Dostawa sprzętu i wyposażenia w ramach projektu: „Aktywizacja Seniorów z terenu Gminy Kostrzyn”

Dostawa sprzętu i wyposażenia w ramach projektu: „Aktywizacja Seniorów z terenu Gminy Kostrzyn”

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1161861#

MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT
1. Miejsce i termin
1.1. Oferty należy składać osobiście, pocztą, kurierem – decyduje data otrzymania oferty przez Zamawiającego – w zamkniętych kopertach, w budynku Ośrodka Pomocy Społecznej w Kostrzynie, ul. Braci Drzewieckich 1, 62-025 Kostrzyn lub w formie elektronicznej na adres sekretariat@opskostrzyn.pl.
1.2. Termin składania ofert upływa dnia 29.01.2019 r. o godz. 12.00
1.3. Oferta, która wpłynie do Zamawiającego po upływie terminu składania ofert, niezależnie od sposobu, w jaki Wykonawca składa ofertę, będzie niezwłocznie odesłana bez otwierania do Wykonawcy.
2. Opakowanie i oznaczenie dokumentów
Kompletne dokumenty zgodnie z zasadami reprezentacji Wykonawcy należy umieścić w kopercie, która będzie zawierała nazwę Wykonawcy oraz nazwę postępowania.
OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERT
1. Ofertę należy sporządzić w języku polskim, z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
3. Ofertę należy opracować na drukach stanowiących załączniki do niniejszego zapytania ofertowego lub na dokumentach własnych wykonawcy, które zawierają identyczne dane.
4. Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy umieścić w zamkniętej kopercie opatrzonej danymi Wykonawcy oraz opisem:
Dostawa sprzętu i wyposażenia w ramach projektu „Aktywizacja Seniorów z terenu Gminy Kostrzyn”
5. W przypadku braku powyższej informacji Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z tego braku, np. omyłkowe otwarcie oferty przed wyznaczonym terminem otwarcia lub jej nie otwarcie w trakcie sesji otwarcia ofert.
ZMIANA I WYCOFANIE OFERTY
1. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną ofertę za pomocą pisemnego powiadomienia przed upływem terminu składania ofert.
2. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty musi być podpisane przez Wykonawcę lub upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy. Powiadomienie należy złożyć w zamkniętej kopercie, która powinna być dodatkowo oznaczona odpowiednio określeniami „ZMIANA” lub „WYCOFANIE”. Koperty oznakowane dopiskiem „ZMIANA” zostaną otwarte przy otwieraniu oferty Wykonawcy, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonania zmian, zostaną dołączone do oferty.
3. Wycofana oferta bez otwierania zostanie zwrócona Wykonawcy niezwłocznie.
4. Żadna oferta nie może być zmieniona po terminie składania ofert.
Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę
sekretariat@opskostrzyn.pl
Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia
Kierownik OPS Pani Agnieszka Piasecka
Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia
tel. (61) 81 88 860
Skrócony opis przedmiotu zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu i wyposażenia w ramach projektu „Aktywizacja Seniorów z terenu Gminy Kostrzyn”, Poddziałanie 7.2.2. Usługi społeczne i zdrowotne – projekty konkursowe, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.
2. Wykaz asortymentu stanowiącego przedmiot zapytania znajduje się w zapytaniu ofertowym w postaci tabelarycznej dla poszczególnych części zamówienia:
2.1. CZĘŚĆ I – Dostawa sprzętu i wyposażenia do Klubu Seniora w Gułtowach
2.2. CZĘŚĆ II – Dostawa sprzętu i wyposażenia do Klubu Seniora w Gwiazdowie
2.3. CZĘŚĆ III – Dostawa sprzętu i wyposażenia do Klubu Seniora w Kostrzynie
Kategoria ogłoszenia
Dostawy
Podkategoria ogłoszenia
Dostawy inne
Miejsce realizacji zamówienia
Województwo: wielkopolskie Powiat: poznański Miejscowość: Kostrzyn
Opis przedmiotu zamówienia
Cel zamówienia
Celem przedmiotu zamówienia jest dostawa sprzętu i wyposażenia w ramach projektu „Aktywizacja Seniorów z terenu Gminy Kostrzyn”, Poddziałanie 7.2.2. Usługi społeczne i zdrowotne – projekty konkursowe, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.
Przedmiot zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu i wyposażenia w ramach projektu „Aktywizacja Seniorów z terenu Gminy Kostrzyn”, Poddziałanie 7.2.2. Usługi społeczne i zdrowotne – projekty konkursowe, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.
2. Wykaz asortymentu stanowiącego przedmiot zapytania znajduje się w zapytaniu ofertowym w postaci tabelarycznej dla poszczególnych części zamówienia:
2.1. CZĘŚĆ I – Dostawa sprzętu i wyposażenia do Klubu Seniora w Gułtowach
2.2. CZĘŚĆ II – Dostawa sprzętu i wyposażenia do Klubu Seniora w Gwiazdowie
2.3. CZĘŚĆ III – Dostawa sprzętu i wyposażenia do Klubu Seniora w Kostrzynie
Kod CPV
39150000-8
Nazwa kodu CPV
Różne meble i wyposażenie
Dodatkowe przedmioty zamówienia
Dodatkowe Kody CPV:
1. 30200000-1 Urządzenia komputerowe
2. 32324300-3 Urządzenia telewizyjne
3. 39221000-7 Sprzęt kuchenny

Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów lub rozwiązań równoważnych, pod warunkiem, że zagwarantują one wykonanie zamówienia w zgodzie z treścią zapytania ofertowego oraz zapewnią uzyskanie parametrów technicznych i użytkowych nie gorszych od założonych w wyżej wymienionych dokumentach. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywane przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. W takiej sytuacji, na Wykonawcy ciąży obowiązek każdorazowego przedłożenia Zamawiającemu stosownych dokumentów, stwierdzających, że proponowane materiały, dostawy i technologia zamienne spełniają (nie są gorsze) warunki/parametry techniczne i użytkowe zawarte w dokumentacji postępowania. Obowiązek udowodnienia równoważności powiązań technicznych i użytkowych leży wyłącznie po stronie Wykonawcy. We wszystkich przypadkach wymagania techniczne mają pierwszeństwo przed standardami producenta.
Harmonogram realizacji zamówienia
TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Przedmiot zamówienia Wykonawca zrealizuje w okresie dla części I – III zamówienia: 30 dni od podpisania umowy.
Załączniki
załączniki do zapytania ofertowego na dostawę sprzętu i wyposażenia
zapytanie ofertowe na dostawę sprzetu i wyposażenia
Pytania i wyjaśnienia
Brak pytań i wyjaśnień
Wiedza i doświadczenie
Zamawiający uzna, że Wykonawca posiada wiedzę i doświadczenie niezbędne do realizacji zamówienia, jeżeli wykaże on, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym krótszym okresie, wykonał należycie co najmniej jedną dostawę porównywalną z przedmiotem zapytania, tj. dostawę sprzętu lub wyposażenia lub mebli lub środków czystości lub produktów spożywczych o wartości nie mniejszej, niż wartość składanej oferty.
Warunki zmiany umowy
Określa projekt umowy – załącznik nr 4 do zapytania ofertowego.
ZAWARCIE UMOWY Z WYBRANYM WYKONAWCĄ nastąpi:
1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, który złożył najkorzystniejszą ofertę.
2. Umowa z Wykonawcą, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą zostanie zawarta w terminie wskazanym przez Zamawiającego. Wzór umowy stanowi załącznik nr 4.
3. Projekt umowy stanowi załącznik nr 4.
4. Zamawiający zawrze z wybranym Wykonawcą umowę w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego, na co Wykonawca wyraża zgodę.
Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy
1. Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy wraz z ofertą w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:
a) Oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – załącznik nr 2;
b) Oświadczenie wykonawcy o braku powiązań z Zamawiającym – załącznik nr 3.
Zamówienia uzupełniające
Tak.
Ocena oferty
Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji
KRYTERIA, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT
1. W oparciu o kryteria oceny ofert Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które odpowiadają wymaganiom przedstawionym w niniejszym zapytaniu ofertowym.
2. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:
Cena (C) – waga 100%
3. Punkty za cenę będą obliczane wg następującego wzoru:
liczba punktów = cena brutto najniższa cena oferty / cena badanej oferty x 100 pkt.
4. Maksymalna liczba punktów, jaką Wykonawca może zdobyć w postępowaniu: 100 pkt.
5. Oferta przedstawiająca najkorzystniejszy bilans kryteriów oceny ofert zostanie uznana za najkorzystniejszą ofertę złożoną w postępowaniu.
6. Wszelkie rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a przyszłym Wykonawcą odbywać się będą w walucie polskiej PLN.
Wykluczenia
1. Z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający wykluczy wykonawcę, który:
Jest powiązany z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
2. Zamawiający oceni brak podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie przedstawionego przez Wykonawcę oświadczenia – załącznik nr 3.
Zamawiający – Beneficjent
Nazwa: GMINA KOSTRZYN
Adres: Dworcowa 5, 62-025 Kostrzyn
wielkopolskie , poznański
Numer telefonu 618178565
Fax 618178191
NIP 7773114347
Tytuł projektu: Aktywizacja Seniorów z terenu Gminy Kostrzyn
Numer projektu: RPWP.07.02.02-30-0060/17-00

