Wyłonienie oferenta

Ogłoszenie wyników zapytania ofertowego dotyczącego specjalistycznych usług opiekuńczych: 


W odpowiedzi na zapytanie ofertowe na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania lub w warunkach do tego specjalnie dostosowanych w roku 2018 wpłynęły dwie oferty, z czego tylko jedna spełniała kryteria formalne. Po przeanalizowaniu otrzymanych ofert wybrano wykonawcę: Terra Group Jan Głodowski – Centrum Ortopodologii i Rehabilitacji TerraCare.

Dziękujemy wszystkim Wykonawcom za udział w procedurze i złożenie ofert.

Z poważaniem,

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Kostrzynie
Agnieszka Piasecka

Planowany harmonogram wypłat świadczeń

Poniższa tabela przedstawia planowany harmonogram wypłat świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz świadczeń wychowawczych realizowanych przelewem bankowym.

Informujemy jednocześnie, iż mogą wystąpić odstępstwa od przedstawionej tabeli. Ponadto tabela nie dotyczy pierwszych świadczeń wypłacanych na nowy okres świadczeniowy/ zasiłkowy lub świadczeń jednorazowych. Oprócz wypłat realizowanych w wymienione dni, przelewy bankowe mogą być realizowane w ostatnie dni robocze danego miesiąca.

Miesiąc, którego dotyczy wypłata Termin wypłat świadczeń
październik 24.10.2017
listopad 23.11.2017
grudzień 18.12.2017
styczeń 24.01.2018
luty 22.02.2018
marzec 22.03.2018
kwiecień 24.04.2018
maj 24.05.2018
czerwiec 22.06.2018
lipiec 24.07.2018
sierpień 23.08.2018
wrzesień 24.09.2018

KOMUNIKAT dot. 500+

Ośrodek Pomocy Społecznej w Kostrzynie jako realizator zadań zleconych związanych z Programem Rodzina 500 + informuje, iż dotychczas wpłynęło do nas 1314 wniosków o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego, z czego już 1025 wniosków zostało rozpatrzonych. Maksymalny termin oczekiwania na decyzję dla wniosków złożonych w sierpniu 2017 r. to 31.10.2017 r. O wydaniu decyzji powiadamiamy Państwa sms-owo na numer wskazany we wniosku. Osoby, które nie złożyły jeszcze wniosku mają taką możliwość elektronicznie lub osobiście po uprzednim umówieniu się.

Jednocześnie przypominamy Świadczeniobiorcom o konieczności bezzwłocznego powiadamiania tutejszego organu o zmianach mających wpływ na prawo do świadczeń. Zmiany, które należy zgłaszać to między innymi: zmiana pracodawcy, zmiana źródła uzyskiwania dochodów, podjęcie zatrudnienia, otwarcie działalności gospodarczej, zmiana miejsca zamieszkania, zmiana liczby członków rodziny, zgon członka rodziny, zaprzestanie nauki, wyjazd za granicę (z wyłączeniem wyjazdów turystycznych), umieszczenie dziecka w placówce zapewniającej całodobowe utrzymanie.

Brak zgłoszenia zmiany może skutkować żądaniem zwrotu nienależnie pobranych świadczeń, dlatego o każdej zmianie należy powiadamiać organ bezzwłocznie oraz przedłożyć stosowne dokumenty. W przypadku wątpliwości prosimy o kontakt z pracownikami naszej jednostki.

FORMULARZE WNIOSKÓW

Informujemy, iż są dostępne w naszej siedzibie formularze wniosków o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego, zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego i funduszu alimentacyjnego.

KOMUNIKAT

Informujemy, iż na złożenie jakiegokolwiek wniosku w Sekcji Świadczeń Rodzinnych obowiązują zapisy. Ilość miejsc jest ograniczona a osoby niezapisane nie zostaną przyjęte bez uprzedniego zapisania. Umówić się na złożenie wniosku można poprzez kontakt telefoniczny (61 81 88 860) lub osobisty w siedzibie OPS przy ul. Braci Drzewieckich 1 w Kostrzynie.

Wyznaczona godzina przyjęcia jest orientacyjna.

Prosimy o składanie kompletnie wypełnionych wniosków po uważnym zapoznaniu z pouczeniami.

