Dochody nieopodatkowane za 2015 r. – KOMUNIKAT

Informujemy, iż w oświadczeniu członka rodziny o dochodach osiągniętych w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy ( załącznik nr 4)/ świadczeniowy (załącznik nr 3) innych niż dochody podlegające opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 27, art. 30b, art. 30c, art. 30e i art. 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r.  o podatku dochodowym od osób fizycznych, wykazuje się między innymi kwoty otrzymane na podstawie art. 27f ust. 8-10 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych ( rozliczając się z Urzędem Skarbowym za rok 2014 r. część z Państwa rozliczyła się korzystając z części uzupełniającej do PIT-37 lub PIT-36  PIT/UZ jest to dochód nieopodatkowany, który należy wykazać w w/w oświadczeniu). Cały katalog dochodów, które należy wykazać znajduje się w pouczeniu oświadczenia.

Oświadczenia składają Państwo pod odpowiedzialnością karną za złożenie fałszywego oświadczenia.

WNIOSKI

Informujemy, iż składając wnioski o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego, zasiłku rodzinnego lub świadczenia wychowawczego nie dołączają Państwo zaświadczeń z urzędu skarbowego o dochodach jak miało to miejsce w latach poprzednich. Obecnie Państwa sytuację dochodową z roku bazowego analizujemy na podstawie danych zweryfikowanych poprzez systemy teleinformatyczne.

W przypadku utraty dochodu lub uzyskania dochodu do wniosku o wyżej wymienione świadczenia  należy dołączyć dokumenty potwierdzające ich utratę lub uzyskanie oraz ich wysokość.

Prośba o dołączenie PIT-ów (11, 40A, 37 itp.) za 2015 rok jest kierowana głównie do rencistów i emerytów, których składki zdrowotne nie są dostępne z danych pobieranych poprzez systemy teleinformatyczne oraz do osób, które obecne zatrudnienie nabyły w roku 2015.

FUNDUSZ ALIMENTACYJNY

Informujemy, iż od 1 sierpnia można składać wnioski o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na okres świadczeniowy 2016/2017. Formularze dostępne w siedzibie OPS.
Osoby zainteresowane prosimy o zapisanie się na termin złożenia wniosku osobiście w siedzibie OPS lub telefonicznie pod numerem: 61 8188860.

Wnioski złożone w sierpniu gwarantują ciągłą wypłatę świadczeń. Jeżeli złożą Państwo wnioski od 1 do 31 sierpnia 2016 r. wypłata świadczeń nastąpi do 31 października 2016 r. 

Wnioski złożone od 1 września do 31 października 2016 r. zostaną rozpatrzone do 30 listopada 2016 r. wraz ze spłatą za październik.

Rokiem bazowym do obliczeń dochodu jest rok 2015 z uwzględnieniem obecnej sytuacji dochodowej. 

Podstawową dokumentacją, którą należy dołączyć do wniosku są zaświadczenia od Komornika Sądowego:
– zaświadczenie stwierdzające bezskuteczność egzekucji za okres ostatnich dwóch miesięcy;
– zaświadczenie o wyegzekwowanych alimentach w roku 2015.

Ponadto w przypadku utraty dochodu lub uzyskania dochodu do wniosku o świadczenie z funduszu alimentacyjnego należy dołączyć dokumenty potwierdzające ich utratę lub uzyskanie oraz ich wysokość (mi.: świadectwa pracy, umowy zlecenia, umowy o dzieło, umowy o pracę, zaświadczenie o wynagrodzeniu netto za miesiąc po miesiącu, w którym dochód został uzyskany tj. jeśli umowa o pracę z obecnym pracodawcą określa, iż termin rozpoczęcia pracy to np. 5 maj 2016 r., niezbędny jest dokument potwierdzający dochód netto za czerwiec 2016 r., itp. )

Osoby uprawnione uczęszczające do szkół ponadgimnazjalnych proszone są o dostarczenie do 10 września 2016 r. zaświadczeń (wystawionych po 1 września 2016 r.) potwierdzających fakt podjęcia lub kontynuacji nauki w szkole.

Wnioski 500 +

Uprzejmie informujemy, iż realizacja wniosków o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego następuje maksymalnie do trzech miesięcy od dnia złożenia wniosku. Czas oczekiwania jest uzależniony od kompletności wniosku i tego jak przejdzie weryfikację systemową. Decyzje i wypłaty są realizowane na bieżąco. O wydaniu decyzji informujemy Państwa sms-em na numer wskazany we wniosku.

KOMUNIKAT W SPRAWIE 500 +

Zgodnie z zapisem w decyzjach przyznających świadczenia wychowawcze wypłaty będą realizowane pod koniec miesiąca za bieżący miesiąc. 

Jednocześnie informujemy, iż środki pieniężne na wypłatę świadczeń wychowawczych i świadczeń rodzinnych otrzymujemy odrębnymi przelewami, zatem prosimy nie łączyć wypłat tych dwóch różnych świadczeń. Są to osobne listy wypłat i osobne środki pieniężne, także przelewy mogą być realizowane w inne dni.

Pierwsze wypłaty 500 +

9 maja ruszyły pierwsze wypłaty świadczeń wychowawczych. Przelewy świadczeń realizowane są według kolejności złożenia wniosku wraz z kompletem dokumentów, które pozytywnie przeszły systemową weryfikację. Wypłata świadczeń następuje po odbiorze decyzji, o tym, iż jest ona dla Państwa wydana informujemy sms-owo. Po otrzymaniu informacji o wydaniu decyzji, prosimy Państwa o możliwie bezzwłoczne przybycie do naszej siedziby w celu jej podpisania. Wnioskodawca może pisemnie upoważnić inną pełnoletnią osobę do odbioru decyzji, osoba ta powinna się zgłosić wówczas do sekretariatu OPS Kostrzyn z pisemnym upoważnieniem oraz dowodem osobistym.

W maju OPS jest czynny: 
Poniedziałki: 9:00 – 17:00
Wtorki: 7:00 – 18:00
Środy: 7:00- 15:00
Czwartki: 7:00 -18:00
Piątki: 7:00 – 15:00

W dniach 26 i 27 maja br. Ośrodek będzie nieczynny.

,,Bus 500 Plus” w gminie Kostrzyn

W ciągu trzech tygodni od startu programu ,, Rodzina 500 Plus” wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego w naszej instytucji złożyło 860 osób. 684 wniosków złożono osobiście, natomiast 176 wpłynęło elektronicznie, gdzie największą popularnością cieszy się kanał bankowości elektronicznej.


IMG_2743
We wszystkich województwach od początku kwietnia trwają akcje informacyjne ,,Bus 500 Plus”. Pracownicy urzędów wojewódzkich odwiedzają gminy i udzielają informacji oraz porady mieszkańcom.

 

IMG_2745

W dniu 15 kwietnia „Bus 500 Plus” wraz z pracownikami Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego dotarł do Ośrodka Pomocy Społecznej w Kostrzynie. Nasza Gmina została dobrze oceniona pod względem organizacyjnym w zakresie realizacji programu ,,Rodzina 500 Plus”.