Podziękowania

Kostrzyn, dnia 2018-12-10

Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Braci Drzewieckich 1
62-025 Kostrzyn

                       Prezes Koła Pszczelarzy
w Kostrzynie

PODZIĘKOWANIA

Coroczną tradycją stało się obdarowywanie miodem,
który swą słodyczą raczy podniebienia mieszkańców gminy Kostrzyn.
Dar mozolnej pracy pszczół nie tylko osładza herbatę, która umila spędzanie zimowych wieczorów, lecz dodawany do świątecznych potraw wzbogaca ich smak
i wprowadza w rodzinną atmosferę pełną ciepła i radości.
Wszystkie te pozytywne skojarzenia z miodem będą mogły i w tym roku zagościć
w domach rodzin z gminy Kostrzyn dzięki ofiarności Koła Pszczelarzy
w Kostrzynie,
którym jesteśmy bardzo wdzięczni za to, że kolejny raz dzielą się owocem swojej nieocenionej pracy, by jeszcze więcej osób mogło posmakować
tej wyjątkowej, lejącej słodyczy.


Z wyrazami wdzięczności,
Agnieszka Piasecka
Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej
w Kostrzynie

Świadczenie usług transportu w ramach projektu „Aktywizacja Seniorów z terenu Gminy Kostrzyn” każdorazowo dla 92 osób

Świadczenie usług transportu w ramach projektu „Aktywizacja Seniorów z terenu Gminy Kostrzyn” każdorazowo dla 92 osób

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1153653#zamawiajacy

Miejsce i sposób składania ofert

1. Oferty należy składać osobiście, pocztą, kurierem – decyduje data otrzymania oferty przez Zamawiającego – w zamkniętych kopertach, w budynku Ośrodka Pomocy Społecznej w Kostrzynie, ul. Braci Drzewieckich 1, 62-025 Kostrzyn lub w formie elektronicznej na adres sekretariat@opskostrzyn.pl.
2. Termin składania ofert upływa dnia 13.12.2018 r. o godz. 10.00
3. Oferta, która wpłynie do Zamawiającego po upływie terminu składania ofert, niezależnie od sposobu, w jaki Wykonawca składa ofertę, będzie niezwłocznie odesłana bez otwierania do Wykonawcy.
Wymagania dotyczące oferty-opis sposobu przygotowania oferty
1. Oferta i załączniki do niej winny być złożone w formie pisemnej i napisane w języku polskimi w sposób trwały np. na maszynie do pisania lub komputerze. Zamawiający dopuszcza ręczne, czytelne wypełnianie formularzy ofertowych.
2. Zamawiający dopuszcza się składanie oferty w postaci elektronicznej.
3. Jeżeli dla oświadczeń i wykazów przewidziany jest wzór, dokumenty te sporządza się według tych wzorów.
4. Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy umieścić w zamkniętej kopercie opatrzonej danymi Wykonawcy oraz opisem:
Świadczenie usług transportu w ramach projektu „Aktywizacja Seniorów z terenu Gminy Kostrzyn”
5. W przypadku braku powyższej informacji Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z tego braku, np. omyłkowe otwarcie oferty przed wyznaczonym terminem otwarcia lub jej nie otwarcie w trakcie sesji otwarcia ofert.
6. Jeśli wykonawca składa ofertę w postaci elektronicznej powyższy opis należy umieścić w temacie wiadomości.
Zmiany i wycofanie oferty
1. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną ofertę za pomocą pisemnego powiadomienia przed upływem terminu składania ofert.
2. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty musi być podpisane przez Wykonawcę lub upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy. Powiadomienie należy złożyć w zamkniętej kopercie, która powinna być dodatkowo oznaczona odpowiednio określeniami „ZMIANA” lub „WYCOFANIE”. Koperty oznakowane dopiskiem „ZMIANA” zostaną otwarte przy otwieraniu oferty Wykonawcy, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonania zmian, zostaną dołączone do oferty.
3. Wycofana oferta bez otwierania zostanie zwrócona Wykonawcy niezwłocznie.
4. Żadna oferta nie może być zmieniona po terminie składania ofert.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

sekretariat@opskostrzyn.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Agnieszka Piasecka