Dostawa środków czystości i produktów spożywczych w ramach projektu: „Aktywizacja Seniorów z terenu Gminy Kostrzyn”

 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1161451#

Dostawa środków czystości i produktów spożywczych w ramach projektu: „Aktywizacja Seniorów z terenu Gminy Kostrzyn”
1. Miejsce i termin
1.1. Oferty należy składać osobiście, pocztą, kurierem – decyduje data otrzymania oferty przez Zamawiającego – w zamkniętych kopertach, w budynku Ośrodka Pomocy Społecznej w Kostrzynie, ul. Braci Drzewieckich 1, 62-025 Kostrzyn lub w formie elektronicznej na adres sekretariat@opskostrzyn.pl.
1.2. Termin składania ofert upływa dnia 29.01.2019 r. o godz. 12.00
1.3. Oferta, która wpłynie do Zamawiającego po upływie terminu składania ofert, niezależnie od sposobu, w jaki Wykonawca składa ofertę, będzie niezwłocznie odesłana bez otwierania do Wykonawcy.
2. Opakowanie i oznaczenie dokumentów
Kompletne dokumenty zgodnie z zasadami reprezentacji Wykonawcy należy umieścić w kopercie, która będzie zawierała nazwę Wykonawcy oraz nazwę postępowania.
OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERT
1. Ofertę należy sporządzić w języku polskim, z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
3. Ofertę należy opracować na drukach stanowiących załączniki do niniejszego zapytania ofertowego lub na dokumentach własnych wykonawcy, które zawierają identyczne dane.
4. Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy umieścić w zamkniętej kopercie opatrzonej danymi Wykonawcy oraz opisem:
Dostawa środków czystości i produktów spożywczych w ramach projektu „Aktywizacja Seniorów z terenu Gminy Kostrzyn”
5. W przypadku braku powyższej informacji Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z tego braku, np. omyłkowe otwarcie oferty przed wyznaczonym terminem otwarcia lub jej nie otwarcie w trakcie sesji otwarcia ofert.
ZMIANA I WYCOFANIE OFERTY
1. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną ofertę za pomocą pisemnego powiadomienia przed upływem terminu składania ofert.
2. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty musi być podpisane przez Wykonawcę lub upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy. Powiadomienie należy złożyć w zamkniętej kopercie, która powinna być dodatkowo oznaczona odpowiednio określeniami „ZMIANA” lub „WYCOFANIE”. Koperty oznakowane dopiskiem „ZMIANA” zostaną otwarte przy otwieraniu oferty Wykonawcy, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonania zmian, zostaną dołączone do oferty.
3. Wycofana oferta bez otwierania zostanie zwrócona Wykonawcy niezwłocznie.
4. Żadna oferta nie może być zmieniona po terminie składania ofert.
Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę
sekretariat@opskostrzyn.pl
Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia
Kierownik OPS Pani Agnieszka Piasecka
Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia
tel. (61) 81 88 860
Skrócony opis przedmiotu zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa środków czystości i produktów spożywczych w ramach projektu „Aktywizacja Seniorów z terenu Gminy Kostrzyn”, Poddziałanie 7.2.2. Usługi społeczne i zdrowotne – projekty konkursowe, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.
2. Wykaz asortymentu stanowiącego przedmiot zapytania znajduje się w zapytaniu ofertowym w postaci tabelarycznej.
3. Część I – dostawa środków czystości:
3.1 Do Klubu Seniora w Gułtowach
3.2 Do Klubu Seniora w Gwiazdowie
3.3 Do Klubu Seniora w Kostrzynie
4. Część II – cykliczne dostarczanie produktów spożywczych do Klubu Seniora w miejscowości: Gułtowy, Gwiazdowo i Kostrzyn zgodnie z asortymentem opisanym w zapytaniu ofertowym w postaci tabelarycznej.
Kategoria ogłoszenia
Dostawy
Podkategoria ogłoszenia
Dostawy inne
Miejsce realizacji zamówienia
Województwo: wielkopolskie Powiat: poznański Miejscowość: Kostrzyn
Opis przedmiotu zamówienia
Cel zamówienia
Celem przedmiotu zamówienia jest dostawa środków czystości i produktów spożywczych w ramach projektu „Aktywizacja Seniorów z terenu Gminy Kostrzyn”, Poddziałanie 7.2.2. Usługi społeczne i zdrowotne – projekty konkursowe, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.
Przedmiot zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa środków czystości i produktów spożywczych w ramach projektu „Aktywizacja Seniorów z terenu Gminy Kostrzyn”, Poddziałanie 7.2.2. Usługi społeczne i zdrowotne – projekty konkursowe, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.
2. Wykaz asortymentu stanowiącego przedmiot zapytania znajduje się w zapytaniu ofertowym w postaci tabelarycznej.
3. Część I – dostawa środków czystości:
3.1 Do Klubu Seniora w Gułtowach
3.2 Do Klubu Seniora w Gwiazdowie
3.3 Do Klubu Seniora w Kostrzynie
4. Część II – cykliczne dostarczanie produktów spożywczych do Klubu Seniora w miejscowości: Gułtowy, Gwiazdowo i Kostrzyn zgodnie z asortymentem opisanym w zapytaniu ofertowym w postaci tabelarycznej.
Kod CPV
39830000-9
Nazwa kodu CPV
Środki czyszczące
Dodatkowe przedmioty zamówienia
Dodatkowy kod CPV 15800000-6 – różne produkty spożywcze.

Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów lub rozwiązań równoważnych, pod warunkiem, że zagwarantują one wykonanie zamówienia w zgodzie z treścią zapytania ofertowego oraz zapewnią uzyskanie parametrów technicznych i użytkowych nie gorszych od założonych w wyżej wymienionych dokumentach. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywane przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. W takiej sytuacji, na Wykonawcy ciąży obowiązek każdorazowego przedłożenia Zamawiającemu stosownych dokumentów, stwierdzających, że proponowane materiały, dostawy i technologia zamienne spełniają (nie są gorsze) warunki/parametry techniczne i użytkowe zawarte w dokumentacji postępowania. Obowiązek udowodnienia równoważności powiązań technicznych i użytkowych leży wyłącznie po stronie Wykonawcy. We wszystkich przypadkach wymagania techniczne mają pierwszeństwo przed standardami producenta.
Harmonogram realizacji zamówienia
TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
1. Przedmiot zamówienia Wykonawca zrealizuje w okresie:
a) dla części I zamówienia: 30 dni od podpisania umowy,
b) dla części II zamówienia: raz w miesiącu w okresie realizacji projektu, tj. od dnia zawarcia umowy do dnia 31.08.2021r.
Załączniki
załączniki do zapytania ofertowego na środki czystości i produkty spożywcze
zapytanie ofertowe na środki czystości i produkty spożywcze
Pytania i wyjaśnienia
Brak pytań i wyjaśnień
Wiedza i doświadczenie
Zamawiający uzna, że Wykonawca posiada wiedzę i doświadczenie niezbędne do realizacji zamówienia, jeżeli wykaże on, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym krótszym okresie, wykonał należycie co najmniej jedną dostawę porównywalną z przedmiotem zapytania, tj. dostawę sprzętu lub wyposażenia lub mebli lub produktów spożywczych o wartości nie mniejszej, niż wartość składanej oferty.
Warunki zmiany umowy
Określa projekt umowy – załącznik nr 4 do zapytania ofertowego.
Zawarcie umowy z Wykonawcą nastąpi:
1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, który złożył najkorzystniejszą ofertę.
2. Umowa z Wykonawcą, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą zostanie zawarta w terminie wskazanym przez Zamawiającego. Wzór umowy stanowi załącznik nr 4.
3. Projekt umowy stanowi załącznik nr 4.
4. Zamawiający zawrze z wybranym Wykonawcą umowę w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego, na co Wykonawca wyraża zgodę.
Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy
1. Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy wraz z ofertą w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:
a) Oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – załącznik nr 2;
b) Oświadczenie wykonawcy o braku powiązań z Zamawiającym – załącznik nr 3.
Zamówienia uzupełniające
Tak.
Ocena oferty
Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji
KRYTERIA, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT
1. W oparciu o kryteria oceny ofert Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które odpowiadają wymaganiom przedstawionym w niniejszym zapytaniu ofertowym.
2. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:
– cena oferty – 60 %
– klauzula społeczna – 40 %.
Najniższa cena – 60% – liczba punktów, w ramach kryterium cena obliczona zostanie przez podzielenie ceny najtańszej oferty przez cenę oferty badanej oraz przemnożenie tak otrzymanej liczby przez wagę kryterium, która wynosi 60, zgodnie z poniższym wzorem:
liczba punktów badanej oferty = (Cmin /C bad) x 60%, przy czym 1% to 1 pkt
gdzie: Cmin – najniższa cena spośród badanych ofert
Cbad – cena oferty badanej.
Końcowa liczba punktów zaokrąglona zostanie do dwóch miejsc po przecinku.
Maksymalna liczba punktów do uzyskania – 60 pkt.

