KOMUNIKAT

Informujemy, iż na złożenie jakiegokolwiek wniosku w Sekcji Świadczeń Rodzinnych obowiązują zapisy. Ilość miejsc jest ograniczona a osoby niezapisane nie zostaną przyjęte bez uprzedniego zapisania. Umówić się na złożenie wniosku można poprzez kontakt telefoniczny (61 81 88 860) lub osobisty w siedzibie OPS przy ul. Braci Drzewieckich 1 w Kostrzynie.

Wyznaczona godzina przyjęcia jest orientacyjna.

Prosimy o składanie kompletnie wypełnionych wniosków po uważnym zapoznaniu z pouczeniami.

DRUKI 500+ na nowy okres 2017/2018

 1. Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego na nowy okres, rozpoczynający się od 01.10.2017 r.
 2.  OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY O DOCHODACH SWOICH ALBO CZŁONKA RODZINY OSIĄGNIĘTYCH W ROKU KALENDARZOWYM POPRZEDZAJĄCYM OKRES NA KTÓRY USTALANE JEST PRAWO DO ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO, INNYCH NIŻ DOCHODY PODLEGAJĄCE OPODATKOWANIU PODATKIEM DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH NA ZASADACH OKREŚLONYCH W ART. 27, ART. 30B, ART. 30C, ART. 30E I ART. 30F USTAWY Z DNIA 26 LIPCA 1991 R. O PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH (DZ. U. Z 2012 R. POZ. 361, Z PÓŹN. ZM.)
 3. OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY O WIELKOŚCI JEGO GOSPODARSTWA ROLNEGO ALBO GOSPODARSTWA CZŁONKA RODZINY WYRAŻONEJ W HEKTARACH PRZELICZENIOWYCH OGÓLNEJ POWIERZCHNI W ROKU KALENDARZOWYM POPRZEDZAJĄCYM OKRES, NA KTÓRY USTALANE JEST PRAWO DO ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO
 4. OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY O WYSOKOŚCI JEGO SKŁADEK NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE ALBO SKŁADEK CZŁONKA RODZINY W ROKU KALENDARZOWYM POPRZEDZAJĄCYM OKRES NA JAKI USTALANE JEST PRAWO DO ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO — oświadczenie dotyczy tylko osób, które mają opłacone składki zdrowotne od dochodów z tytułu emerytury lub renty w KRUS
 5. Oświadczenie dotyczące wypłaty świadczeń
 6. Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych

DRUKI 500 + na bieżący okres 2016/2017

Świadczenie wychowawcze- formularze na stary okres, kończący się 30 września 2017 r., składane od 01.08.2017 r. do 30.09.2017 r.

 1. Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego
 2. OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY O DOCHODACH SWOICH ALBO CZŁONKA RODZINY OSIĄGNIĘTYCH W ROKU KALENDARZOWYM POPRZEDZAJĄCYM OKRES NA KTÓRY USTALANE JEST PRAWO DO ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO, INNYCH NIŻ DOCHODY PODLEGAJĄCE OPODATKOWANIU PODATKIEM DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH NA ZASADACH OKREŚLONYCH W ART. 27, ART. 30B, ART. 30C, ART. 30E I ART. 30F USTAWY Z DNIA 26 LIPCA 1991 R. O PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH (DZ. U. Z 2012 R. POZ. 361, Z PÓŹN. ZM.)
 3. OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY O DOCHODZIE SWOIM ALBO CZŁONKA RODZINY ROZLICZAJĄCEGO SIĘ NA PODSTAWIE PRZEPISÓW O ZRYCZAŁTOWANYM PODATKU DOCHODOWYM OD NIEKTÓRYCH PRZYCHODÓW OSIĄGNIĘTYCH PRZEZ OSOBY FIZYCZNE OSIĄGNIĘTYM W ROKU KALENDARZOWYM POPRZEDZAJĄCYM OKRES, NA KTÓRY USTALANE JEST PRAWO DO ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO
 4. OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY O WIELKOŚCI JEGO GOSPODARSTWA ROLNEGO ALBO GOSPODARSTWA CZŁONKA RODZINY WYRAŻONEJ W HEKTARACH PRZELICZENIOWYCH OGÓLNEJ POWIERZCHNI W ROKU KALENDARZOWYM POPRZEDZAJĄCYM OKRES, NA KTÓRY USTALANE JEST PRAWO DO ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO
 5. OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY O WYSOKOŚCI JEGO SKŁADEK NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE ALBO SKŁADEK CZŁONKA RODZINY W ROKU KALENDARZOWYM POPRZEDZAJĄCYM OKRES NA JAKI USTALANE JEST PRAWO DO ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO – oświadczenie dotyczy tylko osób, które mają opłacone składki zdrowotne od dochodów z tytułu emerytury lub renty w KRUS
 6. Oświadczenie dotyczące wypłaty świadczeń
 7. Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych

KOMUNIKAT w sprawie formularzy wniosków

Przewidywany termin otrzymania formularzy wniosków z drukarni to 03.08.2017 r.

W związku z powyższym osoby zapisane na termin złożenia wniosku w terminie od 01.08. -03.08.2017 r. proszone są o przybycie trochę wcześniej przed umówiona wizytą lub o pobranie wniosków ze strony internetowej.

UWAGA! są odrębne formularze dla osób składających wniosek na nowy okres tj. ustalający prawo do świadczenia wychowawczego od października 2017 r.  oraz dla osób składających wnioski na bieżący okres np. w przypadku urodzenia się kolejnego dziecka.

Zmiany dotyczące osób prowadzących działalność gospodarczą na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne

Do wniosku, gdzie członek rodziny prowadzi/ prowadził w 2016 roku działalność gospodarczą na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne Wnioskodawca obowiązany jest dołączyć:

Zaświadczenie naczelnika urzędu skarbowego, dotyczące członków rodziny rozliczających się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, zawierające informacje odpowiednio o:
a) formie opłacanego podatku,
b) wysokości przychodu,
c) stawce podatku,
d) wysokości opłaconego podatku
− w roku kalendarzowym 2016.

KOMUNIKAT w sprawie zmian w nowym okresie świadczeniowym (FUNDUSZ ALIMENTACYJNY)

Wnioski o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy są przyjmowane od dnia 1 sierpnia 2017 r.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 sierpnia do dnia 31 sierpnia 2017 r., ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata przysługujących świadczeń z funduszu alimentacyjnego następuje do dnia 31 października 2017 roku.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 września do dnia 30 września 2017 r., ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata przysługujących świadczeń z funduszu alimentacyjnego następuje do dnia 30 listopada 2017 roku.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 października do dnia 31 października 2017 r., ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata przysługujących świadczeń z funduszu alimentacyjnego następuje do dnia 31 grudnia 2017 r.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 listopada do dnia 30 listopada 2017 r., ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata przysługujących świadczeń z funduszu alimentacyjnego następuje do dnia 31 stycznia 2018 roku.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 grudnia 2017 r. do dnia 31 stycznia 2018 r., ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata przysługujących świadczeń z funduszu alimentacyjnego następuje do ostatniego dnia lutego 2018 roku.

O dostępności formularzy wniosków zostaną Państwo poinformowani odrębnym wpisem.

Przyjmowane będą wyłącznie kompletnie wypełnione wnioski. Osoby z niewypełnionymi wnioskami będą musiały zapisać się na nowy termin.

Przypominamy o obowiązku bezzwłocznego informowania organu wypłacającego świadczenia o zmianach mających wpływ na prawo do świadczeń oraz dostarczanie stosownych dokumentów.

Na złożenie wniosku obowiązują zapisy.

Do wniosku należy dołączyć zaświadczenie od Komornika o bezskuteczności egzekucji alimentów oraz zaświadczenie o wyegzekwowanych alimentach w 2016 roku.

