Informacja o udzieleniu zamówienia

 

dotyczy:

„Niesamodzielni mają wsparcie w Kostrzynie”
– świadczenie usług opiekuńczych i asystenckich

http://bip3.wokiss.pl/kostrzyn/bip/przetargi-osrodek-pomocy-spolecznej/niesamodzielni-maja-wsparcie-w-kostrzynie-%C5%9Bwiadczenie-uslug-opiekunczych-i-asystenckich.html?pid=11474

Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarcia ofert „Niesamodzielni mają wsparcie w Kostrzynie” – świadczenie usług opiekuńczych i asystenckich

http://bip3.wokiss.pl/kostrzyn/bip/przetargi-osrodek-pomocy-spolecznej/niesamodzielni-maja-wsparcie-w-kostrzynie-%C5%9Bwiadczenie-uslug-opiekunczych-i-asystenckich.html?pid=11420

Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne -„Niesamodzielni mają wsparcie w Kostrzynie”- świadczenie usług opiekuńczych i asystenckich”

 Znak sprawy: OPS.4329.01.2019

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA USŁUGI SPOŁECZNE
„Niesamodzielni mają wsparcie w Kostrzynie”- świadczenie usług opiekuńczych i asystenckich”

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone w trybie art. 138 o ust 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) – zamówienie na usługi społeczne.

 1. Nazwa oraz adres Zamawiającego
  Gmina Kostrzyn, z siedzibą Urzędu Miejskiego w Kostrzynie, 62-025 Kostrzyn ul. Dworcowa 5, NIP: 7773114347, REGON: 6312595554,reprezentowana przez:
  Ośrodek Pomocy Społecznej w Kostrzynie, ul. Braci Drzewieckich 1, 62-025 Kostrzyn
  e-mail: sekretariat@opskostrzyn.pl
 1. Informacje ogólne
  Postępowanie prowadzone jest w trybie art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), zwanej dalej ustawą, o wartości zamówienia nieprzekraczającej kwoty określonej w art. 138g ust. 1 pkt. 1 ustawy tj. poniżej kwoty 750.000 euro. Wskazane w niniejszym Ogłoszeniu o zamówieniu przepisy ustawy opisujące określone instytucje ustawy będą w trakcie postępowania stosowane odpowiednio. Ich zastosowanie przez Zamawiającego nie oznacza kompleksowego zastosowania ustawy, w szczególności nie uprawnia Wykonawców do składania środków odwoławczych.
 1. Opis przedmiotu zamówienia
 1. Przedmiot zamówienia ma zostać wykonany w ramach i w celu realizacji projektu „Niesamodzielni mają wsparcie w Kostrzynie” dofinansowanego ze źródeł programu WRPO na lata 2014-2020, w ramach Osi Priorytetowej: Oś Priorytetowa 7 Włączenie społeczne Działanie 7.2 2 Usługi społeczne i zdrowotne.
  Odbiorcami usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania są osoby potrzebujące wsparcia w codziennym funkcjonowaniu zamieszkałe w rozumieniu Kodeksu Cywilnego na terenie województwa wielkopolskiego w gminie Kostrzyn.
  Pomoc może być przyznana:
 1. osobie samotnej w rozumieniu art. 6 pkt 9 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, która jest pozbawiona takiej pomocy mimo wykorzystania własnych uprawnień, zasobów i możliwości;
 2. osobie samotnie gospodarującej w rozumieniu art. 6 pkt 10 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, gdy wspólnie niezamieszkujący małżonek, wstępni, zstępni nie mogą takiej pomocy zapewnić, wykorzystując swe uprawnienia, zasoby i możliwości;
 3. osobie w rodzinie, gdy rodzina nie może, z uzasadnionej przyczyny, zapewnić odpowiedniej pomocy, wykorzystując swe uprawnienia, zasoby i możliwości.
  Przedmiotem zamówienia są usługi opiekuńcze i asystenckie świadczone przez 8 opiekunów i 1 asystenta. Usługa opiekuna zwanego dalej Wykonawcą, będzie realizowana w ramach umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z ustawą z dnia 23 kwietnia 1964r. – Kodeks cywilny stosuje się przepisy dotyczące zlecenia.(t.j. Dz. U. z 2018, poz. 1025.),

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik Nr 1 do ogłoszenia o zamówieniu – opis przedmiotu zamówienia.

