Zapisy na złożenie wniosków

Dziś ruszają zapisy, aby móc złożyć wnioski w formie papierowej od 1 sierpnia br. na nowe okresy zasiłkowe.

Zapisać na termin złożenia wniosków można dokonać poprzez osobistą wizytę w sekretariacie OPS Kostrzyn lub telefonicznie pod nr: 61 8188860.

Od dziś można pobrać formularze wniosków o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego (500+) oraz o ustalenie prawa do świadczenia dobry start (300+).

Nie otrzymaliśmy jeszcze z drukarni formularzy wniosków o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego oraz o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego. O ich dostępności powiadomimy Państwa odrębnym wpisem na stronie.

Zmiany w 300+

Rodzice i opiekunowie uczących się dzieci do 20 r. życia (w przypadku dzieci z niepełnosprawnościami – do 24 r. życia) mogą składać wnioski o świadczenie na wyprawkę szkolną od 1 lipca drogą elektroniczną (za pośrednictwem kanałów bankowości elektronicznej, portalu Emp@tia a od 1 sierpnia – drogą tradycyjną.

W lipcu można ubiegać się o wyprawkę szkolną na w/w dzieci, które uczęszczają do szkoły podstawowej, szkoły ponadpodstawowej i dotychczasowej
szkoły ponadgimnazjalnej, z wyjątkiem szkoły policealnej i szkoły dla dorosłych, szkoły artystycznej, w której jest realizowany obowiązek szkolny lub nauki, a także młodzieżowy ośrodek socjoterapii, specjalny ośrodek szkolno-
-wychowawczy, specjalny ośrodek wychowawczy, ośrodek rewalidacyjno-wychowawczy.

Świadczenie dobry start nie przysługuje:
1) jeżeli dziecko lub osoba ucząca się zostały umieszczone w domu pomocy społecznej, schronisku dla nieletnich, zakładzie poprawczym, areszcie śledczym, zakładzie karnym, szkole wojskowej lub innej szkole, jeżeli instytucje te zapewniają nieodpłatnie pełne utrzymanie;
2) na dziecko z tytułu rozpoczęcia rocznego przygotowania przedszkolnego.

Uwaga zmiany, które umożliwiają przyznanie świadczenia na rzecz osób uczących się w szkołach policealnych i dla dorosłych wchodzą w życie od 1 sierpnia 2019 r.

Wnioski o świadczenie „Dobry start” na rok szkolny 2019/2020 dla uczniów szkół dla dorosłych i szkół policealnych (spełniających kryterium wieku), składać można tylko drogą tradycyjną (np. podczas osobistej wizyty w urzędzie lub drogą pocztową) od 1 sierpnia 2019 r. (należy się wcześniej umówić na termin złożenia).

Wniosek do pobrania i wypełnienia, który należy złożyć w siedzibie, po uprzednim umówieniu się na termin złożenia (tutaj).

500+ a członek rodziny za granicą

Osoby ubiegające się o świadczenie wychowawcze (500+), których członek rodziny (współmałżonek/ rodzic dziecka) przebywa poza granicami kraju, są zobowiązani zaznaczyć właściwe pole we wniosku, podać dane osoby przebywającej za granicą, dołączyć posiadane dokumenty np. (A1 – Zaświadczenie o ustawodawstwie dotyczącym zabezpieczenia społecznego mającym zastosowanie do osoby uprawnionej) oraz formularz dla potrzeb ustalenia ustawodawstwa państwa właściwego do wypłaty świadczeń, który można pobrać ( tutaj).

Jeżeli wyjazd za granicę nastąpi po przyznaniu świadczeń, również należy
to zgłosić.

Więcej informacji: (tutaj).

e-wnioski 500+ / 300+

Informujemy, iż wnioski elektronicznie spływają do nas z systemów bankowych z dużym opóźnieniem, nawet kilkudniowym, dlatego prosimy Państwa abyście nie wysyłali kolejnych wniosków w tej samej sprawie. Liczony jest termin faktycznego złożenia wniosku, czyli jeżeli składaliście Państwo wniosek 01.07.2019 r., a my mogliśmy go pobrać do naszego systemu dopiero 04.07.2019 r., to i tak liczy się fakt, iż złożyli go Państwo 01.07.2019 r.

Jeżeli macie Państwo wątpliwość czy wniosek został złożony to po pierwsze należy sprawdzić czy otrzymaliście Państwo powiadomienie np. z banku, nasz system także wysyła powiadomienie o przyjęciu wniosku oraz w późniejszym czasie o przyznaniu świadczenia. Przyjęcie wniosku do naszego systemu odbywa się jak wcześniej wspomnieliśmy z opóźnieniem, dlatego jeżeli nie macie jeszcze Państwo powiadomienia, to telefonicznie nie jesteśmy w stanie Państwu od razu odpowiedzieć.

