomocy Społecznej, poczty elektronicznej sekretariat@opskostrzyn.pl, bądź poprzez system ePUAP (elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej).

5. Seniorzy, osoby samotne i/lub niepełnosprawnym które nie mogą liczyć na pomoc rodziny, przyjaciół i sąsiadów, potrzebujące pomocy w zakupie artykułów spożywczych i leków prosimy o kontakt na nr tel: 61-81-88-860 lub 607-907-827, 607-907-862

6. W trosce o państwa zdrowie zapewniamy:
– pomoc psychologiczną, interwencję kryzysową po wcześniejszym kontakcie z pracownikiem socjalnym: tel: 61-81-88-860 lub 607-907-827, 607-907-862.

Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Kobylnicy jako jednostka organizacyjna Powiatu Poznańskiego zaprasza do kontaktu w formie telefonicznej lub e – mail wszystkie osoby, dla których aktualny stan zagrożenia epidemiologicznego stanowi szczególną trudność. Specjalistyczne wsparcie psychologiczne udzielane jest codziennie w godzinach od 8.00 do 20.00. Kontakt telefoniczny: 61 8150363
e- mali: wsparcie@oikkobylnica.pl Poradnictwo telefoniczne jest możliwe także dla osób chcących zachować anonimowość. Pomoc udzielana jest bezpłatnie.

ZARZĄDZENIE NR 17/2020 Burmistrza Gminy Kostrzyn z dnia 27 marca 2020 r.

w sprawie ograniczenia dostępu interesantów do pomieszczeń Urzędu Miejskiego w Kostrzynie, Ośrodka Pomocy Społecznej oraz Zakładu Komunalnego w Kostrzynie

 Na podstawie art. 33 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze. zm.),  art. 110 ust. 3 ustawy o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1507 ze zm.) oraz w celu realizacji zapisów ustawy z dnia 2 marca 2020 r.  o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem
i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (tj.Dz.U. 2020 r. poz. 374) zarządzam co następuje:

§ 1.1. W związku z rosnącym zagrożeniem epidemiologicznym koronawirusem SARS-CoV-2 wprowadzam od 30 marca 2020 r. do 11 kwietnia 2020 r. ograniczenie dostępu
do pomieszczeń Urzędu Miejskiego w Kostrzynie, Ośrodka Pomocy Społecznej oraz Zakładu Komunalnego w Kostrzynie dla interesantów w ten sposób, że wszelkie podania, wnioski, pisma, zapytania oraz pozostałą dokumentację – należy przesyłać za pośrednictwem poczty tradycyjnej, skrzynki pocztowej zlokalizowanej przy wejściu do Urzędu Stanu Cywilnego, poczty elektronicznej (um@kostrzyn.wlkp.plsekretariat@opskostrzyn.plpoczta@zkkostrzyn.pl) bądź poprzez system ePUAP (elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej).

§ 1.2. Stanowisko ds. obsługi dowodów osobistych oraz Urząd Stanu Cywilnego
w Kostrzynie będą przyjmować interesantów jedynie w sytuacjach, kiedy kontakt osobisty jest nieodzowny tj. rejestracji urodzeń i zgonów w miejscu wskazanym przez Burmistrza (wejście do Urzędu Miejskiego w Kostrzynie).

§ 2.1. Pracownicy samorządowi Urzędu Miejskiego w Kostrzynie, Ośrodka Pomocy Społecznej  oraz Zakładu Komunalnego w Kostrzynie będą udzielać informacji na temat realizowanych usług publicznych tylko telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej – informacje nie będą udzielane w kontakcie bezpośrednim.

 § 2.2. Korespondencja zwrotna nie będzie wydawana w siedzibie Urzędu, Ośrodka Pomocy Społecznej oraz Zakładu Komunalnego, ale będzie każdorazowo przesyłana adresatowi na podany przez niego adres korespondencyjny.

§ 3. Dyżury Burmistrza Gminy Kostrzyn odbywające się w poniedziałki w wymienionym okresie zostają odwołane. Skargi, wnioski i interwencje Burmistrz Gminy Kostrzyn przyjmuje za pośrednictwem poczty tradycyjnej, poczty elektronicznej lub poprzez system ePUAP.

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy Kostrzyn.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 30 marca 2020 r. i obowiązuje do dnia 11 kwietnia 2020 r. z możliwością przedłużenia terminu.

Aplikacja „Kwarantanna domowa”

Każdego dnia rośnie liczba osób objętych kwarantanną domową. To Polacy, którzy wrócili z zagranicy, ale i osoby, które miały kontakt z ludźmi zarażonymi koronawirusem. Z kwarantanną wiążą się pewne obowiązki. To m.in. zakaz opuszczania miejsca, w którym ją odbywamy. Wszystko po to, by zapewnić bezpieczeństwo nam wszystkim, zarówno osobom objętym kwarantanną, jak i ich bliskim, czy sąsiadom.

