500+ a członek rodziny za granicą

Osoby ubiegające się o świadczenie wychowawcze (500+), których członek rodziny (współmałżonek/ rodzic dziecka) przebywa poza granicami kraju, są zobowiązani zaznaczyć właściwe pole we wniosku, podać dane osoby przebywającej za granicą, dołączyć posiadane dokumenty np. (A1 – Zaświadczenie o ustawodawstwie dotyczącym zabezpieczenia społecznego mającym zastosowanie do osoby uprawnionej) oraz formularz dla potrzeb ustalenia ustawodawstwa państwa właściwego do wypłaty świadczeń, który można pobrać ( tutaj).

Jeżeli wyjazd za granicę nastąpi po przyznaniu świadczeń, również należy
to zgłosić.

Więcej informacji: (tutaj).

e-wnioski 500+ / 300+

Informujemy, iż wnioski elektronicznie spływają do nas z systemów bankowych z dużym opóźnieniem, nawet kilkudniowym, dlatego prosimy Państwa abyście nie wysyłali kolejnych wniosków w tej samej sprawie. Liczony jest termin faktycznego złożenia wniosku, czyli jeżeli składaliście Państwo wniosek 01.07.2019 r., a my mogliśmy go pobrać do naszego systemu dopiero 04.07.2019 r., to i tak liczy się fakt, iż złożyli go Państwo 01.07.2019 r.

Jeżeli macie Państwo wątpliwość czy wniosek został złożony to po pierwsze należy sprawdzić czy otrzymaliście Państwo powiadomienie np. z banku, nasz system także wysyła powiadomienie o przyjęciu wniosku oraz w późniejszym czasie o przyznaniu świadczenia. Przyjęcie wniosku do naszego systemu odbywa się jak wcześniej wspomnieliśmy z opóźnieniem, dlatego jeżeli nie macie jeszcze Państwo powiadomienia, to telefonicznie nie jesteśmy w stanie Państwu od razu odpowiedzieć.

Komunikat w sprawie wniosków 500+

Uprzejmie informujemy, iż składając wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego (500+) na okres zasiłkowy 2019/2021 należy wpisać WSZYSTKIE DZIECI WŁASNE, które nie ukończyły 18 r. ż., również to dziecko/dzieci, na które już Państwo pobierają świadczenia.

Składane internetowo od 1 lipca br. wnioski ( papierowo od  1 sierpnia br.) ustalają prawo do świadczenia * od 1 lipca 2019 r. ( na dzieci, które dotąd nie miały prawa tj. pierwsze lub jedyne dzieci, których rodziny przekraczałay kryterium dochodowe) oraz od 1 października 2019 r.  na dzieci kolejne. Wobec czego należy zawnioskować na wszystkie dzieci w jednym wniosku.

Prosimy także o poprawne wypełnianie wniosków, gdyż jest wiele sytuacji, w których wysyłają Państwo kilka błędnych wniosków w tej samej sprawie, co bardzo utrudnia wydanie prawidłowego rozstrzygnięcia.

Wpłynęło dotąd już sporo wniosków, wobec czego prosimy o wyrozumiałość i staranne wypełnianie wniosków, co przyspieszy proces decyzyjny.

Jeżeli mają Państwo wątpliwości składając wniosek, prosimy o telefon w godzinach urzędowania jednostki, wówczas postaramy się Państwu pomóc w miarę naszych możliwości.

  • Jeżeli złożyli już Państwo wniosek tylko na pierwsze dziecko, a nie na wszystkie, które posiadacie, prosimy wysłać odrębny wniosek, którym zawnioskujecie tylko na brakujące dzieci. Wówczas otrzymają Państwo dwie informacje o przyznaniu świadczenia wychowawczego.
  • Zawnioskować w jednym wniosku można tylko na dzieci własne.

 

  • – Sekcja Świadczeń Rodzinnych –

Start naboru wniosków

Już w najbliższy poniedziałek 1. lipca można składać wnioski elektroniczne o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego (500+) na okres zasiłkowy 2019/2021.