 1. KOD CPV:
  85 31 11 00 – 3 Usługi opieki społecznej dla osób starszych
  85 31 12 00 – 4 Usługi opieki społecznej dla osób niepełnosprawnych
  85 31 21 00 – 0 usługi opieki dziennej

 1. Obowiązki Wykonawcy:
  Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia dokumentacji oraz jej oznakowania zgodnie z zasadami promowania projektu, w tym:

 1. Kart potwierdzających skorzystanie z usług opiekuńczych/asystenckich;

 2. Dzienników usług opiekuńczych/asystenckich;
  Szczegółowy opis zadań Wykonawcy został zawarty w zał. Nr 1 do ogłoszenia o zamówieniu.

 1. Zamawiający dopuszcza składanie ofert na 9 części, zgodnie z podziałem określonym w Załączniku nr 1 do ogłoszenia o zamówieniu. Wykonawca może złożyć ofertę na każdą z części.

 1. Termin wykonania zamówienia

Zamówienie musi zostać zrealizowane w terminie od 02.01.2020 r. do 31.08. 2021r.

 1. Warunki udziału w postępowaniu:

 1. O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

 1. nie podlegają wykluczeniu w sytuacjach wskazanych w art. 24 ust. 1 ustawy

 2. spełniają warunki udziału w postępowaniu, dotyczące:

 • posiadania zdolności technicznej lub zawodowej:
  Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, iż dysponuje osobami, których szczegółowe kwalifikacje zostały wskazane w Załączniku nr 1 do ogłoszenia o zamówieniu tj.
 1. Usługa opiekuńcza może być świadczona przez:
 1. osobę, która posiada kwalifikacje do wykonywania jednego z zawodów: opiekun środowiskowy, AON, pielęgniarz, opiekun osoby starszej, opiekun medyczny, opiekun kwalifikowany w domu pomocy społecznej;

lub

 1. osobę, która posiada doświadczenie w realizacji usług opiekuńczych, w tym zawodowe, wolontariackie lub osobiste wynikające z pełnienia roli opiekuna faktycznego i odbyła minimum 80-godzinne szkolenie z zakresu realizowanej usługi, w tym udzielania pierwszej pomocy lub pomocy przedmedycznej.
 1. Usługa asystenta osoby niepełnosprawnej może być świadczona przez:
 1. asystenta osoby niepełnosprawnej (AON) który ukończył szkolenie w zawodzie asystenta osoby niepełnosprawnej zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie podstawy programowej kształcenia w zawodach (Dz. U. poz. 184, z późn. zm.); i posiada odpowiednie dokumenty poświadczające ukończenie szkolenia;

lub

 1. asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej (AOON) – który:
 1. uzyskał pozytywną opinię psychologa na podstawie weryfikacji predyspozycji osobowościowych oraz kompetencji społecznych:
 1. podstawowych: empatia, zrównoważenie emocjonalne, solidność, zaradność, cierpliwość, dyskrecja, odporność na stres, kultura osobista, motywacja do pracy;
 2. pożądanych: umiejętność słuchania, umiejętność nawiązywania kontaktu z innymi, umiejętność zachowań asertywnych;

oraz

 1. poza pozytywną opinią psychologa:
 1. posiada doświadczenie w realizacji usług asystenckich, co jest rozumiane jako: minimalnie roczne doświadczenie w pracy z osobą z niepełnosprawnością poświadczone formalnie poprzez świadectwo pracy, referencje, umowę o pracę/cywilno-prawną, zaświadczenie o odbytym lub odbywanym wolontariacie lub nieformalnie: cv, list motywacyjny kandydata na Asystenta osobistego opisujący posiadane doświadczanie – w tym np. cykliczna i długotrwała opieka nad członkiem rodziny, referencje, polecenia), w tym zawodowe, wolontariackie lub osobiste, wynikające z pełnienia roli opiekuna faktycznego;

bądź

 1. nie posiada adekwatnego doświadczenia, ale odbył minimum 60-godzinne szkolenie asystenckie(w tym minimum 20 godzin części teoretycznej z zakresu wiedzy ogólnej dotyczącej niepełnosprawności, udzielania pierwszej pomocy, pielęgnacji i obsługi sprzętu pomocniczego oraz z minimum 40 godzin części praktycznej w formie przyuczenia do pracy np. praktyki, wolontariat)
 1. Podwykonawstwo:

Zamawiający dopuszcza wykonanie przedmiotu zamówienia przy udziale Podwykonawców. Jeżeli Wykonawca zamierza część usługi zlecić Podwykonawcy lub Podwykonawcom, zobowiązany jest wskazać w ofercie część przedmiotu zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć Podwykonawcom oraz nazwy Podwykonawców. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, uchybienia lub zaniedbania Podwykonawców i ich pracowników w takim samym stopniu jakby to były działania, uchybienia lub zaniedbania jego własnych pracowników.

