Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne pn.: Działania aktywizujące w zakresie opieki społecznej realizowane w ramach projektu „Aktywizacja Seniorów z terenu Gminy Kostrzyn”

Ogłoszenie znajduje się pod linkiem:

http://bip.wokiss.pl/kostrzynm/bip/przetargi-osrodek-pomocy-spolecznej/ogloszenia-o-zamowieniu-na-uslugi-spoleczne.html

Ogłoszenia o unieważnieniu postępowania

Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania – środki czystości i produkty spożywcze, znajduje się pod linkiem:

https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl/publication/view/1161451#

Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania – dostawa sprzętu i wyposażenia, znajduje się pod linkiem:

https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl/publication/view/1161861

 

Komunikat dla uczestników projektu „Aktywizacja seniorów z terenu gminy Kostrzyn”

Szanowni Państwo,
Ośrodek Pomocy Społecznej przesyła kilka informacji dotyczących uczestnictwa w projekcie „Aktywizacja seniorów z terenu gminy Kostrzyn”.

1. Projekt trwa do 31.08.2021r.
2. Projekt rozpisany jest na 90 osób w wieku 60+, jednak zakwalifikowanych zostało 245 seniorów, w związku z tym, uczestnictwo w różnych przedsięwzięciach będzie odbywało się według list, sporządzanych przez pracowników OPS.
3. Informujemy, że zapisy na poszczególne zajęcia i wyjazdy dla osób zakwalifikowanych do projektu prowadzone są tylko przez pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Kostrzynie, którzy osobiście dzwonią do wyznaczonych osób. Prosimy nie dzwonić, tylko czekać na swoją kolej. Wszystkie zajęcia odbywać się będą cyklicznie, co oznacza, że każda osoba z projektu będzie mogła brać w nich udział. Nikt nie zostanie pominięty.
4. Osoby zapisane na dany wyjazd lub zajęcia mają obowiązek odpowiednio wcześniej powiadomić pracowników OPS, jeśli z jakiegoś powodu nie mogą wziąć w nim udziału. Brak powiadomienia powoduje wykluczenie możliwości uczestnictwa innych osób w zastępstwie.

Z poważaniem
Agnieszka Piasecka
Kierownik OPS

INFORMACJA dotycząca wyjazdów z projektu „AKTYWIZACJA SENIORÓW Z TERENU GMINY KOSTRZYN”

Ośrodek Pomocy Społecznej informuje o terminach najbliższych wyjazdów:

08.02.2019. wyjazd do Teatru Nowego na przedstawienie pt.”Elvis”

Zbiórka Klub Kostrzyn pod Strażnicą w Kostrzynie godz. 16.30.

Zbiórka Klub Gułtowy pod Strażnicą w Gułtowach godz. 16.30.

26.02.2019. wyjazd na Termy Maltańskie

Zbiórka Klub Kostrzyn pod Strażnicą w Kostrzynie godz. 9.00.

Zbiórka Klub Gułtowy pod Strażnicą w Gułtowach godz. 9.00.

UWAGA WAŻNE:

Powyższa informacja jest dla osób powiadomionych o w/w wyjazdach,
do których zadzwonił pracownik OPS. Inne osoby zapisane do projektu będą wyjeżdżały w kolejnych miesiącach. Wszelkie wyjazdy odbywać się będą cyklicznie.

Ponadto osoby zapisane mają obowiązek odpowiednio wcześniej powiadomić pracowników OPS, jeśli z jakiegoś powodu nie mogą wziąć udziału w danym przedsięwzięciu.

Autor: E. Stolarek.

Noworoczne spotkanie kombatantów

Tradycją można już nazwać noworoczne spotkania kombatantów, które organizowane są przez Burmistrza Gminy Kostrzyn i Ośrodek Pomocy Społecznej w Kostrzynie. Przedstawicielem z ramienia Gminy była Sekretarz Pani Barbara Jaskuła a OPS reprezentowała Kierownik Pani Agnieszka Piasecka, obecnością swoją zaszczycił również regionalista Pan Kazimierz Matysek. Tegoroczna impreza została uświetniona poprzez występ kostrzyńskiego chóru Złota Jesień.