Klauzula społeczna – 40% – Wykonawca otrzyma maksymalną ilość punktów w tym kryterium, jeśli przy realizacji zamówienia zatrudnieni osobę/osoby, która jest:
– bezrobotna w rozumieniu ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy
lub
– młodociana, o której mowa w przepisach prawa pracy, w celu przygotowania zawodowego
lub
– niepełnosprawna w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych
lub
– inna niż wyżej wymienione, o której mowa w ustawie z dnia 13 czerwca 2003 roku o zatrudnieniu socjalnym (Dz.U. z 2011 r., poz. 225 ze zm.) lub we właściwych przepisach państw członkowskich Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
a) Dana osoba powinna być zatrudniona w terminie nie dłuższym niż 5 dni od dnia rozpoczęcia realizacji zamówienia. Okres zatrudnienia będzie trwał nieprzerwanie przez okres realizacji umowy.
b) Na żądanie Zamawiającego Wykonawca jest zobowiązany niezwłocznie udokumentować fakt zatrudnienia osoby, o której mowa wyżej (np. ewidencja czasu pracy).
c) Zamawiający uprawniony będzie do kontroli spełnienia przez Wykonawcę wymagań dotyczących zatrudnienia w/w osoby. W celu kontroli Wykonawca zapewni Zamawiającemu dostęp do dokumentacji pracowniczej lub innej, potwierdzającej spełnianie przez w/w osobę warunków wymienionych powyżej.
d) W przypadku niespełnienia wymagań, przy realizacji zamówienia, w zakresie zatrudnienia osób, Zamawiający może rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym.
Ostateczna liczba punktów stanowić będzie sumę punktów uzyskanych w poszczególnych kryteriach. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą liczbę punktów.
Wykluczenia
1. Z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający wykluczy wykonawcę, który:
Jest powiązany z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
2. Zamawiający oceni brak podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie przedstawionego przez Wykonawcę oświadczenia – Załącznik nr 3.
Zamawiający – Beneficjent
Nazwa: GMINA KOSTRZYN
Adres:
Dworcowa 5
62-025 Kostrzyn
wielkopolskie , poznański
Numer telefonu 618178565
Fax 618178191
NIP 7773114347
Tytuł projektu: Aktywizacja Seniorów z terenu Gminy Kostrzyn
Numer projektu: RPWP.07.02.02-30-0060/17-00

Świadczenie usług transportu w ramach projektu „Aktywizacja Seniorów z terenu Gminy Kostrzyn” każdorazowo dla 92 osób

Świadczenie usług transportu w ramach projektu „Aktywizacja Seniorów z terenu Gminy Kostrzyn” każdorazowo dla 92 osób