KOMUNIKAT w sprawie zmian w nowym okresie zasiłkowym 2017/2018

Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczeń rodzinnych na nowy okres zasiłkowy są przyjmowane od dnia 1 sierpnia 2017 r.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy (wnioski o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego, wnioski o ustalenie prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego) złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami do dnia 31 sierpnia, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do dnia 30 listopada.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami od dnia 1 września do dnia 31 października, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do dnia 31 grudnia.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 listopada do dnia 31 grudnia danego roku, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do ostatniego dnia lutego następnego roku.

O dostępności formularzy wniosków zostaną Państwo poinformowani odrębnym wpisem.

Na złożenie wniosku obowiązują zapisy.

Przyjmowane będą wyłącznie wypełnione wnioski. Osoby z niewypełnionymi wnioskami będą musiały zapisać się na inny termin złożenia wniosku.

Przypominamy o obowiązku bezzwłocznego informowania organu wypłacającego świadczenia o zmianach, które mają wpływ na prawo do świadczeń oraz dostarczanie stosownych dokumentów.

W nowym okresie zasiłkowym, trwającym od dnia 1 listopada 2017 r. do dnia 31 października 2018 r. nie wzrośnie kryterium dochodowe ani wysokość świadczeń, co wprowadziła ustawa z dnia 7 lipca 2017 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z systemami wsparcia rodzin.

Nabór na wolne stanowiska urzędnicze

Ośrodek Pomocy Społecznej w Kostrzynie informuje o rozpoczęciu naboru na dwa wolne stanowiska urzędnicze:

 1. referent ds. świadczenia wychowawczego i świadczeń rodzinnych
 2. inspektor ds. świadczeń rodzinnych, świadczeń wychowawczych i funduszu alimentacyjnego

Szczegółowe informacje znajdują się w zakładce Oferty pracy.

WNIOSKI NA NOWY OKRES

Szanowni Państwo,

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Kostrzynie informuje, iż wnioski na nowy okres zasiłkowy o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wnioski na nowy okres świadczeniowy o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego przyjmowane będą od 1 sierpnia 2017 r. do 31 października 2017 r.

Dla zapewnienia Państwu komfortowego składania wniosków, wzorem lat ubiegłych będą obowiązywały zapisy, które będą przyjmowane osobiście lub telefonicznie pod nr: 61 8188860 od 10 lipca 2017 r.

Osoby chcące ubiegać się o fundusz alimentacyjny i świadczenia wychowawcze proszone są o składanie obu wniosków jednocześnie (prosimy o informowanie o ilości składanych wniosków przy umawianiu się na termin ich złożenia).

Jednocześnie informujemy, iż w okresie od 1 sierpnia do 31 grudnia 2017 r. na złożenie jakiegokolwiek wniosku w Sekcji Świadczeń Rodzinnych będą obowiązywał zapisy.

Formularze wniosków będą wydawane niezwłocznie po opublikowaniu wzorów przez ministerstwo,
a wszelkie informacje będą na bieżąco publikowane na naszej stronie internetowej www.opskostrzyn.pl lub udzielane przez naszych pracowników.

Przypominamy o możliwości składania wniosków o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego elektronicznie za pomocą portalu empatia, PUE ZUS, ePUAP oraz bankowości elektronicznej.

Godziny urzędowania Ośrodka Pomocy Społecznej będą w sierpniu 2017 r. wydłużone:

PONIEDZIAŁEK

9:00 – 18:00

WTOREK

7:00 – 15:00

ŚRODA

7:00 – 18:00

CZWARTEK

7:00 – 18:00

PIĄTEK

7:00 – 15:00

Wnioski o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego będą przyjmowane od 1 września 2017 r., a zapisy na ich złożenie od 14 sierpnia 2017 r. osobiście bądź telefonicznie.

Wnioski wraz z kompletem dokumentów składa się ze względu na miejsce zamieszkania.