DRUKI 500+ na nowy okres 2017/2018

 1. Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego na nowy okres, rozpoczynający się od 01.10.2017 r.
 2.  OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY O DOCHODACH SWOICH ALBO CZŁONKA RODZINY OSIĄGNIĘTYCH W ROKU KALENDARZOWYM POPRZEDZAJĄCYM OKRES NA KTÓRY USTALANE JEST PRAWO DO ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO, INNYCH NIŻ DOCHODY PODLEGAJĄCE OPODATKOWANIU PODATKIEM DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH NA ZASADACH OKREŚLONYCH W ART. 27, ART. 30B, ART. 30C, ART. 30E I ART. 30F USTAWY Z DNIA 26 LIPCA 1991 R. O PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH (DZ. U. Z 2012 R. POZ. 361, Z PÓŹN. ZM.)
 3. OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY O WIELKOŚCI JEGO GOSPODARSTWA ROLNEGO ALBO GOSPODARSTWA CZŁONKA RODZINY WYRAŻONEJ W HEKTARACH PRZELICZENIOWYCH OGÓLNEJ POWIERZCHNI W ROKU KALENDARZOWYM POPRZEDZAJĄCYM OKRES, NA KTÓRY USTALANE JEST PRAWO DO ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO
 4. OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY O WYSOKOŚCI JEGO SKŁADEK NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE ALBO SKŁADEK CZŁONKA RODZINY W ROKU KALENDARZOWYM POPRZEDZAJĄCYM OKRES NA JAKI USTALANE JEST PRAWO DO ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO — oświadczenie dotyczy tylko osób, które mają opłacone składki zdrowotne od dochodów z tytułu emerytury lub renty w KRUS
 5. Oświadczenie dotyczące wypłaty świadczeń
 6. Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych

DRUKI 500 + na bieżący okres 2016/2017

Świadczenie wychowawcze- formularze na stary okres, kończący się 30 września 2017 r., składane od 01.08.2017 r. do 30.09.2017 r.

 1. Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego
 2. OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY O DOCHODACH SWOICH ALBO CZŁONKA RODZINY OSIĄGNIĘTYCH W ROKU KALENDARZOWYM POPRZEDZAJĄCYM OKRES NA KTÓRY USTALANE JEST PRAWO DO ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO, INNYCH NIŻ DOCHODY PODLEGAJĄCE OPODATKOWANIU PODATKIEM DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH NA ZASADACH OKREŚLONYCH W ART. 27, ART. 30B, ART. 30C, ART. 30E I ART. 30F USTAWY Z DNIA 26 LIPCA 1991 R. O PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH (DZ. U. Z 2012 R. POZ. 361, Z PÓŹN. ZM.)
 3. OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY O DOCHODZIE SWOIM ALBO CZŁONKA RODZINY ROZLICZAJĄCEGO SIĘ NA PODSTAWIE PRZEPISÓW O ZRYCZAŁTOWANYM PODATKU DOCHODOWYM OD NIEKTÓRYCH PRZYCHODÓW OSIĄGNIĘTYCH PRZEZ OSOBY FIZYCZNE OSIĄGNIĘTYM W ROKU KALENDARZOWYM POPRZEDZAJĄCYM OKRES, NA KTÓRY USTALANE JEST PRAWO DO ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO
 4. OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY O WIELKOŚCI JEGO GOSPODARSTWA ROLNEGO ALBO GOSPODARSTWA CZŁONKA RODZINY WYRAŻONEJ W HEKTARACH PRZELICZENIOWYCH OGÓLNEJ POWIERZCHNI W ROKU KALENDARZOWYM POPRZEDZAJĄCYM OKRES, NA KTÓRY USTALANE JEST PRAWO DO ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO
 5. OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY O WYSOKOŚCI JEGO SKŁADEK NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE ALBO SKŁADEK CZŁONKA RODZINY W ROKU KALENDARZOWYM POPRZEDZAJĄCYM OKRES NA JAKI USTALANE JEST PRAWO DO ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO – oświadczenie dotyczy tylko osób, które mają opłacone składki zdrowotne od dochodów z tytułu emerytury lub renty w KRUS
 6. Oświadczenie dotyczące wypłaty świadczeń
 7. Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych

KOMUNIKAT w sprawie formularzy wniosków

Przewidywany termin otrzymania formularzy wniosków z drukarni to 03.08.2017 r.

W związku z powyższym osoby zapisane na termin złożenia wniosku w terminie od 01.08. -03.08.2017 r. proszone są o przybycie trochę wcześniej przed umówiona wizytą lub o pobranie wniosków ze strony internetowej.

UWAGA! są odrębne formularze dla osób składających wniosek na nowy okres tj. ustalający prawo do świadczenia wychowawczego od października 2017 r.  oraz dla osób składających wnioski na bieżący okres np. w przypadku urodzenia się kolejnego dziecka.

Zmiany dotyczące osób prowadzących działalność gospodarczą na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne

Do wniosku, gdzie członek rodziny prowadzi/ prowadził w 2016 roku działalność gospodarczą na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne Wnioskodawca obowiązany jest dołączyć:

Zaświadczenie naczelnika urzędu skarbowego, dotyczące członków rodziny rozliczających się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, zawierające informacje odpowiednio o:
a) formie opłacanego podatku,
b) wysokości przychodu,
c) stawce podatku,
d) wysokości opłaconego podatku
− w roku kalendarzowym 2016.