Szanowni Państwo,

Ośrodek Pomocy Społecznej w Kostrzynie zwraca się do wszystkich klientów z apelem, aby w miarę możliwości ograniczyli Państwo bezpośrednie wizyty w naszej instytucji do spraw szczególnie ważnych i niecierpiących zwłoki w związku z przypadkami zachorowań na koronawirusa na terenie Polski, w tym także powiatu poznańskiego.

Prosimy osoby przeziębione lub z innymi oznakami pogorszenia stanu zdrowia, aby nie przychodziły bezpośrednio do placówki, lecz w razie konieczności skontaktowały się z nami telefonicznie.

Wypłaty należnych Państwu świadczeń będą przebiegały zgodnie z przyjętym harmonogramem wypłat dostępnym na stronie internetowej www.opskostrzyn.pl

Zachęcam Państwa do załatwiania spraw za pośrednictwem dostępnych usług elektronicznych np. za pośrednictwem Profilu zaufanego lub bankowości elektronicznej, a w ostateczności za pośrednictwem poczty tradycyjnej. Pytania dotyczące świadczeń można kierować na adres głównej poczty elektronicznej: sekretariat@opskostrzyn.pl lub telefonicznie pod nr: 61 81 88 860.

Dodatkowo informuję, że dla wszystkich osób, które otrzymały wezwanie o uzupełnienie dokumentacji z zakresu świadczeń: rodzinnych, alimentacyjnych, wychowawczych (500+), pomocy społecznej i innych z terminem 14 dniowym na ich dostarczenie termin ten zostaje wydłużony do 30 dni.

Proszę pamiętać, że np. świadczenie wychowawcze otrzymacie Państwo od dnia narodzin dziecka, jeżeli wniosek zostanie złożony w terminie 3 miesięcy od dnia jego narodzin, dlatego też nie ma konieczności składania wniosku bezpośrednio w miesiącu urodzenia dziecka.

Mam nadzieje, że moja prośba spotka się z Państwa zrozumieniem wobec sytuacji, w której się znaleźliśmy, ponieważ mamy na uwadze nasze wspólne dobro.

Z wyrazami szacunku,

Marlena Chłopicka
p.o. Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej
w Kostrzynie

PROSIMY PAŃSTWA O POWAŻNE POTRAKTOWANIE NASZEJ PROŚBY

p.o KIEROWNIK OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W KOSTRZYNIE UL. BRACI DRZEWIECKICH 1, 62-025 KOSTRZYN OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO – MŁODSZY KSIĘGOWY

I. DANE PODSTAWOWE
1. Nazwa i adres jednostki: Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Braci Drzewieckich 1, 62-025 Kostrzyn.
2. Nazwa stanowiska pracy: młodszy księgowy
3. Rodzaj umowy: umowa o pracę
4. Wymiar etatu: pełen wymiar czasu pracy.

II. WYMAGANIA NIEZBĘDNE
1. Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia warunki określone w art. 54 ust. 2 ustawy o finansach publicznych,
2. Posiada obywatelstwo polskie,
3. Ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,
4. Nie była prawomocnie skazana za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe.
5. Wykształcenie średnie ( preferowane ekonomiczne).
6. Co najmniej dwuletni staż pracy w księgowości.