 1. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami
 1. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim.
 2. Komunikacja między Zamawiającym, a Wykonawcami odbywa się za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 1481 ze zm.), osobiście, za pośrednictwem posłańca, faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2017 r. poz. 1219 ze zm.) za wyjątkiem oferty i oświadczeń i dokumentów wymienionych w rozdziale VII.
 3. W przypadku braku potwierdzenia otrzymania wiadomości przez Wykonawcę, Zamawiający uzna, iż pismo wysłane przez Zamawiającego na numer faksu lub adres poczty elektronicznej podany przez Wykonawcę zostało mu doręczone w sposób umożliwiający zapoznanie się Wykonawcy z treścią pisma po wydrukowaniu przez Zamawiającego komunikatu nadania faksu lub wydrukowaniu komunikatu poczty elektronicznej o dostarczeniu informacji lub wydrukowaniu właściwej strony z folderu „Wysłane”.
 4. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje za pośrednictwem faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.
 5. Oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego składa się pod rygorem nieważności w formie pisemnej.
 6. Do kontaktowania się z Wykonawcami, Zamawiający upoważnia następujące osoby: Kierownik OPS w Kostrzynie Pani Agnieszka Piasecka – 61 81 88 860
 1. Wymagania dotyczące oferty:

Oferta powinna zawierać następujące dokumenty:

 1. wypełniony i podpisany Formularz oferty – wzór w załączeniu (załącznik nr 2 do ogłoszenia o zamówieniu);
 2. aktualne na dzień składania ofert oświadczenie stanowiące potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu – wzór w załączeniu (załącznik nr 3 do ogłoszenia o zamówieniu);
 3. oświadczenie, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu – wzór w załączeniu (załącznik nr 4 do ogłoszenia o zamówieniu);
 4. Pełnomocnictwo ustanowione do reprezentowania Wykonawcy/ów ubiegającego/cych się o udzielenie zamówienia publicznego – jeśli dotyczy, pełnomocnictwo należy złożyć w oryginale bądź kopii potwierdzonej notarialnie. Pełnomocnictwo należy dołączyć do oferty w przypadku, gdy oferta jest podpisania przez osobę nie figurującą w rejestrze lub wpisie do centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej.
 1. Wymagania dotyczące wadium oraz zabezpieczenia należytego wykonania umowy

W przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium oraz zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