Kwarantanna domowa – to aplikacja, która ułatwia i usprawnia przeprowadzenie obowiązkowej kwarantanny w warunkach domowych.

Więcej informacji znajdą Państwo kilkajac w poniższe linki:

https://www.gov.pl/web/cyfryzacja/aplikacja-kwarantanna-domowa–ruszyl-proces-jej-udostepniania?fbclid=IwAR05WcBm8zCpu-qRvLqUPvqq8MlkV211RcpwAr-mydICaixWPLQ9M8atQzM

https://www.gov.pl/web/koronawirus/kwarantanna-domowa

Źródło: https://www.gov.pl/web/koronawirus

Otwarcie ofert

Informacja z otwarcia ofert na usługi opiekuńcze w ramach projektu ,,Niesamodzielni mają wsparcie w Kostrzynie” znajduje się pod linkiem:

http://bip3.wokiss.pl/kostrzyn/bip/przetargi-osrodek-pomocy-spolecznej/niesamodzielni-maja-wsparcie-w-kostrzynie-świadczenie-uslug-opiekunczych-11.03.2020-r/informacja-z-otwarcia-ofert.html

Pomoc Ośrodka Pomocy Społecznej

Szanowni Państwo,
z uwagi na istniejące zagrożenie koronawirusem COVID-19 Gmina Kostrzyn przygotowała plan pomocy : ,,Zakup podstawowych produktów dla osób wymagających wsparcia w codziennym funkcjonowaniu”

Pomoc obejmowała będzie zakup podstawowych artykułów spożywczych, higienicznych oraz leków. Naszym celem jest zapewnienie bezpieczeństwa przed koniecznością wychodzenia z domu: seniorom, osobom samotnym i/lub niepełnosprawnym w stopniu znacznym, które nie mogą liczyć na pomoc rodziny, przyjaciół i sąsiadów.

Koszt zamówionych podstawowych produktów oraz leków pokrywany jest przez osobę zainteresowaną i nie może przekroczyć 200 zł. Leki będą realizowane na podstawie recept przedłożonych przez osobę zainteresowaną.

Pracownicy socjalni będą maksymalnie dwa razy w tygodniu (wtorek i czwartek) realizować zamówienia na podstawowe produkty i dowozić do miejsca zamieszkania w godzinach od 08.00 do 11.00 po telefonicznym zweryfikowaniu rzeczywistych potrzeb osoby lub rodziny.

Zgłoszenia przyjmowane są od poniedziałku do piątku pod numerem telefonu 607-907-862 lub 61 81 88 860 w godzinach:
poniedziałki 9:00 – 17:00
od wtorku do piątku 7:00 – 15:00

W celu realizacji usługi należy zadzwonić pod jeden z podanych numerów telefonów podać imię i nazwisko, adres oraz numer telefonu. Na podany numer telefonu skontaktuje się pracownik socjalny w celu ustalenia zakresu potrzeb z terminem realizacji. Pracownik, który zrobi zakupy rozliczy się na podstawie paragonu i oświadczenia. Zakupy będą realizowane tylko po wcześniejszym zgłoszeniu przez osobę zainteresowaną.

UWAGA!!!
Dla zapewnienia bezpieczeństwa, każdy pracownik socjalny realizujący zamówienie będzie posiadał legitymację pracownika socjalnego ze zdjęciem i odpowiednimi pieczątkami.
____________________________________________________________________________________

Pomoc Ośrodka Pomocy Społecznej

Mieszkańcy Gminy Kostrzyn !!!
W związku z pandemią koronawirusa COVID-19, w trosce o Państwa zdrowie zapewniamy:
– pomoc psychologiczną,
– interwencję kryzysową.

Od poniedziałku do piątku pod numerem telefonu 607-907-862 lub 61 81 88 860 w godzinach:
poniedziałki 9:00 – 17:00
od wtorku do piątku 7:00 – 15:00

Komunikat

Szanowni Państwo,
w związku z zagrożeniem epidemiologicznym na terenie UE oraz wprowadzonymi i przyszłymi działaniami zapobiegającymi rozprzestrzenianie się koronawirusa SARS-Cov-2 w Polsce, w celu zminimalizowania możliwych do wystąpienia negatywnych skutków zawiesza się działanie projektu wdrażanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Wielkopolskiego „Aktywizacja Seniorów z terenu Gminy Kostrzyn”.
Niniejszy komunikat obowiązuje do odwołania i może ulec zmianom.