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

618188860

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług transportu w ramach projektu „Aktywizacja Seniorów z terenu Gminy Kostrzyn”, Poddziałanie 7.2.2. Usługi społeczne i zdrowotne – projekty konkursowe, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.
Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych.
1. WYJAZDY DO KINA DLA UCZESTNIKÓW PROJEKTU
2. WYJAZDY DO TEATRU DLA UCZESTNIKÓW PROJEKTU
3. WYJAZDY NA BASEN DLA UCZESTNIKÓW PROJEKTU

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: wielkopolskie Powiat: poznański Miejscowość: Kostrzyn

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem realizacji wyjazdów do kina i teatru jest zapewnienie rozrywki kulturalnej, natomiast celem realizacji wyjazdów na basen jest poprawa samopoczucia uczestników, wzmocnienie poszczególnych grup mięśniowych oraz sprawności fizycznej. Ćwiczenia na basenie przyczynią się do:
– oprawy ogólnej kondycji fizycznej i psychicznej,
– usprawnienia koordynacji ruchowej poprzez zwiększenie ruchomości stawów obwodowych i kręgosłupa,
– poprawy wydolności organizmu,
– zwiększenia wytrzymałość na wysiłek,
– minimalizacji bólu poprzez zmniejszenie tarcia i rozciągnięcie.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług transportu w ramach projektu „Aktywizacja Seniorów z terenu Gminy Kostrzyn”, Poddziałanie 7.2.2. Usługi społeczne i zdrowotne – projekty konkursowe, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.
Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych.
1. WYJAZDY DO KINA DLA UCZESTNIKÓW PROJEKTU
Zamawiający planuje 12 wyjazdów na trasie Kostrzyn-Poznań oraz 12 wyjazdów na trasie Gułtowy-Poznań, łącznie 24 wyjazdy
Organizacja wyjazdów obejmuje następujące elementy:
– transport spod Klubu Seniora w Kostrzynie, ul. Poznańska 6 do Kina Kinepolis w Poznaniu, ul. Bolesława Krzywoustego 72 oraz w drodze powrotnej – 12 wyjazdów. Odległość pomiędzy miejscem zbiórki a miejscem docelowym, mierzona na podstawie trasy dojazdu samochodem według serwisu internetowego Google Maps wynosi 60 km lub w rozliczeniu ryczałtowym do 100 km.
– transport spod Klubu Seniora w Gułtowach, ul. Kasztanowa 5 do Kina Kinepolis w Poznaniu, ul. Bolesława Krzywoustego 72 oraz w drodze powrotnej – 12 wyjazdów. Odległość pomiędzy miejscem zbiórki a miejscem docelowym, mierzona na podstawie trasy dojazdu samochodem według serwisu internetowego Google Maps wynosi 78 km lub w rozliczeniu ryczałtowym do 100 km.
– ubezpieczenie
Termin realizacji: raz na kwartał w okresie realizacji projektu tj. do 31.08.2021r., łącznie 24 wyjazdy2. WYJAZDY DO TEATRU DLA UCZESTNIKÓW PROJEKTU
Organizacja wyjazdów obejmuje następujące elementy:
– transport spod Klubu Seniora w Kostrzynie, ul. Poznańska 6 do Teatru w Poznaniu lub w Gnieźnie oraz w drodze powrotnej – 12 wyjazdów. Odległość pomiędzy miejscem zbiórki a miejscem docelowym, mierzona na podstawie trasy dojazdu samochodem według serwisu internetowego Google Maps wynosi około 80 km lub w rozliczeniu ryczałtowym do 100 km.
– transport spod Klubu Seniora w Gułtowach, ul. Kasztanowa 5 do Teatru w Poznaniu lub w Gnieźnie oraz w drodze powrotnej – 12 wyjazdów. Odległość pomiędzy miejscem zbiórki a miejscem docelowym, mierzona na podstawie trasy dojazdu samochodem według serwisu internetowego Google Maps wynosi około 90 km lub w rozliczeniu ryczałtowym do 100 km.
– ubezpieczenie
Termin realizacji: raz na kwartał w okresie realizacji projektu tj. do 31.08.2021r., łącznie 24 wyjazdy3. WYJAZDY NA BASEN DLA UCZESTNIKÓW PROJEKTU
Organizacja wyjazdów obejmuje następujące elementy:
– transport spod Klubu Seniora w Kostrzynie, ul. Poznańska 6 na Basen Termy Maltańskie w Poznaniu oraz w drodze powrotnej – 36 wyjazdów. Odległość pomiędzy miejscem zbiórki a miejscem docelowym, mierzona na podstawie trasy dojazdu samochodem według serwisu internetowego Google Maps wynosi 80 km lub w rozliczeniu ryczałtowym do 100 km.
– transport spod Klubu Seniora w Gułtowach, ul. Kasztanowa 5 na Basen Termy Maltańskie w Poznaniu oraz w drodze powrotnej – 36 wyjazdów. Odległość pomiędzy miejscem zbiórki a miejscem docelowym, mierzona na podstawie trasy dojazdu samochodem według serwisu internetowego Google Maps wynosi 80 km lub w rozliczeniu ryczałtowym do 100 km.
– ubezpieczenie
Termin realizacji: raz na miesiąc w okresie realizacji projektu tj. do 31.08.2021r., łącznie 72 wyjazdy