Od 1 lipca br. nie obowiązuje kryterium dochodowe. 

Świadczenie wychowawcze przysługuje:
1) matce albo ojcu, jeżeli dziecko wspólnie zamieszkuje i pozostaje na utrzymaniu matki albo ojca, z zastrzeżeniem  przypadku gdy, dziecko zgodnie z orzeczeniem sądu, jest pod opieką naprzemienną obydwojga rodziców rozwiedzionych, żyjących w separacji lub
żyjących w rozłączeniu sprawowaną w porównywalnych i powtarzających się
okresach, albo
2) opiekunowi faktycznemu dziecka, jeżeli dziecko wspólnie zamieszkuje
i pozostaje na utrzymaniu opiekuna faktycznego, albo
3) opiekunowi prawnemu dziecka, albo
4) dyrektorowi domu pomocy społecznej.

Świadczenie wychowawcze przysługuje do dnia ukończenia przez dziecko 18. roku życia.

Ważne: w przypadku złożenia wniosku o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego w okresie od dnia 1 lipca
2019 r. do dnia 30 września 2019 r., prawo do świadczenia wychowawczego na podstawie tego wniosku ustala się, począwszy od dnia 1 lipca 2019 r., o ile prawo do świadczenia wychowawczego w okresie, na który jest ustalane, nie jest
przyznane.

Równolegle można również złożyć wniosek o świadczenie dobry start (300+), zasiłek rodzinny czy fundusz alimentacyjny.

Z uwagi na prognozowane ogromne zainteresowanie programem, prosimy wszystkich mieszkańców gminy Kostrzyn, którzy mają możliwość złożenia wniosku elektronicznie np. za pośrednictwem bankowości elektronicznej, aby uczynili to niezwłocznie.Dane wnioskodawcy (matki lub ojca) są automatycznie kopiowane z danych figurujących w banku, należy dopisać zamieszkujące, będące na Państwa utrzymaniu dzieci, które nie ukończyły 18 roku życia.

Bieg sprawie nadaje się  w momencie złożenia prawidłowo wypełnionego  wniosku wraz pełną dokumentacją. Dlatego, jeżeli wymaga tego Państwa indywidualna sytuacja należy do wniosku dołączyć dokumenty np. wyrok orzekający rozwód, separację, opiekę naprzemienną.

Ustalając prawo do świadczenia wychowawczego, poza odpowiednimi informacjami wskazanymi we wniosku uwzględnia się również odpowiednio:
1) kartę pobytu – w przypadku cudzoziemca przebywającego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie
zezwolenia na pobyt czasowy udzielonego w związku z okolicznościami, o których mowa w art. 127 ustawy z dnia
12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2018 r. poz. 2094 i 2399 oraz z 2019 r. poz. 577 i 622);
2) kartę pobytu i decyzję o udzieleniu cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub
inny dokument uprawniający cudzoziemca do pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, który uprawnia do wykonywania pracy;
3) zaświadczenie sądu opiekuńczego lub ośrodka adopcyjnego o prowadzonym postępowaniu sądowym w sprawie o przysposobienie dziecka;
4) odpis orzeczenia sądu wskazującego na pozostawanie dziecka pod opieką naprzemienną obojga rodziców sprawowaną w porównywalnych i powtarzających się okresach;
5) orzeczenie sądu o ustaleniu opiekuna prawnego dziecka;

6)prawomocne orzeczenie sądu orzekające rozwód lub separację,

7)inne dokumenty, w tym oświadczenia, niezbędne do ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego.

Osoby, które nie mają możliwości złożenia wniosku elektronicznie mogą złożyć go w formie papierowej, w siedzibie Ośrodka od 1 sierpnia br., po uprzednim umówieniu się na termin.

Zapisy będziemy przyjmowali telefonicznie i osobiście w sekretariacie od 15 lipca br. Od tego dnia będą także wydawane formularze do wypełnienia.