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1153653#zamawiajacy

Miejsce i sposób składania ofert

1. Oferty należy składać osobiście, pocztą, kurierem – decyduje data otrzymania oferty przez Zamawiającego – w zamkniętych kopertach, w budynku Ośrodka Pomocy Społecznej w Kostrzynie, ul. Braci Drzewieckich 1, 62-025 Kostrzyn lub w formie elektronicznej na adres sekretariat@opskostrzyn.pl.
2. Termin składania ofert upływa dnia 13.12.2018 r. o godz. 10.00
3. Oferta, która wpłynie do Zamawiającego po upływie terminu składania ofert, niezależnie od sposobu, w jaki Wykonawca składa ofertę, będzie niezwłocznie odesłana bez otwierania do Wykonawcy.
Wymagania dotyczące oferty-opis sposobu przygotowania oferty
1. Oferta i załączniki do niej winny być złożone w formie pisemnej i napisane w języku polskimi w sposób trwały np. na maszynie do pisania lub komputerze. Zamawiający dopuszcza ręczne, czytelne wypełnianie formularzy ofertowych.
2. Zamawiający dopuszcza się składanie oferty w postaci elektronicznej.
3. Jeżeli dla oświadczeń i wykazów przewidziany jest wzór, dokumenty te sporządza się według tych wzorów.
4. Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy umieścić w zamkniętej kopercie opatrzonej danymi Wykonawcy oraz opisem:
Świadczenie usług transportu w ramach projektu „Aktywizacja Seniorów z terenu Gminy Kostrzyn”
5. W przypadku braku powyższej informacji Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z tego braku, np. omyłkowe otwarcie oferty przed wyznaczonym terminem otwarcia lub jej nie otwarcie w trakcie sesji otwarcia ofert.
6. Jeśli wykonawca składa ofertę w postaci elektronicznej powyższy opis należy umieścić w temacie wiadomości.
Zmiany i wycofanie oferty
1. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną ofertę za pomocą pisemnego powiadomienia przed upływem terminu składania ofert.
2. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty musi być podpisane przez Wykonawcę lub upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy. Powiadomienie należy złożyć w zamkniętej kopercie, która powinna być dodatkowo oznaczona odpowiednio określeniami „ZMIANA” lub „WYCOFANIE”. Koperty oznakowane dopiskiem „ZMIANA” zostaną otwarte przy otwieraniu oferty Wykonawcy, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonania zmian, zostaną dołączone do oferty.
3. Wycofana oferta bez otwierania zostanie zwrócona Wykonawcy niezwłocznie.
4. Żadna oferta nie może być zmieniona po terminie składania ofert.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

sekretariat@opskostrzyn.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Agnieszka Piasecka

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

618188860

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług transportu w ramach projektu „Aktywizacja Seniorów z terenu Gminy Kostrzyn”, Poddziałanie 7.2.2. Usługi społeczne i zdrowotne – projekty konkursowe, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.
Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych.
1. WYJAZDY DO KINA DLA UCZESTNIKÓW PROJEKTU
2. WYJAZDY DO TEATRU DLA UCZESTNIKÓW PROJEKTU
3. WYJAZDY NA BASEN DLA UCZESTNIKÓW PROJEKTU

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: wielkopolskie Powiat: poznański Miejscowość: Kostrzyn

