WYNIKI ZAPYTANIA OFERTOWEGO – dożywianie w szkołach

Kostrzyn, dnia 2020-08-28

 

 

 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Kostrzynie informuje, że w wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie zapytania ofertowego, którego przedmiot obejmował codzienne przygotowanie i dostawę do placówek oświatowych na terenie Gminy Kostrzyn gorącego posiłku na osobę w postaci jednego dania, a także wydania posiłków została wybrana oferta przedstawiona przez Usługi Gastronomiczne „Dobra Kuchnia” s.c. ,z siedzibą w Łowęcinie, 62-020 Łowęcin, przy ul. Łowieckej 32.

Kostrzyn, dnia: 13 sierpnia 2020r

 

Ośrodek Pomocy Społecznej

ul. Braci Drzewieckich 1

62-025 Kostrzyn

tel. 61 8 188 860

ZAPYTANIE OFERTOWE

 1. Zamawiający

  Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Braci Drzewieckich 1, 62-025 Kostrzyn

  NIP 786 11 99 975

  Zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej z uwzględnieniem poniższych wymagań.

 2. Opis przedmiotu zamówienia
   1. Przedmiot zamówienia obejmuje codzienne przygotowanie i dostawę do placówek oświatowych na terenie Gminy Kostrzyn gorącego posiłku na osobę w postaci jednego dania, a także wydanie posiłków.
   2. Wykonawca oświadcza, iż posiada uprawnienia oraz odpowiednie kwalifikacje i warunki do należytego wykonania przedmiotowej usługi.
   3. Zamówienie obejmuje dożywianie w następujących szkołach:
   • Zespół Szkół Gułtowy
   • Szkoła Podstawowa nr 2 w Kostrzynie
   • Zespół Szkół Iwno
   • Zespół Szkół Czerlejno
   • Zespół Szkół Brzeźno
   • Zespół Szkół Siekierki Wielkie
   1. Planowana liczba posiłków dziennie wynosi około 45 sztuk.
   2. Zamawiający zastrzega, iż liczba posiłków może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu, za co Zleceniodawca nie ponosi odpowiedzialności.
   3. Dożywianie ma być realizowane w dni objęte nauką szkolną od poniedziałku do piątku w czasie trwania roku szkolnego z wyłączeniem przerw w nauce (przerwa wakacyjna, ferie zimowe oraz przerwy świąteczne itp.) od dnia 01 września 2020r do dnia 25 czerwca 2021r.
   4. Wykonawca będzie dostarczać posiłki własnym transportem w pojemnikach gwarantujących utrzymanie odpowiedniej temperatury.
   5. Wykonawca jest zobowiązany przestrzegać zasad sanitarno – higienicznych na każdym etapie; produkcji posiłków, wydawania posiłków oraz ich przewozu.
   6. Wykonawca jest zobowiązany przestrzegać zasad zgodnie z Ustawą z dnia 02 marca 2020r o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U.2020.poz.374 ze zm.)
   7. Wykonawca ponosi odpowiedzialność i wszelkie konsekwencje w przypadku dostarczania posiłków, które spowodują zatrucia pokarmowe i inne niedyspozycje uczniów.
   8. Posiłki muszą być sporządzone zgodnie z wymogami sztuki kulinarnej sanitarnej dla żywienia zbiorowego. Muszą też być wykonane ze świeżych warzyw i artykułów spożywczych, posiadających aktualny termin ważności. Świadczenie usług żywieniowych powinno być zgodne z ustawą o bezpieczeństwie żywności i żywienia

    (Dz.U. 2019 poz 1252 ze zm.) oraz zaleceniami Głównego Inspektora Sanitarnego i Instytutu Żywności i Żywienia w sprawie norm wyżywienia i żywienia, jakie obowiązują w zakładach żywienia zbiorowego oraz zdrowotnych jakości. Ponadto w zakresie usług ( w sposób gwarantujący jakość posiłków zgodną z zalecanymi normami dotyczącymi zawartości składników pokarmowych zapewniając ich różnorodność). Posiłki powinny być przygotowane w czterech niepowtarzalnych się zestawach uwzględniając miesiąc kalendarzowy.

   9. Miejsce i godziny wydania posiłków w szkołach zostaną ustalone przez wykonawcę indywidualnie, dla każdej placówki bezpośredni z dyrekcją szkoły.
   10. Zamawiający dostarczy Wykonawcy listę osób, na które wydano decyzję przyznającą pomoc w formie dożywiania.
   11. W razie zwiększenia lub zmniejszenia się ilości dożywianych osób, Zamawiający będzie aktualizował listę.
   12. Wykonawca będzie obciążał Zamawiającego tylko za ilość posiłków faktycznie wydanych, według listy obecności sporządzanej co miesiąc przez Dyrektorów w/w placówek.
   13. Za dostarczanie posiłków do poszczególnych placówek Wykonawca nie będzie naliczał Zamawiającemu żadnych kosztów dodatkowych.
 1. Dokumenty wymagane od Oferenta

  Formularz własny oferty zgodny z kolejnością punktów zapytania ofertowego.