Komunikat

Szanowni Państwo,

w związku ze zbliżającym się nowym okresem zasiłkowym Ośrodek Pomocy Społecznej w Kostrzynie informuje, że od 1 lipca br. będzie można złożyć elektroniczne wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego (500+), świadczenia ,, Dobry start” (300+), funduszu alimentacyjnego, zasiłku rodzinnego i specjalnego zasiłku opiekuńczego.

Zachęcamy do skorzystania z elektronicznej formy składania wniosków np. za pośrednictwem bankowości elektronicznej, portalu Empatia czy PUE ZUS.

Rozpatrywanie odbywa się według kolejności złożenia prawidłowo wypełnionego, zawierającego wszystkie niezbędne dane, kompletnego wniosku (jeżeli wymaga tego indywidualna sytuacja złożonego wraz z kompletem dokumentów). Każdy wniosek przed kwalifikacją przechodzi weryfikację systemową, która także wpływa na termin realizacji.

W pierwszej kolejności będą rozpatrywane wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz o ustalenie prawa do świadczenia dobry start złożone elektronicznie w lipcu, zachęcamy zatem do tej formy składania wniosków.

( UWAGA: nie ma możliwości złożenia wniosku mailowo! )

Wkrótce zaczniemy publikować kolejne informacje dotyczące składania wniosków i  realizowanych świadczeń.

Wnioski w formie papierowej będą przyjmowane w naszej siedzibie od 1 sierpnia br., jednakże po uprzednim zapisaniu się na termin przyjęcia, którego będzie można dokonać telefonicznie pod numerem: 61 8188860 lub osobiście od 15 lipca br., od tego dnia będą wydawane również formularze wniosków.  

W przypadku złożenia wniosku o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego w okresie od dnia 1 lipca 2019 r. do dnia 30 września 2019 r., prawo do świadczenia wychowawczego na podstawie tego wniosku ustala się, począwszy od dnia 1 lipca 2019 r., o ile prawo do świadczenia wychowawczego w okresie, na który jest ustalane, nie jest przyznane.

Wnioski o świadczenie wychowawcze na okres 2019/2021 złożone wraz z wymaganymi dokumentami do dnia 31 sierpnia 2019 r., zostaną rozpatrzone i wypłacone do dnia 31 października 2019 r.

Prosimy o czytelne i poprawne uzupełnianie wniosków (wymagane dane przybliżymy Państwu wkrótce na naszej stronie internetowej) np. istotny jest adres e-mail, ponieważ zamiast dotąd wydawanej papierowej wersji decyzji administracyjnej o przyznanym świadczeniu będziemy zawiadamiać informacją o przyznaniu świadczenia, którą dostarczać będziemy właśnie pocztą elektroniczną.

Osoby ubiegające się o świadczenia z funduszu alimentacyjnego mogą złożyć wniosek w wersji papierowej również od 1 sierpnia, a w wersji elektronicznej od 1 lipca. Do wniosku należy dołączyć zaświadczenie od Komornika Sądowego o bezskuteczności egzekucji alimentacyjnej za dwa miesiące poprzedzające złożenie wniosku oraz o wyegzekwowanych alimentach w 2018 roku.  Istnieje duże prawdopodobieństwo, że decyzje (klasyczna papierowa wersja decyzji administracyjnej) z funduszu alimentacyjnego będą wydawane w październiku br., dlatego prosimy nie zwlekać ze złożeniem wniosku, by uniknąć przerwy w wypłacie świadczeń. Ustawowo wyłącznie złożenie poprawnego i kompletnego wniosku wraz z dokumentami w lipcu i sierpniu gwarantuje ciągłość wypłaty świadczeń. Kryterium dochodowe od okresu świadczeniowego 2019/2020 wynosi 800 zł/os.

Przewidujemy bardzo duże zainteresowanie ubieganiem się o świadczenia, także z uwagi na ograniczone możliwości prosimy o wyrozumiałość oraz śledzenie informacji na naszej stronie internetowej.