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem realizacji wyjazdów do kina i teatru jest zapewnienie rozrywki kulturalnej, natomiast celem realizacji wyjazdów na basen jest poprawa samopoczucia uczestników, wzmocnienie poszczególnych grup mięśniowych oraz sprawności fizycznej. Ćwiczenia na basenie przyczynią się do:
– oprawy ogólnej kondycji fizycznej i psychicznej,
– usprawnienia koordynacji ruchowej poprzez zwiększenie ruchomości stawów obwodowych i kręgosłupa,
– poprawy wydolności organizmu,
– zwiększenia wytrzymałość na wysiłek,
– minimalizacji bólu poprzez zmniejszenie tarcia i rozciągnięcie.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług transportu w ramach projektu „Aktywizacja Seniorów z terenu Gminy Kostrzyn”, Poddziałanie 7.2.2. Usługi społeczne i zdrowotne – projekty konkursowe, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.
Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych.
1. WYJAZDY DO KINA DLA UCZESTNIKÓW PROJEKTU
Zamawiający planuje 12 wyjazdów na trasie Kostrzyn-Poznań oraz 12 wyjazdów na trasie Gułtowy-Poznań, łącznie 24 wyjazdy
Organizacja wyjazdów obejmuje następujące elementy:
– transport spod Klubu Seniora w Kostrzynie, ul. Poznańska 6 do Kina Kinepolis w Poznaniu, ul. Bolesława Krzywoustego 72 oraz w drodze powrotnej – 12 wyjazdów. Odległość pomiędzy miejscem zbiórki a miejscem docelowym, mierzona na podstawie trasy dojazdu samochodem według serwisu internetowego Google Maps wynosi 60 km lub w rozliczeniu ryczałtowym do 100 km.
– transport spod Klubu Seniora w Gułtowach, ul. Kasztanowa 5 do Kina Kinepolis w Poznaniu, ul. Bolesława Krzywoustego 72 oraz w drodze powrotnej – 12 wyjazdów. Odległość pomiędzy miejscem zbiórki a miejscem docelowym, mierzona na podstawie trasy dojazdu samochodem według serwisu internetowego Google Maps wynosi 78 km lub w rozliczeniu ryczałtowym do 100 km.
– ubezpieczenie
Termin realizacji: raz na kwartał w okresie realizacji projektu tj. do 31.08.2021r., łącznie 24 wyjazdy2. WYJAZDY DO TEATRU DLA UCZESTNIKÓW PROJEKTU
Organizacja wyjazdów obejmuje następujące elementy:
– transport spod Klubu Seniora w Kostrzynie, ul. Poznańska 6 do Teatru w Poznaniu lub w Gnieźnie oraz w drodze powrotnej – 12 wyjazdów. Odległość pomiędzy miejscem zbiórki a miejscem docelowym, mierzona na podstawie trasy dojazdu samochodem według serwisu internetowego Google Maps wynosi około 80 km lub w rozliczeniu ryczałtowym do 100 km.
– transport spod Klubu Seniora w Gułtowach, ul. Kasztanowa 5 do Teatru w Poznaniu lub w Gnieźnie oraz w drodze powrotnej – 12 wyjazdów. Odległość pomiędzy miejscem zbiórki a miejscem docelowym, mierzona na podstawie trasy dojazdu samochodem według serwisu internetowego Google Maps wynosi około 90 km lub w rozliczeniu ryczałtowym do 100 km.
– ubezpieczenie
Termin realizacji: raz na kwartał w okresie realizacji projektu tj. do 31.08.2021r., łącznie 24 wyjazdy3. WYJAZDY NA BASEN DLA UCZESTNIKÓW PROJEKTU
Organizacja wyjazdów obejmuje następujące elementy:
– transport spod Klubu Seniora w Kostrzynie, ul. Poznańska 6 na Basen Termy Maltańskie w Poznaniu oraz w drodze powrotnej – 36 wyjazdów. Odległość pomiędzy miejscem zbiórki a miejscem docelowym, mierzona na podstawie trasy dojazdu samochodem według serwisu internetowego Google Maps wynosi 80 km lub w rozliczeniu ryczałtowym do 100 km.
– transport spod Klubu Seniora w Gułtowach, ul. Kasztanowa 5 na Basen Termy Maltańskie w Poznaniu oraz w drodze powrotnej – 36 wyjazdów. Odległość pomiędzy miejscem zbiórki a miejscem docelowym, mierzona na podstawie trasy dojazdu samochodem według serwisu internetowego Google Maps wynosi 80 km lub w rozliczeniu ryczałtowym do 100 km.
– ubezpieczenie
Termin realizacji: raz na miesiąc w okresie realizacji projektu tj. do 31.08.2021r., łącznie 72 wyjazdy

Kod CPV

60170000-0

Nazwa kodu CPV

Wynajem pojazdów przeznaczonych do transportu osób wraz z kierowcą

Harmonogram realizacji zamówienia

Realizacja zamówienia: w okresie podpisania umowy do 31.08.2021r.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Wykonawca musi oświadczyć w załączniku nr 2 do zapytania ofertowego, że posiada uprawnie do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień – Wykonawca winien posiadać aktualną licencję na przewozy krajowe osób;

Wiedza i doświadczenie

Wykonawca oświadcza w załączniku nr 2 do zapytania ofertowego, że posiada wiedzę i doświadczenie zapewniające kompleksowe wykonanie zamówienia.

Potencjał techniczny

Wykonawca oświadcza w załączniku nr 2 do zapytania ofertowego, że dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania, tj. zapewniającymi kompleksowe wykonanie zamówienia – posiadanie odpowiedniego zaplecza technicznego (sprawne autokary/autobusy/busy z klimatyzacją) i kadrowego (kierowcy posiadający odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie zawodowe) oraz potencjału organizacyjno – technicznego niezbędnego do wykonania zamówienia.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Wykonawca oświadcza w załączniku nr 2 do zapytania ofertowego, że:
– posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień – Wykonawca winien posiadać aktualną licencję na przewozy krajowe osób;
– posiada wiedzę i doświadczenie zapewniające kompleksowe wykonanie zamówienia.
– dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania, tj. zapewniającymi kompleksowe wykonanie zamówienia – posiadanie odpowiedniego zaplecza technicznego (sprawne autokary/autobusy/busy z klimatyzacją) i kadrowego (kierowcy posiadający odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie zawodowe) oraz potencjału organizacyjno – technicznego niezbędnego do wykonania zamówienia.
– posiada sytuację ekonomiczną i finansową zapewniającą wykonanie zamówienia, Wykonawca przedstawi dokument potwierdzający, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną na kwotę min. 50 000,00 zł.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Wykonawca oświadcza w załączniku nr 2 do zapytania ofertowego, że posiada odpowiednią sytuację ekonomiczną i finansową zapewniającą wykonanie zamówienia, Wykonawca przedstawi dokument potwierdzający, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną na kwotę min. 50 000,00 zł.