 2. Kryterium oferty stanowi 100% ceny
 3. Miejsce oraz termin składania ofert

  Ofert należy składać do dnia 27 sierpnia 2020r za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sekretariat@opskostrzyn.pl , pocztą tradycyjną lub osobiście w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Kostrzynie, przy ul. Braci Drzewieckich 1, 62-025 Kostrzyn w dni:

 • poniedziałek od godziny 9.00 do 17.00
 • od wtorku do piątku w godzinach od 7.00 do 15.00

Zapytanie ofertowe – dożywianie dzieci w szkołach na terenie gminy Kostrzyn

Kostrzyn, dnia 21.08.2019 r.

 

Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Braci Drzewieckich 1
62-025 Kostrzyn
Tel. 61 8 188 860

Zapytanie ofertowe

1. Zamawiający

Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Braci Drzewieckich 1, 62-025 Kostrzyn
NIP 786 11 99 975

Zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej z uwzględnieniem poniższych wymagań.

2. Opis przedmiotu zamówienia

1) Przedmiot zamówienia obejmuje codzienne przygotowanie i dostawę do placówek oświatowych na terenie gminy Kostrzyn gorącego posiłku na osobę w postaci jednego dania, a także wydawanie posiłków .

2) Wykonawca oświadcza, iż posiada uprawnienia oraz odpowiednie kwalifikacje i warunki do należytego wykonania przedmiotowej usługi.

3) Zamówienie obejmuje dożywianie w następujących szkołach:

Zespół Szkół Gułtowy

Gimnazjum Kostrzyn

Zespół Szkół Brzeźno

Zespół Szkół Iwno

Zespół Szkół Czerlejno

Zespół Szkół Siekierki Wielkie

4) Planowana liczba posiłków dziennie wynosi około 45 sztuk

5) Zamawiający zastrzega, iż liczba posiłków może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu, za co Zleceniodawca nie ponosi odpowiedzialności.

6) Dożywianie ma być realizowane w dni objęte nauka szkolną od poniedziałku do piątku w czasie trwania roku szkolnego z wyłączeniem przerw w nauce ( przerwa wakacyjna, ferie zimowe oraz przerwy świąteczne itp.), od dnia 01.09.2019 do dnia 30.06.2020.

7) Wykonawca będzie dostarczać posiłki własnym transportem w pojemnikach gwarantujących utrzymanie odpowiedniej temperatury.

8) Wykonawca jest zobowiązany przestrzegać zasad sanitarno – higienicznych na każdym etapie; produkcji posiłków, wydawania posiłków oraz ich przewozu.

9) Wykonawca ponosi odpowiedzialność i wszelkie konsekwencje w przypadku dostarczenia posiłków, które spowodują zatrucia pokarmowe i inne niedyspozycje uczniów.

10) Posiłki muszą być sporządzone zgodnie z wymogami sztuki kulinarnej sanitarnej dla żywienia zbiorowego. Muszą też być wykonane ze świeżych warzyw i artykułów spożywczych , posiadających aktualny termin ważności. Świadczenie usług żywieniowych powinno być zgodne z ustawą o bezpieczeństwie żywności i żywienia ( Dz.U. z 2006r. Nr. 17, poz.1225) oraz zaleceniami Głównego Inspektora Sanitarnego i Instytutu Żywności i Żywienia w sprawie norm wyżywienia i żywienia, jakie obowiązują w zakładach żywienia zbiorowego oraz jakości zdrowotnych jakości. Ponadto w zakresie usług ( w sposób gwarantujący jakość posiłków zgodną z zalecanymi normami dotyczącymi zawartości składników pokarmowych zapewniając ich różnorodność). Posiłki powinny być przygotowane w czterech niepowtarzalnych się zestawach uwzględniając miesiąc kalendarzowy.

11) Miejsce i godziny wydawania posiłków w szkołach zostaną ustalone przez wykonawcę indywidualnie dla każdej placówki bezpośrednio z dyrekcją szkoły.

12) Zamawiający dostarczy Wykonawcy listę osób, na które wydano decyzję przyznająca pomoc w formie dożywiania.

13) W razie zwiększenia się ilości dożywianych osób, Zamawiający będzie aktualizował listę.

14) Wykonawca będzie obciążał zamawiającego tylko za ilość posiłków faktycznie wydanych, według listy obecności sporządzonej co miesiąc przez Dyrektorów w/w placówek.

15) Za dostarczenie posiłków do poszczególnych placówek Wykonawca nie będzie naliczał Zamawiającemu żadnych kosztów dodatkowych.

3. Dokumenty wymagane od Oferenta

Formularz własny oferty zgodny z kolejnością punktów zapytania ofertowego.

4. kryterium oferty stanowi 100% ceny

5. Miejsce oraz termin składania ofert

Oferty należy składać do dnia 30.08.2019r. za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres sekretariat@opskostrzyn.pl , pocztą lub osobiście pod adresem: ul. Braci Drzewieckich 1, 62-025 Kostrzyn w godzinach : poniedziałek 9:00 – 17.00 wtorek – piątek 7.00 – 15.00.