Z poważaniem,

Agnieszka Piasecka

kierownik OPS Kostrzyn

 

 

 

 

Komunikat

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Kostrzynie, ul. Braci Drzewieckich 1 poszukuje kandydata na opiekuna prawnego dla osoby całkowicie ubezwłasnowolnionej. 

Szczegółowe informacje dotyczące wymienionej sprawy udzielane będą osobom zainteresowanym w Ośrodku Pomocy Społecznej w Kostrzynie. 

Ogłoszenie

Ogłoszenie o wyborze oferty na usługi społeczne pn.: Działania aktywizujące w zakresie opieki społecznej realizowane w ramach projektu „Aktywizacja Seniorów z terenu Gminy Kostrzyn” znajduje się pod poniższym linkiem:

http://bip.wokiss.pl/kostrzynm/bip/przetargi-osrodek-pomocy-spolecznej/zamowienia-na-uslugi-spoleczne-pn.-dzialania-aktywizujace-w-zakresie-opieki-spolecznej-realizowane-w-ramach-projektu-pn.-aktywizacja-seniorow-z-terenu-gminy-kostrzynie-01.04.2019-r./ogloszenie-o-wyborze-oferty1.html

„Młodzież przeciwko uzależnieniom”

W lutym br. w Naszej gminie pod wpływem dramatycznych wydarzeń związanych z zażywaniem przez młodych ludzi dopalaczy, narodził się pomysł kampanii społecznej „Młodzież przeciwko uzależnieniom.”

Głównym założeniem organizatorów, było uświadomienie osób dorosłych ( rodziców), że powinni bacznie obserwować swoje dzieci, kontrolować to z kim się spotykają, zapewnić że rodzic to osoba której można powiedzieć o swoich problemach, i co najważniejsze – rozmawiać. Następnym celem było przekonanie, że nie wolno bagatelizować tego ile czasu dziennie przeznaczają one na siedzenie przed ekranem monitora komputerowego lub smartphona. Kolejnym – ważnym – aspektem kampanii była również przemoc wśród rówieśników, która odbiera poczucie bezpieczeństwa, własnej wartości oraz powoduje różne zaburzenia psychiczne, mające znaczny wpływ na funkcjonowaniu zarówno teraz jak i w życiu dorosłym.
Kampania „Młodzież przeciwko uzależnieniom” miała jak najlepiej trafić do odbiorców – mieszkańców Naszej gminy. Najważniejsze są dla nas dzieci, dlatego to one są twórcami prac, które będą mieli Państwo możliwość oglądać w obrębie naszej gminy. Jedną z prac konkursowych, wykonaną przez klasę 3 gimnazjum z Zespołu Szkół w Siekierkach Wielkich mogli podziwiać nie tylko mieszkańcy naszej gminy ale wszyscy odbiorcy telewizji STK, bo właśnie tam został wyemitowany, stworzony przez nich film. Wszystkie szkoły z gminy Kostrzyn, wzięły udział w konkursie związanym z tematyką uzależnień, a prace były wykonywane kolejno w przedziale wiekowym : klasy 1-3 szkoły podstawowe, klasy 4-6 szkoły podstawowe oraz klas 3 gimnazjum i 7-8 szkoły podstawowe.
Ostatnia część kampanii „młodzież przeciwko uzależnieniom” to zdjęcia które zostały wykonane naszym dzieciom. Organizatorzy chcieli aby kampania była personalna i zwracała uwagę rodziców, że zagrożenia oraz niebezpieczeństwo związane z postępem świata, czy nienawiścią wśród rówieśników, mogą dotyczyć również ich dzieci. Dlatego zdjęcia przedstawiające młodzież z konkretnej miejscowości, zawisną w formie banerów przy ich szkołach, aby wpłynąć na osoby dorosłe, które nie zawsze są świadome otaczającego ich zagrożenia.

Zamieszczono oryginalny tekst bez korekcji – redakcja.