III. WYMAGANIA DODATKOWE
1. Znajomość ustawy o finansach publicznych i rachunkowości,
2. Znajomość zagadnień rachunkowości budżetowej, przepisów podatkowych, płacowych oraz przepisów z zakresu ubezpieczeń społecznych,
3. Znajomość przepisów z zakresu prawa samorządowego, prawa pracy, ochrony danych osobowych,
4. Znajomość zasad finansowania zadań z pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych,
5. Posiadanie umiejętności sporządzania danych statystycznych, tworzenia prognoz, zestawień, planów w oparciu o materiały źródłowe i przewidywane założenia,
6. Umiejętność pracy w systemach informatycznych, w tym programów księgowych i sprawozdawczych,
7. Znajomość zasad księgowości budżetowej, planu kont i klasyfikacji budżetowej oraz zasad gospodarki finansowej jednostek budżetowych i dyscypliny finansów publicznych,
8. Mile widziane doświadczenie w pracy w jednostkach samorządu terytorialnego i zaświadczenie o ukończeniu służby przygotowawczej,
9. Znajomość przepisów dotyczących zasad wykorzystywania środków unijnych,
10. Prowadzenie pełnej dokumentacji kadrowo – płacowej/ akta osobowe, sporządzanie dokumentów kadrowych: zaświadczenia, umowy, aneksy, świadectwa pracy, ewidencja czasu pracy,
11. Sporządzanie list płac, rozliczanie składek ZUS, FP, podatku dochodowego, obsługa programu „Płatnik”,
12. Prowadzenie ewidencji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, pozostałych środków oraz majątku niskocennego, naliczanie amortyzacji, inwentaryzacja składników majątku,
13. Prowadzenie rachunkowości jednostki zgodnie z obowiązującymi przepisami,
14. Sporządzanie sprawozdań finansowych i statystycznych,
15. Komunikatywność, sumienność, umiejętność pracy na samodzielnym stanowisku, a także w zespole, odpowiedzialność, terminowość i dokładność w realizacji powierzonych zadań, dyspozycyjność,
16. Nieposzlakowana opinia, wysoka kultura osobista

IV. ZAKRES WYKONYWANYCH ZADAŃ NA STANOWISKU BĘDĄCYM PRZEDMIOTEM NABORU
1. Prowadzenie rachunkowości jednostki zgodnie z obowiązującymi przepisami,
2. Sporządzanie sprawozdań finansowych i statystycznych,
3. Prowadzenia rozliczeń z ZUS i US,
4. Przygotowanie i składanie deklaracji, zgłoszeń zgodnie z obowiązującymi przepisami,
5. Dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym oraz kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych,
6. Prowadzenie ewidencji syntetycznej i analitycznej dochodów i wydatków,
7. Przestrzeganie dyscypliny finansów publicznych oraz tajemnicy służbowej,
8. Sporządzanie naliczeń odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, planu i sprawozdawczości funduszu, przekazywanie naliczonych odpisów oraz nadzorowanie prawidłowości potrąceń i kontrolowanie zgodności wydatków z regulaminem i przepisami prawa,
9. Rozliczanie środków finansowych pozyskanych z dotacji lub konkursów,
10. Rozliczanie zadłużenia dłużników alimentacyjnych zgodnie z ustawą o pomocy osobom uprawnionym do alimentów,
11. Kontrola prawidłowości inwentaryzacji przeprowadzonej w Ośrodku (rozliczenie inwentaryzacji rocznej),
12. Zapewnienie terminowego ściągania należności,
13. Gromadzenie i przechowywanie dowodów księgowych oraz pozostałej dokumentacji przewidzianej ustawą,
14. Prowadzenie rejestru dokumentów w obrębie prowadzonych spraw,
15. Wykonywanie innych nie wymienionych wyżej zadań, które na mocy prawa lub przepisów wewnętrznych wydanych przez kierownika OPS należą do kompetencji młodszego księgowego.
16. Prowadzenie kasy Ośrodka Pomocy Społecznej,

V. INFORMACJE O WARUNKACH I MIEJSCU PRACY
Pomieszczenie przeznaczone dla stanowiska objętego naborem spełnia wymogi określone przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy. Stanowisko pracy związane z pracą przy komputerze, przemieszczaniem się wewnątrz i na zewnątrz budynku oraz obsługą interesantów. Praca w równoważnym systemie czasu pracy.

VI. DOKUMENTY WYMAGANE:

1. Życiorys (CV) wraz z listem motywacyjnym, zawierające wyłącznie niezbędne dla procesu rekrutacji informacje (w tym: imię i nazwisko, miejsce zamieszkania, telefon lub adres mail do celów kontaktowych, przebieg doświadczenia zawodowego, posiadane kwalifikacje, informacje o posiadaniu prawa jazdy, znajomości języków), podpisane odręcznie (brak własnoręcznego podpisu na wymienionych dokumentach powoduje niespełnienie wymagań formalnych),
2. Kserokopia dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, doświadczenie zawodowe i staż pracy (kserokopie wszystkich świadectw pracy, dokumentujących posiadany staż pracy lub zaświadczenia o zatrudnieniu),
3. Oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,
4. Oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
5. Opinie, referencje (jeśli kandydat takie posiada),
6. Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
7. Oświadczenie kandydata o treści: „ wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji zgodnie art 37 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1202 ze zm.).’’