Dostawa sprzętu i wyposażenia w ramach projektu: „Aktywizacja Seniorów z terenu Gminy Kostrzyn”

Dostawa sprzętu i wyposażenia w ramach projektu: „Aktywizacja Seniorów z terenu Gminy Kostrzyn”

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1161861#

MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT
1. Miejsce i termin
1.1. Oferty należy składać osobiście, pocztą, kurierem – decyduje data otrzymania oferty przez Zamawiającego – w zamkniętych kopertach, w budynku Ośrodka Pomocy Społecznej w Kostrzynie, ul. Braci Drzewieckich 1, 62-025 Kostrzyn lub w formie elektronicznej na adres sekretariat@opskostrzyn.pl.
1.2. Termin składania ofert upływa dnia 29.01.2019 r. o godz. 12.00
1.3. Oferta, która wpłynie do Zamawiającego po upływie terminu składania ofert, niezależnie od sposobu, w jaki Wykonawca składa ofertę, będzie niezwłocznie odesłana bez otwierania do Wykonawcy.
2. Opakowanie i oznaczenie dokumentów
Kompletne dokumenty zgodnie z zasadami reprezentacji Wykonawcy należy umieścić w kopercie, która będzie zawierała nazwę Wykonawcy oraz nazwę postępowania.
OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERT
1. Ofertę należy sporządzić w języku polskim, z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
3. Ofertę należy opracować na drukach stanowiących załączniki do niniejszego zapytania ofertowego lub na dokumentach własnych wykonawcy, które zawierają identyczne dane.
4. Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy umieścić w zamkniętej kopercie opatrzonej danymi Wykonawcy oraz opisem:
Dostawa sprzętu i wyposażenia w ramach projektu „Aktywizacja Seniorów z terenu Gminy Kostrzyn”
5. W przypadku braku powyższej informacji Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z tego braku, np. omyłkowe otwarcie oferty przed wyznaczonym terminem otwarcia lub jej nie otwarcie w trakcie sesji otwarcia ofert.
ZMIANA I WYCOFANIE OFERTY
1. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną ofertę za pomocą pisemnego powiadomienia przed upływem terminu składania ofert.
2. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty musi być podpisane przez Wykonawcę lub upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy. Powiadomienie należy złożyć w zamkniętej kopercie, która powinna być dodatkowo oznaczona odpowiednio określeniami „ZMIANA” lub „WYCOFANIE”. Koperty oznakowane dopiskiem „ZMIANA” zostaną otwarte przy otwieraniu oferty Wykonawcy, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonania zmian, zostaną dołączone do oferty.
3. Wycofana oferta bez otwierania zostanie zwrócona Wykonawcy niezwłocznie.
4. Żadna oferta nie może być zmieniona po terminie składania ofert.
Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę
sekretariat@opskostrzyn.pl
Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia
Kierownik OPS Pani Agnieszka Piasecka
Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia
tel. (61) 81 88 860
Skrócony opis przedmiotu zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu i wyposażenia w ramach projektu „Aktywizacja Seniorów z terenu Gminy Kostrzyn”, Poddziałanie 7.2.2. Usługi społeczne i zdrowotne – projekty konkursowe, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.
2. Wykaz asortymentu stanowiącego przedmiot zapytania znajduje się w zapytaniu ofertowym w postaci tabelarycznej dla poszczególnych części zamówienia:
2.1. CZĘŚĆ I – Dostawa sprzętu i wyposażenia do Klubu Seniora w Gułtowach
2.2. CZĘŚĆ II – Dostawa sprzętu i wyposażenia do Klubu Seniora w Gwiazdowie
2.3. CZĘŚĆ III – Dostawa sprzętu i wyposażenia do Klubu Seniora w Kostrzynie
Kategoria ogłoszenia
Dostawy
Podkategoria ogłoszenia
Dostawy inne
Miejsce realizacji zamówienia
Województwo: wielkopolskie Powiat: poznański Miejscowość: Kostrzyn
Opis przedmiotu zamówienia
Cel zamówienia
Celem przedmiotu zamówienia jest dostawa sprzętu i wyposażenia w ramach projektu „Aktywizacja Seniorów z terenu Gminy Kostrzyn”, Poddziałanie 7.2.2. Usługi społeczne i zdrowotne – projekty konkursowe, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.
Przedmiot zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu i wyposażenia w ramach projektu „Aktywizacja Seniorów z terenu Gminy Kostrzyn”, Poddziałanie 7.2.2. Usługi społeczne i zdrowotne – projekty konkursowe, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.
2. Wykaz asortymentu stanowiącego przedmiot zapytania znajduje się w zapytaniu ofertowym w postaci tabelarycznej dla poszczególnych części zamówienia:
2.1. CZĘŚĆ I – Dostawa sprzętu i wyposażenia do Klubu Seniora w Gułtowach
2.2. CZĘŚĆ II – Dostawa sprzętu i wyposażenia do Klubu Seniora w Gwiazdowie
2.3. CZĘŚĆ III – Dostawa sprzętu i wyposażenia do Klubu Seniora w Kostrzynie
Kod CPV
39150000-8
Nazwa kodu CPV
Różne meble i wyposażenie
Dodatkowe przedmioty zamówienia
Dodatkowe Kody CPV:
1. 30200000-1 Urządzenia komputerowe
2. 32324300-3 Urządzenia telewizyjne
3. 39221000-7 Sprzęt kuchenny

Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów lub rozwiązań równoważnych, pod warunkiem, że zagwarantują one wykonanie zamówienia w zgodzie z treścią zapytania ofertowego oraz zapewnią uzyskanie parametrów technicznych i użytkowych nie gorszych od założonych w wyżej wymienionych dokumentach. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywane przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. W takiej sytuacji, na Wykonawcy ciąży obowiązek każdorazowego przedłożenia Zamawiającemu stosownych dokumentów, stwierdzających, że proponowane materiały, dostawy i technologia zamienne spełniają (nie są gorsze) warunki/parametry techniczne i użytkowe zawarte w dokumentacji postępowania. Obowiązek udowodnienia równoważności powiązań technicznych i użytkowych leży wyłącznie po stronie Wykonawcy. We wszystkich przypadkach wymagania techniczne mają pierwszeństwo przed standardami producenta.
Harmonogram realizacji zamówienia
TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Przedmiot zamówienia Wykonawca zrealizuje w okresie dla części I – III zamówienia: 30 dni od podpisania umowy.
Załączniki
załączniki do zapytania ofertowego na dostawę sprzętu i wyposażenia
zapytanie ofertowe na dostawę sprzetu i wyposażenia
Pytania i wyjaśnienia
Brak pytań i wyjaśnień
Wiedza i doświadczenie
Zamawiający uzna, że Wykonawca posiada wiedzę i doświadczenie niezbędne do realizacji zamówienia, jeżeli wykaże on, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym krótszym okresie, wykonał należycie co najmniej jedną dostawę porównywalną z przedmiotem zapytania, tj. dostawę sprzętu lub wyposażenia lub mebli lub środków czystości lub produktów spożywczych o wartości nie mniejszej, niż wartość składanej oferty.
Warunki zmiany umowy
Określa projekt umowy – załącznik nr 4 do zapytania ofertowego.
ZAWARCIE UMOWY Z WYBRANYM WYKONAWCĄ nastąpi:
1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, który złożył najkorzystniejszą ofertę.
2. Umowa z Wykonawcą, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą zostanie zawarta w terminie wskazanym przez Zamawiającego. Wzór umowy stanowi załącznik nr 4.
3. Projekt umowy stanowi załącznik nr 4.
4. Zamawiający zawrze z wybranym Wykonawcą umowę w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego, na co Wykonawca wyraża zgodę.
Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy
1. Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy wraz z ofertą w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:
a) Oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – załącznik nr 2;
b) Oświadczenie wykonawcy o braku powiązań z Zamawiającym – załącznik nr 3.
Zamówienia uzupełniające
Tak.
Ocena oferty
Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji
KRYTERIA, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT
1. W oparciu o kryteria oceny ofert Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które odpowiadają wymaganiom przedstawionym w niniejszym zapytaniu ofertowym.
2. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:
Cena (C) – waga 100%
3. Punkty za cenę będą obliczane wg następującego wzoru:
liczba punktów = cena brutto najniższa cena oferty / cena badanej oferty x 100 pkt.
4. Maksymalna liczba punktów, jaką Wykonawca może zdobyć w postępowaniu: 100 pkt.
5. Oferta przedstawiająca najkorzystniejszy bilans kryteriów oceny ofert zostanie uznana za najkorzystniejszą ofertę złożoną w postępowaniu.
6. Wszelkie rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a przyszłym Wykonawcą odbywać się będą w walucie polskiej PLN.
Wykluczenia
1. Z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający wykluczy wykonawcę, który:
Jest powiązany z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
2. Zamawiający oceni brak podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie przedstawionego przez Wykonawcę oświadczenia – załącznik nr 3.
Zamawiający – Beneficjent
Nazwa: GMINA KOSTRZYN
Adres: Dworcowa 5, 62-025 Kostrzyn
wielkopolskie , poznański
Numer telefonu 618178565
Fax 618178191
NIP 7773114347
Tytuł projektu: Aktywizacja Seniorów z terenu Gminy Kostrzyn
Numer projektu: RPWP.07.02.02-30-0060/17-00