Start naboru wniosków

Już w najbliższy poniedziałek 1. lipca można składać wnioski elektroniczne o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego (500+) na okres zasiłkowy 2019/2021.

Od 1 lipca br. nie obowiązuje kryterium dochodowe. 

Świadczenie wychowawcze przysługuje:
1) matce albo ojcu, jeżeli dziecko wspólnie zamieszkuje i pozostaje na utrzymaniu matki albo ojca, z zastrzeżeniem  przypadku gdy, dziecko zgodnie z orzeczeniem sądu, jest pod opieką naprzemienną obydwojga rodziców rozwiedzionych, żyjących w separacji lub
żyjących w rozłączeniu sprawowaną w porównywalnych i powtarzających się
okresach, albo
2) opiekunowi faktycznemu dziecka, jeżeli dziecko wspólnie zamieszkuje
i pozostaje na utrzymaniu opiekuna faktycznego, albo
3) opiekunowi prawnemu dziecka, albo
4) dyrektorowi domu pomocy społecznej.

Świadczenie wychowawcze przysługuje do dnia ukończenia przez dziecko 18. roku życia.

Ważne: w przypadku złożenia wniosku o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego w okresie od dnia 1 lipca
2019 r. do dnia 30 września 2019 r., prawo do świadczenia wychowawczego na podstawie tego wniosku ustala się, począwszy od dnia 1 lipca 2019 r., o ile prawo do świadczenia wychowawczego w okresie, na który jest ustalane, nie jest
przyznane.

Równolegle można również złożyć wniosek o świadczenie dobry start (300+), zasiłek rodzinny czy fundusz alimentacyjny.

Z uwagi na prognozowane ogromne zainteresowanie programem, prosimy wszystkich mieszkańców gminy Kostrzyn, którzy mają możliwość złożenia wniosku elektronicznie np. za pośrednictwem bankowości elektronicznej, aby uczynili to niezwłocznie.Dane wnioskodawcy (matki lub ojca) są automatycznie kopiowane z danych figurujących w banku, należy dopisać zamieszkujące, będące na Państwa utrzymaniu dzieci, które nie ukończyły 18 roku życia.

Bieg sprawie nadaje się  w momencie złożenia prawidłowo wypełnionego  wniosku wraz pełną dokumentacją. Dlatego, jeżeli wymaga tego Państwa indywidualna sytuacja należy do wniosku dołączyć dokumenty np. wyrok orzekający rozwód, separację, opiekę naprzemienną.

Ustalając prawo do świadczenia wychowawczego, poza odpowiednimi informacjami wskazanymi we wniosku uwzględnia się również odpowiednio:
1) kartę pobytu – w przypadku cudzoziemca przebywającego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie
zezwolenia na pobyt czasowy udzielonego w związku z okolicznościami, o których mowa w art. 127 ustawy z dnia
12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2018 r. poz. 2094 i 2399 oraz z 2019 r. poz. 577 i 622);
2) kartę pobytu i decyzję o udzieleniu cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub
inny dokument uprawniający cudzoziemca do pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, który uprawnia do wykonywania pracy;
3) zaświadczenie sądu opiekuńczego lub ośrodka adopcyjnego o prowadzonym postępowaniu sądowym w sprawie o przysposobienie dziecka;
4) odpis orzeczenia sądu wskazującego na pozostawanie dziecka pod opieką naprzemienną obojga rodziców sprawowaną w porównywalnych i powtarzających się okresach;
5) orzeczenie sądu o ustaleniu opiekuna prawnego dziecka;

6)prawomocne orzeczenie sądu orzekające rozwód lub separację,

7)inne dokumenty, w tym oświadczenia, niezbędne do ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego.

Osoby, które nie mają możliwości złożenia wniosku elektronicznie mogą złożyć go w formie papierowej, w siedzibie Ośrodka od 1 sierpnia br., po uprzednim umówieniu się na termin.

Zapisy będziemy przyjmowali telefonicznie i osobiście w sekretariacie od 15 lipca br. Od tego dnia będą także wydawane formularze do wypełnienia.

Komunikat

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Kostrzynie, ul. Braci Drzewieckich 1 poszukuje kandydata na opiekuna prawnego dla osoby całkowicie ubezwłasnowolnionej. 