VII. MIEJSCE I TERMIN ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW
1. Oferty i wszystkie wymagane dokumenty należy złożyć osobiście w budynku Ośrodka Pomocy Społecznej w Kostrzynie: poniedziałek 9:00-17:00, wtorek – piątku 7:00-15: 00 lub przesłać na adres Ośrodka Pomocy Społecznej w Kostrzynie, ul. Braci Drzewieckich 1, 62 – 025 Kostrzyn w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Nabór na stanowisko: „ Młodszy Księgowy” do dnia 24 marca 2020r. , do godz: 15.00
2. Terminem wiążącym jest data wpływu do Ośrodka Pomocy Społecznej w Kostrzynie, a nie data nadania przesyłki.
3. Rozpatrujemy tylko i wyłącznie aplikacje nadsyłane w odpowiedzi na opublikowane ogłoszenie o pracę, w formie, zakresie i na warunkach określonych w jego treści. Aplikacje otrzymane po terminie (decyduje data wpływu) nie będą rozpatrywane.
4. Kandydaci spełniający wymagania formalne i zakwalifikowani do dalszego etapu rekrutacji zostaną powiadomieni o terminie spotkania i metodzie rekrutacji w sposób jaki wskazali w CV (telefonicznie lub mailowo).
5. Aplikacje odrzucone czyli nie spełniające wymagań formalnych oraz odrzucone
w procesie rekrutacji zostaną zniszczone komisyjnie w sposób trwały i nieodwracalny po upływie 3 miesięcy od daty opublikowania informacji o wynikach naboru na stronie internetowej BIP oraz na stronie internetowej Ośrodka Pomocy Społecznej w Kostrzynie (www.opskostrzyn.pl).
6. p.o Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Kostrzynie zastrzega sobie prawo odwołania naboru w całości lub części, przedłużenia terminu składania ofert pracy, zmiany terminu i miejsca otwarcia ofert.

VIII. KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

W celu zapoznania się z informacjami dotyczącymi przetwarzania danych osobowych kandydatów na stanowisko Młodszy Księgowy przedłożona zostaje klauzula informacyjna stanowiąca załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia.

 

Informacje o wynikach naboru  opublikowane na stronie internetowej (www.opskostrzyn.pl)

Postępowanie składać się będzie z:
Etap I. Sprawdzenie warunków formalnych oraz wstępna ocena merytoryczna.
Etap II. Rozmowa kwalifikacyjna z kandydatem w Ośrodku Pomocy Społecznej w Kostrzynie, ul. Braci Drzewieckich 1.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Kostrzynie
p.o kierownik
Marlena Chłopicka

Załącznik nr 1.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA USŁUGI SPOŁECZNE


Ośrodek Pomocy Społecznej w Kostrzynie w ramach projektu „Niesamodzielni mają wsparcie w Kostrzynie” dofinansowanego ze źródeł programu WRPO na lata 2014-2020, w ramach Osi Priorytetowej: Oś Priorytetowa 7 Włączenie społeczne Działanie 7.2 2 Usługi społeczne i zdrowotne składa ogłoszenie o zamówieniu na:
-świadczenie usług opiekuńczych;
– świadczenie usług asystenckich.
Odbiorcami usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania i usług asystenckich są osoby potrzebujące wsparcia w codziennym funkcjonowaniu zamieszkałe na terenie gminy Kostrzyn.

Oferty należy złożyć w nieprzejrzystym opakowaniu/zamkniętej kopercie w: Urzędzie Miejskim w Kostrzynie, ul. Dworcowa 5, 62-025 Kostrzyn, pok. 01 – sekretariat – I p.

Więcej informacji można uzyskać na stronie internetowej: www.opskostrzyn.pl ( Tag: projekt Niesamodzielni mają wsparcie w Kostrzynie/ przetargi i zapytania ofertowe)

Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarcia ofert „Niesamodzielni mają wsparcie w Kostrzynie” – świadczenie usług opiekuńczych i asystenckich

http://bip3.wokiss.pl/kostrzyn/bip/przetargi-osrodek-pomocy-spolecznej/niesamodzielni-maja-wsparcie-w-kostrzynie-%C5%9Bwiadczenie-uslug-opiekunczych-i-asystenckich.html?pid=11420