Dostawa środków czystości i produktów spożywczych w ramach projektu: „Aktywizacja Seniorów z terenu Gminy Kostrzyn”

 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1161451#

Dostawa środków czystości i produktów spożywczych w ramach projektu: „Aktywizacja Seniorów z terenu Gminy Kostrzyn”
1. Miejsce i termin
1.1. Oferty należy składać osobiście, pocztą, kurierem – decyduje data otrzymania oferty przez Zamawiającego – w zamkniętych kopertach, w budynku Ośrodka Pomocy Społecznej w Kostrzynie, ul. Braci Drzewieckich 1, 62-025 Kostrzyn lub w formie elektronicznej na adres sekretariat@opskostrzyn.pl.
1.2. Termin składania ofert upływa dnia 29.01.2019 r. o godz. 12.00
1.3. Oferta, która wpłynie do Zamawiającego po upływie terminu składania ofert, niezależnie od sposobu, w jaki Wykonawca składa ofertę, będzie niezwłocznie odesłana bez otwierania do Wykonawcy.
2. Opakowanie i oznaczenie dokumentów
Kompletne dokumenty zgodnie z zasadami reprezentacji Wykonawcy należy umieścić w kopercie, która będzie zawierała nazwę Wykonawcy oraz nazwę postępowania.
OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERT
1. Ofertę należy sporządzić w języku polskim, z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
3. Ofertę należy opracować na drukach stanowiących załączniki do niniejszego zapytania ofertowego lub na dokumentach własnych wykonawcy, które zawierają identyczne dane.
4. Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy umieścić w zamkniętej kopercie opatrzonej danymi Wykonawcy oraz opisem:
Dostawa środków czystości i produktów spożywczych w ramach projektu „Aktywizacja Seniorów z terenu Gminy Kostrzyn”
5. W przypadku braku powyższej informacji Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z tego braku, np. omyłkowe otwarcie oferty przed wyznaczonym terminem otwarcia lub jej nie otwarcie w trakcie sesji otwarcia ofert.
ZMIANA I WYCOFANIE OFERTY
1. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną ofertę za pomocą pisemnego powiadomienia przed upływem terminu składania ofert.
2. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty musi być podpisane przez Wykonawcę lub upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy. Powiadomienie należy złożyć w zamkniętej kopercie, która powinna być dodatkowo oznaczona odpowiednio określeniami „ZMIANA” lub „WYCOFANIE”. Koperty oznakowane dopiskiem „ZMIANA” zostaną otwarte przy otwieraniu oferty Wykonawcy, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonania zmian, zostaną dołączone do oferty.
3. Wycofana oferta bez otwierania zostanie zwrócona Wykonawcy niezwłocznie.
4. Żadna oferta nie może być zmieniona po terminie składania ofert.
Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę
sekretariat@opskostrzyn.pl
Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia
Kierownik OPS Pani Agnieszka Piasecka
Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia
tel. (61) 81 88 860
Skrócony opis przedmiotu zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa środków czystości i produktów spożywczych w ramach projektu „Aktywizacja Seniorów z terenu Gminy Kostrzyn”, Poddziałanie 7.2.2. Usługi społeczne i zdrowotne – projekty konkursowe, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.
2. Wykaz asortymentu stanowiącego przedmiot zapytania znajduje się w zapytaniu ofertowym w postaci tabelarycznej.
3. Część I – dostawa środków czystości:
3.1 Do Klubu Seniora w Gułtowach
3.2 Do Klubu Seniora w Gwiazdowie
3.3 Do Klubu Seniora w Kostrzynie
4. Część II – cykliczne dostarczanie produktów spożywczych do Klubu Seniora w miejscowości: Gułtowy, Gwiazdowo i Kostrzyn zgodnie z asortymentem opisanym w zapytaniu ofertowym w postaci tabelarycznej.
Kategoria ogłoszenia
Dostawy
Podkategoria ogłoszenia
Dostawy inne
Miejsce realizacji zamówienia
Województwo: wielkopolskie Powiat: poznański Miejscowość: Kostrzyn
Opis przedmiotu zamówienia
Cel zamówienia
Celem przedmiotu zamówienia jest dostawa środków czystości i produktów spożywczych w ramach projektu „Aktywizacja Seniorów z terenu Gminy Kostrzyn”, Poddziałanie 7.2.2. Usługi społeczne i zdrowotne – projekty konkursowe, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.
Przedmiot zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa środków czystości i produktów spożywczych w ramach projektu „Aktywizacja Seniorów z terenu Gminy Kostrzyn”, Poddziałanie 7.2.2. Usługi społeczne i zdrowotne – projekty konkursowe, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.
2. Wykaz asortymentu stanowiącego przedmiot zapytania znajduje się w zapytaniu ofertowym w postaci tabelarycznej.
3. Część I – dostawa środków czystości:
3.1 Do Klubu Seniora w Gułtowach
3.2 Do Klubu Seniora w Gwiazdowie
3.3 Do Klubu Seniora w Kostrzynie
4. Część II – cykliczne dostarczanie produktów spożywczych do Klubu Seniora w miejscowości: Gułtowy, Gwiazdowo i Kostrzyn zgodnie z asortymentem opisanym w zapytaniu ofertowym w postaci tabelarycznej.
Kod CPV
39830000-9
Nazwa kodu CPV
Środki czyszczące
Dodatkowe przedmioty zamówienia
Dodatkowy kod CPV 15800000-6 – różne produkty spożywcze.

Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów lub rozwiązań równoważnych, pod warunkiem, że zagwarantują one wykonanie zamówienia w zgodzie z treścią zapytania ofertowego oraz zapewnią uzyskanie parametrów technicznych i użytkowych nie gorszych od założonych w wyżej wymienionych dokumentach. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywane przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. W takiej sytuacji, na Wykonawcy ciąży obowiązek każdorazowego przedłożenia Zamawiającemu stosownych dokumentów, stwierdzających, że proponowane materiały, dostawy i technologia zamienne spełniają (nie są gorsze) warunki/parametry techniczne i użytkowe zawarte w dokumentacji postępowania. Obowiązek udowodnienia równoważności powiązań technicznych i użytkowych leży wyłącznie po stronie Wykonawcy. We wszystkich przypadkach wymagania techniczne mają pierwszeństwo przed standardami producenta.
Harmonogram realizacji zamówienia
TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
1. Przedmiot zamówienia Wykonawca zrealizuje w okresie:
a) dla części I zamówienia: 30 dni od podpisania umowy,
b) dla części II zamówienia: raz w miesiącu w okresie realizacji projektu, tj. od dnia zawarcia umowy do dnia 31.08.2021r.
Załączniki
załączniki do zapytania ofertowego na środki czystości i produkty spożywcze
zapytanie ofertowe na środki czystości i produkty spożywcze
Pytania i wyjaśnienia
Brak pytań i wyjaśnień
Wiedza i doświadczenie
Zamawiający uzna, że Wykonawca posiada wiedzę i doświadczenie niezbędne do realizacji zamówienia, jeżeli wykaże on, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym krótszym okresie, wykonał należycie co najmniej jedną dostawę porównywalną z przedmiotem zapytania, tj. dostawę sprzętu lub wyposażenia lub mebli lub produktów spożywczych o wartości nie mniejszej, niż wartość składanej oferty.
Warunki zmiany umowy
Określa projekt umowy – załącznik nr 4 do zapytania ofertowego.
Zawarcie umowy z Wykonawcą nastąpi:
1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, który złożył najkorzystniejszą ofertę.
2. Umowa z Wykonawcą, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą zostanie zawarta w terminie wskazanym przez Zamawiającego. Wzór umowy stanowi załącznik nr 4.
3. Projekt umowy stanowi załącznik nr 4.
4. Zamawiający zawrze z wybranym Wykonawcą umowę w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego, na co Wykonawca wyraża zgodę.
Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy
1. Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy wraz z ofertą w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:
a) Oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – załącznik nr 2;
b) Oświadczenie wykonawcy o braku powiązań z Zamawiającym – załącznik nr 3.
Zamówienia uzupełniające
Tak.
Ocena oferty
Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji
KRYTERIA, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT
1. W oparciu o kryteria oceny ofert Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które odpowiadają wymaganiom przedstawionym w niniejszym zapytaniu ofertowym.
2. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:
– cena oferty – 60 %
– klauzula społeczna – 40 %.
Najniższa cena – 60% – liczba punktów, w ramach kryterium cena obliczona zostanie przez podzielenie ceny najtańszej oferty przez cenę oferty badanej oraz przemnożenie tak otrzymanej liczby przez wagę kryterium, która wynosi 60, zgodnie z poniższym wzorem:
liczba punktów badanej oferty = (Cmin /C bad) x 60%, przy czym 1% to 1 pkt
gdzie: Cmin – najniższa cena spośród badanych ofert
Cbad – cena oferty badanej.
Końcowa liczba punktów zaokrąglona zostanie do dwóch miejsc po przecinku.
Maksymalna liczba punktów do uzyskania – 60 pkt.