Kod CPV

60170000-0

Nazwa kodu CPV

Wynajem pojazdów przeznaczonych do transportu osób wraz z kierowcą

Harmonogram realizacji zamówienia

Realizacja zamówienia: w okresie podpisania umowy do 31.08.2021r.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Wykonawca musi oświadczyć w załączniku nr 2 do zapytania ofertowego, że posiada uprawnie do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień – Wykonawca winien posiadać aktualną licencję na przewozy krajowe osób;

Wiedza i doświadczenie

Wykonawca oświadcza w załączniku nr 2 do zapytania ofertowego, że posiada wiedzę i doświadczenie zapewniające kompleksowe wykonanie zamówienia.

Potencjał techniczny

Wykonawca oświadcza w załączniku nr 2 do zapytania ofertowego, że dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania, tj. zapewniającymi kompleksowe wykonanie zamówienia – posiadanie odpowiedniego zaplecza technicznego (sprawne autokary/autobusy/busy z klimatyzacją) i kadrowego (kierowcy posiadający odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie zawodowe) oraz potencjału organizacyjno – technicznego niezbędnego do wykonania zamówienia.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Wykonawca oświadcza w załączniku nr 2 do zapytania ofertowego, że:
– posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień – Wykonawca winien posiadać aktualną licencję na przewozy krajowe osób;
– posiada wiedzę i doświadczenie zapewniające kompleksowe wykonanie zamówienia.
– dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania, tj. zapewniającymi kompleksowe wykonanie zamówienia – posiadanie odpowiedniego zaplecza technicznego (sprawne autokary/autobusy/busy z klimatyzacją) i kadrowego (kierowcy posiadający odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie zawodowe) oraz potencjału organizacyjno – technicznego niezbędnego do wykonania zamówienia.
– posiada sytuację ekonomiczną i finansową zapewniającą wykonanie zamówienia, Wykonawca przedstawi dokument potwierdzający, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną na kwotę min. 50 000,00 zł.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Wykonawca oświadcza w załączniku nr 2 do zapytania ofertowego, że posiada odpowiednią sytuację ekonomiczną i finansową zapewniającą wykonanie zamówienia, Wykonawca przedstawi dokument potwierdzający, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną na kwotę min. 50 000,00 zł.

Dodatkowe warunki

Zakres obowiązków Wykonawcy:
a) utrzymywanie czystości i porządku w autobusie/busie,
b) zapewnienie sprawności technicznej autobusu/busa (w tym ważny przegląd techniczny, ubezpieczenie OC, ubezpieczenie NNW),
c) zapewnienie do realizacji usługi autobusu/busa posiadającego przynajmniej 46 miejsc siedzących,
d) przestrzeganie przepisów bhp i przeciwpożarowych, apteczka pierwszej pomocy,
e) niezwłoczne zapewnienie rezerwowego autobusu/busa w przypadku awarii używanego autobusu/busa,
f) przestrzeganie bezpieczeństwa wszystkich przewożonych w autobusie/busie pasażerów,
g) zapewnienia odpowiedniego standardu przewozów (przewożenie wyłącznie uczestników projektu, zapewnienie wszystkim miejsc siedzących, ogrzewanie wg potrzeb itp.),
h) przestrzegania regularności oraz punktualności przewozu zgodnie z harmonogramem przejazdów, w tym też odpowiednie reagowanie na warunki pogodowe,
i) kierowcy muszą posiadać odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje i wykazywać się wysoką kulturą osobistą,
j) zapewnienie stałej łączności Zamawiającego z kierowcą/kierowcami.1. Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia dokumentacji oraz jej oznakowania zgodnie z zasadami promowania projektu, w tym:
a. Listy obecności;
Wykonawca jest zobowiązany do przekazywania Zamawiającemu raz na kwartał kserokopii dokumentacji opisanej w punkcie a.
2. Wykonawca zobowiązany jest do opracowania harmonogramu realizacji zadań. Wykonawca przedłoży propozycję harmonogramu Zamawiającemu w terminie 14 dni od dnia podpisania umowy. Propozycja musi zostać zwrotnie zaakceptowana przez Zamawiającego.
3. Faktyczny odbiór realizowanego zadania nastąpi poprzez pisemny protokół odbioru, sporządzony przez Wykonawcę i przedłożony Zamawiającemu do akceptacji.