 1. Termin związania ofertą
 1. Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni.
 2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
 3. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym, że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.
 1. Opis sposobu przygotowywania ofert
 1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę na każdą z części zamówienia.
 2. Treść oferty musi odpowiadać treści ogłoszenia o zamówieniu.
 3. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
 4. Oferta wraz ze stanowiącymi jej integralną część załącznikami musi być sporządzona przez Wykonawcę ściśle według postanowień niniejszego ogłoszenia o zamówieniu.
 5. Oferta musi być sporządzona według wzoru formularza oferty stanowiącego załącznik nr 2 do ogłoszenia o zamówieniu.
 6. Ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej.
 7. Ofertę należy przygotować w języku polskim, w sposób czytelny.
 8. Oferta, dokumenty i oświadczenia powinny być podpisane przez osobę/y upoważnione do reprezentowania Wykonawcy. Jeżeli uprawnienie dla osób podpisujących ofertę nie wynika z dokumentów rejestrowych, do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo udzielone przez osoby uprawnione, figurujące w rejestrze handlowym lub innym dokumencie. Pełnomocnictwo musi być złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie.
 9. Wszelkie poprawki lub zmiany w treści oferty muszą być parafowane przez osobę (osoby) podpisujące ofertę i opatrzone datami ich dokonania – w przeciwnym wypadku nie będą uwzględniane.
 10. Wszystkie kartki oferty wraz z załącznikami powinny być ponumerowane, a całość trwale spięta.
 11. Oferta wraz z załącznikami powinna zostać oznaczona następująco:
 • Oferta złożona na zadanie pn.: „Niesamodzielni mają wsparcie w Kostrzynie – świadczenie usług opiekuńczych i asystenckich”/wskazać której części oferta dotyczy/
 • Nie otwierać przed upływem terminu otwarcia ofert, tj. przed dniem 18.12.2019r. godz. 09:00.
 1. W przypadku braku powyższej informacji Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z tego braku, np. omyłkowe otwarcie oferty przed wyznaczonym terminem otwarcia lub jej nie otwarcie w trakcie sesji otwarcia ofert.
 2. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną ofertę za pomocą pisemnego powiadomienia przed upływem terminu składania ofert.
 1. Miejsce oraz termin składania ofert
 1. Oferty należy złożyć w nieprzejrzystym opakowaniu/zamkniętej kopercie w: Urzędzie Miejskim w Kostrzynie, ul. Dworcowa 5, 62-025 Kostrzyn, pok. 01 – sekretariat – I p., do dnia 18.12.2019 r. do godz. 09:00.
 2. Otwarcie ofert nastąpi w Urzędzie Miejskim w Kostrzynie w pok. nr 29 II w dniu 18.12.2019 r. o godz.10:00.
 3. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania terminu składania ofert ma data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego w miejscu wskazanym w pkt. 1, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową czy kurierską.
 4. Oferty, które wpłyną po terminie wskazanym w pkt. 1 nie będą rozpatrywane.
 1. Opis sposobu obliczenia ceny
 1. W ofercie Wykonawca zobowiązany jest podać cenę za 1 h usługi oraz za wykonanie całego przedmiotu zamówienia w złotych polskich (PLN), z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
 2. W cenie należy uwzględnić wszystkie wymagania określone w niniejszej ogłoszeniu o zamówieniu oraz wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia.
 3. Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą prowadzone będą w walucie PLN.
 4. Cena może być tylko jedna.
 5. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę, informuje Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.
 6. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia.
 1. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert
 1. Zamawiający będzie oceniał oferty według następujących kryteriów:
Nazwa kryterium – waga [%]
1 – Cena – 100
 1. Punkty przyznawane za podane w rozdziale XIII pkt 1) kryteria będą liczone według następujących wzorów:
Wzór
Liczba punktów = (Cmin/Cof ) * 100 * wagagdzie:– Cmin – najniższa cena spośród wszystkich ofert– Cof – cena podana w ofercie
 1. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów obliczonych w oparciu o ustalone kryteria oceny.
 2. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. Niedopuszczalne jest prowadzenie między Zamawiającym a Wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty.
 3. Zamawiający poprawia w ofercie oczywiste omyłki (pisarskie, rachunkowe z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonywanych poprawek, inne omyłki polegające na niezgodności oferty z ogłoszeniem o zamówieniu, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty), niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
 4. Jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z najniższą ceną, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych.
 5. Udzielenie zamówienia możliwe jest w przypadku otrzymania co najmniej jednej ważnej oferty.
 6. Udzielenie zamówienia następuje poprzez zawarcie umowy w formie pisemnej pod rygorem nieważności zgodnie z wzorem umowy – załącznik nr 5 do ogłoszenia o zamówieniu.
 1. Wzór umowy lub istotne postanowienia umowy

Wzór umowy, jaka będzie zawarta z Wykonawcą stanowi załącznik nr 5 do ogłoszenia o zamówieniu.

 1. Ochrona danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

 • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Gminy Kostrzyn, Gmina Kostrzyn, ul. Dworcowa 6, 62 – 025 Kostrzyn;
 • Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych w Urzędzie Miejskim w Kostrzynie. Dane kontaktowe: inspektor@rodo-krp.pl kom.  792 304 042
 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Niesamodzielni mają wsparcie w Kostrzynie”- świadczenie usług opiekuńczych i asystenckich”
 • odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych”;
 • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
 • obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
 • w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
 • posiada Pani/Pan:
 • na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
 • na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
 • na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
 • prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
 • nie przysługuje Pani/Panu:
 • w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
 • prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
 • na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
 1. Pozostałe informacje
 1. Do spraw nieuregulowanych w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.
 2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podawania przyczyny oraz do modyfikacji zapisów dokumentacji, przed upływem terminu składania ofert.
 1. Załączniki
 1. Opis przedmiotu zamówienia – załącznik nr 1;
 2. Formularz ofertowy – załącznik nr 2;
 3. Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu – załącznik nr 3;
 4. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – załącznik nr 4;
 5. Wzór umowy – usługi opiekuńcze/asystenckie – załącznik nr 5;
 6. Dziennik usług opiekuńczych – załącznik nr 6;
 7. Dziennik usług asystenckich – załącznik nr 7;
 8. Karta usług opiekuńczych – załącznik nr 8;
 9. Karta usług asystenckich – załącznik nr 9;
 10. Kontrakt trójstronny – załącznik nr 10.

Ogłoszenie wraz z załącznikami pod linkiem:
http://bip3.wokiss.pl/kostrzyn/bip/przetargi-osrodek-pomocy-spolecznej/niesamodzielni-maja-wsparcie-w-kostrzynie-%C5%9Bwiadczenie-uslug-opiekunczych-i-asystenckich.html?pid=11392