Klauzula społeczna – 40% – Wykonawca otrzyma maksymalną ilość punktów w tym kryterium, jeśli przy realizacji zamówienia zatrudnieni osobę/osoby, która jest:
– bezrobotna w rozumieniu ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy
lub
– młodociana, o której mowa w przepisach prawa pracy, w celu przygotowania zawodowego
lub
– niepełnosprawna w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych
lub
– inna niż wyżej wymienione, o której mowa w ustawie z dnia 13 czerwca 2003 roku o zatrudnieniu socjalnym (Dz.U. z 2011 r., poz. 225 ze zm.) lub we właściwych przepisach państw członkowskich Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
a) Dana osoba powinna być zatrudniona w terminie nie dłuższym niż 5 dni od dnia rozpoczęcia realizacji zamówienia. Okres zatrudnienia będzie trwał nieprzerwanie przez okres realizacji umowy.
b) Na żądanie Zamawiającego Wykonawca jest zobowiązany niezwłocznie udokumentować fakt zatrudnienia osoby, o której mowa wyżej (np. ewidencja czasu pracy).
c) Zamawiający uprawniony będzie do kontroli spełnienia przez Wykonawcę wymagań dotyczących zatrudnienia w/w osoby. W celu kontroli Wykonawca zapewni Zamawiającemu dostęp do dokumentacji pracowniczej lub innej, potwierdzającej spełnianie przez w/w osobę warunków wymienionych powyżej.
d) W przypadku niespełnienia wymagań, przy realizacji zamówienia, w zakresie zatrudnienia osób, Zamawiający może rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym.
Ostateczna liczba punktów stanowić będzie sumę punktów uzyskanych w poszczególnych kryteriach. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą liczbę punktów.
Wykluczenia
1. Z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający wykluczy wykonawcę, który:
Jest powiązany z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
2. Zamawiający oceni brak podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie przedstawionego przez Wykonawcę oświadczenia – Załącznik nr 3.
Zamawiający – Beneficjent
Nazwa: GMINA KOSTRZYN
Adres:
Dworcowa 5
62-025 Kostrzyn
wielkopolskie , poznański
Numer telefonu 618178565
Fax 618178191
NIP 7773114347
Tytuł projektu: Aktywizacja Seniorów z terenu Gminy Kostrzyn
Numer projektu: RPWP.07.02.02-30-0060/17-00