Warunki zmiany umowy

Określa projekt umowy – załącznik nr 4 do zapytania ofertowego

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Oferta powinna zawierać:
– formularz ofertowy z ceną brutto za całość zamówienia
– oświadczenia zawarte w załączniku do zapytania ofertowego, tj. oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (załącznik nr 2) oraz oświadczenie wykonawcy (załącznik nr 3)

Zamówienia uzupełniające

Nie

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

1. W oparciu o kryteria oceny ofert Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które odpowiadają wymaganiom przedstawionym w niniejszym zapytaniu ofertowym.
2. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:
Cena (C) – waga 100%
3. Punkty za cenę będą obliczane wg następującego wzoru:
liczba punktów = najniższa cena oferty / cena badanej oferty x 100 pkt
4. Maksymalna liczba punktów, jaką Wykonawca może zdobyć w postępowaniu: 100 pkt.
5. Oferta przedstawiająca najkorzystniejszy bilans kryteriów oceny ofert zostanie uznana za najkorzystniejszą ofertę złożoną w postępowaniu.
6. Wszelkie rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a przyszłym Wykonawcą odbywać się będą w walucie polskiej PLN.

Wykluczenia

1. Z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający wykluczy wykonawcę, który:
Jest powiązany z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
2. Zamawiający oceni brak podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie przedstawionego przez Wykonawcę oświadczenia – Załącznik nr 3.

Zamawiający – Beneficjent

Nazwa

GMINA KOSTRZYN

Adres

Dworcowa 5

62-025 Kostrzyn

wielkopolskie , poznański

Numer telefonu

618178565

Fax

618178191

NIP

7773114347

Tytuł projektu

Aktywizacja Seniorów z terenu Gminy Kostrzyn

Numer projektu

RPWP.07.02.02-30-0060/17-00

Harmonogram wypłat świadczeń

 

HARMONOGRAM WYPŁAT ŚWIADCZEŃ
REALIZOWANYCH PRZEZ SEKCJĘ ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH

Miesiąc, którego dotyczy wypłata Planowana data wypłaty przez OPS Kostrzyn

Październik

23.10.2018

Listopad

21.11.2018

Grudzień

20.12.2018

Styczeń

24.01.2019

Luty

22.02.2019

Marzec

22.03.2019

Kwiecień

24.04.2019

Maj

23.05.2019

Czerwiec

22.06.2019

Lipiec

24.07.2019

Sierpień

22.08.2019

Wrzesień

24.09.2019

Nie udzielamy informacji na temat godziny wykonania przelewu przez tutejszą jednostkę.
Podane daty są planowanymi terminami wypłat świadczeń. Świadczenia wypłacane są do ostatniego dnia miesiąca za miesiąc, który zostały przyznane, z uwzględnieniem, iż na rozpatrzenie wniosku z kompletną dokumentacją tutejszy organ ma 30 dni (nie dotyczy wniosków na nowe okresy zasiłkowe/ świadczeniowe).
Przelewy świadczeń są dokonywane również na ostatnie dni robocze miesiąca.
Występują rozbieżności pomiędzy wypłatą świadczeń przez tutejszą jednostkę a zaksięgowaniem ich na Państwa rachunkach bankowych, w szczególności, jeżeli są Państwo posiadaczem rachunku w innym banku niż tutejszy organ.

W powyższym harmonogramie mogą nastąpić zmiany.

Aktywny Senior

image001.jpgGmina Kostrzyn rozpoczęła realizację projektu „Aktywizacja Seniorów z terenu Gminy Kostrzyn” współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020. Oś priorytetowa 7. Włączenie społeczne. Działanie 7.2 Usługi społeczne i zdrowotne. Poddziałanie 7.2.2 . Usługi społeczne i zdrowotne – projekty konkursowe.

