Zapytanie ofertowe – dożywianie dzieci w szkołach na terenie gminy Kostrzyn

Kostrzyn, dnia 21.08.2019 r.

 

Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Braci Drzewieckich 1
62-025 Kostrzyn
Tel. 61 8 188 860

Zapytanie ofertowe

1. Zamawiający

Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Braci Drzewieckich 1, 62-025 Kostrzyn
NIP 786 11 99 975

Zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej z uwzględnieniem poniższych wymagań.

2. Opis przedmiotu zamówienia

1) Przedmiot zamówienia obejmuje codzienne przygotowanie i dostawę do placówek oświatowych na terenie gminy Kostrzyn gorącego posiłku na osobę w postaci jednego dania, a także wydawanie posiłków .

2) Wykonawca oświadcza, iż posiada uprawnienia oraz odpowiednie kwalifikacje i warunki do należytego wykonania przedmiotowej usługi.

3) Zamówienie obejmuje dożywianie w następujących szkołach:

Zespół Szkół Gułtowy

Gimnazjum Kostrzyn

Zespół Szkół Brzeźno

Zespół Szkół Iwno

Zespół Szkół Czerlejno

Zespół Szkół Siekierki Wielkie

4) Planowana liczba posiłków dziennie wynosi około 45 sztuk

5) Zamawiający zastrzega, iż liczba posiłków może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu, za co Zleceniodawca nie ponosi odpowiedzialności.

6) Dożywianie ma być realizowane w dni objęte nauka szkolną od poniedziałku do piątku w czasie trwania roku szkolnego z wyłączeniem przerw w nauce ( przerwa wakacyjna, ferie zimowe oraz przerwy świąteczne itp.), od dnia 01.09.2019 do dnia 30.06.2020.

7) Wykonawca będzie dostarczać posiłki własnym transportem w pojemnikach gwarantujących utrzymanie odpowiedniej temperatury.

8) Wykonawca jest zobowiązany przestrzegać zasad sanitarno – higienicznych na każdym etapie; produkcji posiłków, wydawania posiłków oraz ich przewozu.

9) Wykonawca ponosi odpowiedzialność i wszelkie konsekwencje w przypadku dostarczenia posiłków, które spowodują zatrucia pokarmowe i inne niedyspozycje uczniów.

10) Posiłki muszą być sporządzone zgodnie z wymogami sztuki kulinarnej sanitarnej dla żywienia zbiorowego. Muszą też być wykonane ze świeżych warzyw i artykułów spożywczych , posiadających aktualny termin ważności. Świadczenie usług żywieniowych powinno być zgodne z ustawą o bezpieczeństwie żywności i żywienia ( Dz.U. z 2006r. Nr. 17, poz.1225) oraz zaleceniami Głównego Inspektora Sanitarnego i Instytutu Żywności i Żywienia w sprawie norm wyżywienia i żywienia, jakie obowiązują w zakładach żywienia zbiorowego oraz jakości zdrowotnych jakości. Ponadto w zakresie usług ( w sposób gwarantujący jakość posiłków zgodną z zalecanymi normami dotyczącymi zawartości składników pokarmowych zapewniając ich różnorodność). Posiłki powinny być przygotowane w czterech niepowtarzalnych się zestawach uwzględniając miesiąc kalendarzowy.

11) Miejsce i godziny wydawania posiłków w szkołach zostaną ustalone przez wykonawcę indywidualnie dla każdej placówki bezpośrednio z dyrekcją szkoły.

12) Zamawiający dostarczy Wykonawcy listę osób, na które wydano decyzję przyznająca pomoc w formie dożywiania.

13) W razie zwiększenia się ilości dożywianych osób, Zamawiający będzie aktualizował listę.

14) Wykonawca będzie obciążał zamawiającego tylko za ilość posiłków faktycznie wydanych, według listy obecności sporządzonej co miesiąc przez Dyrektorów w/w placówek.

15) Za dostarczenie posiłków do poszczególnych placówek Wykonawca nie będzie naliczał Zamawiającemu żadnych kosztów dodatkowych.

3. Dokumenty wymagane od Oferenta

Formularz własny oferty zgodny z kolejnością punktów zapytania ofertowego.

4. kryterium oferty stanowi 100% ceny

5. Miejsce oraz termin składania ofert

Oferty należy składać do dnia 30.08.2019r. za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres sekretariat@opskostrzyn.pl , pocztą lub osobiście pod adresem: ul. Braci Drzewieckich 1, 62-025 Kostrzyn w godzinach : poniedziałek 9:00 – 17.00 wtorek – piątek 7.00 – 15.00.

Ogłoszenie o wyborze wykonawcy

Informacja o wyborze wykonawcy na zorganizowanie PIKNIKU w ramach projektu „Aktywizacja Seniorów z terenu Gminy Kostrzyn” znajduje się pod liniem:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1189360

Ogłoszenie

Ogłoszenie o wyborze oferty na usługi społeczne pn.: Działania aktywizujące w zakresie opieki społecznej realizowane w ramach projektu „Aktywizacja Seniorów z terenu Gminy Kostrzyn” znajduje się pod poniższym linkiem:

http://bip.wokiss.pl/kostrzynm/bip/przetargi-osrodek-pomocy-spolecznej/zamowienia-na-uslugi-spoleczne-pn.-dzialania-aktywizujace-w-zakresie-opieki-spolecznej-realizowane-w-ramach-projektu-pn.-aktywizacja-seniorow-z-terenu-gminy-kostrzynie-01.04.2019-r./ogloszenie-o-wyborze-oferty1.html

Ogłoszenie

Zamówienie na usługi społeczne pn.: Działania aktywizujące w zakresie opieki społecznej realizowane w ramach projektu „Aktywizacja Seniorów z terenu Gminy Kostrzyn”

znajduje się pod linkiem:

http://bip.wokiss.pl/kostrzynm/bip/przetargi-osrodek-pomocy-spolecznej/zamowienia-na-uslugi-spoleczne-pn.-dzialania-aktywizujace-w-zakresie-opieki-spolecznej-realizowane-w-ramach-projektu-pn.-aktywizacja-seniorow-z-terenu-gminy-kostrzynie-01.04.2019-r..html

Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne pn.: Działania aktywizujące w zakresie opieki społecznej realizowane w ramach projektu „Aktywizacja Seniorów z terenu Gminy Kostrzyn”

Ogłoszenie znajduje się pod linkiem:

http://bip.wokiss.pl/kostrzynm/bip/przetargi-osrodek-pomocy-spolecznej/ogloszenia-o-zamowieniu-na-uslugi-spoleczne.html