Dodatkowe warunki

Zakres obowiązków Wykonawcy:
a) utrzymywanie czystości i porządku w autobusie/busie,
b) zapewnienie sprawności technicznej autobusu/busa (w tym ważny przegląd techniczny, ubezpieczenie OC, ubezpieczenie NNW),
c) zapewnienie do realizacji usługi autobusu/busa posiadającego przynajmniej 46 miejsc siedzących,
d) przestrzeganie przepisów bhp i przeciwpożarowych, apteczka pierwszej pomocy,
e) niezwłoczne zapewnienie rezerwowego autobusu/busa w przypadku awarii używanego autobusu/busa,
f) przestrzeganie bezpieczeństwa wszystkich przewożonych w autobusie/busie pasażerów,
g) zapewnienia odpowiedniego standardu przewozów (przewożenie wyłącznie uczestników projektu, zapewnienie wszystkim miejsc siedzących, ogrzewanie wg potrzeb itp.),
h) przestrzegania regularności oraz punktualności przewozu zgodnie z harmonogramem przejazdów, w tym też odpowiednie reagowanie na warunki pogodowe,
i) kierowcy muszą posiadać odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje i wykazywać się wysoką kulturą osobistą,
j) zapewnienie stałej łączności Zamawiającego z kierowcą/kierowcami.1. Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia dokumentacji oraz jej oznakowania zgodnie z zasadami promowania projektu, w tym:
a. Listy obecności;
Wykonawca jest zobowiązany do przekazywania Zamawiającemu raz na kwartał kserokopii dokumentacji opisanej w punkcie a.
2. Wykonawca zobowiązany jest do opracowania harmonogramu realizacji zadań. Wykonawca przedłoży propozycję harmonogramu Zamawiającemu w terminie 14 dni od dnia podpisania umowy. Propozycja musi zostać zwrotnie zaakceptowana przez Zamawiającego.
3. Faktyczny odbiór realizowanego zadania nastąpi poprzez pisemny protokół odbioru, sporządzony przez Wykonawcę i przedłożony Zamawiającemu do akceptacji.

Warunki zmiany umowy

Określa projekt umowy – załącznik nr 4 do zapytania ofertowego

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Oferta powinna zawierać:
– formularz ofertowy z ceną brutto za całość zamówienia
– oświadczenia zawarte w załączniku do zapytania ofertowego, tj. oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (załącznik nr 2) oraz oświadczenie wykonawcy (załącznik nr 3)

Zamówienia uzupełniające

Nie

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

1. W oparciu o kryteria oceny ofert Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które odpowiadają wymaganiom przedstawionym w niniejszym zapytaniu ofertowym.
2. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:
Cena (C) – waga 100%
3. Punkty za cenę będą obliczane wg następującego wzoru:
liczba punktów = najniższa cena oferty / cena badanej oferty x 100 pkt
4. Maksymalna liczba punktów, jaką Wykonawca może zdobyć w postępowaniu: 100 pkt.
5. Oferta przedstawiająca najkorzystniejszy bilans kryteriów oceny ofert zostanie uznana za najkorzystniejszą ofertę złożoną w postępowaniu.
6. Wszelkie rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a przyszłym Wykonawcą odbywać się będą w walucie polskiej PLN.

Wykluczenia

1. Z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający wykluczy wykonawcę, który:
Jest powiązany z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
2. Zamawiający oceni brak podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie przedstawionego przez Wykonawcę oświadczenia – Załącznik nr 3.

Zamawiający – Beneficjent

Nazwa

GMINA KOSTRZYN

Adres

Dworcowa 5

62-025 Kostrzyn

wielkopolskie , poznański

Numer telefonu

618178565

Fax

618178191

NIP

7773114347

Tytuł projektu

Aktywizacja Seniorów z terenu Gminy Kostrzyn

Numer projektu

RPWP.07.02.02-30-0060/17-00