Celem głównym projektu jest wzrost liczby osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym korzystających z usług społecznych, zamieszkałych w Gminie Kostrzyn (woj. wlkp.), poprzez utworzenie i funkcjonowanie trzech Klubów Seniora na terenie Gminy Kostrzyn, a tym samym poprawę dostępu do usług opiekuńczych dla 100 osób oraz zwiększenie umiejętności do sprawowania opieki nad osobami niesamodzielnymi u 20 opiekunów faktycznych w ramach szkoleń i kursów.

W ramach projektu planowane jest utworzenie Klubu Seniora w Kostrzynie, w ramach tego zadania powstanie miejsce spotkań i świadczeń opiekuńczych dla osób starszych. Powstanie 60 miejsc krótkookresowego pobytu dziennego. Klub Seniora będzie funkcjonować w budynku Biblioteki Publicznej w Kostrzynie. Powstanie również Klub Seniora w Gułtowach, w ramach którego powstanie miejsce spotkań i świadczeń opiekuńczych dla osób starszych 30 miejsc krótkookresowego pobytu dziennego. Klub Seniora będzie funkcjonować w remizie jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Gułtowach.
Kolejnym zadaniem jest uruchomienie Klubu Seniora w Gwiazdowie, gdzie powstanie 10 miejsc krótkookresowego pobytu dziennego, będzie on funkcjonować w świetlicy wiejskiej w Gwiazdowie.

Planowane są zajęcia mające na celu działalność prozdrowotną, przeciwdziałającą osamotnieniu, rozwijaniu indywidualnych zainteresowań i aktywności, w tym zajęcia: ruchowe, florystyczne, kulinarne. Specjalistyczne poradnictwo – zaplanowano zajęcia „pogadanki ze specjalistami”.
Wyjazdy do kina, do teatru, na basen. W ramach zadania realizowane będą działania integracyjne uczestników dla 100 osób  w formie pikników oraz rajdów rowerowych.

Uczestnikiem projektu może być osoba zamieszkująca na terenie gminy Kostrzyn, która w dniu podpisania Deklaracji uczestnictwa w projekcie zgłasza dobrowolnie chęć udziału w nim oraz jest osobą zagrożoną ubóstwem i wykluczeniem społecznym, w tym osoby w wieku emerytalnym.

Wnioski można składać w Ośrodku Pomocy Społecznej w Kostrzynie (pokój nr 7). Rekrutacja do projektu przeprowadzana jest na podstawie diagnozy potrzeb.

Informacja na temat zakwalifikowania uczestnika do projektu wraz z informacją na temat miejsca i terminu rozpoczęcia realizacji działań jest przekazywana kandydatowi bezpośrednio przez podmiot realizujący dane wsparcie z wykorzystaniem danych teleadresowych przekazywanych przez kandydata w formularzu rekrutacyjnym.
Planowany okres trwania projektu to 1.09.2018 do 31.08.2021r.

Udział w projekcie jest całkowicie bezpłatny. 

Znalezione obrazy dla zapytania logo fundusze europejskieZnalezione obrazy dla zapytania logo rzeczpospolita polskaZnalezione obrazy dla zapytania logo fundusze europejskie

Obchody Święta Niepodległości w Kostrzynie

Dzisiejsze przedpołudnie w Ośrodku Pomocy Społecznej w Kostrzynie było niecodzienne, gdyż odwiedzili nas wyjątkowi goście, którzy wędrują po naszej miejscowości i przypominają o niedzielnym święcie. Do wspólnych obchodów Święta Niepodległości, które rokrocznie jest obchodzone w naszym kraju dla upamiętnienia odzyskania przez Polskę niepodległości w 1918, po 123 latach zaborów zachęcają uczniowie szkoły podstawowej w Kostrzynie. Tegoroczne obchody są szczególne, gdyż jest to setna rocznica odzyskania niepodległości przez nasz kraj, dlatego szczególna jest też forma ich obchodów. Część naszych pracowników wraz z kierownikiem Agnieszką Piasecka miała przyjemność wziąć udział u koncercie „Lata dwudzieste, lata trzydzieste” organizowanym przez Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Kostrzynie z okazji obchodów 100-lecia odzyskania niepodległości, natomiast kostrzyńscy uczniowie wraz ze słodkościami z przepięknie ozdobionych barwami narodowymi koszyczków przemierzają kostrzyńskie ulice i zachęcają do celebrowania tego ważnego święta narodowego.