Szczegółowe informacje dotyczące wymienionej sprawy udzielane będą osobom zainteresowanym w Ośrodku Pomocy Społecznej w Kostrzynie. 

„Młodzież przeciwko uzależnieniom”

W lutym br. w Naszej gminie pod wpływem dramatycznych wydarzeń związanych z zażywaniem przez młodych ludzi dopalaczy, narodził się pomysł kampanii społecznej „Młodzież przeciwko uzależnieniom.”

Głównym założeniem organizatorów, było uświadomienie osób dorosłych ( rodziców), że powinni bacznie obserwować swoje dzieci, kontrolować to z kim się spotykają, zapewnić że rodzic to osoba której można powiedzieć o swoich problemach, i co najważniejsze – rozmawiać. Następnym celem było przekonanie, że nie wolno bagatelizować tego ile czasu dziennie przeznaczają one na siedzenie przed ekranem monitora komputerowego lub smartphona. Kolejnym – ważnym – aspektem kampanii była również przemoc wśród rówieśników, która odbiera poczucie bezpieczeństwa, własnej wartości oraz powoduje różne zaburzenia psychiczne, mające znaczny wpływ na funkcjonowaniu zarówno teraz jak i w życiu dorosłym.
Kampania „Młodzież przeciwko uzależnieniom” miała jak najlepiej trafić do odbiorców – mieszkańców Naszej gminy. Najważniejsze są dla nas dzieci, dlatego to one są twórcami prac, które będą mieli Państwo możliwość oglądać w obrębie naszej gminy. Jedną z prac konkursowych, wykonaną przez klasę 3 gimnazjum z Zespołu Szkół w Siekierkach Wielkich mogli podziwiać nie tylko mieszkańcy naszej gminy ale wszyscy odbiorcy telewizji STK, bo właśnie tam został wyemitowany, stworzony przez nich film. Wszystkie szkoły z gminy Kostrzyn, wzięły udział w konkursie związanym z tematyką uzależnień, a prace były wykonywane kolejno w przedziale wiekowym : klasy 1-3 szkoły podstawowe, klasy 4-6 szkoły podstawowe oraz klas 3 gimnazjum i 7-8 szkoły podstawowe.
Ostatnia część kampanii „młodzież przeciwko uzależnieniom” to zdjęcia które zostały wykonane naszym dzieciom. Organizatorzy chcieli aby kampania była personalna i zwracała uwagę rodziców, że zagrożenia oraz niebezpieczeństwo związane z postępem świata, czy nienawiścią wśród rówieśników, mogą dotyczyć również ich dzieci. Dlatego zdjęcia przedstawiające młodzież z konkretnej miejscowości, zawisną w formie banerów przy ich szkołach, aby wpłynąć na osoby dorosłe, które nie zawsze są świadome otaczającego ich zagrożenia.

Zamieszczono oryginalny tekst bez korekcji – redakcja.


 

Noworoczne spotkanie kombatantów

Tradycją można już nazwać noworoczne spotkania kombatantów, które organizowane są przez Burmistrza Gminy Kostrzyn i Ośrodek Pomocy Społecznej w Kostrzynie. Przedstawicielem z ramienia Gminy była Sekretarz Pani Barbara Jaskuła a OPS reprezentowała Kierownik Pani Agnieszka Piasecka, obecnością swoją zaszczycił również regionalista Pan Kazimierz Matysek. Tegoroczna impreza została uświetniona poprzez występ kostrzyńskiego chóru Złota Jesień.

Informacja o wyniku naboru partnera do realizacji projektu w ramach 7.2.2 Usługi społeczne i zdrowotne z dnia 2018-12-03

Zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 roku o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1431) w związku z ogłoszeniem zamieszczonym w dniu 30.11.2018 r. na stronie internetowej Ośrodka Pomocy Społecznej w Kostrzynie o otwartym naborze partnera w celu wspólnej realizacji projektu w ramach naboru dla Działania 7.2 Usługi społeczne i zdrowotne Poddziałanie 7.2.2 Usługi społeczne i zdrowotne – projekty konkursowe, ogłoszonego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020, ogłoszonego przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego, Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Kostrzynie informuje, iż w wymaganym terminie złożona została jedna oferta.
Podmiotem wybranym do pełnienia funkcji partnera został:
Ośrodek Wsparcia Osób Niesamodzielnych i Niepełnosprawnych
ul. Kminkowa 182e/2
62-064 Plewiska
Wybór partnera odbył się w oparciu o art. 33 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 roku o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1431).
Oferta spełniła stawiane wymagania formalne oraz merytoryczne, niezbędne do realizacji projektu.