KOMUNIKAT

Znalezione obrazy dla zapytania punkt bezpłatnych porad prawnych

Informujemy, iż Punkt bezpłatnych porad prawnych działający na terenie gminy Kostrzyn od września 2018 r. zmienił swoją siedzibę i mieści się w budynku Urzędu Miejskiego przy ul. Dworcowej 5.

Nowe są również godziny otwarcia punktu:
poniedziałki, środy i piątki 12:00-16:00
wtorki, czwartki 8:00-12:00

WITAJ SZKOŁO!

Realizacja rządowego programu ,,Dobry start” w gminie Kostrzyn przebiega bardzo sprawnie. 30 sierpnia Ośrodek Pomocy Społecznej w Kostrzynie przelał kolejną transzę świadczeń, w związku z czym rok szkolny 2018/2019 z rządowym wsparciem rozpocznie 2244 uczniów. Jest to 85% szacunkowej liczby uprawnionych do świadczenia, dlatego zachęcamy osoby, które nie złożyły jeszcze wniosku aby to uczyniły. Można tego dokonać w siedzibie, po uprzednim umówieniu się na termin złożenia lub online za pomocą bankowości elektronicznej czy portalu emp@tia. Jednocześnie nadmieniamy, iż termin płatności świadczenia dla wniosków złożonych w lipcu i sierpniu br. to 30 września 2018 r. Wypłaty są realizowane sukcesywnie a o przyznaniu świadczenia informujemy mailowo na adres poczty elektronicznej wskazany we wniosku. Osoby, które składają wnioski online są proszone o uważne wypełnianie formularzy, gdyż część z Państwa nie wyraziła zgody na otrzymanie od nas zwrotnej informacji, dlatego nie mogliśmy wysłać do Państwa powiadomienia.

Pierwsze wypłaty 300+

Znalezione obrazy dla zapytania 300+

W związku z realizacją rządowego programu ,, Dobry start” do 9 sierpnia br. w naszej instytucji zostało złożonych 1022 wniosków o ustalenie prawa do świadczenia dobry start, z czego aż 771 wniosków wpłynęło elektronicznie. Pierwsze świadczenia trafiły już do mieszkańców gminy Kostrzyn. 10 sierpnia br.  zostało przelane ponad 400 000,00 zł., które zasiliło konta 937 rodzin. Wnioski można składać do 30 listopada br., aby złożyć wniosek w formie papierowej należy umówić się na termin jego złożenia. Dogodną formą jest złożenie wniosku online za pośrednictwem bankowości elektronicznej lub portalu emp@tia.

Ustalenie prawa do świadczenia dobry start oraz wypłata przysługującego świadczenia następuje w terminie 2 miesięcy, licząc od dnia złożenia wniosku wraz z dokumentami, przy czym w przypadku wniosków o ustalenie prawa do świadczenia dobry start złożonych wraz z dokumentami w lipcu lub sierpniu ustalenie prawa do świadczenia dobry start oraz wypłata przysługującego świadczenia następuje nie później niż do dnia 30 września.

Kolejne wypłaty będziemy realizować sukcesywnie. O przyznaniu świadczenia informujemy wiadomością e-mail na wskazany we wniosku adres poczty elektronicznej (w przypadku wysyłania wniosku drogą elektroniczną prosimy o zwrócenie uwagi na wyrażenie przez Państwa zgody na otrzymywanie informacji zwrotnej, ponieważ część z Państwa jej nie wyraziła nie mamy możliwości wysłania powiadomienia). W przypadku braku wskazania we wniosku poczty elektronicznej mają Państwo możliwość odebrania informacji o przyznaniu świadczenia osobiście przez wnioskodawcę.

KOMUNIKAT

Informujemy, iż są dostępne formularze wniosków o ustalenie prawa do:
– świadczenia wychowawczego (500+)
– świadczenia dobry start (300+)
– zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego
– świadczeń z funduszu alimentacyjnego

Formularze można pobrać w sekretariacie (pokój nr 5) Ośrodka Pomocy Społecznej w Kostrzynie, ul. Braci Drzewieckich 1.

Godziny otwarcia w SIERPNIU 2018 r. :
PONIEDZIAŁKI 9:00-18:00
WTORKI, CZWARTKI i PIĄTKI 7:00-15:00
ŚRODY 7:00 -18:00